Сайтқа презентация қосу

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі

Алашақ қарыз - деп бе лгілі бір қарым-қатынасқа байланысты занды жә не жеке тұлғалардың шаруашылық су-бъект ісінің алдындағы сатып алға н тауарлары, субъектінін оларға көрсеткен қызм еттері үшін, сондай-ақ жұмыс шылар мен қызметкерлердің субъектіден аванс реті н де алған немесе несиеге, қарызға алған тауарла ры мен материалдары үш ік қайтаруға тиісті борыш тарын айтады. Осы субъектіге берешек борышы бар кәсіпорындар мен ұйь шдар, сондай-ақ жеке тұлғал ар де

Есеп беретін уақ ыттан кейінгі бір жыл ішінде алынатын (ө телінетін) алашақ қ арыздар ағ ымдағ ы активтер қ атарында есептелінеді. Олардың қ атарына жататындар: ағ ымдағ ы активтерді сатып алуғ а тө ленген аванстық (алдын ала тө ленген) тө лем; тапсырылғ ан (берілген) шотгар бойынша алынуғ а тиісті борыштар; вексельдер бойынша алынуғ а тиісті борыштар; негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серік тестігі арасындағ ы тү рлі операциялар негізінде туындағ ан алашақ қ арыздар; акционерлік қ оғ амның лауазымды адамдарының (тұ лғ аларының ) алашақ қ арызы; басқ адай алашақ қ арыздар.

Қ азақ ста Бухгалте н Республикасы рлік есеп жә не ауд жө ніндег ит і Ұ л т гы қ комиссия сының 19 9 6 ж ы лғ ы "Қ аржыл №2 ық есепт і дайында м е н ұ с ын у уғ а арнал тұ жыры ғ ан мдамалы қ негіздер туралы" -деп атал атын қ а у лы с ы на сә йкес қ арыз ие "Алашақ лік ету қ ұ қ ық тар коса, занд ым е н ы қ ұ қ ық т арына байланыс ты а к ти саналады в болып . Яғ н и " а л аш дегеніміз , бұ л - иел ақ қ арыз" ік ету хұ қ осқ анда қ ын ғ ы заң ды хұ ктарм байланыс ен ты акти вте қ амтылғ ан болаш экономик ақ тағ ы алық тиі мділік бо лып табылад ы.

Алашақ қ арыздар есебіне мына тө мендегі аталғ ан есептілік тіркелімдер (регистрлер, қ аражаттар) пайдаланылады (қ олданылады):
№7 Журнал-ордер - 1250-"Жұ мысшылар мен басқ а да тұ лғ алардың борышы" -деп аталатын шоттың кредиті бойынша; №8 Журнал-ордер - 1420-"Алынуғ а тиісті қ осылғ ан құ н салығ ы"-деп аталатын шоттың , 1270- "Есептелген проценттер"-деп аталатын шоттың , 1280-"Басқ алары"-деп аталатын бө лім-ше шотының жә не 1610 - "Берілген аванстар" бас шотындағ ы бө лімше шоттарының кредиті бойынша; №8 Журнал-ордерге қ осымша ведомость - 35-"Берілген аванстар" бас шотындағ ы бө лімше шоттарының дебеті бойынша; №10 Журнал-ордер - 1290-"Кү дікті қ арыздар бойынша резерв" бас шотының бө лімше шоттары жэне 1620-"Алдағ ы кезең шығ ындары" бас шотының бө лімше шоттарыньщ кредиті бойынша, №11 Журнал-ордер - 1210-"Сатып алушылар жә не

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер және басқадай Дебиторлармен есеп айырысудың есебі бойынша жоғарыда аталып өткен регистрлерден (тіркелімдерден) басқа алашақ қарыздардың есебіне аналитикалық есептің карточкаларын, ажырату парақшаларын (қағаздарын), бухгалтерлік анықтамаларды және тағы да басқа құжатгарды қолданған дұрыс болып табылады. Жалпы есеп регистрлерін толтыру шаруашылық операцияларының мазмұнын сипаттайтын бухгалтерлік жазулардың жиынтығын анықтау үшін керек. Контировка деп аталатын бұл процедура корреспонденцияланатын шоттардың мәнін ашатын корреспонденциялар құруды білдіреді және де бұл дұрыс көрсетіліп, бөлімдері бойынша топтастырулары тиіс.

Ведомостар біздің теориямызда да, практикамызда да белгісіз болып отыр. Біздің жағдайда қаржылық нәтижелерді есептеу барысында барлық жазулар айқын түрде көрініс табуы мүмкін, керісінше трансформациялық ведомость көп-теген көңіл бөліп отырған тұлғаларды мұндай мүмкіндіктен айырады немесе бухгалтер бұл жағдайда, егер алынған пайда (зиян) оны қанағаттандырмаса, онда құрылған ведомості жоққа шығарып, басқа ретгеу жұмыстарын жүргізіп, өзгеше нәтижелер алуы мүмкін. Алашақ қарыздардың шотта-рында есептелетін сомалардың дұрыстығы мен олардың толықгығын бақылау үшін түгендеу жүргізілуі қажет, ол құжаттар бойынша шоттарды корреспонденцияланатын шот-тармен салыстыру арқылы жүргізіледі. Мұндағы басты мақсат әрбір шоттағы сомалардың сәйкестігі мен дұрыстыған, толықтығын анықтау болып табылады. Соңғы жылдары бухгалтерлік ақпараттарды өңдеудің барлық техникалық-экономикалық параметрлерінің жақсарғавдығы байқалып отыр. Болып отырған ақша "дематерилизациясы", яғни ақшалардың электрондық формаларға ауысуы, әртүрлі есеп айырысулар бойынша (оның ішінде алашақ қарыз бойынша есеп айырысу) бухгалтерлік есепті енгізудің тәртіптерін түбейгелі қайта түсінуге мәжбүр етіп отыр. Сондықтан алашақ қарыздың әлемдік тәжірибесінде біршама жаксы тәжірибе жиналғандығы жайлы ұмытпаған дұрыс.

здар Алашақ қ ары ыілердің қ арж субъект егі қ қ ызметінд шаруашылы ң бас ерлік есепті бухгалт 3спарындағ ы шоттар жо інін, ыздар" бө лім "Алашақ қ ар нда с шоттары келесідей ба і: есептелінед мен п алушылар 1210- "Саты ердің рыс берушіл тапсы борышы"; ә нді) Кү дікті (кү м 1290- " нша рыздар бойы қа резервтёр"; елді) ншілес (тә у 1220-"Е ақ тердің алаш серіктестік з" қ арызы"; алашақ қ ары ай 421- "Басқ ад

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борышы бойынша есеп айырысу. 1210-"Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борышы" - деп аталатын бас шоттың бөлімше шоттары, сатып алушылармен тапсырыс берушілердің субъектіге деген әртүрлі қарыздары жайлы ақпараттарды қорытындылау үшін арналған. Аталған бөлім келесідей шоттар жайлы ақпаратгарды ашып көрсетеді: 1210- "Алынуға тиісті шоттар"; 1280- "Алынған вексельдер"; Бұлар активті шот болып табылады. Сондықган да бұл шоттардың дебетінде борыштың сомасы жазылса, ал кредитінде борыштың азайуы көрсетіледі. 1210-"Алынуға тиісті шоттар" - деп аталатын шотта тиеліп жіберілген өнімдер (тауарлар), атқарылған жұмыстары мен көрсетілген қызмет-тері үшін сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің банк мекемесі қабылдаған есеп айырысу құжатгары бойынша төлеуге тиісті сомасы есептелінеді.

"Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борышы" - деп аталатын бас шотының бөлімше шоттарының қатысты бухгалтерлік есепте мынадай корреспонденциялар жазылады: - Сатып алушылар мен тапсырыс берушілерге, тиеліп жіберілген тауарлар, атқарылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін есеп айырысу құжаттары ұсынылғанда 1210 шот дебеттелініп, 6010-шот кредиттелінеді. - Тиеліп жіберілген тауарлар, атқарылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге байланысты қосылған құн салығы есептелінгенде 1210-шот дебеттелінт, 3130-шот кредитгелінеді, - Сатылған материалдық емес активтер, негізгі құралдар, бағалы қағаздар бойьгаша алашақ қарыздардың пайда болуына 1210, 1280 және 2180-шотгардың тиістілері дебетгел; ніп, оған сәйкес 6210-шоттың тиістілер кредиттелінеді. - Сатылған материалдық емес активтер, негізгі құралдар, бағалы қағаздар бойынша қосылған құн салығы есептелгендс 1210, 1280 және 2180-шоттардьщ тиістілері дебетгелініп, 3130 шот кредитгелінеді. - Шетелдік валютада сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің тиімді баға айырмашылықтарының пайда болуына 1210, 1280 және 2180-шоттардың тиістілері дебеттелініп 6250-шот кредитгелінеді. - Айыппұлдар, өсімақылар есептелінгенде 1210, 1280 жэне 2180-шоттардың тиістілері дебеттелініп, 6160-шот кредиттелінеді. Сатып алушылардан оларға сатылған өнім, атқарылган жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін төлемдер келіп түскенде 1050, 1040, 1010 шоттардың тиістілер дебеттелініп, 1210-шот кредиттелінеді. - Сатылған тауарлар мен дайын өнімдер әртүрлі себептермен кейін қайтарылған жағдайда 711-шот дебеттелініп, 1210. 1280 және 2180-шоттардың тиістілері кредиттелінеді. - Кейіннен қайтарылған тауарларға жасалған сату және баға шегерімдерінің сомасына 6020 шоттың тиістілері дебеттелініп, 1210, 1280 және 2180-шоттардың тиістілері крелиттелінеді. - Қайтарылған тауарлар мен өнімдерге (жұмыстар мен қызметтерге) есептелінген қосылған құн салығы сомасы 1210, 1280, 2180, 1220, 1230 және 2130-шотгардың тиістілерінің дебетіне, 3130-шоттың кредитіне сторно етіліп жазылады. - Шетелдік валютада сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борыштары бойынша пайда болған жағымсыз (тиімсіз) бағамдық (курстық) айырмашылық сомасына 7430-шот дебетгелініп, 1210, 1280 және 2180-шоттардың тиістілері кредиттелінеді.

айырысу операциялары арнаулы ведомостарда есептелініп, онда сатылғ ан айналымнан тыс активтер, қ аржылық инвестициялар, тауарлы материалдық қ орлар бойынша фактура-шоттары немесе басқ адай есеп айырысу құ жаттары жинақ талып, топтастырылып кө рсетіледі. Ведомостардағ ы жазулар, шоттар, фактуралар немесе олардың орнына қ олданылатын басқ адай құ жаттар негізінде активтердің топтары бойынша жазылады. Ведомостың бірінші бағ анында (графасында) сатып алушы-лар (тапсырыс берушілер) бойынша ай басындағ ы қ алдық тар кө шіріледі. Екінші мен оныншы аралығ ындағ ы бағ авдарда (графаларда) бұ йымдардың аттары немесе топтары бойынша сатылғ ан активтердің сандық мә ліметтері кө рсетіледі. Он бірінші "Кө рсетілген шоттар бойынша сомалар" бағ анында (графасында) ай ішінде сатылғ ан активтер шоттары бойынша мә ліметтер енгізіледі. Ұ сынылғ ан фактура-шоттарды тө леуге байланысты операциялар 113 жә не 114-"Тө лемдер жайлы белгілер" бағ анында (графасында) банктер жіберген шоттардың ү зінді кө шірмесі, кассалық ордерлер мен басқ адай ақ ша Құ жаттары негізінде кө рсетіледі. 1210-"Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер" бас шотының бө лімше шоттарының кредиті бойьшша операциялардың есебі ү шін №11 журнал-ордер қ олданылады. Тауарларды сату мен сатып алу кезіндегі барлық қ аты-настар, жеткізу келісімдері,


Пән: Бухгалтерлік ісПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь