БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖОЛДАРЫ
Презентация қосу
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗІРГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СҰРАНЫСЫНА
СӘЙКЕСТЕНДІРУ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІЗГІЛЕНДІРУДІ, ОНЫҢ ВАРИАТИВТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ӨЗ БЕТІМЕН БІЛІМ АЛУҒА, ОНЫ ПРАКТИКАДА ҚОЛДАНА БІЛУГЕ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІККЕ
ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН, НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН БІЛІМ
БЕРУ МАЗМҰНЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ТАНЫМДЫҚ УӘЖДЕМЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН
ІРІКТЕУ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ОҚУШЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ТӘСІЛМЕН ТАНУЫНА, ӨЗ БЕТІМЕН
ІЗДЕНУІНЕ МАҚСАТТЫ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ ТАРТУҒА БАҒДАРЛАУ

БІЛІМ МАЗМҰНЫН ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚҰРМЕТТЕУГЕ, ӨЗГЕ МӘДЕНИ БАСТАМАЛАРҒА
АШЫҚ БОЛУҒА ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒДАРЛАУ
Оқуды бастау жасы – 6 жас
Оқу мерзімі – 4 жыл
Негізгі міндеті – баланың жеке басының қарқынды
қалыптасуын қамтамасыз етіп, оның өз бетінше
білім алуы және оларды танымдық есептерді
шығаруда пайдалану қабілеттері, коммуникативтік
іскерліктері дамытылады, оқуға құштарлық, оқу
іскерліктері мен мақамдары қалыптастырылады.
Оқу мерзімі - 6 жыл
Негізгі міндеті – адамдар арасындағы
және этносаралық қатынастар
мәдениетін, тұлғаның біртұтас
көзқарасын, өзін-өзі анықтауын
қалыптастыру, теориялық ойлау
тәсілдері мен ғылыми таным әдістерін
игеруіне ықпал ететін оқу әрекетін
ұйымдастыру.Бейіналды оқыту
енгізіледі.
Оқыту ұзақтығы – 2 жыл
Негізгі міндет – бейінді оқыту
Бейінді оқыту – жалпы орта білім
берудің соңғы кезеңі болып табылатын,
оқытудың саралануы мен даралануына,
оқушылардың білімін жалғастыруға
қатысты жеке және өмірлік өзін-өзі
танытуына ықпал ететін талабымен,
қызығушылық ниетімен сәйкес
әлеуметтендіруге бағдарланған бейіндік
оқытуды іске асыруға жағдай жасау.
ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫ
Қ ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨБЕЮ
ВАТИАТИВТІ БІЛІМ РӨЛІ
БЕРУ МАЗМҰНЫ (оқушыны оқыту
кезеңдерінде тұлғалық
ішкі ресурстарын
дамытуды қадағалау)

НЖБ
(обучен.ориен.резу
ль)

ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ
ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖАС
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
ЫҚ ДАМУ
ҮЙЛЕСІМДІ ЕРЕКШЕЛІГІНІҢ
ҚАБЫСҚАН ЕСКЕРІЛУІ
ТҰЛҒАЛЫҚ-
ӘРЕКЕТТІК БАҒДАРЛЫҚ
ТӘСІЛ ТӘСІЛ

12 ЖЫЛДЫҚ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МЕКТЕПТЕГІ
ДЕНСАУЛЫҚ
ТӘСІЛ ОҚЫТУ ЖӘНЕ
САҚТАУ КЕҢІСТІК
ТӘРБИЕ
НЕГІЗДЕРІ ОРТАСЫ

БІЛІМ БЕРУ
ҮРДІСІН АҚПАРАТТАНДЫРУ
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ
ЛАУ
ҚҰНДЫЛЫҚТЫ- КОММУНИКАТИВТІ
БАҒДАРЛЫ

12 жылдық
ӘЛЕУМЕТТІК мектеп АҚПАРАТТЫҚ-
ЕҢБЕК түлегінің ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
негізгі
құзырлылығы

МӘДЕНИ- ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ
ТАНЫМДЫҚ
БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ КҮТІЛЕТІН
НӘТИЖЕГЕ СӘЙКЕС БАҚЫЛАУ ЖАСАУҒА
ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ЕНГІЗУГЕ МҮМКІНДІГІ

ОҚУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ТАНЫМДЫҚ
ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ

ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ
Қазақстан патриоты Азаматтық белсенділігі

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Саяси жүйені түсіну Болып жатқан
әлеуметтік
жағдайларға баға беру
БЕЙІНДЕУ

,

1-2-сыныптардағы кәсіптік 9-10-сыныптардағы
бағдар бейіналды дайындық

11-12-сыныптардағы бейіндік
оқыту
11-12-сыныптардағы бейіналды
оқыту

Инварианттық бөлімі Вариативтік бөлімі

Базистік компонент Бейіндік компонент

Математика,
тарих,
қазақ тілі мен Элективтік
әдебиеті, орыс курс.
тілі мен Қолданбалы
әдебиеті, шетел Әлеуметтік- Жаратылыст Технология- арнаулы курс
тілдері, гуманитарлы ану- лық бағыт «Шығармаш
дене қ бағыт математи- ылық және
шынықтыру, калық бағыт зерттеу
өзін-өзі тану, қызметінің
информатика, негізі»
қоғамтану,
жаратылыстану
.
МІНДЕТТІ БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР

ТАҢДАУ БОЙЫНША 4-ТЕН КЕМ ЕМЕС БЕЙІНДІК
ПӘНДЕР

ТАҢДАУ БОЙЫНША 3-ТЕН КЕМ ЕМЕС
ЭЛЕКТИВТІК КУРСТАР

«ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ»
АРНАУЛЫ КУРСЫНЫҢ МОДУЛІ

11-12-сынып оқушыларының аудиториялық оқу
жүктемесінің жиыны рұқсат етілетін жүктеменің 36 сағатынан
аспауы тиісті.
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру
формалары
Мектепшілік Аймақтық Кешкі және Серверлік
бейіндендіру ресурстық сырттай орталықтар
орталық оқитын
мектептер
монобейінді бұл форманы бейіндік ақпараттық
мектеп,, жүзеге асыруда мектептерде, және
полибейінді жалпы орта білім ресурстық қашықтықтан
мектеп,, беретін бірнеше орталықтар оқыту
ұйымдар, базасында, ЖОО, теориялары
бейіндік
материалдық- ОблБАИ, бұл элементтері
сыныптар жалпы
техникалық және форманы арқылы бейіндік
білім беретін
кадрлық әлеуеті ұйымдастыруға оқытуды жүзеге
мектептерде,
жеткілікті сол құқығы бар асыруға
гимназияларда,
аймақтың қуатты ұйымдар мүмкіндік
дарынды
бір білім жанынан туғызады.
балаларға
беру ұйымының ашылады.
арналған
айналасына
мамандандырылғ
біріктіріледі
ан мектептерде
Ауылдық жерлер-
дегі жағдайларда
бейіндік оқытуды
ұйымдастырудың
формалары

Ауылдық мектеп- Аудан орталығы Интернат
тегі бейіндік базасындағы типіндегі
сынып мектеп-интернат пансионат
Бейіналды
даярлықтың
мақсаты

түрлі бейіндік
қызығушылығы Тандаған бейін
оқуды таңдаудағы
өзінің қабілеттілігін
мен қабілеттілігіне бойынша оқу мотива-
объективті түрде сәйкес бейіндік циясының жоғарғы
бағалай алуының оқуды таңдай деңгейінің
алуы қалыптасуы
қалыптасуы
КӘСІБИ КӘСІБИ НАСИХАТ
АҒАРТУШЫЛЫҚ

БЕЙІНАЛДЫ
ДАЯРЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ
ҚҰРАМЫ

КӘСІБИ КӘСІБИ КЕҢЕС
ДИАГНОСТИКА
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ПӘНАРАЛЫҚ
ПӘНДІК КУРСТАР КУРСТАР
Мамандарға қазіргі
жағдайдағы талапты еңбек
нарығын қалыптастыру
Проблеманы өз бетімен шеше білу
Командада бірге әрекет ете білу
Дұрыс мақсат қоя білу
Тиімді жолмен жете білу (инициативность)
Білім деңгейін арттыруға талпыну қабілеті
Жеке жауапкершілік
Міндеттілік
Коммуникабельдік
Қазақстан мектептерінде
бейіндік оқытудың жаңа
кезеңі
2008 жылдан бастап 12 жылдық оқытуға
көшу
Оқушының өзін - өзі азаматтық және кәсіби
саналы анықтауын жүзеге асыру
Жалпы білім беру мектебінің жоғарғы
сатысындағы бейіндік оқыту мына бойынша
ұйымдастырылады:
- әлеуметтік-гуманитарлық;
- жаратылыстану-математика;
- технология бағыттары
11-12 сыныптардағы білім беру
процесін ұйымдастыру
принциптері
Білім беру процесінде тұлғалық – бағдарлы, әрекеттік, құзыреттік
және денсаулық сақтау тәсілдерін жүзеге асыру;
Мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық пен өзара
байланысты мақсатты ұйымдастыру;
Оқушының өзіндік әрекетінің бейіндік бағытына қатысты өзін - өзі
анықтауы;
Оқу әрекеті формаларын дараландыру, оқушының оқытудың
белсенді тәсілдерін тұрақты қолданатын өнімді және өнімсіз
әрекетіне сәйкестендіру;
Оқушының зерттеушлік дағдыларын қалыптастыруға бағдарлау,
оқу жобаларын негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру мен
дамытуға жеткен нәтижелерді көрсету тәсілі ретінде міндетті
түрде орындау.
Оқушының өзінің оқу әрекеті мен оның нәтижелерін тұрақты
өзіндік талдау мен өзіндік бағалауға жағдай жасау;
Білім беру мазмұнының жоғарғы сынып оқушыларының өзін - өзі
таныту және кәсіби өзін - өзі анықтау құралы ретінде
вариативтілігі, саралануы және практикалық бағыттылығы.
Оқыту процесін ұйымдастыру
мен нәтижелерін бағалаудың
құралы мен формалары
Қазіргі таңдағы педагогикалық және ақпараттық технология
Оқу процесінің модулін оқушының жеке білім алу
траекториясын қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқу
бағдарламаларының құрылымдық негізнде құру
Оқушының орта жоғары кәсіби білім алуға икемделуіне
қажетті, зерттеушілік және оқу – жобалау білігін игеру мен
дамыту мүмкіндігін туғызатын жобалау тәсілі
Оқушының жеке пәндер бойынша білімін диагностикалау
ғана емес, оның алынған нәтижелерді өзіндік талдауы,
өзіндік бағалауы, қортынды жасау, жеке білім алу
траекториясының ерекшелігі байқалатын оқу жетістіктерін
бағалау әдістері (портфолио, жобаның тұсау кесері)
Мектеп оқушыларының оқу жетістіктерін мұғалім мен
оқушының түзету жұмыстары негізнде мониторинг жүргізу
Жасөспірімнің жасына біршама сәкес білім беру процесін
ұйымдастыру формалары: лекция, семинар сабақтары,
әңгімелесу, практикум, сынақ, оқу – зерттеушілік, жобалау –
шеберлік, топтық және жеке оқу сабақтары, кеңес алу
Жаңа базистік оқу жоспары
(БОЖ)
Оқытуды белгіленген бағыттары
шеңбернде бейіндер бойынша саралау
инвариативтік бөліктің бейіндік
компонентінің мазмұны, сондай – ақ
вариативтік және тұлғалық – бағдарлы
бөліктері негізінде жүзеге асырылады БОЖ
негізінде әрбір білім беру салаларынан үш
оқу курстары:
- базалық блім беру;
- бейіндік;
- элективтік (арнайы курс).
Портфолио - белгілі бір уақыт арасындағы
оқушылардың жетістіктерін бағалау,
жинақтау, белгілеу тәсілі

Портфолио бұл оқушының бар ынтасының,
күш жігерінің, дамуының, жетістіктерінің,
оқушы шығармашылығының, нәтижелерінің
коллекциясы.
Портфолио жүйелі түрде әдейілеп
ұйымдастырылған, мұғалімнің де,
оқушының да біліміне, дағдысына және
қарым-қатынасына мониторинг жүргізу
үшін қажетті фактілер жинағы.
Портфолио мақсаты:

Оқушының дамуы жолын оқу
қызметінің нәтижесімен дәлелдеу

Портфолио миссиясы:
Оқушы бойындағы барлық қабілетті
көрсете білу
Портфолио нені көздейді?

Оқушының қандай да бір пән немесе
тақырып бойынша білмегенін емес,
оның біліктілігін, дағдысын паш ете
білуді;
Сандық сапалық бағаларының
кіріктірілуін;
Басымдықты бағадан өздік бағаға
аударуды көздейді.
Портфолио құрамы

Портфолио иесінің өзіндік
мақсаты
Портфолио мазмұны
Болашаққа болжамы
Портфолио - бағалаудың жаңа тиімді
формасы ретінде

Оқушылардың оқуға деген
қызығушылығын тұрақты түрде
сақтау;
Оқушылардың белсенділігін, өз
бетімен жұмыс жасау қабілетін, өз
бетімен оқу мүмкіндіктерін арттыру;
Өз-өзін бағалау дағдысының дамыту
міндеттерін шешеді.

Ұқсас жұмыстар
Функционалдық сауаттылықты дамыту
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында кітапхананың ақпараттық білім беру ортасын құру және іске асыру
Оқу бағдарламалары
Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары, педагогикалық білімнің спецификасы
ЖББОМ КММ
Спиральді оқу бағдарламасы
Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында Биология пәнінен зертханалық оқу үрдісін ұйымдастыруда басшылыққа алатын инновациялық әдіс - тәсілдер
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БАСТАУЫШ
Білімнің бәсекеге қабілеттілігі
Геометрия бөлімінің бөлімшелері
Пәндер