Құқ ық тық сана жә не құқ ық тық мә дениет
Презентация қосу
Құқықтық
сана және
құқықтық
мәдениет
Құқықтық сана –Қаз Рес
азаматтарының жүзеге
асырылып жүрген заңдарға ,
олардың қолдануға,
азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарына және
қалауына, құқыққы басқа да
құқықтық құбылыстарға
құқықтық сезімдердің,
әсерлерінің, көзқарастарының,
пікірлерінің, бағаларының
жүйесі.
• Құқықтық сана сезім белгілері:

- Құқықты белгілеу;
- Құқықты түсіну;
- Құқықты құрметтеу;
- Құқықты дұрыстығына және
әділдігіне сену;
- Құқықты сақтауға дағдылану;
- Құқықтың талаптарын бұлжытпай
орындау;
• Құқықтық мәдениетінің
факторлары:
- құқықты шын мәнінде
қажетсіну;
- елдегі заңдылықпен
құқықтық тәртіп жағдайы;
- қоғамдағы заң ғылымы мен
заң бөлімінің даму дәрежесі;
Құқықтық нигилизм
Құқықтық мәдениетке
қарама-қарсы бағыт. Нигилизм
қоғамда қабылданған, бүкіл
адамға пайдалы, жағымды
мұраларды, ғылым заңдарын,
мәдени және моральдық
қағидалар мен нормаларын,
қоғамдық өмірдің нысандарын
т.б жоққа шығарып
мойындамау.
Құықтық сана-сезімнің
негізгі функциялары:
- халықтың құқықтық білімін
арттыру;
- сана-сезімді дұрыс дамыту үшін
тәжірибелік жұмысты жақсарту;
- қоғамдағы қатынастарды
реттеуді, басқаруды жақсарту
үшін адамдардың сана сезімін
көтеру;
Құқықтық сананың
субьектілері, әлеуметтік
тұрғыдан бірнеше түрге
бөлінеді
- жеке адамның құқықтық сана;
- ұжымдық құқықтық сана;
- қоғамдық құқықтық сана;
- халықтық құқықтық сана;
Мазмұнының
тереңдігіне
қарай
құқықтық
сана 3
бөлінеді

Ұқсас жұмыстар
Салық құқығы
Адамзаттың жаһандық мәселелерінің рухани адамгершілік сипаты
Кәсіпкерлік негіздері
Заттың атын білдіретін сөз табы
БИОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ
Педагогикалық талант иегері
МЕМЛЕКЕТТІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘРДЕМАҚЫЛАР. ҚР ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАСЫМДЫҚТАРЫН ТАЛДАУ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ жайлы
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ ТУРАЛЫ
Ақпараттық процесс
Пәндер