Құқықты жүзеге асыру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Нысандардың өмірге келу
себептері:
а)Қоғамдағы қатынастардың
мазмұны әр түрлі болуы;
б)Нормативтік актілердің адамға әр
түрлі әсер етуі;
в)Норманың ерекше мазмұнының
әсері;
г)Құқықты іске асырудағы
субьектілердің құқықтық тәртібінің
әр түрлі деңгейде болуы;
Құқық нормаларды іске
асырудың ерекшеліктері
- құқықтың әлеуметтік мазмұнына
сәйкес қоғамның даму процесін
дұрыс реттеп, дұрыс басқаруға
мүмкіншілігінің барлығы.
- нормативтік актілерде
көрсетілген іс-әрекеттерді дұрыс,
уақытында орындауды қамтамасыз
ету механизмінің барлығы.
Құқықтық нормаларды
іске асыру түрлері:
Біріншіден, норманың мазмұнына
қарай құқық нормаларын орындау
үшке бөлінеді:
- норманың мүдде – мақсатын
орындау;
- жалпы міндет – қағидаларын
орындау;
- нақты құқықтық қатынастағы нақты
норманы орындау;
Екіншіден, норманы іске
асырудағы қатынастың
субьектілеріне сәйкес жекелік
және топтық субьектілердің өз
құқығын іске асыру;

Үшіншіден, нормативтік актілер
ерікті түрде орындалмаса,
қоғамдық мүдде- мақсат үшін
еріксіз асыру;
Төртіншіден, құқықтық
нормаларды іске асыруда саяси
және идеологиялық әдіс-тәсілдерді
пайдалану, құқықтық нормалардың
басым көпшілігі құқықтық
қатынастар арқылы реттеліп
жатады.
Құқықты іске асырудың
әдіс-тәсілдері:
- нормативтік актілердің басым
көпшілігінің ерікті түрде орындалуы ;
- мемлекеттік актілердің аппараттың
бақылауы арқылы орындалуы;
- үгіт насихат арқылы нормалардың
іске асуы;
- рухани сана-сезім көтеру арқылы
нормалардың орындалуын жақсарту ;
Субьектілердің норманы
іс-жүзіне асыру төрт
түрге бөлінеді:
1. Сақтау
2. Орындау
3. Пайдалану
4. Қолдану
Қолдану – құзыретті
органдардың нақты бір заңды
істі шешуге байланысты
биліктің қызметі, нәтижесінде
сәйкес жеке акт қабылданады.
1.Істің нақтылы Құқықтың
мән-жайларын қолдану
анықтау. кезеңдері.

3.Құқықтық
норманы 2.Істің заңи
қолдану арқылы негізін 4.Шешімді
шешім қабылдау анықтау. жүзеге асыру.
Заңды қарама-қайшылық
түрлері:
1. Конституция мен басқа барлық актілер
арасындағы: басымдылық
Конституцияға беріледі;
2. Заңдармен мен заңға сәйкес актілер
арасындағы: заңдарға басымдылық
беріледі;
3. Бір органның актілері арасындағы:
уақыты бойынша кейін қабылданған
актіге басымдық беріледі;
4. Әр түрлі органдар қабылдаған актілер
арасындағы: жоғарғы тұрған органның
актісіне басымдылық беріледі;
Құқықтағы олқылықтыр
– бұл қолданыстағы
заңнамада қажетті заң
нормаларының
толығымен немесе
жартылай болмауы.

Ұқсас жұмыстар
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ НЕГІЗДЕРІ
Кәсіпкерлік қызметтің заңдылығы
АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ ҚАБІЛЕТТІЛ ІГІ
Азаматтық құқық қағидалары
Конституция тарихы
Бағалы қағаздар нарығы туралы
ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ ТУРАЛЫ
Нарықтан тыс бағалы қағаздар
Құқ ық тық сана жә не құқ ық тық мә дениет
Пәндер