Сайтқа презентация қосу

Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыстар

Бітіру жұмысының тақырыбы.

Зерттеу мақсаты:
Химия пәнінің “Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс” тақырыбын дамыта оқыту жүйесін пайдалану арқылы оқыту барысында 8-ші сынып оқушыларының білімін арттыру. Зерттеу нысаны 8-сыныпта химия сабағындағы оқытушы мен оқушылардың ісәрекеті. Зерттеу пәні дамыта оқыту жүйесін пайдалану оқушылардың танымдық, есте сақтау, ойлау қабілетін арттырып, білімі мен білігін бір жүйеге келтіруге мүмкіндік береді. Зерттеу орыны –Ұрджар ауданы селосы орта мектебі.

Кесте 1 Сабақ жоспары
рет і Оқу тақырыбы Химиялық жаңа ұғымдар Пәншілік және пән аралық байланыстар Көрнекі көрсетулер зерт.тәж. Сандық есептер

Оксидтер.Жіктелуі.Ат аулары мен алу жолдары. Негіздік және қышқылдық, екі дайлы ок-сидтердің хим.қасиеттері,қолдан ылуы.

Ережелер. Оксидтердің жіктелуі.

Заттардың қасиеттері.

Оксидтердің үлгілерімен танысу.

§44 (1-2). Ж.д. §45(1-10). §46 (1-8)

Негіздік және қышқылдық осидтер анықтамасы. Екідайлы эле-менттер.

Оксидтердің ерекше және ортақ қасиеттері.

Кальций ж-е фосфор(Ү)оксидтері нің судаеруі.Мырыш оксид-інің қышқылмен, сілті-мен әрекет-і. Бейтараптану, тұздармен, қышқылдық оксидпен гіздердің екеттесуі.

Негіздер ата-уы. Олардың алынуы,хим. қасиеттері.

Жіктелуі. Индикатор.

Реакция типі.

§45,46 неәр-

                     

1-оқушы. Оксидтердің химиялық қасиеттері: 1. СаО + НОН = Са(ОН)2 СаО + S03 = СаS04 СаО + Н2S04 = СаS04 + Н20 Н20 + S03 = Н2S04 2NaОН + S03 = Na2S04 + Н20 2-оқушы. Негіздердің химиялық қасиеттері: Сu(ОН)2 + 2НСІ = СuСІ2+ 2Н20 Сu(ОН)2=СuО + Н20 Са(ОН)2 + С02 = СаСОз + Н20 2NaОН + СuS04= Na2S04 + Сu(ОН)2 3-оқушы. Қышқылдардың химиялы қасиеттері: Zn + 2НСІ = ZnСІ2+Н2 FeO+ 2НСІ = ҒеСІ2+ Н20 . Са(ОН)2 + 2НN03 = Са(N03)2+ 2Н20 2НСІ + Na2S03 = 2NaСІ + Н2S03 4-оқушы. Тұздардың химиялық қасиеттері: Zn + СuСІ2 = ZпСІ2+ Сu СuСІ2 + 2NаОН = 2NаСІ + Сu(ОН)2 CuSO4 + Н2S = СuS + Н2S04 CаСІ2 + Na2S04= СаС03 + 2 NаСІ СаСО3= СаО + С02    

    

Жаңа сабақты өткен сабақпен байланыстыру үшін, оқушыларға сұрақтар қойылады: Оксид, қышқыл, негіз, тұз дегеніміз не Күрделі заттар қалай жіктеледі Бейтараптану реакциясы деген не Индикатордың қандай түрлерін білесіз Сілті, қышқыл ерітінділері индикаторды қандай түске бояйды Қышқыл қалдығының валенттілігі қалай анықталады Екідайлы негіздер қандай қасиет көрсетеді Химиялық реакциялардың қандай типтері бар 9. Су қандай металдармен әрекеттеседі, не түзеді 10. Суда ерімейтін негіздерді қыздырғанда не түзіледі

Оксидтер

Негіздік Амфотерлі

CaO кальций оксиді Fe2O3 темір(III)оксиді BeO берилий оксиді Cr2O3 хром(III)оксиді

Қышқылдық

SO3күкірт (IV) оксиді P2O5фосфор (V) оксиді

CrO3 хром (IV) оксиді Mn2O7 марганиц(VII)оксиді. Оттекті HNO3- азот қышқылы Оттекті -H2S күкіртсутек қышқыл

NO3--нитрат S2--сульфид CI-- хлорид SO42-сульфат

Күрделі заттар

Қышқылдаар

Бір негізді HCI- тұз қышқылы Екі негізді H2SO4 -күкірт қышқыл Үш негізді H3PO4ортафосфар қышқыл

PO43--ортафосфат

Оксидтердің алынуы.

Заттардың жануы.

Күрделі заттардың жануы.

Жай зат

Күрделі зат

Ерімейтін негіздер

Қышқылдар

Тұздар

4P+5O2

2 P2O5

2C2H2 +5O2  4CO2+2H2O

2Fe(OH)3  2Fe2O3 + 3H2O

H2SiO3 Si2+H2O

CaCO3 CaO+CO2

Қышқылдардың алыну әдістері

SO3+H2O H2SO4

H2+CI2 2HCI

2NaCI+H2SO4 Na2SO4+2HCI Негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Тұз және су түзіледі: Cu O + H2SO4 CuSO4+ H2O

Металдармен әрекеттеседі . Электрохимиялық кернеу қатарындағы орнына байланысты. Zn+2HCI ZnCI2+H2

Лакмус индикаторды қызарады

Қышқылдардың химиялық қасиеттері

Негіздермен әрекеттеседі.Тұз және су түзіледі. Na OH +HCI  NaCI+ H2

Қыздырғанда кейбір қышқылдар айырылады:H2SiO3  H2O+ SiO2

Тұздармен әрекеттеседі. Қышқылдар қатары:HNO3; H2SO4; HCI; H2 SO3; H2CO3; H2S; H2SiO3; H3PO4;

1. Na + 2H2O  2NaOH + H2 2. CaO + HOH  Ca(OH)2

еритін Негіз алу ерімейтін

3. актив металдардың хлоридтері ертіндісінің электролизі.
FeCI3 + 3NaOH  Fe(OH)3  + 3NaCI

Индикаторларға әсерін тигізеді

1.Қышқылдармен әрекеттеседі 2NaOH + H2SONa2SO4+2H2O

2. Органикалық заттардың көпшілігін білдіреді.

Еритін
3.Тұз ертінділерімен әрекеттесуі. Fe2(SO4)3+6KOH2Fe(OH)3+ 4. Қышқылдық оксидтермен әрекеттесуі; 2 NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O.

3K2SO4

химиялық қасиеттері
1.Қышқылдармен әрекеттесуі: 2Fe(OH)3+ 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6H2O 2.Қыздырғанда айырылады: Cu(OH)  CuO + H2O

Ерімейтін

Тапсырмалар
 1-тапсырма. Мына заттардың формулаларын жазыңыз: тұз қышқылы, күкірт қышқылы, азот қышқылы, фосфор қышқылы, көміртек қышқылы.  2-тапсырма. Мына заттарды тиісті бағанға орналастырыңыз.  ОксидНегізҚышқылТүз3-тапсырма. Мына реакцияларды аяқтап теңестіріңіз: Nа2S04 + НОН = Ғе + 02 = Ғе(ОН)3=  Н2S04 + NаОН = АІ + ҒеСІ2 =       

Жай заттан бастап әр күрделі заттың өзіне тән ұқсас және әр түрлі қасиеттері байқалады. Соған байланысты олардың бір-біріне айналу заңдылықтары ескеріледі. Мысалы, генетикалық қатар: 1. металл → негіздік оксид → негіз → тұз. 2Са + 02= 2СаО СаО + НОН = Са(ОН)2 Са(ОН)2 + 2 НСІ = СаСІ2 + 2Н20 2. бейметалл → қышқылдық оксид → қышқыл → тұз S + 02 = S02 S02+Н20 = Н2S03 Н2S03 + 2NaОН = Nа2S03 + 2Н20

Күрделі заттар
Оксидтер Негіздер Қышқылдар Түздар

1.Негіздік 2.Қышқылдық 3. Екідайлы

1. Суда еритін 2.Судаерімейтін 3. Екідайлы

1. Отгекті 2. Оттексіз 3.Екідайлы

І.Орта 2. Негіздік З.Қышқылдық

Практикалық жұмыстар: Қышқыл мен металдың әрекеттесуі Zn + 2НСІ = ZnСІ2 + Н2↑ Қышқыл мен тұздың әрекеттесуі: Ва(NO3)2 + Н2S04= ВаS04І + 2НN03 Индикаторлардың түсін өзгертуі
Заттар Лакмус Метилоранж Фенолфталеин

Қышқыл Сілті

Қызарады Көк

Қызғылт сары

Малина түстес

1. Сәйкестікті бағдаршамен көрсетіңіз: Формула Класс 1. Р2О5 а) негізгі; 2. Са(ОН)2 ә) оксид; 3. НNO3 б) тұз; 4. K2СO3 в) қышқыл. 2. Na2O қандай оксидке жатады: Тұз түзуші оксид. Негізгі оксид. Қышқылдық оксид. 3. Сәйкестікті бағдаршамен көрсетіңіз: Формула Қышқылдар түрлері 1. Н2СO3 а) екі негізді; 2. HBr ә) оттексіз; 3. НNO3 б) бір негізді. 4. Гидроксотоптың санына байланысты Cu(OH2) неше негізді негізге жатады а) 1; ә) 2; б) 3. 5. Сәйкестікті бағдаршамен көрсетіңіз: Формула Класс Al(OH)3 а) ерімейтін негіз; KOH ә) екідайлы оксид; Vg(OH)2 б) сілті.

           

  

6. KHСO3, K2СO3 қалай аталады, қандай тұзға жатады 7. Сәйкестікті бағдаршамен көрсетіңіз: Формула Агрегаттық күйі 1. Н2O a) газ; 2. FeO ә) сұйық; 3. SO2 б) қатты зат; 8. Күкірт қышқылының тұздары қалай аталады а) сульфаттар; ә) сульфидтер; б) сульфиттер. 9. Фосфор (V) гидроксиді бұл: а) Н3РО4; ә) Р(ОН)3; б) НРО3. 10. Қышқылдық оксидтердің қасиетердің қасиетін сипаттайтын раекция қайсысы: а) K2O + H2O → 2KOH; ә) H2O + CO2 → H2CO3; б)CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 

              

Қ – тобына 1. Негіздік оксидтер төмендегі заттардың қайсысымен әрекеттесетінін көрсетіңіз: а) тұзбен; ә) қышқылмен; б) негізбен. 2. Сәйкестік бағдаршамен көрсетіңіз: Оксид Гидроксид 1. Cu2O a) H2SO4; 2. SO3 ә) CuOH; 3. SO2 б) H2SO3 4. CuO в) Cu(OH)2. 3. Қандай гидроксид металл ксиді мен суды қосқанда алынбацды: а) Ca(OH)2 ә) Al(OH)3 б) KOH 4. Қыздырғанда ыдырамайды: а) Fe(OH)3 ә) Ca(OH)2 б) KOH 5. Қай раекция теңдеуі дұрыс: а) KOH + SO3 → KSO3 +H2 ↑ ә) 2KOH + SO3→ K2SO3 + H2O; б) 2KOH + SO3 → K2SO4 + H2O

6. Бейтараптану раекциясы кезінде КОН – пен төмендегі заттардың қайсысы әрекеттеседі: а) қышқыл; ә) орта тұз; б) су. 7. Сәйкестікті бағдаршамен көрсетіңіз: 1. Al(OH)3 а) екідайлы гидроксид; 2. NaOH ә) негіз, сілті; 3. б) аз еритін негіз. 8. Қышқылдардың қасиетін көрсететін раекция теңдеуі қайсысы: а) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ ә) Zn + HCl → ZnCl2 + H2 ↑ б) Cu + 2HCl → CuCl2 + H2 ↑ 9. HCl (тұз қышқылы) СаО (кальций оксидімен) әрекеттескенде түзілетін заттар қайсысы: а) → CaCl2 + H2O; ә) → Ca(ClO)2 + H2O; б) → CaCl + H2O 10. Төмендегі заттардың қайсысы H2SO4 - мен әрекеттеседі: а) Ca; ә) P2O5 б) NaOH; в) HNO3 г) Al2O3


Пән: ХимияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь