Сайтқа презентация қосу

Гуманитарлық білім беру сапасын көтерудегі жаңа оқыту технологияларын қолдану тиімділігі

Аралас мектептің оқу- ісі меңгерушісіне арналған семинар

Тақырыбы: Гуманитарлық білім беру сапасын көтерудегі жаңа оқыту технологияларын қолдану тиімділігі

Әдістемелік қызметтің мақсатымұғалімдердің педагогикалық, кәсіби шеберліктерін көтеруге жағдай жасау, әсер ету

Міндеттері:
мұғалімдерге теориялық, психологиялық әдістемелік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету мұғалімдердің ғылыми-теориялық әдістемелік деңгейін көтеруін, олардың жаңа оқыту технологияларын оқып үйренуіне жағдай жасау, мадақтау, қолдау. жекелеген ұстаздардың іс- тәжірибесін жинақтау, тарату

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ ҚҰРЫЛЫМЫ
Педагогикалық кеңес Әдістемелік кеңес кеңес

ЭТЖ ОІМ Қалиева Г. К.

Мониторинг бөлімі ОІМ Тулькубаева А. О .

Аттестация бөлімі ОІМ Мукажанова А.К.

Әдістемелік қызмет ОІМ Мукажанова А.К.

Оқушылардың ғылыми қоғамы ОРМ

Бейімді оқыту ОІМ Нүрпейсова М. К.

Эксперименталды алаңы “Дамыта оқыту” технологиясы Жет. Нурсадықова А. К.

Шебер сынып Ж. Қараев “Деңгейлеп, саралап оқыту” технологиясы Жет. Тулькубаева А. О.

Мектепішілік әдістемелік курс “Модульдік оқыту” технологиясы Жет. Дюсупова Л. С. СТО- жет. Токташева А. Д.

Әдістемелік бірлестіктер бірлестік жетекшілері

Жас ұстаздар мектебі Искакова Б. К.

Құмаш Нұрғалиев №43 қазақ орта мектебінің инновациялық картасы 2007-2008 оқу жылы
Р/с М±ѓалімніњатыжµні Ќазаќ тілі Уриккалиева А. З. Н±рсолтанова Г. С. Алмабаева А. А. Слямжанова А. У. Боккутова С. У. Орыс тілі Дюсупова Л. С. Кауменова Г. М. Кузембаева Г. М. Баширова К. У. Токташева А. Д. Шет тілі Оралбекова а. О. Халел Акнур Жумабекова С. Ж. Мухамадиева Н. К. Ж±мыс µтілі модульдік Ќараев техн Ынтымаќ тыќ тех Аќпаратт ыќ техн Дамытпал ы оќыту техн ТК ТЕ ТЕ ТК ТК ТК ЕБ ЕБ ТЕ ТЕ ТЕ ТЕ ТК Ойын техн Сыни т±рѓыдан ойлау техн ТК ТЕ ТК ТК ТК ТК ТК ТЕ ТК ЕБ ТЕ ТК ТК ТК ТК ЕБ ЕБ ТК ТК Жобалау техн Басќа техн 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 18 21 23 10 12 21 22 12 25 33 1 1 2 17 ЕБ ТК ЕБ ТК ТК ЕБ ТК ЕБ ТК ТК ТЕ ТК ТЕ ТК ТЕ ТК ТК ТК ЕБ ТК ТК ЕБ ТК ТК ЕБ ТК ЕБ ТЕ ТЕ ТК ТЕ ТЕ ТЕ ЕБ ТК ЕБ

ТЕ

ТК ЕБ ЕБ

ЕБ- ЕНГІЗЕ БАСТАЃАН

ТК – ТАНЫСУ КЕЗЕЊІ

ТЕ – ТОЛЫЌ ЕНГІЗІЛГЕН

Инновациялық технологияларды пайдалану
60 50 40 30 20 10 0
50 42,8 28,5 28,5 21,4 7,1 35,6 28,5 35,6 21,4 35,7 28,5 21,4 14,2 14,2 7,1

22,4 14,2 7,1

мо ду ль дік

Қа ра ев

Ой ын

ар ат ты қ

Да мы та оқ ыт у

Ы

ЕБ-енгізіле бастаған

ТК-танысу кезеңі

ТЕ-толық енгізілген

Сы ни т

ұр ғы да но йл ау

ма қт ас т

нт ы

Ақ п

Ж об ал ау

ық

Гуманитарлық пән бірлестіктері бойынша әдістемелік оқу топторы
Ж. А. Қараев үш өлшемді әдістемелік жүйе технологиясы Жетекшісі: Түлкібаева А.О ( тренер) 1. Слямжанова А.У 2. Боккутова С.У 3. Жумабекова С.Ж 4. Кауменова Г.М Сыни тұрғыдан ойлау, жазу және оқу технологиясы Жетекшісі: Токташева А.Д (сертификат) 1. Нурсолтанова Г.С 2. Баширова К.У М. Жампейсова, А. Оракбаева Модульдік оқыту техонологиясы Жетекшісі: Дюсупова Л.С - (арнайы сертиф. ) 1. Урыккалиева А.З 2. Кузембаева Г.М 3. Алмабаева А.А «Дамыта оқыту» технологиясы Жектекшісі: Нурсадыкова А.К (қалалық экспериментал алаңы) 1. Оралбеква А.О 2. Халел А. 3. Мұхамадиева Н.К

Гуманитарлық пән мұғалімдерінің жаңа оқыту технологияларын қолдануы және оның нәтижесі
Технологияны Ќолдану нєтижесі ќолданатын м±ѓалімдер % есебімен М. Жанпеисова Ќаз т. 28,5% Оќушылардыњ дењгейлік «Модульдік Орыс т. тапсырмаларды орындау оќыту єдісі» даѓдылары ќалыптасып, «2»-баѓа алу ќаупінен арылды. Таным белсенділігі артты, мінез-ќ±лќы т±раќтанып, білімге деген ынтасы µсті. Ж. А. Ќараев Ќаз т. 28,5% Оќушылардыњ білім сапасы «‡ ш µлшемді Орыс т. кµтерілді. Орындай алмай ќалу єдістемелік Шет т. ќаупінен арылды. ¤ з бетімен оќыту ж йесі» ж±мыс істеуге даѓдыланды. Пєні Технологияларды ќолдануѓа байланысты болашаќтаѓы оќушылардыњдамуы Оќу процесінде б±л технология оќушылар шыѓармашылыѓын, µз бетімен оќып- йрену, топпен, ж±ппен ж±мыс, µз ж±мысына сын кµзбен ќарау, т зету, баќылау жасауѓа ±мтылыады, µзіне деген сенім ќалыптасады. Келешекте информатор карточкалармен, ќатемен, т зету ж±мыстарын µз беттерімен істеуге даѓдыланады, шыѓармашылыќ дењгейлік тапсырмалар орындай алатын оќушылар саны молаяды.

№ Технологияла р

1.

2.

Гуманитарлық пән мұғалімдерінің жаңа оқыту технологияларын қолдануы және оның нәтижесі
Джон Дьюн Д. Клустер «сыни т±рѓысынан ойлау» В. Давыдов, Л. Занков «Дамытпалы оќыту» Ќаз т. Орыс т. 14,3% ¤ з ойын айту, ой бµлшектеулері, сµйлеу даѓдылары ќалыптасты, негізгі ойды аныќтай алады. Ой толѓау, шаѓын шыѓарма, 5 жолды µлењ жаза алады. Єр оќушыныњ µз к шіне сенуі ќалыптасты. ¦ жымдыќ бµліскен іс-єрекетті аныќтай алады. Топта ж±мыс істеу даѓдысы ќалыптасты. Пікір айтуѓа, ќалай келісіп, ќалай ќарсы пікір айтуѓа йренді. Оќушылардыњ сµйлеу ќабілеттері, бір-бірімен пікірлесу, єњгімелесу даѓдылары ќалыптасты. Жеке т±лѓаныњ шыѓармашылыќпен ж±мыс істеуі, µзіндік ой айту, идея беру, басќаларѓа баѓынбай µз кµзќарасын, идеясын ортаѓа салу, баѓалау даѓдылары ќалыптасады. Б±л технология оќушыны µзін-µзі жетілдіруге, µзін-µзі тєрбиелеуге, µзгертуге жаѓдай жасайды. Бала µзін-µзі µзгертуші субъект дєрежесіне кµтерілуі ќажет. Оќушылар еркін сµйлеуге, диалог, монолог ќ±ру, мєнерлеп оќуѓа даѓдыланады.

1.

2.

Ќаз т. Орыс т. Матем Ана т.

14,3%

3.

Е. И. Пассов «Коммуникат оќыту єдісі»

Шет тілі

14,4%

Гуманитарлық пәндер бірлестіктерінің жұмыс нәтижелері
Р/ с 1 Пєндер Ќазаќ тілі Орыс тілі Шетел тілі 20052006 І –2 ІІ –3 ІІІ -1 І –2 ІІІ –1 І‡ - 2 олимпиада 20062007 І –1 ІІ –1 ІІІ -1 ЃЖЖ 20062007 ІІІ -1 І –1 ІІІ –1 ІІІ -1 ІІІ -1 І‡ - 1 Байќаулар 200620072007 2008 І –1 Бас ІІ –1 ж лде ІІІ -1 1 ІІ –2 ІІІ -1

І –2 ІІ –2 ІІІ –3 І‡ -2 ІІ тур - ІІ тур 2 1

20072008 І –1 ІІ –1 ІІІ –1 І‡ - 2 І –1 ІІІ –1 І‡ -2

20052006 ІІ –1 ІІІ -1 І –2 ІІ –3 ІІІ -1

20072008

20052006 І –1 ІІ –1 ІІІ -1 І –1 ІІ –1 ІІІ -2


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь