Физикалық диктант
Презентация қосу
1) Дененің массасы мен қозғалыс
жылдамдығының көбейтіндісі________
2) Күш импульсі____________
3) Дененің немесе материялық нүктенің
күйін сипаттайтын шама_____________
4) Сыртқы күштердің әсері болмаған
кезде ішкі күштердің әсері болатын
жүйе_________деп аталады.
5) Дененің өзара әсерлесу энергиясы______
6) Қозғалыстағы дененің
энергиясы_______________
7) Реактивті қозғалыс________________________
1) Импульс
2) Дене импульсінің өзгерісіне тең
3) Механикалық энергия
4) Тұйықталған
5) Потенциалдық
6) Кинетикалық
7) Дененің бір бөлігінің қандай да
жылдамдықпен бөлініп шыққан
кездегі қозғалысы
5 – «3» 6 – «4» 7 – «5»
1) Дене импульсі а)
m 2
2) Толық энергия ә)
m
3) Күш импульсі б) mgh
4) Ауырлық күші әсер в) kx
еткен дене энергиясы
5) Кинетикалық энергия г)
Eк Еп
6) Серпімділік күші әсер ғ) F∆ t
еткен дене энергиясы
Тапсырма 15 720 120 12 16
кгм/ 0 Нс м/с кгм/с
с
m= 6 кг 2 м / с А С К Б Д
Н/с
Н/с
F= 6 H ∆t=120 Ж і А Қ М
c
m=400 г 40 м / с Б Ф С Д Л
F=20 Н ∆t=1 А К і П Ә
мин
m=500 г 30 м / с М И З К і
Тапсырма 15 720 120 12 16
кгм/ 0 Нс м/с кгм/с
с
m= 6 кг 2 м / с Б
Н/с
F= 6 H ∆t=120
c
і
m=400 г Л
40 м / с
F=20 Н ∆t=1
мин
і
m=500 г М
30 м / с
35 80Д 10 2кД 9
кгм/ ж кгм/ ж Дж
с с
1 Ж Й Н Б А
2 Б А С Ғ Л

3 М Н Қ З С

4 Д Р Т Е О

5 Ы К У Б Ы
35 80Д 10 2кД 9
кгм/ ж кгм/ ж Дж
с с
1 Б
2 А
3 С
4 Т

5 Ы
2
Н Кгм/ Н Дж М/ с
с
с
Импульстің Ж М А Л С
өлшем
бірлігі
Энергияны Ы О Е Ұ Б
ң өлшем
бірлігі
Күштің Р И П У К
өлшемі
Күш Ғ Ө а С Н
импульсінің
өлшем
бірлігі
2
Н Кгм/ Н Дж М/с
с
с
Импульстің
өлшем
М
бірлігі
Энергияның
өлшем
Ұ
бірлігі
Күштің
өлшемі
Р
Күш
импульсінің а
өлшем
бірлігі
Үдеудің
өлшем
Т
Импульс Энергия

En mgh
F∆t= ∆p
A ( En 2 En1 )
mv kx 2
Ek
2 p m F∆t
En

Eк Еп Ет const A Ek 2 Ek 1
' '
p1 p2 p p
1 2
1.Массасы 70 кг адам 20 кг жүкті 10
м биіктікке көтереді. Осы кезде
қандай жұмыс атқарады (g=10
м/с)
2) Қатаңдығы 1000 Н/м сығылған
серіппе өзіне бекітілген денеге 400
Н күшпен әсер етеді. Серіппенің
потенциалдық энергиясы неге тең?
3) 3 м/с жылдамдықпен қозғалатын
массасы 2 кг дененің кинетикалық
энергиясы неге тең?
4) Массасы 1 кг дене түзусызықты
қозғала отырып, өзінің
жылдамдығын 10 м/с-тен 20 м/с-ке
дейін өзгертеді. Дененің
импульсінің өзгерісін анықтау.
5) Массасы 5 кг денеге 10 Н күш
2 секундта әсер етті. Күш
әсерінен кейінгі импульсті
табыңыз. Бастапқы
жылдамдығы 3 м/с

Ұқсас жұмыстар
Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары
Қызықты физика
Тарауды қайталауды ойын түрінде өткізу
Географиялық білімділік
Пайдалы қазбалары
Қысым формуласы
Өзеннің басталар жері
Бензолдың химиялық қасиеттері
Үйкеліс күшінің формуласы
Инерция. Күш
Пәндер