Электроды сәулелі трубкалы база негізіндегі мониторлар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Монитор - компьютерлік жүйенің ең
қымбат бөлігінің бірі. Ол мәліметті экранға
үздіксіз шығаруға арналған.
Монитор компьютерлік мәліметтерді
өңдеуге қатыспайды, бірақ соған қарамастан
ең күрделі бөлік болып табылады.
Монитордың негізгі параметрлері
– Шешуші қабілеттілік. Графикалық режимде бейненің жұмысы монитор экранында н үктелерден
(пикселдер) құралады. Горизонталды және вертикалды орналас қан н үктелер саны шешуші
қабілеттілік деп аталады. “Шешуші қабілеттілік 800×600” с өзі мониторды ң әр қайсысынан 800
нүктесі бар 600 горизонталды қатарды шы ғара алады деген с өз. Шешуші қабілеттілікті ң
стандартты режиміне: 800×600; 1024×768; 1152×864 және одан жо ғары болады. Мониторды ң б ұл
қызметі экран нүктесінің (дән) размерімен аны қталады. Экранны ң д ән размері қазіргі мониторда
0.28 мм-ден аспайды.
– Регенерацияның жиілілігі. Бұл параметр басқаша кадрлы развертканы ң жиілілігі деп аталады. Ол
монитордың секундына экранды неше рет жа ңартатынын к өрсетеді. Регенерацияны ң жиілілігі
герцпен (Гц) өлшенеді. Жиілілігі к өп бол ған сайын к өз аз шаршайды ж әне ұза қ уа қыт ж ұмыс
істеуге болады. Бүгінгі күні ең азы болып 75 Гц жиілілігі болып саналады, орташасы – 85 Гц,
комфорттысы – 100 Гц және одан көп. Бұл параметр бейнеадаптерді ң міндетіне байланысты.
– Мониторды қоргау класы стандартпен анықталады және қауіпсіздік техникасын талап ету
көзқарас бойынша монитор жауап береді. Қазіргі жалпы қолданатын ТСО-92, ТСО-95 ж әне ТСО-
99 халықаралық стандарты болып табылады және адамны ң денсаулы ғына зиянсыз болатын
электромагнитті сәуле деңгейін эргометрикалы қ және экологиялы қ нормаларды шектейді.
– Мониторлар мәтіндік және график режимде жұмыс істей алады. М әтіндік режимде – Монитор
экранына тек символдар шы ғарылып, олар та ңбалы қ генератормен қалыптастырылатын ASCІІ-
кодтарының ұлттық әріптермен кеңейтілген символдар жина ғынан т ұрады. Графикалы қ
режимде – экранда өте майда мозаик.бейнелер шы ғарылады. Мониторды ң график.режимі аса
қажетті болып саналады және оны ң айқындылы ғы пиксельдер м өлшерімен аны қталатын
экранның айқындау қабілетіне байланысты. Со ңғы кезде VGA және SuperVGAтипті Мониторлар
қолданылып келеді. Олар мәліметтерді мәтіндік және график.режимдерді ң екеуінде де экранда ғы
пиксельдік нүктелер санына байланысты кез келген а қпарат т үрлерін сапалы т үрде бейнелейді.
Монитор размері. Экран диагоналының өлшемі дюйммен
өлшенеді (1 дюйм=2,54 см) Рұқсатты мүмкінділігі – бұл өлшем
монитор экранында қанша минималды бейнелеу элементтері, яғни
нүктелері орналасуы мүмкін екенін көрсетеді.

640х480 (14 дюймдік мониторлар үшін
стандартты режим)
800х600 (15 дюймдік мониторлар үшін
стандартты режим)
1024х768 (17 дюймдік мониторлар үшін
стандартты режим)
1152х864 (19 дюймдік мониторлар үшін
стандартты режим)
1280х1024 (20 дюймдік мониторлар үшін
стандартты режим)
1600х1200 (21 дюймдік мониторлар үшін
стандартты режим)
Монитордағы информация көрсетудің ең көп тараған түрі –
электрондық сәулелік түтікте (ЭСТ) бейне көрсету. Электрон - сәулелік
монитор үш түсті; қызыл, жасыл, көк электрондық шоқ көмегімен
экранда бейне беретін вакуумдық колба. Жоғары кернеу магнит өрісін
тудырып, оны электрондық шоқтар көмегімен басқарып монитор
экранында бейне алуға болады. Қазіргі кездегі мониторлар көпжиілікті
деп аталады да әртүрлі стандарттағы бейнесигналдармен жұмыс істей
алады. Ондай мониторларды әртүрлі; синхрондық (multis - ync),
көпжиілікті (multifrequency), көпрежимді (multiscan), автосинхрондаушы
(autosynchronous) және автобаптанушы (autotracking) терминдері
арқылы атайды.
Электрлі-сәулелік трубкалы монитор
Электрлі-сәулелік трубка шыны колба ретіндегі электрлі-вакуумды
құрылым, басжағында электронды трубкасы бар, ал түбінде люминофор
қабығы бар экран. Жылыту кезінде электрондар ағымы электрон
пушканы сәулелендіреді, ол жоғарғы жылдамдықпен экранға жылжиды.
Электрондардың әсерінен, қолданушыға көрінетін, люминофор жарық
шығарады. Люминофор электрондық ағымнан кейінгі жарықтану
уақытымен ерекшеленеді.
Электронды сәуле экранды солдан оңға, жоғарыдан төменге
қарай қатарларға бөліп, өте тез қозғалады. Экранды жайған
(развертка); яғни қозғалтқан уақытта, бейненің пайда болу жерінде
сәуле сол қарапайым люминофорды қапталған аймақтарға әсер етеді.
Сәуленің интенсивтілігі әр уақытта өзгеріп тұрады, сондықтан
сәйкес экран аймақтарының да жарықтығы өзгереді. Жарық тез
жойылатындықтан, электронды сәуле ардайым экран бетінде оны
қалпына келтіруі керек. Жарық уақыттылығы мен жиілігі бір-біріне келу
керек.вертикалды жою жиілігі 70-80 Гц тең, яғни экран жарығы 70-85
рет секундына жаңартылады.
Жиіліктің төмендеуі бейненің өшіп-жануына әкеліп
соқтырады, ал ол көзді шаршатады. Мониторлар белгіленген
жаю жиілігіне, сонымен қатар кейбір диапазонда әр т үрлі
жиіліктерге ие. Жаюдың екі режимі болады: Interlaced
(жоларалық) және Non Interlaced (жолдық) әдетте, Non
Interlaced-ті жоюды қолданады. Сәуле экранды жо ғарыдан
төменге қарай қатар бойымен сканерлейді бейнені бір өткен
кезінде қалыптастырады. Interlaced режимінде сәуле экранды
жоғарыдан төменге қарай екі рет өткен кезде сканерлейді:
алдымен тақ қатарлар сонымен жұп қатарлар.
Жолдық режиміндегі толық кадрды қалыптасу кезіндегі
кеткен уақытқа қарағанда жоларалық жаю кезінде уа қыт 2 есе
аз кетеді. Сондықтан екі режимгеде жаңару уақыты бірдей.
Электронды сәулелі трубкасы бар мониторлар үшін экрандар
дөңес және тегіс болады. Кейбір үлгілерде Trinitron технологиясы
қолданылады. Бұл техналогияда экран горизанталь бойымен с әл
қисықтау, вертикаль бойымен тегіс болады. Мұндай экранда
әдетте бликтер аз және бейне сапасы жақсырақ болады.
Сұйық кристалдағы дискілер (Liquid Crystal Display - LCD)
Сұйық кристал негізіндегі дисплей бликсіз, тегіс экран және
электор энергиясын тұтыну қуаттылығы төмен (5Вт, электронды-
сәулелі трубкасы бар и монитор 100Вт тұтынады). Сұйық кристал
негізіндегі диспейлердің 3 түрі болады:
Осы себепті біздің көзіміз экран бетіндегі суретті тұтас бейне
ретінде түсінеді, ал жарық беріп тұрған нүктелер жүйелілік болмайды.
Түрлі түсті бейне экран бетінде негізгі үш түс арқылы жасалады.
(қызыл -R ,жасыл – G, және көк –В) осы түстер әр түрлі жағдайда
пропорцияланады. Сондықтан кинескоп үщ электронды зеңбіректі
ұстанады, ал люминофор экран бетінде әр түске айналады. Әрбір топ
көз алдына келген нүктелер горизонтальмен орналасады. Ал нүкте соңғы
жағдайда дөңгелек, ал сәл керілгендер тік болады. Нүктелердің тобы
пиксель деп аталады. Пиксел - бейнелерді ең аз ұпай мөлшерімен сала
алады.Кинескоп-өте күрделі құрылғы. Бейнелеу бумаларының себебімен
монитор көптеген қызметтер атқара алады.
Бейнеадаптер
Монитордың көмегімен арнайы тақша басқарады, оны
бейнеадаптер деп атайды. Монитормен бірге бейне карта персоналдық
бейне бағыныңқы жүйесін құрайды.
Бейнеадаптерда жеке тақшаның қаңейтілуі бар, оны аналық
тақшасының арнайы слотына орналастырады (қазіргі ДК-де бұл слот
AGP). Бейнеадаптер бейнеконтраллер, бейнепроцессор және бейнежады
функцияларын атқарады.

ДК пайда болғаннан бері бейнеадаптердің бірнеше стандарттары өзгерді:
Біздің көзімізге монитордың ыңғайлылығы өлшемі мен сапасына
байланысты.
Шын мәнінде, стандарттар саны көп, соның ішінде айта кететін үшеуі:
ТСО 92 – қазіргі кезде танымал швед стандарты.
ТСО 95/99 – жаңашыл, яғни ТСО 92-ге қарағанда жақсырақ.
Energy Star – бұл стандарттың денсаулыққа қатысы аз болғанмен,
электрэнергиясын үнемдеуге қатысы көп.
Экран алдында көп отыруға
болмайды, себебі:

Ұқсас жұмыстар
Электронды-сәулелі трубкалы база негізіндегі мониторлар
Плазменді мониторлар
ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
ДК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
ДИЭЛЕКТРИКТЕР БАРЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ЭЛЕКТР
Есептеуіш машиналар
Консервілеудің биохимиялық әдістері
Полярографиялық және амперметрлік талдау әдістері
Электродты потенциал
Тура потенциометрия Потенциометриялық титрлеу
Пәндер