«КОМПЬЮТЕРЛІК КУРС» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Диплом жұмысының тақырыбы:
«КОМПЬЮТЕРЛІК КУРС»
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ

Ғылыми жетекші
Оқытушы Ф.Н.
Абдолдина
Орындаған 5 «Д»
тобының студенті П.
Есентай
Өскемен,
2006 1
Дипломдық жұмыстың құрылымы:
- кіріспеден
- 3 бөлімнен
- қорытындыдан
- қолданылған әдебиеттер
тізімінен
және қосымшадан тұрады.

Дипломдық жұмыстың мақсаты:
«Компьютерлік курс» ААЖ құру
1)«Компьютерлік курс» мәліметтер
қорының құрылымын жобалау;
2)CASE –технологияларды қолдана отырып,
мәліметтер қорының концептуальды ER-
моделін құру;
3)Құрылған скрипт негізінде IBExpert 2.0–те
мәліметтер қорын құру;
4)Компьютерлік курс ақпараттық жүйесін
Delphi 7.0 ортасын қолдана отырып
Компьютерлік курс ААЖ құру. Мәліметтер
қорын толтыру. 3
Дипломды қ ж ұмысты ң өзектілігі:
Әр түрлі өндірісте, оқу орындарында
түрлі құрылымды мекемелерде
мәліметтерді дайындау, өңдеу, сақтау
және тарату іс әрекеттері жиі
кездеседі. Осындай күрделі
жұмыстардың бірі “Компьютерлік
курс”.
Компьютерлік курс ақпараттық
жүйесін құруда, МҚ-мен жылдам және
ыңғайлы қатынас құру тәсілдерін
қамтамасыз ету үшін мәліметтер
қорын құру.
Жаңалылығы:
Қазіргі кездегі CASE –
технологиясын қолдана отырып,
InterBase 6.5 (Firebird 1.0)
локальді серверінде клиент -
серверлік мәліметтер қоры
жасалды. Кейін маштабтауды
қолдана отырып, осы қорды
локальді желіде қолдануға
болады.
Бірінші бөлім

Бірінші бөлімде қолданыстағы
автоматтандырылған жұмыс орындарға
шолу жасау және әзірлеме үшін
оңтайлы аспаптарды таңдау, нақты
бағдарламалық аспаптаманы таңдау
туралы қарастырылды.

Екінші бөлімде
Екінші бөлімде пәндік аймақты
талдау және CASE технологиясы
көмегімен мәліметтер қорының
ER-моделін құру, InterBase 6.5
сервері негізінде мәліметтер
қорын өңдеу, FireBird ODBC
драйверін орнату туралы
айтылған.

«Компьютерлік курс» мәліметтер қоры ER –
диаграммасы, (Уровень сущностей)
Класс Учебный день
Физическое лицо

состоит из состоит из
Z
задает время
представливается для занимается по категория
Учебное место Академический час составил

 Учащийся
Z Z
состоит из
Преподователь
Единица оборудования

провел Индивидуальный план
Занятие в классе
Типовой курс

описывает
состоит из
предназначена состоит из
для Тема типового курса
Тип обрудования поясняет Планового занятие
отмену запланировано для

обединяет а раздел
Принина отмены

«Компьютерлік курс» мәліметтер қоры ER
диаграммасы, (Уровень атрибутов)
Класс Учебный день
Физическое лицо
код класса: INTEGER Учебный день: INTEGER
код физическое лицо: INTEGER
адрес: VARCHAR(20) примечание: DATE Z
номер корпуса: VARCHAR(20) фамилия: INTEGER
номер аудитории: VARCHAR(20) имя: VARCHAR(20) категория
отчество: VARCHAR(20)
категория: INTEGER  Учащийся
состоит из Z код физическое лицо: INTEGER (FK)
состоит из Z
Преподователь дата начала: DATE
дата оканчания: DATE
Академический час составил код физическое лицо: INTEGER (FK)
Учебное место дата выдачи: DATE
задает время
код учебного места: INTEGER академический час: INTEGER адрес: VARCHAR(20) примечание: VARCHAR(20)
Учебный день: INTEGER (FK) занимается по телефон: VARCHAR(20)
номер учебного места: INTEGER Индивидуальный план
имя рабочей станции: VARCHAR(20) начало: VARCHAR(20) код плана: INTEGER
код физическое лицо: INTEGER (FK)
дата составления: DATE Типовой курс
состоит из примечание: VARCHAR(20) код курса: INTEGER
представливается для провел
название курса: VARCHAR(20)
Единица оборудования
примечание: VARCHAR(20)
код единицы оборудования: INTEGER Занятие в классе
код типа обрудования: INTEGER (FK)
Занятие в классе: INTEGER состоит из
инвентарный номер: VARCHAR(20) академический час: INTEGER (FK) состоит из
техническая характеристика: VARCHAR(20) код учебного места: INTEGER (FK) Тема типового курса
признак исправности: VARCHAR(20) Планового занятие
дата установки: VARCHAR(20) код темы: INTEGER
код плана: INTEGER (FK)
примечание: VARCHAR(20) запланировано для код физическое лицо: INTEGER (FK) номер темы: INTEGER
код учебного места: INTEGER (FK) название темы: VARCHAR(20)
поясняет
код планового занятия: INTEGER предназначена признак раздела: INTEGER
отмену
описывает номер план занятия: INTEGER примечание: VARCHAR(20)
для
Принина отмены код темы: INTEGER (FK) код курса: INTEGER (FK)
Тип обрудования код отмены: INTEGER
код типа обрудования: INTEGER наименование: VARCHAR(20)
обединяет а раздел
наименование типа: VARCHAR(20)

ODBC драйверін орнату

МҚ IBExpert терезесі

Point05.ico

Бағдарламамен танысу

Манитор Samsung

Pentium4

14
15
16
Қорытынды

Бұл дипломдық жұмыста «КОМПЬЮТЕРЛІК КУРС»
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУДЫҢ теориялық негізі толығымен
қарастырылды
Бұл диплом жұмыс барысында мынандай нәтижелер алынды:
1) «Компьютерлік курс» пәндік аймақ талданылды.
2) «Компьютерлік курс» мәліметтер қоры құрылымы
жобаланды.
3) CASE-технологиясы негізінде ERWin Data Modeler
бағдарламасы таңдалынып мәліметтер қорының ER –моделі
құрылды. Firebird ODBC драйвері орнатылды. Скрипт жасалынды.
4) Мәліметтер қоры InterBase 6.5 серверінде құрылды.
Мәліметтер қоры IB Expert 2.0-те толтырылды.
5) Мәліметтер қорымен жұмысты қамтамасыз етуші клиенттік
қосымшалар Delphi 7 – де құрылды.

Ұқсас жұмыстар
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
Жалпы білім беретін мектептегі информатика пәнін оқыту құрылымы
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі
Компьютерлік білім
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Тест бағдарламалар пошта
Дағдарыс жағдайында шешім қабылдауды қолдау жүйелерінің ақпараттық жүйесін құру
Ақпараттандыру бағдарламасы
Оффлайн режимдегі оқыту
Мәліметтер қоры
Пәндер