Электромагниттік толқынның поляризациясын модельдеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жоспар:

Кіріспе
Теориялық мағлұмат
Есепті модельдеу
Тестілеу бағдарламасы
Презентациялар
Жарық түрлері

.

Егер тербелісі кез Егер тербеліс тек Егер тербеліс
келген бағытта өзге- бір бағытта жүретін әртүр- лі бағытта
ріп, ал амплитудала- болса, онда ондай болып,со- ның
ры барлық бағытта жарықты поляриза- ішіндегі белгілі
тұрақты қалса, онда цияланған деп бағыттағы
табиғи жарық деп атай- ды. амплиту- да үлкен
аталады. болса, он- дай
жарық жарты -лай
поляризация
-ланған болады.
Электромагниттік
толқынның
поляризациясы
Е

S

В
Е - электр өрісінің кернеулігі
В - магнит индукциясы
Поляризацияның
түрлері
Толқынның
бағытына
байланысты

Сызықша Эллипстік Дөңгелектік
поляризация поляризация поляризация
Жарықтың турмалин пластинкасынан
өту тәжірибесі
T1 T2
Турмалин кристалынан жасал-
I ған пластинка арқылы табиғи
жарық өткенде поляризация-
ланған жарық алынады. Егер
I-пластинканы өз осінен
айнал- дырсақ, өткен жарық
интенсив- тілігі өзгермейді.
Өткен сәуле жолына, II-
T1 пластинканы қой- сақ және
T2 олардың оптикалық осьтері
I параллель орналасса, онда
жарық осы екеуінен де өтеді.
II пластинканы өз осінен
бұрғанда, яғни оптикалық ось-
тері өзара перпендикуляр бол-
ғанда, жарық II-пластинкадан
өтпейді.
Исланд шпатының кристалынан өткен жарық
поляризациясы

Поляризацияланған жарық
алу-дың бір тәсілі сәуленің
Табиғи қосарланып сыну құбылысына
М
сәуле негізделеді. Осы құбылысты
зерттеу үшін исландия шпаты
қолайлы. Исландия шпаты -на
енген жарық сәулесі сынып, екі-
ге жіктеледі де, сыртқа
өзгеше қосарланып екі сәуле
шығады.Кристалын балға- мен
N кәдімгі ұрғанда ол ромбоэдр формалы
болып жарылады.Жіктелген
сәуле- нің біреуінің бағыты
өзгермейді, сондықтан бұл
кәдімгі сәуле; екін-шісінің бағыты
өзгереді, сондықтан ол өзгеше
сәуле деп аталады.
Николь призмасы.
Табиғи жарықты жазықша
поля- ризацияланған жарыққа
айналды- ратын құралдың бірі
Николь приз- масы. Ол исландия
шпатынан жа- салған екі тік
В С призмадан құрасты- рылады.
Оның артықшылығы-одан
жазықша поляризацияланған бір
жарық шоғы өтеді.Басты
кемістігі - екі призма
жабыстырылған кана –да
А D балзамынан ультракүлгін сәу- ле
лер өте алмайды, сондықтан тек
толық поляризацияланған, кө-
рінетін жарық алу үшін ғана пай
-далануға болады.Никольдың
көме гімен поляризацияланған
жарық электр векторының
тербелу бағытында анықтауға
болады. Николь призмасы

Ұқсас жұмыстар
Дисперсия құбылысын компьютерде модельдеу
Электромагниттік толқындардың қолданылуы
Электромагниттік өріс
Оптикалық сәуле
Электромагниттік толқындар туралы
Электромагниттік толқындар
Дербес жерсеріктік радиотелефондық байланыс. Дербес жерсеріктік байланыс жүйесінің нұсқалары. Жерсеріктік навигациялық GPS жүйесі
Толқындардың интерференция және дифракция құбылысы
Толқындардың интерференция құбылысы
Магнит өрісі. Магнит өрісінің тірі организмге әсері
Пәндер