Интернет


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Интернет
Интернет (ағылшынша: Internet) —
компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік
желісі.
Интернетке қосылу мүмкіндігі болған
жағдайда, білім беру мекемелері,
мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық
кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты
миллиондаған қайнар көзінен ақпарат алуға
болады. Қазіргі кезде Интернет сөзін
пайдаланғанда, физикалық желінің өзін
емес, Дүниежүзілік желі және ондағы
ақпаратты айтамыз. Жазылуы
Егер бұл терминді енгзіген ағылшын тіліндегі
RFC құжаттына сүйенсек, онда бұл термин
екі түрде жазылып, сәйкесінше екі мағынаға
ие болады. Егер internet сөзі кішкентай
әріптен басталса, онда бұл термин
мәліметтер пакетін маршрутизациялау
арқылы желілерді байланыстыру ұғымын
білдіреді. Бұл кезде ауқымды ақпараттық
кеңістік туралы айтылмайды. Көбінесе, б ұл
екі түсінікті бір-бірінен ажыратып жатпайды.
Интернет желісінің тарихы

• 1957 жылы Кеңес Одағы Жердің жасанды серігін ұшыр ғаннан
кейін, АҚШ Қорғаныс министрлігі а қпаратты тасымалдауды ң
сенімді жүйесі қажет деп шешті. А ҚШ алды ңғы қатарлы зерттеу
жобаларының агенттігі (ARPA) осы ма қсатта компьютерлік желі
құруды ұсынды. Бұл желіні құру Лос-Анджелестегі Калифорния
университетіне, Стэнфорд зерттеу орталы ғына, Юта штатыны ң
университетіне және Санта-Барбара қаласында ғы Калифорния
штатының университетіне тапсырылды. Компьютерлік желі
ARPANET деп аталып, 1969 жылы аталған т өрт ғылым
орталықтарын біріктірді, барлық жұмыстарды А ҚШ Қор ғаныс
министрлігі қаржыландырып отырды. Одан со ң, ARPANET желісі
жылдам дамып, оны ғылымны ң әр т үрлі салаларында ғы ғалымдар
қолдана бастады.
• Алғашқы ARPANET сервері 1969 жылды ң 1 қырк үйегінде Лос-
Анджелестегі Калифорния университетінде орнатылды. «Honeywell
516» компьютерінде 12 КБ оперативті жад бар болатын.
• 1971 жылы желі арқылы электронды почта жіберуге м үмкіндік
беретін алғашқы компьютерлік ба ғдарлама жасалып, ол ке ңінен
таралды.
• 1973 жылы бұл желіге трансатлантикалы қ телефон сымы к өмегімен
Ұлыбритания және Норвегияны ң ұйымдары қосылып, желі
халықаралық сипат алды.
• 1970-жылдары интернет желісі негізінен электронды почтаны жіберу
үшін пайдаланылды. Біра қ, интернет желісі бас қа техникалы қ
стандарттар негізінде жасалған желілермен байланыс орната
алмайтын еді.
• 1970-жылдардың соңында мәліметтерді тасымалдау стандарттары
кеңінен тарай бастады, олар 1982-83-жылдары бір стандарт қа
келтірілді. 1983 жылды ң 1 қырк үйегінде ARPANET желісі NCP
протоколынан TCP/IP протколына к өшірілді, б ұл протокол қазіргі
кезге дейін желілерді біріктіру үшін қолданылуда. 1983 жылы
«Интернет» термині ARPANET желісіне байланысты айтылатын
болды.
• 1984 жылы домендік аттар ж үйесі (DNS) жасап шы ғарылды.
• 1984 жылы ARPANET желісіне б әсекелес пайда болды. А ҚШ Ұлтты қ
ғылыми қоры (NSF) университетаралы қ ауқымды NSFNet (|National
Science Foundation Network) желісін құрып, о ған к өптеген ша ғын
желілерді (сол уақыттарда-ақ танымал бол ған Usenet ж әне Bitnet
желілерін қоса) біріктірді, б ұл желіні ң а қпарат тасымалдау қабілеті
ARPANET желісіне қарағанда, біршама арты қ еді. Бір жыл ішінде
бұл желіге 10 мыңдай компьютер қосылды.
• 1988 жылы Internet Relay Chat (IRC) протоколы жасалып,
Интернетте нақты уақытта сөйлесу (чат) мүмкіндігі пайда
болды.
• 1989 жылы Еуропада, Ядролық сынақтар бойынша еуропалық
кеңес (CERN) қабырғаларында Бүкіләлемдік тор концепциясы
пайда болды. Оны әйгілі ағылшын ғалымы Тим Бернерс-Ли
ұсынды, ол екі жыл ішінде HTTP протоколын, HTML тілін және
URI идентификаторларын ойлап тапты.
• 1990 жылы ARPANET желісі NSFNet желісімен бәсекелестікке
шыдай алмай, өз жұмысын тоқтатты. Осы жылы Интернетке
телефон арқылы қосылудың сәті түсті (Dialup access).
• 1991 жылы Бүкіләлемдік тор Интернетте пайда болды, ал 1993
жылы әйгілі NCSA Mosaic браузері пайда болды.
• 1995 жылы NSFNet желісі бастапқы зерттеу мақсаттарына
қайта оралды, енді Интернеттің барлық траффигін
маршрутизациялаумен Ұлттық ғылыми қордың
суперкомпьютерлері емес, желілік провайдерлер айналыса
бастады. Осы жылы Бүкіләлемдік тор FTP арқылы файлдарды
тасымалдау протоколын трафик жөнінен басып озып,
Интернеттегі ақпарат тасымалдаудың негізгі көзіне айналды,
Бүкіләлемдік тор консорциумы (W3C) құрылды. Бүкіләлемдік
тор Интернетті өзгертіп, оның қазіргі заманғы бет-бейнесінің
қалыптасуына әсер етті деп айтуға болады. 1996-жылдан
бастап, Бүкіләлемдік тор Интернет түсінігін толықтай
ауыстырды деп айтуға болады.
• 1990-жылдары Интернет сол уақыттағы желілердің көпшілігін
біріктірді (Фидонет сияқты кейбір желілер интернет құрамына
кірген жоқ). Интернеттің техникалық стандарттары ашық, ал
оны басқаратын белгілі бір компания жоқ болғандықтан,
интернеттің дамуы жекелеген желілердің бірігуіне көп әсерін
тигізді. 1997 жылы Интернетте 10 млн компьютер болды, 1
миллионнан астам домендік аттар тіркелді. Интернет а қпарат
алмасудың ең танымал құралына айналды.
• 1998 жылы рим папасы Иоанн Павел II Бүкіләлемдік Интернет
Күнін 30 қыркүйек деп бекітті.
• Қазіргі кезде Интернетпен тек қана компьютерлік желілер
арқылы емес, сонымен қатар, байланыс спутниктері,
радиосигналдар, кабельдік теледидар, телефон, ұялы
байланыс, арнайы оптикалық-талшықтық желілер және электр
желілері арқыы да байланысуға болады.
Интернеттің негізгі принциптері

• Интернет мыңдаған корпоративті, үкіметтік, ғылыми
және үй желілерінен құралған. Әртүрлі
архитектуралы және топологиялы желілерді біріктіруге
IP (Internet Protocol) протоколын ж әне м әліметтер
пакеттерін маршрутизациялауды қолдану ар қылы қол
жеткізілді. IP протоколы әдейі физикалы қ байланыс
арналарына тәуелсіз етіп жасалды. Я ғни цифрлы қ
мәліметерді тасымалдауға арнал ған кез-келген ж үйе
Интернетпен де байланыса алады. Желілерді ң
байланысқан түйіндерінде арнайы маршрутизаторлар
(бағдарламалық немесе аппаратты қ) пакеттерді ң
қабылдаушылардың IP-адрестерін қарай отырып,
мәліметтер пакеттерін с ұрыптаумен және
бағыттаумен айналысады. IP протоколы б үкіл әлем
көлемінде біртұтас адрес кеңістігін құрады, біра қ
әрбір жеке желіде өзіндік адрес ке ңістігі болуы м үмкін.
IP-адрестерді осылайша ұйымдастыру
маршрутизаторларға әрбір мәлімет пакетіні ң ба ғытын
анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, Интернет
құрамындағы жекелеген желілер арасында
конфликттер болмайды, ал м әліметтер б үкіл әлем
көлемінде дәл жеткізіледі.
• IP протоколын IETF (Internet Engineering Task Force)
ұйымы ойлап тапқан болатын. IETF ж әне оны ң ж ұмыс
топтары қазіргі күні де Бүкіл әлемдік желіні ң
протоколдарын дамытумен айналысады. IETF
қызметіне қарапайым пайдаланушылар қатыса
алады. Бұл ұйым комитеттері RFC құжаттарын
жариялайды. Бұл құжаттарда көптеген с ұра қтарды ң
техникалық
Интернет протоколдары
• Бұл жағдайдағы протокол түсінігі - желімен ж ұмыс жаса ған кездегі компьютерлер
арасындағы мәліметтер алмасу «тілін» білдіреді. Әрт үрлі компьютерлер бір-бірімен
байланысу үшін, олар бір протоколмен байланысуы керек. Интернет протоколдар
жүйесін TCP/IP протоколдар жиыны деп атайды.
• Төменде кең тараған интернет-протоколдарды ң аттары келтірілген:
• Қолданбалы деңгейде:
– DNS
– FTP
– HTTP
– HTTPS
– IMAP
– LDAP
– POP3
– SMTP
– SSH
– Telnet
– XMPP (Jabber)
– SNMP
• Сеанстық деңгейде/көрсету деңгейінде
– SSL
– TLS
• Транспорттық деңгейде
– TCP
– UDP
• Желілік деңгейде
– BGP
– ICMP
– IGMP
– IP
– OSPF
– RIP
– EIGRP
– IS-IS Арналық деңгейде
• Ethernet
• Frame relay
• HDLC
• PPP
• SLIP
– Белгілі бір стандартқа келтірілмесе де, Интернетте ке ң тара ған протоколдар
бар. Бұл протоколдар көп жағдайда файлдармен ж әне м әтіндік м әліметтермен
алмасу үшін қажет, кейбіреулерінің негізінде б үтін файл алмасу желілері
құрылған. Бұл протоколдар:
– OSCAR
– CDDB
– eDonkey2000 (желінің аты; протокол MFTP деп аталады)
– BitTorrent
– Gnutella
– Skype
Интернет қызметтері
• Қазіргі заманғы кең тараған Интернет қызметтері:
• Бүкіләлемдік тор
– Веб-форумдар
– Блогтар
– Вики-проекттер (Википедия)
– Интернет-дүкен
– Интернет-аукцион
• Электронды почта
• Жаңалықтар топтамасы (негізінен, Usenet)
• Файл-алмасу желілері
• Интернет-радио
• Интернет-теледидар
• IP-телефония
• Мессенджерлер
• FTP-серверлер
• IRC (веб-чаттар)
• Іздеу жүйелері
• Интернет-жарнама
• Интернет провайдері
• Интернет провайдері — (ағылшынша: Internet Service
Provider, ISP) Интернетке қатынасу мүмкіндігін беретін
ұйым.
• Интернет провайдері пайдаланушылардың компьютерлерін
Интернет провайдерінің компьютерлеріне қосу үшін қажетті
телефон нөмірін, пайдаланушы атауын, оның құпия сөзін
және басқа да мәліметтерді қамтамасыз етеді. Интернет
провайдеріне ақы әдетте бір ай үшін немесе бір сағат үшін
төленеді.

Ұқсас жұмыстар
Интернет-Cауда
Интернет-сауда
Интернет - банкинг
ИНТЕРНЕТ МҮМКІНДІКТЕРІ
Интернет желісі
Интерне - кафе
Бизнес жоспар - Интернет кафе
Атыңды енгіз
ТЕЛЕФОН ЖЕЛІСІ
Интернет ауқымды желісі.Браузерлер.Электрондық пошта. Интернеттің пайдасы мен зияны
Пәндер