Электр ток көздері. Ом заңы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Электр ток көздері. Ом заңы

8 сынып. Физикадан презентация
Сабақтың мақсаты:

Электр тоғы туралы ұғым енгізу және ток
көздерін қарастыру;
Ток күшінің, кернеу мен кедергінің
формуласын шығару барысында Ом заңына
анықтама беру;
Физикалық шамаларды қарастыру және оның
өлшем бірліктерін анықтау;
Есептерд шығаруда формулаларды қолдануды
үйрену.
Негізгі ұғымдар
Электр тогы дегеніміз зарядталған бөлшектердің
реттелген қозғалысы.

Электр ток көздері:
1. Гальваний элементі
2. Электрофор машинасы
3. Термоэлемент
4. Фотоэлемент
5. Аккумулятор
Гальваний элементтері
Ток көздері
Жылулық ток көздерінде – Механикалық ток көздерінде –
ішкі энергия электр мех. энегрия электр
энергиямына түрленеді энергиясына түрленеді
Негізгі формулалар және шамалардың
өлшем бірліктері

I= g/t I(А) – ток күші 1А=1Кл/с

U= A/g U (1В) – кернеу 1В=1Дж/Кл

R=ρ ℓ/S R ( 1Ом) - кедергі

ρ = RS/ℓ (1 Омּм) - меншікті кедергі
Ом заңы

Ток күші кернеуге тура пропорцианаль және
тізбек бөлігінің кедергігісіне кері
пропорцианаль болады.
Учёные
А. Ампер Г. Ом А. Вольта
Ом заңы

I - өткізгіштегі ток күші
U - өткізгіш ұштарындағы кернеу
R - өткізгіш кедергісі
Сабақты бекіту есептері

Ом-ға келтіріңдер: 200мОм; 0,5 кОм ;
50 Мом ;50 мОм ; 0,03МОм ;3кОм.
200мОм=0,2Ом

0,5 кОм=500Ом

50МОм=50000000 Ом

50мОм=0,05 Ом

0,03МОм=30000 Ом

3 кОм=3000 Ом
Ұзындығы 10м, көлденең қимасы 0,1мм² мыс
сымның кедергісін анықтаңдар.

Берілгені: Шешуі:
S =0,1 мм2
l = 10 v
l
Ом Чмм2 R
0,017 S
м
R=? 0,017Ом мм 2 10 м
R 2
1,7Ом
0,1мм

Жауабы: R=1,7 Ом7
Ом заңына есептер

Ұзындығы 120 м, көлденең қимасының ауданы 0,05м2
нихром сымтемір, 220 В кернеуі көзіне жалған ған.
Сымдағы ток күшін анықтаңыз.
Берілгені: ℓ = 120 м ,S = 0,5 мм, U = 220 В, ρ = 1,1
Ом·мм² /м
Т/К: I - ?
Шешуі:
R = ρℓ/S
R = 1,1 Ом·м² /м · 120 м0,5 ‫ ׃‬мм = 264 Ом
I = 220 В 264 ‫ ׃‬Ом =0, 83 А

Жауабы: I = 0,83 А.
Сөзжұмбақ

Ток көздерінің аттарын табыңыз

Т Е Р МО Э Л Е МЕ Н Т
Ф О Т О Э Л Е МЕ Н Т
А К К У МУ Л Я Т О Р
Үй тапсырмасы

Формулаларды қайталаңыз және мына есептерді шы ғары ңыз:

Ұзындығы 10 м, көлденең қимасының ауданы 8 мм ²
сымтемірдің кедергісі 15 Ом болса , ол қандай материалдан
жасалған?

Керну 220 В, ток күші 0,25 А болғанда, өткізгіш кедергісі
қанша?

Ұқсас жұмыстар
Электрлік тізбек және оның элементтері
Электр кедергісі
Электр энергия көздері
ТҰРАҚТЫ ТОҚ ТІЗБЕКТЕРІ
Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауды зерттеу
Өткізгіштердің кедергісі
Электр тогының жұмысы
Тұрақты тоқ заңдары туралы ақпарат
Тұрақты электр тоғы туралы
Еркін электр зарядтарын тасымалдаушылардың реттелген қозғалысы
Пәндер