«ХХІ ғасыр педагогының портреті»
Презентация қосу
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті
Жаратылыстану және Математика Ғылымдары Факультеті
Математика Кафедрасы

Орындаған:Спатай Меруерт
Т- 411 топ
Жас ерекшеліктер психологиясы психологияның
«…Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа
бас қа салаларымен:
технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы
•Жалпы психологиямен жүзеге асырып, өмірге
жаңа технологияларды
енгізу,
•Т игеру және жетілдіру — бүгінгі жас
ұлға психологиясымен
ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз… Ал жас
•Әлеуметтік педагогикалық және
ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында»
дифференциялдық психологиясымен тығыз
байланысты. Жалпы психологияда Н.психикалы
Ә.Назарбаев қ
қасиеттер –қабылдау, ойлау, сөйлеу тілі, ес, зейін,
қиял зерттеледі.
Білім беру жү йесінде ә лемдік деңгейге
көтерілуді көздейтін жаңа бағыт
қалыптасып отырған қазіргі таңда
«мұғ алім» деген атаудың орнына «жаңашыл
мұғ алім», «жаңа тұ рпатты мұғ алім» деген
атауларды қолданғанымыз жөн секілді.
Білімін шыңдауға, өзінің кә сіби деңгейін
көрсетуге жә не жиі білімін көтеруге
талпынған мұғ алім ол тек қана кү нделікті
өзіне жү ктелген сабақты өткізуші ғана емес,
ол нағыз еңбек етіп, шығармашылықпен
айналысатын жаңашыл ұ стаз.
Жаң а формациядағы педагог даярлау барысында төмендегідей
қарама-қайшылықтар туындай бастайды:

Кейбір оқытушылардың өзіне қолайлы педагогикалық технологияны
пайдалануда қиындықтарға тап болуы;

Педагогикалық технологияны оқу-тәрбие үрдісіне енгізуге колледж
басшылары тарапынан әдістемелік көмектің жеткіліксіздігі;

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгертуге материалдық
базаның әлсіздігі;

Педагогикалық технология негіздерін болашақ оқытушының жоғары оқу
орнында толықтай меңгермеуінен жас маманның педагогикалық
технологияның ерекшеліктерін ұға алмауы;

Оқытушылардың қысқа арнайы курстардада оқып келген технологияны
оқу-тәрбие үрдісіне ендіруде білім алушының даярлық деңгейін ескермеуі.
Жаңа формация мұғалімі:
Психологиялық зерттеуді
1. Мұғалім білім берудің жаңа құндылықтарына бағытталған, жаңа мектептердің
ұйымдастыру
тұжырымдамаларын, тәрбие әдістері
мен білім берудің балама жүйелерін біледі; білім мазмұнын
құрудың жаңа әдістерін айта алады.

2. Дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін біледі.

3. Оқытуды кіріктіру және саралаудың тұжырымдамалық әдістері мен прициптерін,
маңыздылығын біледі.

4. Жастық және педагогикалық психология бойынша базалық білімі бар: әр түрлі жас
кезеңдеріндегі оқушылардың, ұжымның психологиялық заңдылықтарын және оларды
диагностикалауды; педагогикалық өзара әдістер мен тәсілдерді, өздік талдауды
ұйымдастыру принциптерін игерген.

5. Құзырлық тұрғысынан ұйымдастыру қарым-қабілеті бар, яғни құрастырушылық,
кәсіби, әлеуметтік, жеке тұрмыстық құзырлықтарға ие.

6. Жалпы және кәсіби білім беруді қазіргі модернизациялау арқылы қоғамның талабы мен
жеке тұлғаның сұранысын қамтамасыз ете алады.
Кесінділер әдісі - Балалардың айтарлықтай үлкен
топтарында нақты әдістемелердің көмегімен дамудың
белгілі бір аспектісі, мысалы, ақыл-парасаттың даму
деңгейі зерттеледі. Нәтижесінде балалардың осы
тобына-бір жастағы балаларға немесе бір оқу
бағдарламасыбойынша оқытылып жатқан мектеп
оқушыларына тән мәліметтер алынады.

Салыстырмалы әдіс – Әр топ бойынша мәліметтер
өзара салыстырылып, бұд жерде дамудың қандай
үрдістері байқалатындығы және олардың немен
байланысты екендігі туралы қорытындылар жасалады.
Әділетті
Лонгитюдтік әдісі көбінесе «бойлы қ зерттеу»
Жоғары білімді
деп атайды. Бұл жерде сол бір баланың ұзақ уақыт
Өз құқығын,бала құқығын қорғай алатын
бойына дамуы қадағаланады. Мұндай зерттеу
дамудың дәйектірек үрдістерін, «кӨөнерлі лденең»
кесінділермен қамтылмайтын аралықтардағы
кішігірімөзгерістерді анықтауға мІзденімпаз
үмкіндік береді.
Ұстаз
Ұстаз Әртістік қабілеті жоғары
Бақылау – кез келген жастағы балаларды
Жан-жақты
ң дамуын
зерттеу кезінде қолданыла алатын болса да,
кішкентай балалармен жӨұзінмыс істеу кезінде
сыйлата білетін,өзгені сыйлай білетін
таптырмайтын әдіс. Бақылау күрделі әдіс, оны
қолдану бірқатар талаптарЖағңаа жауап беруі
технологияны жетіктиіс.
меңгерген

Өзге тілдерді білетін
Қорыта айтқанда, балалар
жұмысының этикалық аспектін
атап өткен жөн. Оған ақыл-ой
тұрғысынан жеткіліксіз
Қазіргі заман мұғалімі дамы ған дамыған əрі
– рухани
баланыəлеуметтік
ң тағдыры тұрбайланысты
ғыдан есейген, педагогикалық
құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті
мүмкін.Бала
болуы маман, өзін-өзі əрдайым жетілдіруге ұмтылатын
интеллектуалды
шығармашыл қттұұлрғға.ыдан
Ол жоғары білімді шығармашыл
тұбіра
сенімді, лғанық қпедагогикалы
алыптастырып,қдамыту үшін жауапты»
деген.Мұғалімнің кəсіби білігін шыңдаудың үздіксіздігі
тұрғыдан
оныңқшыараусыз қалқған
ғармашылы –
қабілетіні ң дамуының кепілі
үйінде
оныменжəне қарым
азжеке
өзіндік -қатынас
педагогтік тəжірибесінің дамуының
жасалғал ғыжеткіліксіз
ан, шарты болып ж табылады.
ұмыс
жүргізілген, және оның
өздігінен сынама тапсырмаларын
шешуге шамасы келмейтін болуы
мүмкін.
«…Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа
технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы
жаңа технологияларды жүзеге асырып,
өмірге енгізу, игеру және жетілдіру —
бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз…
Ал жас ұрпақтың тағдыры-
ұстаздардың қолында»
Н.Ә. Назарбаев

Ұқсас жұмыстар
Портреттін функциясы
Мұғалімнің әлеуметтікПедагогикалық портреті
Леонардо да Винчи кескіндемесі
Сайысқа оқушылардың дайындығы
Білімнің бәсекеге қабілеттілігі
Қазақстанның ядролық қарусыз әлем үшін бастамалары
Технология жаршысы мультимедиялық жоба
ҚАЗАҚСТАН ЯДРОЛЫҚ ҚАРУСЫЗ ӘЛЕМ
Ондай ерлік екінің бірінің қолынан келе бермейтін амалды тұңғыш Елбасымыз істеп, барлық елге
ҚАЗІРГІ ХХІ ҒАСЫР БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ҒАСЫРЫ
Пәндер