Педагогикалық технология анықтамалары
Презентация қосу
технология”
анықтамалары
В.П.Беспалько: "Педагогикалық технология - практикада іске асатын
нақты педагогикалық жүйе, жоба”.

Б.Т.Лихачев: "Педагогикалық технология - оқу үрдісіне белгілі бір
мақсат көздей отырып әсер ететін педагогикалық нәтижеге жетелейтін
бірліктердің жүйесі , ол үнемі өзгеріп отырады".

М.В.Кларин: "Педагогикалык технология - бұл педагогикалық максатқа
қол жеткізу жолындағы қолданылатын барлық кисынды ілім амалдары
мен әдіснамалық кұралдардың жүйелі жиынтығы және жұмыс істеу
реті".

М.А.Чошановтың анықтамасы бойынша. "Оқытудың технологиялары –
дидактикалық жүйенің процессуалдық құрамдас бөлігі".

М.Монахов : "Педагогикалық технологиялар -оқыту процесін жобалау,
ұйымдастыру және өткізудің ойластырылған моделі”.
Білім беруді
Ізгілендіру
технологичсы Ойын
Ынтымақтастық
арқылы оқыту
педагогикасы
технологиясы

Модульдік Проблемалық
оқыту оқыту
технологиясы технологисы

Тірек
Дамыта сигналдары
оқыту арқылы
технологиясы оқыту
технологиясы

Түсіндіре
Ө
Өздігінен
здігінен
басқарып
даму
оза оқыту
технологиясы
технологиясы

Сын тұрғысынан Деңгейлеп
ойлауды саралап
дамыту оқыту
технологиясы технологиясы
Оқытудың Бағдарламалап
компьютерлік оқыту
технологиясы технологиясы
Ынтымақтастық
педагогикасы
Талап ету педагогикасынан қарым-қатынас
педагогикасына көшу. Бұл балаға ізгілік
тұрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің ажырамас
бірлігі:
- мұғалім-оқушы,окушы-мұғалім,окушы-
оқушы,окушы да – субъект, мұғалім де - субъект;
- оқушының жеке басына ізгілік қарым- қатынас;
- оқушы мен мұғалім арасындағы өзара
түсінушілік, ынтымақтастық карым-катынас.
Білім беруді ізгілендіру
технологиясы (Ш.А.
Амонашвили)
Оқушыны азамат етіп тәрбиелеу,
олардың танымдық күшін
қалыптастыру және дамыту,
баланың жаны мен жүрнгіне
жылылық ұялату.
Ойын арқылы
оқыту
технологиясы
Дидактикалық, тәрбиелік,
дамытушылық әлеуметтендірушілік
мақсатқа жету. Ойындық іс-рекеттің
психологиялық механизмі жеке
бастық өзіндік талап-талғамдарына
сүйенеді. Баланың бойындағы
білімдік,танымдық,шығармашылық
қасиеттерін аша түсуді көздейді.
Проблемалық (мәселелік)
оқыту технологиясы
Оқушыны өз бетімен ізденуге үйрету,
олардың танымдық және шығармашылық
икемділіктерін дамыту. Атап айтқанда:
оқушының белсенділігін арттыру;
оқу материалында баланы
қызыктыратындай мәселе туғызу;
оқушы материалды сезім мүшелері
арқылы ғана қабылдап қоймайды,білімге
деген қажеттілігін қанағаттандыру
мақсатында меңгереді;
оқытудың бала өмірімен, еңбегімен
байланыстылығы.
Тірек белгілері (сызбасы, сигналы) арқылы
оқыту технологиясы (ШаталовВ.Ф.)
мынаны көздейді:
білім, білік, дағдыны қалыптастыру;
барлық баланы оқыту (жеке әлеуметтік өміріне
қарамастан);
оқытуды жеделдету;
Үнемі қайталау, міндетті кезеңдік
бақылау,жоғары деңгейдегі қиыншылық,
блокпен окыту,тірек қолдану; жеке бағдарлы
қарым-катынас,ықпал, ізгілік, еркімен окыту; әр
окушының жобасының жариялылығы, түзетуге,
өсуге,табысқа жетуге жағдай жасау; окыту мен
тәрбиенің бірлігі.
Түсіндіре оза оқыту
технологиясы
(С.Н. Лысенкова)
Барлық баланы табысты оқыту.
Оқу материалының бірізділігі, жүйелілігі; саралау, әр
оқушыға берілетін тапсырманың қолайлылығы;
бағдарламаның, кейбір тақырыптардың қиыншылы ғын
жеңу, қиын тақырыптарды біртіндеп оңайлату әдісін
қолдану.
Сабақты пысықтауға әуелі озаттар, сосын
орташалар, ең соңында нашар оқушылар
катыстырылады; бірте-бірте толық дербестікке жету;
сыныпта қалыпты жағдай қалыптастыру, түсіністік,
өзара көмек, ынтымактастық қарым-қатынас;
оқушының қателігін ескерту, бірақ жазғырмау; үй
тапсырмасы тек әр оқушының мүмкіндігіне қарай
беріледі; білім, білік дағдыны дамыта меңгерту;
түсіндіруді қабылдау.
Деңгейлік саралап
оқыту технологиясы
Білім, білік, дағды меңгерту, мемлекеттік
стандарт көлемінде білім беру;
Әр окушыны оның қабілеті мен мүмкіндік
деңгейіне орай оқыту, оқытуды
оқушылардың әртүрлі топтарының
ерекшелігіне сәйкес бейімдеу, ыңғайлау;
білімнің базалық деңгейінің барлық
оқушылар үшін міндеттілігі;
Оқушыларға берілген тапсырманың
саралануы, тапсырма оқушының күші
жететіндей және қолайлы болуы шарт.
Бағдарламалап оқыту
технологиясы (Б. Скинер,
Н. Краудер, В.П.
Беспалько)
Ғылыми негізде түзілген бағдарлама
негізінде окытудың тиімділігін арттыру,
баланың жеке касиеттерін ескере отырып
оқыту.
Оқыту құралдарының көмегімен
бағдарламаланған оқу материалдарын
кадр, файл сияқты оқыту бөлігі арқылы
логикалық бірізділікпен беріледі
Оқытудың компьютерлік
технологиясы
Ақпаратпен жұмыс істей білуді
қалыптастыру және қатынас қабілетін
дамыту, жеке басты "ақпараттық қоғамға"
даярлау.
Мұнда оқыту оқушының тікелей
компьютермен қатынасы арқылы
орындалады. Яғни баланың жеке
қасиеттеріне қарай компьютерге бейімдеу.
Информатика мен есептеу техникасының
негізгі ұғымдарын білу, т.б.
Сын тұрғысынан ойлауды
дамыту (Л. Джинна Стил,
С.Куртик Мередит, Чарльз
Тэмпл)
Аталмыш бағдарламаның ішкі кұрылымында ерекшелік бар.
Бүл құрылым 3 деңгейден тұратын оқыту мен үйреіудің
моделі.

Білімнің болашақта пайдаға асуы, қажетке жарауын
калыптастырады. Көп ақпаратты талдай, жинактай отырып,
ішінен қажетгісін алуға үйретеді.

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы кызығушылы қты
ояту, мағынаны тану, ой толғаныс кезеңдерінен т үзіледі. Б ұл
сабактағы аса кажетті, мәнді, маңызды әрекет болып
табылады.

Осы сабақ кезінде үйренуші не үйренгенін саралап,
салмактап, оны қандай жағдайда, калай колдану керектігін ой
елегінен өткізеді. Белсенді түрде өз білім үйрену жолына
қайта қарап, өзгерістер енгізеді.
Өздігінен даму
технологиясы (М.
Монтессори)
• Баланы жан-жақты дамыту, дербестікке тәрбиелеу, бала
санасында нәрселер әлемі мен ойлау әрекетінің бірігуі.

• Окыту баланың дамуына сәйкес табиғи (жасанды емес) болуы
керек, сонда бала өзін-өзі дамытады.

Монтессори педагогикасының ұраны баланың мұғалімге:
"мынаны менің өзімнің жасауыма көмектесіп жібер"
деуіне жету.

• Баланың туғанынан азамат болғанға дейінгі барлык өмірі – оның
еркіндігі мен дербестігінің дамуы болып табылады. Онда оқытуды ң
бірыңғай бағдарламасы болмайды, әркім табиғат берген даму
жолымен жүреді. Мектепте сабақ болмайды, әр күн жалпы жиыннан
басталады. Жиыннан кейін әркім өз еркімен калаған ж ұмысымен
айналысады. Баға болмайды, бірак әр бала өз еңбегіне орай
үлкендердің не басқа бала тарапынан бағаланады. Ең бастысы
окушы өзін-өзі бағалайды.
технологиясы (Л.С.
Выготский, Л.В. Занков,

Д.Б. Эльконин, В.В.
Баланы оқыта отырып, жалпы дамыту. Яғни бала
Давыдов).
бойында еркіндік, максаткерлік, ар-намыс,
мактаныш сезім, дербестік, адамгершілік,
еңбексүйгіштік, белсенділік, т.б. касиеттер
дамыту.

Осының нәтижесінде әр окушы өзін-өзі ертуші
субъект дәрежесіне көтерілуі көзделеді. Оқыту
дамудың алдында жүруі керек, дидактикалык
құралдардың дамуға әсері зор.

Дамудың тиімділігі үшін: кешенді даму жүйесі
негізінде мақсатгы даму, мазмұнның жүйелілігі
мен тұтастығы, теориялық білімнің жетекші
рөлі,жоғары қиындық деңгейінде оқыту,
материалды меңгеруде жедел ілгерілеу, оқу
үрдісін баланың сезінуі, окыту үрдісінің
әртүрлілігі, жекелеп оқыту, барлық баланың
дамуы жолындағы жұмыстар болу керек.
Модульдік оқыту
технологиясы
(В.М.Монахов).
Окытудың тұтас технологиясын жобалау, алға койған
максатқа жетуді кездейтін педагогикалык үрдіс түзу,
мұғалімге нәтижені талдап, түсіндіріп бере алатындай
жүйені таңдау және құру;
Оқушылармен жүргізілетін қиындыктың алдын алу
және түзету жұмысының жүйесін жасау;
Жалпы педагогикалык біліктіліктің технологиялык
сенімді даму динамикасын жасау;
Жобалаңған технологияны іске асыратын жаңа тәсіл
капыптастыру. Бұл мүғалімнің бүкіл оқу жылында
пайдаланатын әдістерді жоспарлауына көмектеседі.
Технология жобасындағы негізгі объект -оқу
такырыптары, дидактикалык модуль.

Ұқсас жұмыстар
Жоғары білім беру жүйесіндегі психология
Педагогикалық технологияның негізгі деңгейлерімен танысу
Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар оқу пәні ретінде
Педагогикалық өлшемдердің сапасын әдіснамалық тұрғыда негіздеу
Тұғырлар Зерттеушілермен берілген анықтамалары Зерттеген ғалымдар
Педагогикалық технологиялардың негізгі мақсаттары
Педагогикалық құзыреттілік
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Білім берудегі педагогикалық технологиялардың оқыту үдерісінде жіктелуі
Инновациялық оқыту технологиялары
Пәндер