Компьютерлердің операциялық жүйелері Тапсырма: Microsoft® Windows® XP Professional


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырып: Компьютерлердің
операциялық жүйелері
Тапсырма: Microsoft® Windows® XP
Professional
Microsoft® Windows® XP Professional

Кіріспе
Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Professional қандай жаңалықтар бар.
Желілік қасиеттері.
Сымсыз желіде жұмыс жасау.
Жойылған компьютермен жұмыс.
Windows XP Professional тұрақтылығы.
Сәйкестіктері.
Жүйені орнықтыру.
Резервті көшірмелермен көмектерді құру.
Windows XP Professional-дың желілік элементтері.
Файлдық жүйе. FAT 32 немесе NTFS
64-биттік Windows XP Professional.
Жаңартылған құрал.
Кіріспе
Microsoft® Windows® XP Professional – Windows жанұясы ОЖ-нің ағымдық түрі.
Компьютермен жұмыс жасау үшін, оның нақтылығын к өтеретін кез-келген к өлемді
ұйындарға, сонымен қатар жеке қолданушылар ға да арнал ған операциялы қ ж үйе.
Microsoft® Windows® XP Professional – сандық технология аймағында еңбек
өнімділігін арттыруда ауқымды мүмкіндіктер береді. Windows 2000
архитиктурасында өңделген Microsoft® Windows® XP Professional қауіпсіздігімен,
өнімділігімен және қолдану қарапайымдылығымен қамтамасыз етеді. Ол үшін б ұл
жүйені сенімді және нақты санағыш ортада, жа ңа сапалы стандарттар орнату керек.
Windows XP-ге арналған Service Pack 2
(SP2)

Windows XP-ге арналған Service Pack 2 (SP2) жаңа жаңарту бумасы жоғарғы
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құралдармен байланыс қан, сонды қтан да
барлық жаңартатын бумалардың ішінде ең керектісі:
2 (SP2) түзету бумасы қамтамасыз етеді:
Керек емес қорлармен бағдармалардың жүктелуін алуын алатын жа ңа
технологиялар көмегімен интернеттегі ақпарат алмасуды ж әне іздеуді ң
сапалығын арттырады.
Windows XP-ге арналған арнайы өңдірілген қауіпсіздіктің жаңа құралдар
көмегімен қауіпсіздіктің жаңа құралдар көмегімен қауіпсіздендіртеді
және жаңартады.
Жаңа құралдарды қолдану мүмкіндіктері қолданушының типінен
тәуелді емес (ұялы телефонды қолданушылар, мультимедия , ойындарды
жақсы көрүшілер).
Енді сіздің рұқсатынсыз web-жүйеде ашылатын пара қтардын к өбін
құлыптауға болады, бұл өз кезегімен интернетте жұмыс жасауды ң
өніңділігін арттырады және бақылауды көбейтеді.
Бұл жүйеге қауіпті вирустар және басқа да қауіпті кодтарды ж ұқтыратын
потенциалды қауіпті менеджерлердің ашылып кетуін алдын алады.
Егер сіз сансыз желіде немесе интернетке кафеден, не болмаса аэропорттен
қосылған болсаңыз, 2 (SP2) бумасына кірген сансыз желілерді ң
жақсарылған қолдану сансыз желіге қосылуды және іздеуді
жылдамдатады.
2 (SP2) жаңарту бумасы қауіпсіздендіру аймағынан басқа, Майкрософт
корпорациясының жаңа соңғы аппаратты және бағдарламалық
құралдарын ұсынады. Бұл жаңа жаңартулар мен драйверлер Windows
Media, Microsoft DirectX және ең жаңа Bluetooth секілді стандарттармен
эффектісі және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндіктер береді.
Жүелік талаптар.
2 (SP2) бумасын орнату үшін MS Windows XP ОЖ-сі бар дербес
компьютер керек. Жоқ дегенде оперативті жадысы 64 Мб және 900 Мб-
тан кем емес, процессоры 233 МГц –тен төмен емес, бір дискісі CD-
ROM болу керек.
Windows XP ОЖ-сі аппаратпен қамтамасыздандыру ға өте талапшыл екені
құпия емес, әсіресе жүйесі жадының көлеміне және қатты дискіні ң
сыйымдылығына байланысты.
Windows XP Professional – да қандай
жаңалықтар бар.
Егер сіздер Windows XP Professional шы ққан кезде теледидар к өрген болса ңыздар
бұл өнімнің қалай жеңіл қолданылатынын, сандық фото суреттермен МР-3
плеерлермен жұмыс жасаудағы мүмкіншіліктеріні ң арт қанын жарнамалардан
көрген боларсыздар. Бұның барлығы үйде қолдану үшін керемет, біра қ б ұл ж үйеде
мамандарға арналған, желідегі жұмыстарында жа ңартулар бар ма екен. Әрине бар!

Бұл бөлімде біз Windows XP Professional-ды ң жа ңа желілік функцияларын ж әне
сіздің желіңіздің жұмысын көтермелеу үшін қолданатын кезекті қасиеттерін
қарастырамыз.
Желілік қасиеттері.

Windows XP Professional жүйесінің жақсартылған графикалық
қолданушы интерфейсімен кең мультимедиялық мүмкіншіліктері, оны ң
мекемелерде жұмыс жасайтын керекті құралдарын шектемейді.

Ескерту. Windows XP Professional –дың жұмыс столы мен құралдар
жиынын интелектуалды қолданушы интерфейсі деп атайды (Intelligent
User Interface, IUI). Сіз шешу керексіз, шыныменде б ұл ат қа ие ме, әлде
MS-тың маркетинг саласының жұмысшылары ойлап тапқан ми
дауылының жемісі ме? Windows-тың ескі түрлерін жа ңалау сымсыз
желілерде жұмыс істеуге рұқсат етеді (virtual private network, VPN).
Сымсыз желіде жұмыс жасау.

Сымсыз желіде жұмыс істеу, Windows XP Professional-дың ең жа қсы
мүмкіншіліктерінің бірі . Әсіресе Wi-Fi немесе 802.11b секілді сымсыз
желілерде. Соңғы жылдарда сымсыз желілер жо ғар ғы функционалды,
олар жалғайтын 5-категориясы кабельдерді сұрамайды және мәліметтерді
беру жылдамдығы секундына 11Мбит. Сонымен қатар, сымсыз желілерге
арналған адаптердің бағасы АҚШ-тың 100$ -на дейін жетеді, ж әне
сымсыз желілерге қосу нүктелері астаналар мен аэропорттарда.

Біз 5-дәрісте Wi-Fi – ді орнатудаға ерекшеліктер туралы с өйлейміз. Ал
мында Windows XP Professional-дың сымсыз ортаға қосқан үлесі туралы
айтамыз. Windows XP Professional сымсыз желіде, қосымша
драйверлердің көмегінсіз адаптерлерді ұстап тұра алады. Бұл сымсыз
желіде санаулы минуттарда-ақ жұмысқа кіріс үге мүмкіндік бере алады.
Сурет.

Windows XP Professional мен сывмсыз желіні қондырғылау бұрынғымен
салыстырғанда өте жеңіл.
Жойылған компьютермен жұмыс.

Windows XP Professional өзіне жойылған қатынаудың екі жаңа бағдарламасын
енгізеді. Кейбір деңгейге дейін Remote Desktop (жойылған ж ұмыс
үстелі ) және Remote Assistance (жойылған көмекші), бір-бірін
толықтырады. Бірақ бұл екеуі екі түрлі бағдарламалар, әр қайсысыны ң
өз жеке уникалды функциялары бар.
Сәйкестіктері.

Windows XP Professional-дың тағы бір саналы ғы, оны ң арнайы Windows XP Professional
ортасына құрылмаған қолданбалармен жұмыс жасауы. Compatibility Mode (с әйкестік
режимі) опциясын қолдану арқылы, қолданушы Windows 95 ж әне NT-мен ж ұмыс жасай
алады және қолданба корректілі ж ұмыс жасайтын болады. Сонымен қоса, м үмкін
болатын ақауларды болдырмау үшін, қолданбаны сәйкестік режимімен с әйкестендір үге
болады.
Windows XP Professional ж үйесі сондай керемет болса, неге Windows-ты ң бас қа т үрлерімен
сәйкес емес? Себебі, Windows-тың әрбір келесі т үрі оны ң алды ңғы т үрлерімен 100%
сәйкес болған жоқ. Windows XP Professional кейбір кері с әйкестіктерді, қолданбаларды
ескі жүйемен лақтырып тастамас үшін жібереді.
Жүйені орнықтыру.
Windows XP Professional жүйесі сонда да
100% «оқ өтпейтінден» емес.
Қандай да бір ақау болып,
компьютер Safe Mode (қауіпсіз
режім ге) өтсе, операциялық жүйе
қайта жүктейтін System Restore
(жүйені орнықтыруды) ұсынады.
Бұл қолданушыға ақауға дейінгі
болған компьютердегі
қондыруларға қайтып келүге
мүмкіндік береді (restore points),
орнықтыру нүктелері деп аталады.
Жүйелер қолданушымен кез келген
уақытта құрылуы мүмкін. Сонымен
қатар операциялық жүйелер жаңа
бағдарламаларда ақау болған
жағдайларда периодты түрде өз
жеке орнықтыру нүктелерін
құрайды. Компьютерді қайта
жүктеу кезінде Операциялық
Жүйелерді орнату мәліметтерін
қолданады, оның уақыты жүйе
дұрыс жұмыс істеген кезге сәйкес
болу керек.
Windows 98 де бірінші пайда болған қасиет Windows XP Professional-да да бар.
Бұл автоматты жаңарту. Қолданушыға Microsoft сайтына кіріп, Windows
XP Professional-ға арналған жаңартуларды тегін алу ға рұқсат етеді.
Резервті көшірмелер мен көмектерді
құру.

Windows XP Professional-да файлдарды түзеу (риставрировать) және
резервті көшірмелерін құру жеңілдеді.

Жүйеге көшірме құру үшін кез-келген типті тасымалдаушы енгізілген.
Баяғыда Windows резервтік файлды құруды талап ететін, кейінрек Сіз
өзіңіз қалауыңыз бойынша таңдайтынсыз, қандай қолданбаны жат
өндірүші қолданады және құжатты дискіге немесе басқа бір
тасымалдаушыға көшіріп жазып алады. Windows XP Professional
жүйесінде көшірме жасаудың жан-жақты функциялары бар.
Windows XP Professional-дың желілік
элементтері.

Әлем компьютерлік желілер мен интернеттерден
барған сайын тәуелді болғандықтан, желіде жұмыс
жасауды өнімді және жеңіл қылып жасауға
ынтымақтығы арта түседі. Бұл бөлімде біз Windows
XP Professional жүйесі бізге желімен жұмыс жасауда не
беретінін қарастырамыз. Файлдық жүйелер, интернет-
қосудың жалпы қолдануы және қауіпсіздікпен
қамтамасыздандыруды қарастырамыз.
Қондырғылау драйверлері. Windows XP
64-биттік Windows XP Professional 64-Bit Edition 64-биттік ортада
жұмыс істейтіндіктен, ол 64-биттік драйверді
Professional. талап етеді.

Windows XP
Компонент Windows XP Professional
Professional 64-Bit Edition

Windows XP Professional және Процессор 233 MГц 733 MГц
Windows XP Professional 64-Bit (минимум)
Edition бір-бірінен
орындалуымен және Процессор 300 MГц Шектелмеген
мүмкіншіліктерімен (ұсынылады)
еркшеленеді. Сондықтан да,
дискілік кеңістік пен Оперативті 64 Mб 1 Гб
қондырғылар драйверлерінен жады(миниму
қондырғылауда талаптар әр м)
түрлі қойылады. Бұның
сонымен қоса кейбір Microsoft Оперативті 128 Mб Шектелмеген
жады(ұсыныл
Management Console (MMC) ады)
қолданба типінен
қондырғылауға да қатысы бар. Қатты 1,5 Гб 1,5 Гб
дискідегі
кеңістік.
Жаңартылған құрал.

Әрине, өткен бөлімдерге қарағанда Сіз құрған жүйелер, жүйелік
талаптардың минимумынан асып кетеді. Өз жүйеңізге қанша
құрал қосатыныңыз компьютердің қандай болатынына және
сіздің қаржы жағдайыңызға байланысты болады. Жаңартудың
негізгі аймақтары бұл – оперативті жады, қатты дискілер және
процессорлар. Біз қысқаша әрбір компонентке тоқталайық.
Қатты дискілер

Microsoft 1,5 Гб бос кеңістік туралы айтқанда ол тек оперативтік ж үйеге
ғана қатысты. Егер сіз қатты дискідегі бос кеңістігі 1,5 Гб Windows XP
Professional жүйесін орнатсаңыз, көңіліңіз әбден қалады, себебі бұл оны
тек орнату үшін жеткілікті. Бұл жүйеде ары қарай жұмыс жаса алмайсыз.
Сіз операциялық жүйеге бір не бірнеше қолдаңба қосатыны ңыз белгілі,
ал бұл қолданбалар дискіден көп орын алатыны белгілі. Ары қарай сізге
көшіргіш-файл (свопинг-файла) үшін орын керек болады. Бұл файлды
оперативтік жүйеге қолданады, егер оперативтік жады к өлемі, ж ұмыс
жасаудағы жады көлемінен көп болса. Бұл файлдың өлшемі 50 Мб
немесе одан да көп болуы керек.
Бақытымызға орай, қазыр қатты дискіні сатып алатын болса қ, 2 Гб-ты қ
кеңістігі бар қатты диск кездесе қоймайды. Windows XP Professional-ды
орнатуда дискідегі бос кеңістіктің шектеулі екенін ұмытпа ған өте д ұрыс.
Мультипроцессорға арналған жүйе.

Егер сізде өте үлкен талаптар керек ететін қолданбалар болса, немесе
көптеген қолданушылар қандай да бір анықталған серверлерге кіретін
болса, онда сізге симметрияға мультипроцессоры (SMP) бар компьютер
алу туралы ойлау керек. Windows XP Professional оперативтік жүйесі екі
процессрлармен қондырғыланған түрінде шығады. (SMP) жүйесі рас
болу үшін өте жақсы. Әрине, бұл жерде бірнеше қауіпсізденү бар. Екі
процессор көмегімен жұмыс жылдамдығын тездетүге үміттенбе ңіздер.
Шын мәнінде, екіші процессорды қосу кезіңде жұмыстың баяула ған
кездері де болады. Қосымша процессорларды қосу үшін та ғы бір
операциялық жүйені қосу керек. Сонымен қатар мультипроцессорлы қ
машинаны пайдалы қолдану үшін, арнайы кодты жазуды талап етеді.
Слайд соңы.

Орындаған: Молдажар С.Ж..
Группа: 03 ИС-2 к/о.

Ұқсас жұмыстар
Операциялық жү йелер, оның дамуы жә не тү рлері
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері
ДЭМ-нің программалық жабдықтары. Программалар
Операциялық Жұйелер, оның даму және түрлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның түрлері)
Операциялық жүйе
Операциялық жүйелер, түрлері, қызметі туралы
Power Point-та презентация жасау
Операциялық жүйелер, түрлері, қызметі жайлы
ОЖ, оның даму жә не тү рлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның тү рлері)
Операциялық жүйелер, оның даму түрлері ( MS –DOC, NC,OS/2,UNIX,Windpws оның түрлері)
Пәндер