МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДА EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫН МЕҢГЕРУ НЕГІЗДЕРІ
Презентация қосу
Дипломық жұмыс
тақырыбы:

МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДА
EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫН МЕҢГЕРУ
НЕГІЗДЕРІ

Ғылыми жетекші
доцент

Орындаған
050111 «Информатика»
мамандығының студенті
Диплом жұмысының мақсаты:

Мектептегі информатика курсында Excel
бағдарламасын меңгеру негіздерін және
бағдарлама бойынша берілетін
тақырыптардың мазмұнын , орта білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты негізінде Excel
бағдарламасының алатын орнын , оның
қосымша мүмкіндіктерін ашып көрсету.
Диплом жұмысының
міндеті:
Қазақстан Республикасыорта білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
негізінде Excel бағдарламасының оқытылуымен
танысу.
Жалпы материалдың ұсынылу ретінің о қу
материалымен сәйкестілігін анықтау.
Excel бағдарламасын оқытуда оқытудың жаңа
иновациялық технологияларын пайдалану
әдістерін қарастыру.
Оқушылардың сабаққа қызығушылығын
арттыру әдістерін, сабақты ұйымдастыру
әдістерін қарастыру.
М а з м ұн ы
1. ҚР орта білім берудің жалпыға міндетті білім
стандарты.Excel бағдарламасының алатын орны.

2. Excel кестелік процессоры

3. Excel кестелік процессорында деректер базасымен жұмыс

4. Оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі формалары

5. Информатиканы оқытуды ұйымдастыру

6. Excel бағдарламасын оқытуда қолданылатын тиімді
иновациялық технологиялар.
Ермеков Е.Т. Білім

СТАНДАРТ
Төлбасова Б.К. Беруді жүзеге
Мұхамеджанова С.Т. Асыратын барлық
Ағанина К.Ж ұйымдарда

Даулетқұлов А.Б. Мектептерде,
Стифутина Н.Ф. Жоғарға оқу
Криворучко В.А. орындарында,
Кабулова Г.С.
білім жетілдіру
Даутова Т.К
Дәулетқұлова А.Ө. Авторлары Қолданылу аймағы институттарында
Педагог кадырлар
даярлауда,

Білім
берудің негізгі Негізгі сатыда -
бағдарламасы – аптасына 1 сағат,
3 жыл оқу жылында
Әр сыныпта
Бағдарлы 34 сағаттан, барлығы
білім беруі Оқу бағдарламасының Оқу жүктемесінің 102 сағат
бағдарламасы – түрлері көлемі
2 жыл
Қосымшы
білім беру
бағдарламасы – Жоғарғы сатыда –
2 және одан Аптасына 1 сағат,
көпжыл оқу жылында
34 сағат, барлығы

Жалпы ережелері 68 сағат

«Информатика» пәнін «Информатика» пәнін
«Информатика» пәнінің
«Информатика» пәнінің
оқытудың басты оқытудың басты
Жалпы сипаттамасы Зеттеу обектілері
мақсаттары міндеттері

«Информатика» оқу пәні «Информатика» пәнінің базистік
Мазмұнының даму болашағы оқу жоспарында алатын орны
«Информатика» оқу пәнінің базалық
білім мазмұны
«Ақпаратты бейнелеу» мазмұндық желісі боыйнша
«Ақпараттық үрдістер» мазмұндық желісі боыйнша
«Компьютерлер» мазмұндық желісі боыйнша
«Ақпараттық технологиялар» мазмұндық желісі
боыйнша «Ақпаратты бейнелеу» мазмұндық желісі боыйнша
«Алгоритімдеу» мазмұндық желісі боыйнша
«Формалдау және моделдеу» мазмұндық желісі
боыйнша
«Телекомуникация» мазмұндық желісі боыйнша
«Әлеуметтік информатика мәселелері» мазмұндық
желісі боыйнша
«Ақпараттық технологиялар» мазмұндық желісі бойынша

Технология ұғымы. Ақпараттық Ақпараттандырудың программалық құралдары.
технологиялар, олардың түрлері Жүйелік программалық құралдар

Программалау жүйелері және тілдері.
Компьютердің қолданбалы ПҚ туралы
Программалау, моделдеу жобалау
көзқарас. Қолданбалы ПҚ түрлеті
Және басқару технологиялары
Дербес компьютерлердің ОЖ түрлері,
Базалық ақпараттық технологиялар олардың қызметі, жұмыс істеуі.
Ұғымы, олардың түрлері Ақпаратты қорғау

Графикалық ақпаратты өңдеу. Компьютерде мәтіндік ақпаратты өңдеу.
Графикалық редакторлар. Ғылыми графика Мәтіндік редакторлар

Компьютерде сандық ақпаратты бейнелеу.
Үлкен көлемді ақпаратты кесте түрінде
Деректерді кестелік түрде бейнелеу.
Сақтау. Деректер базасы. ДБ-ның құрылымы,
Электорндық кестелер. Электрондық
басқару жұйелері. ДБ-сын толтыру, ақпаратты
кесте кітаптары ұғымы, жұмыс парақтары,
реттеу және іздеу.
оқу, жазу, формулаларды қолдану,
диограммалар тұрғызу, шығару, нәтижелер.
EXCEL кестелік процессор

Жұмыс кестесінің элементтері
Excel терезесінің элементтері

Тақырып жолы Стандарты панель Пішімдеу панелі

Меню жолы

Кестелік
Формула жолы
меңзер
Бағандар тақырыбы
Жол номірі

Таңбашалар

Айналдыру
батырмалары
Қалып-күй жолы Межелеу белгісі
Excel іске қосылғаннан кейін экранда жұмыс беті шығады,
Жұмыс беттері жұмыс кітабына біріктіріледі.
Жұмыс кітабы – үнсіз келісім бойынша 3 жұмыс бетінен тұрып,
дискіде бір файл сияқты сақталадыл.
Жұмыс бетінің санын бір кітапта 255 бетке дейін көбейтуге болады.

65536 жол
Жұмыс кітабы 255 бетке
дейін 256 баған

Бағандар латынның А, В, С, D, E, F т.б әріптерімен
белгіленеді
Жолдар - нөмірленеді.
Жол мен бағанның қиылысқан жерінде
координаталармен белгіленетін (А1, В5 және т.б)
Кестенің жұмыс беттерінің ауыстырылуы

Терезенің төменгі жағындағы
қажетті кестенің таңбасын шерту

Айналдыру батырмалары
беттердің таңбаларын
айналдыруға мүмкіндік береді

пернесін басып, Переход
диалог терезесіндегі Ссылка
таңбаның атын, леп белгісін және
ауысу қажет болатын ұяшықтың
координаталарын е нгізіп,
ОК батырмасын шертеміз.
Кестеге жұмыс бетін қосу

Кестеге жұмыс бетін қосу
үшін Вставка – Лист
командасын орындаймыз.

Таңбаны маустың оң жақ
батырмасымен шертіп контекстік
менюден Добавить командасын
таңдаймыз.
Вставка диалог терезесіндегі
Лист белгішесін тышқанмен екі рет
шертеміз.
Кесте бетінің таңбасының атын өзгерту

Үнсіз келісім бойынша жұмыс беттерінің таңбаларына «Лист1», «Лист2»,
«Лист3» және т.с.с. Аттар меншіктелген. Бірақ іс жүзінде мұндай
кестелермен жұмыс істегенде кестенің мазмұнын ашатындай ат қойған
дұрыс. Ол үшін таңбаның атын өзгерту керек.

1. Қандай да бір таңбада
тышқанның оң жақ
батырмасын шертіңдер.
2. Переименовать
командасын таңдаңдар.

3. Жаңа атау енгізіңдер.

Атауы неғұрлым қысқа болған
сайын, жұмыс кітабы терезесінің
төменгі бөлігінде соғұрлым көп
таңбаны көруге болады
Excel-де деректермен
жұмыс істеу
Деректердің типтері
Жұмыс кестесінің кез келген ұяшығына
төмендегідей ақпараттарды енгізуге болады:
Әріптердің, сандардың және арнайы символдардың
Мәтіндік қандай да болса тізбегі болуы мүмкін. Мысалы
« 8 класс», «100 тенге»

Мәтіндік ақпаратты енгізгенде , мәтін сол жаққа тураланады,
яғни ұяшықтың сол жақ шекарасына жақындайды 10 тг.

Бұл цифрдан, «+» немесе «-» белгілерінен, ондық
Сандық бөлшектерден тұрады.

Сандық ақпаратты енгізгенде , сан оң жаққа тураланады, яғни
ұяшықтың оң жақ шекарасына жақындайды 1025

Күн мен уақыт мәнін айқындалған пішінде енгізу
Күн мен керек. Күн мен уақыт енгізу кезіндеғасыр басынан
уақыт бастап, енгізілген күнге дейінгі күн санын анықтайтын
реттік нөмірге түрленеді.
Формула жазу ережесі
Электрондық кестедегі формула деп есептеу үшін
қолданылатын кәдімгі математикалық өрнектерді айтамыз.
Формула «теңдік» ( = ) белгісінен басталып жазылады.

Мысалы :
=СУММ(D2:D7) – Формула D2, D3, D4, D5, D6, D7 ұяшықтар
блогын қасқан кезде қолданылады.

=МИН (С2:С7) – Формула, С2, С3, С4, С5, С6, С7
ұянықтарындағы кіші мәнді табады

=СРЗНАЧ (В2:В7) – формула В2, В3, В4, В5, В6, В7
ұяшықтарының арифметикалық ортасын
есептейді

Ұқсас жұмыстар
Мектептегі информатика курсында
Бастауыш мектептегі
Электрондық кестенің даму тарихы
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Компьютерлік білім
Excel программасында мәліметтер қорымен жұмыс жасау
Пәндік білімін жетілдіру
Слайдқа кесте құрып сабақ кестесін толтыр
Графикалық диаграмма
Электрондық кесте
Пәндер