САҢЫРАУҚҰЛАҚТАР
Презентация қосу
Орындаған: Баймолдина А.С
ТоБы: Бт-407
Саңырауқұлақтарың
морфологиясы
Саңырауқұлақтардың
жіктелуі
Саңырауқұлақтардың көбеюі,
қоректенуі
Саңырауқұлақтар

1.Төменгі
сатыдағы өсімдіктердің
ішіндегі ең көп тарағаны.
2.Олардың 100000 жуық
түрі бар.
3. Басқа өсімдіктер
типтерінен басты
айырмашылықтары пласти
дтері, хлорофилі болмайды.
4. Бұлар дайын органикалық
заттармен
қоректенетін өсімдіктер.
Улы Жеуге жарамды
Саңырауқұлақ жасушасының
құрылысы:
Фотосинтезге қатыспауы;
Гетеротрофты қоректенуі;
Қорға гликогенның жинауы;
Жасуша қабырғасының
негізі хитин, ал өсімдікте
целлюлоза;
Жасушада май жиналады;
Хлорофил болмайды.
-Гетеротрофты жолмен қоректенеді.
- Минералды заттарды қоршаған ортадан сіңіре алады, бірақ органикалық
заттарды дайын күйінде пайдаланады.
- Олар пішіні үлкен болып келетін қоректі пайдалана алмайды, сондықтан
бүкіл денесімен тек қана сұйық заттарды сіңіреді

Органикалық заттарды пайдалануына қарай:
Симбионтты – өзіне пайдалы өсімдіктермен селбесіп омір сүреді.
көмірсу, аминқышқылы
Өсімдік минералды заттар саңырауқұлақ (ақ саңырауқұлақ,);

Паразиттер – басқа ағзаларды тек кажетті заттарды алу
ушін пайдаланады және озинин иесіне еш пайда әкелмейді, тіпті зақым
келтіреді. Паразитті саңырауқұлақтардың иесі жоғарғы сатыдағы өсімдіктер
жануарлар, адамдар болып келеді. Фитофтор саңырауқұлағы жатады.
- Вегетативті көбею: бүршік пайда болады, ол өздігінен бөлініп б өлек
организмге айналады.

- Негізгі жыныссыз көбею: спора, зооспора, конидий арқылы.

Жасалу жолына қарай:
эндогенді – төменгі сатыдағы саңырауқұлақтарға тән.
Олар спорангийда жасалады. қозғалмайтын споралар-спорангиоспоралар.
Қозғалатын споралар – зооспорангиялар.
Экзогенді споралар - көбінесе конидий деп атайды.
Бұл жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтарда және кейбір төменгі сатыдағы
саңырауқұлақтарда бар.
Конидий- тығыз қабықпен қапталған, сондықтан да тұрақты, қозғалмайды.
Олар бірнеше шақырымдарға жел арқылы қозғалады.
-- Тө
Т өменгі сатыдағ
менгі сатыда ғы саң
ы са ырауқұ
ңырау лақ
құла қтар зиготаның
тар зиготаны ң жасалуы
жасалуы арарқылы яяғ
қылы ғни
ни
гаплоидты жасушаның
гаплоидты жасушаны ң изогамии,
изогамии, анизогамии
анизогамии ж жәәне
не оогами
оогами жолдарымен
жолдарымен
жасалуы. Бастапқ
жасалуы. Бастап қы уақ
ы уа қытта
ытта зигота тыныштық
зигота тынышты қ ккү
үйінде
йінде болады,
болады, содан
содан
кейін барып ө
кейін барып өсе
се бастайды.
бастайды. Оогамии
Оогамии кезінде
кезінде оогони
оогони мен
мен антеридии
антеридии
дамиды.
дамиды. К Көөптеген саң
птеген са ырауқұ
ңырау лақ
құла қтарда мицелияның
тарда мицелияны дамуының
ң дамуыны ңәәрр ттү
үрлі
рлі
типіндегі жасушалар қ
типіндегі жасушалар қосылады.
осылады.
-- Жоғ
Жо арғ
ғар ғы сатыдығ
ы сатыды ғы саң
ы са ырауқұ
ңырау лақ
құла қтарда
тарда ббө
өлек
лек жасушалар
жасушалар емес,
емес, жыныс
жыныс
мү
м шелері қ
үшелері қатысады
атысады.. Самотогамия кезінде ккө
Самотогамия кезінде өбеюге
беюге вегетативті
вегетативті гиф
гиф
қ
қатысады.
атысады. ЕЕңң алдымен
алдымен цитоплазма(плазмогамия)
цитоплазма(плазмогамия) содансодан ядро(кариогамия)
ядро(кариогамия)
қ
қатысады.
атысады.
Абдрахманов О. “Төменгі сатыдағы
өсімдіктер систематикасы”. Алматы:
Мектеп, 1972.-242 бет.
Овчарова Е.Н., Елина В.В. Биология
(растения, грибы, бактерии, вирусы).
ИНФРА-М, 2010 г.
www. wikipedia.ru

Ұқсас жұмыстар
Саңырауқұлақтардың көбеюі, морфологиясы, қоректенуі туралы ақпарат
Кептірілген саңырауқұлақтар
Cаң ырауқұ лақ тар
Кептірілген саңырауқұлақтардың құрамы
Саңырауқұлақ гифасы
Саңырауқұлақтардың көбеюі, морфологиясы, қоректенуі
Жетілмеген саңырауқұлақ
Ашытқы саңырауқұлақтары
Саңырауқұлақтардың көбеюі, морфоло­ гиясы, қоректенуі
Саңырауқұлақтардың құрылысы
Пәндер