Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерде қолдану


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Термодинамиканың бірінші заңын

изопроцестерде қолдану
Термодинамиканың бірінші заңы.
Термодинамиканың заңы былай дейді: Дене бір күйден екінші
күйге өткенде оның ішкі энергиясының өзгеруі денеге жасал ған
жұмыс пен дененің қабылдаған жылу мөлшерінің қосындысына
тең
dU
екенін dA dQ
білеміз. (1)
Егер сыртқы күштердің денеге жасаған жұмысын
дененің сыртқы күштерге қарсы жасаған ж ұмысымен
ауыстырсақ, онда осыны ескерсек формула былай
жазылады:
dU dA dQ осында dQ dA dA (2)

Термодинамиканың бірінші заңы бойынша формуланы былай
тұжырымдауға болады. Денеге берілген жылу мөлшері сол
дененің ішкі энергиясын өзгертуге ж әне сырт қы к үштерге
қарсы жұмыс істеуге жұмсалады. Термодинамиканы ң бірінші
заңын энергияның сақталу және айналу за ңыны ң жылу
құбылысына байланысты айтылған т үрі деп те қарастыру ға
болады.

Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерде қолдану
Газ күйін сипаттайтын параметрлердің екені белгілі. Осы
параметрлердің біреуі тұрақты болғанда жүретін процесті
изопроцестер деп атайды. Олар Бойль-Мариотт, Гей-Люссак
және Шарль заңдарымен анықталатынын көрген едік. Енді
термодинамиканы бірінші бастамасын осы процестерге
қолданып көрейік.
1. Изотериялық процесс. Бұл процесте болады, қысым мен

PV cont (3)
Температура тұрақты болғандықтан бұл процесс негізінде ішкі
энергия өзгермейді, яғни олай болса, термодинамиканы ң
бірінші бастамасы изометриялық процесс үшін былай
жазылады:

DQ dA (4)
Біз PV mRT / екенін білеміз. Осыдан P mRT / V
тауып алып оны мына формулаға қойсақ:
V2 V2 V2
m dV mRT dV m m V2
A PdV RT * RT (lmV lmV ) RT ln
V
2 1
V V1
V 1
V V1

2. Изоқоралық процесс. Бұл процесс V2 const қысым мен

P
const түрінде байланысқан. Изоқоралық процесс үшінdA 0.
T
Олай болса бұл процесс үшін термодинакиканың бірінші
бастамасы былай жазылады: DQ dU (5)

Ұқсас жұмыстар
Термодинамикалық жүйе типтері
Стефан - Больцман және Винн заңдары 1879 жылы австриялық физик
ГАЗДЫҢ ІШКІ ЭНЕРГИЯСЫ
Газ заңдары. Термодинамиканың бірінші заңы
ТЕРМОДИНАМИКА ЗАҢДАРЫ
Термодинамиканың бастамалары
Механикалық энергия
Токтың жұмысы мен қуаты
Термодинамика - тәжірибелерден жинақталған нәтижелерге сүйенетін феноменологиялық ғылым
Термодинамиканың бірінші заңы
Пәндер