Power Point
Презентация қосу
Қазақ бас
сәулет-құрылыс академиясы

Ашық сабақ

Профессор асс.Рысбаева А.Қ.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
Power Point –пен
жұмыс
1. Презентация құрудың тәсілдерін таңдау

2. Презентацияларды безендіру

3. Анимациялық элементтер қосу

4. Презентацияны көрсету
Power Point-пен жұмыс
1.Презентация құру

•Жаңа(бос) презентация құру:
Файл+Создать+Новая презентация+ОК
•Шаблон арқылы құру:
•Файл+Создать+Презентации+ОК
•Автомазмұн шебері арқылы:
•Файл+Создать+Дизайны презентации+ОК
•Дайын презентацияны ашу арқылы:
•Файл+Открыть+...ОК
Power Point-пен жұмыс
2. Презентацияны безендіру:

•Слайд белгіленуі(Разметка слайда)
Формат – Слайд белгіленуі
•Түрлі түстер схемасы(Цветовая схема)
Формат – Слайд белгіленуі
•Фон
Формат – Фон
Power Point-пен жұмыс
3. Анимациялық эффектілер қосу

Слайдты көрсету – Анимация қосу
Анимация жоқ обьектілерді белгілеп, Қосу
батырмасын шертеміз.
Power Point-пен жұмыс
4. Презентацияларды көрсету.

•Барлық слайдтарды қарау:
Вид+Сортировщик слайдов
•Презентацияларды көрсету:Показ слайдов+Показ
•Слайдтарды автоматты түрде қадағалау:
•Показ слайдов + Настройка времени+…
•Презентацияда бір слайдтан келесі слайдқа ауысу:
Сервис + Переход слайда + Эффект + ОК.
Power Point-пен жұмыс
Слайдқа диаграмма қосу: Вставка - Диаграмма

Диаграммаға анимация қосу: Белгілеп аламыз +
Показ слайдов + Настройка анимации +Эффекты в диаграммах
+ Вывод элементов диаграммы + Просмотр + ОК.

Арынов С.

2 Ким О.
Локшин Г.

0
физика химия рисунок труд
1.тапсырма

PowerPoint
PowerPointпрограммасын
программасын
іскеққосу
іске осуретін жазыңңыз
ретінжазы ыз

2.тапсырма
«Wordммәәтіндік
«Word редакторыммүүмкіндіктері”
тіндікредакторы мкіндіктері”
таққырыбына
та ырыбынашаблон
шаблонарарққылы презентацияқұ
ылыпрезентация рыңңыз.
құры ыз.

3.тапсырма ••ММәәтінмен
тінменжжұұмыс
мыс
••Кестені
Кестеніөң
өңдеу
деу
Слайдтарғғаакомпакт
Слайдтар компактдискіден
дискіден ••Графикалы
Графикалыққобьектілермен
обьектілерменжжұұмыс
мыс
жазбаларққосы
жазбалар осыңңыз
ыз
4.тапсырма

Дайын болғған
Дайынбол презентацияңңызды
анпрезентация ызды
слайдтыккөөрсету
слайдты режиміндеққара
рсетурежимінде араңңыз
ыз
5.тапсырма

Презентацияныңңкез
Презентацияны кезкелген
келген
бетіне
бетінеескертпе жазыңңыз
ескертпежазы ыз

6.тапсырма
••ҚҚосымша
осымшаматериалдар
материалдар
••Керекті
Керектіммәәліметтер
ліметтер
Слайд
Слайдауысуын дауыстыққсуйемелдеу
ауысуындауысты суйемелдеу
арққылы
ар ылыккөөрсеті
рсетіңңізіз
•Қолданатын әдебиеттер

•1. Áàëàôàíîâ Å.Ê., Áóðèáàåâ Á., Äàóëåòêóëîâ À.
"Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè", Àëìàòû, Äæàãàìáåê,
2002ã. 442ñ(íà ðóññêîì è êàçàõñêîì ÿçûêàõ)
•2. Èí÷èí À.Ñ. "Ðàáîòà íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå â
2-õ ÷àñòÿõ" Àëìàòû: ÁÈ, 2002ã.

•3. Ïðàêòèêóì ïî èíôîðìàòèêå. Ïîä
ðåä.ïðîô.Ðàõìåòîâîé Ð.Ó.Àëìàòû, ĸóið,2004ã.,438ñ.

Ұқсас жұмыстар
Power Point-та презентация жасау
Power Point программасында жұмыс істеу
Power Point программасымен жұмыс істеуді үйрету
Презентация тақырыбына сөзжұмбақ
ИНФОРМАТИКА
Power Point. Анимация
Бос презентация
POWER POINT- пен жұмыс
Презентация құру тәсілдері
Power Point бағдарламасында презентация құрастыру
Пәндер