Сайтқа презентация қосу

Power Point

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы

Ашық сабақ
Профессор асс.Рысбаева А.Қ.
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы

Power Point –пен жұмыс
1. Презентация құрудың тәсілдерін таңдау 2. Презентацияларды безендіру 3. Анимациялық элементтер қосу 4. Презентацияны көрсету

Power Point-пен жұмыс
1.Презентация құру
Жаңа(бос) презентация құру: Файл+Создать+Новая презентация+ОК Шаблон арқылы құру: Файл+Создать+Презентации+ОК Автомазмұн шебері арқылы: Файл+Создать+Дизайны презентации+ОК Дайын презентацияны ашу арқылы: Файл+Открыть+...ОК

Power Point-пен жұмыс
2. Презентацияны безендіру: Слайд белгіленуі(Разметка слайда) Формат – Слайд белгіленуі Түрлі түстер схемасы(Цветовая схема) Формат – Слайд белгіленуі Фон Формат – Фон

Power Point-пен жұмыс
3. Анимациялық эффектілер қосу Слайдты көрсету – Анимация қосу
Анимация жоқ обьектілерді белгілеп, Қосу батырмасын шертеміз.

Power Point-пен жұмыс
4. Презентацияларды көрсету.
Барлық слайдтарды қарау: Вид+Сортировщик слайдов Презентацияларды көрсету:Показ слайдов+Показ Слайдтарды автоматты түрде қадағалау: Показ слайдов + Настройка времени+ Презентацияда бір слайдтан келесі слайдқа ауысу: Сервис + Переход слайда + Эффект + ОК.

Power Point-пен жұмыс
Слайдқа диаграмма қосу: Вставка - Диаграмма
Диаграммаға анимация қосу: Белгілеп аламыз + Показ слайдов + Настройка анимации +Эффекты в диаграммах + Вывод элементов диаграммы + Просмотр + ОК.
5 4 3 2 1 0 Арынов С. Ким О. Локшин Г.

физика

химия

рисунок

труд

1.тапсырма
PowerPoint программасын PowerPoint программасын іске қосу ретін жазыңыз іске қосу ретін жазыңыз

2.тапсырма
«Word мәтіндік редакторы мүмкіндіктері” «Word мәтіндік редакторы мүмкіндіктері” тақырыбына шаблон арқылы презентация құрыңыз. тақырыбына шаблон арқылы презентация құрыңыз.

3.тапсырма
Слайдтарға компакт дискіден Слайдтарға компакт дискіден жазбалар қосыңыз жазбалар қосыңыз

Мәтінменжұмыс Мәтінмен жұмыс Кестеніөңдеу Кестені өңдеу Графикалықобьектілермен жұмыс Графикалық обьектілермен жұмыс

4.тапсырма
Дайын болған презентацияңызды Дайын болған презентацияңызды слайдты көрсету режимінде қараңыз слайдты көрсету режимінде қараңыз

5.тапсырма
Презентацияның кез келген Презентацияның кез келген бетіне ескертпе жазыңыз бетіне ескертпе жазыңыз

6.тапсырма
Слайд ауысуын дауыстық суйемелдеу Слайд ауысуын дауыстық суйемелдеу арқылы көрсетіңіз арқылы көрсетіңіз

Қосымшаматериалдар Қосымша материалдар Керектімәліметтер Керекті мәліметтер

Қолданатын әдебиеттер
1. Áàëàôàíîâ Å.Ê., Áóðèáàåâ Á., Äàóëåòêóëîâ À. "Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè", Àëìàòû, Äæàãàìáåê, 2002ã. 442ñ(íà ðóññêîì è êàçàõñêîì ÿçûêàõ) 2. Èí÷èí À.Ñ. "Ðàáîòà íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå â 2-õ ÷àñòÿõ" Àëìàòû: ÁÈ, 2002ã. 3. Ïðàêòèêóì ïî èíôîðìàòèêå. Ïîä ðåä.ïðîô.Ðàõìåòîâîé Ð.Ó.Àëìàòû, ĸóið,2004ã.,438ñ.


Пән: ИнформатикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь