Сайтқа презентация қосу

ЭЕМ көмегімен “Электр” бөлімінен күрделі есептерді шығару

ЭЕМ көмегімен “Электр”  бөлімінен күрделі есептерді  шығару.

Жұмыстың мақсаты:
Диплом жұмысында қойылған негізгі  мақсатым: мектеп оқушыларына  электр құбылыстарын, тұрақты  электр тогын оқыту тақырыбына  теориялық және практикалық  түсінік беріп, бекіту үшін есеп және  тесттік тапсырмалар құрастыру.

 

 

 Тест сұрақтары.
                  ТЕСТ. Білімді тез арада бағалау жүйесіндегі тиімді  әдістердің бірі.

 

 

№1. Электр тізбегіндегі ток күші 2А тең. Электр шамының кедергісі 14Ом. Шамның кернеуі неге тең  А 18В.  Б 7В  В 0,125В  Г 16В  Д 26В

№2. Өткізгіштерді параллель қосқанда қай шама бірдей  болады
А           Заряд. Б            Кернеу. В           Ток күші. Г           Кедергі.

 

 

№3. Электр тізбектері қандай бөліктерден  құралады
А   Өткізгіштер. Б   Тұйықтағыш құрылғылар. В       Электр энергиясын қабылдағыштар. Г     Ажыратқыштар. Д    Сымдар.

 

 

№4.Тізбек бөлігіндегі электр тогының жұмысы  қалай өрнектеледі А    A=P*t Б    A=F*S В    A=I*U*t

 

 

№5. Электр шамы сымның ұштарындағы кернеу 1В  болғанда ондағы ток күші 0,5А. Сымның кедергісін  анықта А     3Ом Б     2Ом В     5Ом Г     6Ом Д     1,5Ом

 

 

№6.Тұрғын үйлерде өткізігіштің қандай  қосылыстары қолданылады А  Тармақталған. Б   Тізбектей. В   Параллель. Г   Бәрі де.

 

 

№7.Электр тогы деген не А     Зат атомдарының реттелген қозғалысы.    Зарядталған бөлшектердің реттелген  Б озғалысы. қ    Зат бөлшектерінің хаосты қозғалысы. В     Зарядталған бөлшектердің жылулық  қозғалысы.
Г

 

 

№8.Электр тогының бағыты ретінде қандай  бағыт таңдап алынған
А     Электрондардың бағыты. Б     Оң зарядтардың бағыты. В     Теріс зарядтардың бағыты. Г      Төмен қарайтын бағыт.     

 

 

№9.Ток күшін өлшейтін құрал қалай аталады  және тізбекке қалай жалғанады
А     Вольтметр, параллель. Б     Амперметр, параллель. В     Амперметр, тізбектей. Г     Ваттметр, тізбектей. Д     Вольтметр, тізбектей. Е     Ваттметр, параллель.

 

 

№10. Зарядталған бөлшектердің  қозғалысы деп нені айтады
А     Электр өрісі. Б     Электр тогы. В     Электр кедергісі. Г     Магнит өрісі.

 

 

 Сынып оқушыларына арналған  күрделі есептер.
          ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ. Оқушылардың ойлау қабілетімен  практикалық көзқарасын шыңдайтын  жұмыс түрі.

 

 

№1.  r1, r2, r3, r4, r5,  резисторлары  мына схема бойынша қосылған. А және В нүкте аралығындағы  кедергіні анықтау керек. Осы резисторларды параллель  және тізбектей жалғап кедергіні  табуға болама

1­сурет.
i=1 i1 A

C

i

i -i

r

r

i= 1 r

1-i

B

r

D

1-i

r

 

 

Шешуі: АСDA үшін: СВDC үшін:
W= r1 + r3 + r5 ,− r5

i1r1 + ( i1 − i2 ) r5 + ( i1 − 1) r3 = 0
i2r2 + ( i2 − 1) r4 + ( i2 − i1 ) r4 + ( i2 − i1 ) r5 = 0

− r5 , r2 + r4 + r5 1 r3 ,− r5 1 i1 = = [ r3 ( r2 + r4 + r5 ) + r4 r5 ] W r4 , r2 + r4 + r5 W

= ( r1 + r3 )( r2 + r4 ) + r5 ( r1 + r2 + r3 + r4 )

1 r3 ,− r5 1 i1 = = [ r3 ( r2 + r4 + r5 ) + r4r5 ] W r4 , r2 + r4 + r5 W

 

r1r3 ( r2 + r4 ) + r2r4 ( r1 + r3 ) + r5 ( r1 + r2 )( r3 + r4 ) RAB = ( r1 + r3 )( r  2+ r4 ) + r5 ( r1 + r2 + r3 + r4 )

iRAB = i1r1 + i2 r2

RAB = i1r1 + i2r2

№2. r1, r2, r3, R1, R2, R3 кедергілері а)  контуры б) контурына эквивалент болу  үшін қандай шарттар орындалу қажет
2(а)­сурет.                      2(б)­сурет.
A

i

A

r

B

A

B

i

A

r r

i +i
A

c

U
R3

AB

i +i
A

c

R1 R2

r i C

U -U
AB

cB

U i

cB

c

c

 

 

C

Шешуі: 1. “жұлдыз” үшін: 2. “үшбұрыш”үшін:
iA = U AB r1 + r2  1 1 1 r1r2r3  + +  r r r  2 3 
r1 + r2 1 1 1 r1r2 r3  + +  r r r   1 2 3

U AB = iAr2 + ( iA + iC ) r3 = iA ( r2 + r3 ) + iC r3 U CB = iC r1 + ( iA + iC ) r3 = iAr3 + iC ( r1 + r3 )
iA = ic = 1 1 U AB U AB − U CB 1 + = U AB  +  − U CB R R  R1 R3 R3  1 3  1 1 U CB U AB − U CB 1 − = − U AB + U CB  +  R R  R2 R3 R3  2 3

− U CB

r3  1 1 1 r1r2r3  + +   r1 r2 r3 
1 = R3 r3

ic = − U AB

r3  1 1 1 r1r2r3  + +   r1 r2 r3 

+ U CB

r2 + r3  1 1 1 r1r2r3  + +   r1 r2 r3 
r2 + r3 1 1 1  r1r2 r3  + +  r r r3  2  1 

1 1 + = R1 R3

1 1 1  r1r2 r3  + +  r   1 r2 r3 

1 1 + = R2 R3

 

1 R1R2 R3 ri = * Ri R1 + R2 + R3

 

№3. Жазық конденсатордың а жағы квадрат  болып келеді және бір­бірінен d<<а  арақашықтықта орналасқан, сиымдылықты  табыңдар. 3(а)­сурет.                  3(б)­сурет. d
ε

c

c

ε

a/2 c
a

c

d/2

3(в)­сурет.
 

c c

c c

c c

 

C1

εεa 2 = 0 1 εεa 2 = 0 2 εεa 2 = 0 3
d d d

Шешуі:
1 1

C2 C3

ε 0a 2  ε 1ε 3 ε 2ε 3    C= + = + 1 1 1 1 d  ε1+ ε3 ε 2 + ε3 + + C1 C3 C2 C3

 ε1 ε2  ε = ε 3 ε +ε + ε +ε    1 3 2 3
C =
'

1 1 1 + 2C3 C1 + C2

ε 0 a 2 2ε 3 ( ε 1 + ε 2 ) = d ε 1 + ε 2 + 2ε 3

 

 

№4. Тұрақты ток двигателінің  қуаты Р=150Вт, кедергісі 15В, құрғақ элементтермен қоректеледі. Әрқайсысының э.қ.к.  ε=1,5В және  ішкі кедергісі R=0,45Ом.  Двигатель өзінің параметрлерімен  жұмыс істеу үшін қандай аз  мөлшердегі элементтер саны  болу керек.

4(а)­сурет.               4(б)­сурет.
K ε
l

R R I
z

 

R

z

 

kl

I =

Шешуі:
Рішкі RRішкі  ε    = 4 R  ( R + Rішкі ) / 2   
2 2

ε R + Rішкі

U ішкі = IRішкі Рішкі = U ішкі I = I 2 Rішкі

ε2 Pmax = 4R
n=

P 4 PR n0 = = 2 Pmax ε

n ≥ n0
U2 P= R ДВ

4 * 150 * 0,45 = 120 2 (1,5)
U2 = P

n ≥ 120
k  Rб =   R l 

R ДВ

R ДВ = 1,5Ом

n = n0 = 120 n = n0

kl =120

l=6

k = 20
nmin = 120

 

n ≥ 120  

№5. ε1 және ε2 э.қ.к. және r1, r2 ішкі  кедергілері бар екі элемент (сурет а) бір элементтің ε э.қ.к. және  r ішкі кедергімен ауыстырылған (сурет б), кернеуліктің R ішкі кедергіге құлауы осы  кедергі шамасына тәуелді емес. ε және  r ε1, ε2, r1және r2­мен қалай байланысқан   Жалпы жағдайда ε және r үшін екі элемент  емес n көздерімен ауыстырғандағы ε1, ε2,..., εn  э.қ.к­мен және r1, r2, ,rn ішкі кедергіні жазу.

5(а)­сурет.                 5(б)­сурет.
I r
1 2 1

ε

ε

I

r

ε

 

I

I

R

 

R

ε "1 = I1r1 + IR

ε1 ε 2 + ε r1 r2 ≡ 1 1  R +r 1 + R +  r r   1 2 

ε1 − IR ε 2 − IR I= + r1 r2

Шешуі:  ε ε

ε 2 = I 2 r2 + IR I = I1 + I 2

I=

r1 1+

+

r2

R R + r1 r2

ε I= R+r

 ε1 ε 2   ε1 ε 2  1 1 R  +  + r  +  = Rε  +  + ε r r  r r  r r   1 2  1 2  1 2

1 1 ε1 ε 2 + = ε +  r r  r1 r2  1 2
ε1
r1 r2 1 1 + r1 r2 +

ε2
ε1 ε=
+

ε=

ε1 ε r + 2 r r2  1 1 1 1 = + r r1 r2
ε2
+ ... +

  =ε  

εn

ε = ε1 r r= 1 2

 

r1 r2 rn 1 1 1 + + ... + r1   r2 rn

1 1 1 1 = + + ... + r r1 r2 rn

 Сынып оқушыларына арналған  демонстрациялық жұмыс.
   ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ    ЖҰМЫС. Теориялық тұжырымдарды практикалық  тұрғыдан зерттеуге мүмкіндік береді.

 

 

1. Тәжірбие Тақырыбы: Мақсаты: Қолданылатын құрал-жабдықтар: электроскоп, эбонит таяқша,
Қортынды: 1тәжірибеден алған қортынды мындай, үлкен шарда (сферада) көбірек заряд қалады. Өйткені екі шарды темір сыммен жалғағанда олардың потенциалдары теңеседі. Ал үлкен шардың электр сиымдылығы көбірек болғандықтан онда заряд көп қалады. 2 тәжірибеден: таяқшаны сыртына тигізгенде зарядтың бір бөлігі кондукторға (сфераға) көшеді, ал бір бөлігі зарядталған шарикте қалады, ал ішіне тигізгенде кішкентай шариктен үлкен сфераға барлық заряд көшеді. Сондықтан электроскоптың көрсеткіші үлкен болады. Себебі, электр зарядтар өткізгіштерден жасалған заттардың сыртына қарай орналасады.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

ОРЫНДАҒАН: Ақбаева Еркежан.


Пән: Математика, ГеометрияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь