Электронды - кемтікті өткізгіш


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Электронды
- кемтікті
өткізгіш.
Кез-келген жартылай
өткізгіш құралда бір
немесе бірнеше
электронды – кемтікті
өткізгіш болады.
Электронды- кемтікті
өткізгіш (немесе п-р-
өткізгіш) – бұл екі әр
типті жартылай
өткізгіштер
байланысының аймағы.
n-типті жартылай өткізгіштерде еркін
зарядтарды негізгі тасымалдаушылар
электрондар болып табылады; олардың
концентрациясы кемтіктер
концентрациясынан біршама артық
(nn >> np). p-типті жартылай өткізгіште
негізгі тасымалдаушылар кемтіктер
болып табылады (np >> nn).
Екі п-және р- жартылай өткізгіштер байланысқа диффузия
зонасына жақын п- аймағында электрондар
концентрациясы кемиді және оң зарядталған қабат пайда
болады. Р- аймағында кмтіктер концентрациясы кемиді де,
теріс зарядталған қабат пайда болады. Осындай
жағдайдажартылай өткізгіштің шекарасында электр
жазықтығы элетрондық диффузия процесі және
кемтіктердің бір- біріне қарай бағытталуына кедергі
болатын қосарлы электр қабаты пайда болады. (сурет
1.14.1). Әр типті өткізгіштігі бар жартылай өткізгіштер
бөлімінің шекаралық аймағы, әдетте атомаралық
қашықтардың ондық және жүздік қалыңдығына жетеді.
Бұл қабаттың көлемді зарядтары р және п аймақтары
арасында германишілік п және р өткізгіштер үшін 0,35 В
жақын және 0,6 В кремнилік өткізгіштер үшін тұйықтайтын
кернеу U3-ті пайда болуына әсер етеді.
n-p -өткізгіштер
ерекше бір
бағытта
өткізгіштік
қасиетіне ие.
p-типті өткізгіш n-типті өткізгіш

Түйықтайтын қабат
п-р - өткізгіштердің токты бір бағытта
ғана өткізуге қабілеті жартылай
өткізгішті диодар деп аталатын
құралдарда қолданылады.Жартылай
өткізгішті диодтар кремний және
германий кристалдардан жасалады.
Олардың жасалуы кезінде белгілі бір
типті өткізгішті кристалға басқа типті
өткізгішті қамтамассыз ететін қоспа
ерітіп құяды.
Жартылай өткізгішті диодтар
айнымалы және тұрақты токты
түзеткіштерде қолданылады. Кремнийлік
диодтың Вольт- амперлік с
СОҢЫ

Ұқсас жұмыстар
Шалаөткізгіштер және олардың электрлік қасиеттері
Сәуле өткізуші электрондық микроскоптың жұмыс істеу әдістері
Сканерлеуші электронды микроскоптар
Биполярлық транзистор негізіндегі электрондық кілттер
Тахеометр
Аналитикалық машина
Электронды есептеуіш машиналардың даму тарихы
Компьютер буындары
Есептеуіш машинасының кезеңдерімен жіктелуі
ДИЭЛЕКТРИКТЕР БАРЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ЭЛЕКТР
Пәндер