Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Презентация қосу
«Бухгалтерлік есептің
концепциялары мен
қағидалары»
Орындаған: Мухамадиева Б.
УА-405
Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың
әдістемелік негізін құжаттау, инвестиция,
бухгалтерлік баланс екі жақты жазуды
пайдалананып аналитакалық және синтетикалы қ
счеттар жүйесі, мүлік пен міндеттемені
бағалау, калькуляция, есеп берушілік сияқты
тәсілдер құрайды.
Бухгалтерлік есептің тәсілдері мен әдістері бір-
бірімен тығыз байланысты. Бухгалтерлік есеп
жүйесі үздіксіз қызмет істеп, қажетті ұйымдарды
нақты ақпараттармен қамтамасыз етуі үшін осы
әдістері орындалуы керек.
Құжаттау – жасалған уақытта шаруашылық опреацияны
алғашқаны тіркеу.
Бухгалтерлік баланс – қасіпорының мүлкі туралы ақпаратты
жинақтау және топтау тәсілі.
Шоттар жүйесі және қосарлыжазу - бухгалтерлік есепте
шаруашылық операциялар счеттар көмегімен қосарлы жазу
әдісімен жүргізіледі.
Бағалау – кәсіпорын мүлкін және олардың қайнар көздерін
ақшалай өлшеу тәсілі.
Калькуляция - өзіндік құнды анықтау мен шығындарды топтау
тәсілі. өнімнің өзіндік құнын есептеу - өнімнің бір өлшеміне
кеткен шығындарды ақшалай формада көрсету.
Есеп берушілік – белгіленген кезеңде (ай, квартал, жыл)
кәсіпорынның, өндірістік – шаруашылық, қаржылық қызметін
сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.
Қағидалар – бухгалтерлік есепті ғылым ретінде қалыптастыратын негіздер.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастырған кезде қабылданған белгілі бір қа ғидалар ға
сүйенеді. Олар заң жүзінде бекітіліп, үйлестіруші ұйымдармен пайдалануға
ұсынылады.
Үздіксіздік. Кез-келген кәсіпорын ұзақ уақыт ағымында үздіксіз қызмет етеді.
Егер кәсіпорын жабылып жатса, оның активтерін ағымда ғы нары қты қ құнымен
қайта бағалау мүмкін болады дегеннен туындаған.
Есептеу. Бухгалтерлік есепте қаржылық есеп берушілікте ақша қаржылары
түскенде немесе төленгенде емес, табыстар пайда болғанда, шы ғындар қажет
болғанда танылып, бейнеленеді.
Түсініктілік. Шаруашылық сүбъектісінің қаржылық есеп берушілігінде
көрсетілетін ақпарат барлық тұтынушыларға түсінікті болуы керек.
Мағыналылық. Қаржылық ақпарат шаруашылық қызметті бағалау кезінде дұрыс
шешімдер қабылдау үшін тұтынушылардың қажеттіліктерін қана ғаттандыруға
мағыналы болуы қажет.
Мәнділік. Бұл қағида ақпарат мәнді және мәнсіз болатынын көрсетеді. Мәнді
ақпараттың болмауы экономикалық шешімдер қабылдауға әсер етеді.
Нақтылық. Егер ақпаратта қателер жоқ болса ғана, ол нақты бола алады да,
тұтынушылар сенімін туғызады.
Байыптылық. Шаруашылық қызмет ағымындағы шешімдер байыппен
қабылданғаны дұрыс.
Салыстырмалылық. Қаржылық ақпарат қажетті де мазмұнды болуы үшін, бір
есепті екінші есептік кезеңмен салыстырып, бір ізділік негізінде қарау керек.
Тұтастылық. Қаржылық есептегі ақпарат тұтас, толық болуы керек.
Бірізділік. Есептің таңдалған әдістері мен қабылданған әдістемесі оны өзгертуге
нақты себептер туындамайынша өзгермеуі керек.
Уақыттылық. Ақпарат өз уақытында қалыптасып, ұсынылуы қажет.
Бухгалтерлік есеп концепциясы мынаны айқындайды:

Бухгалтерлік есепте қалыптасатын ақпарат тұтынушыларға пайдалы болуы
керек. Бухгалтерлік есепте қалыптасатын ақпарат мүдделі тұтынушыларға
пайдалы болуы үшін, ол сенімді де салыстырмалы болуы керек. Бухгалтерлік
есепте қалыптасатын ақпараттың пайдалылығын анықтайтын талаптарды
ұйымның басшылығы бекітеді.
Нарықтық экономика шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасындағы
бухгалтерлік есеп жүйесі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушілікті ң
Халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізіліп, ұйымдастырылуы үшін
бухгалтерлік есепті мемлекеттік нормативтік ретеу жүйесі қалыптас қан.
• Қазіргі уақытта елімізде бухгалтерлік
есепті нормативті реттеудің төрт
деңгейлі жүйесі қызмет етеді.
• Бірінші деңгей – Қазақстан
Республикасының заңдары мен ҚР
Президентінің жарлықтары.
• Екінші деңгей – Ұлттық бухгалтерлік
стандарттар жүйесі - бухгалтерлік есеп
бойынша ережелер.
• Үшінші деңгей – салалық
ерекшеліктерді ескеретін әдісгемелік
нұсқаулар.
• Төртінші деңгей – кәсіпорынның
ішкі жұмыс құжаттары.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Банктегі қаржылық және басқару есебі
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
Қазақстандағы бухгалтерлік есептің даму мәселелері мен перспективалары
Пәндер