ЖАҢАШЫЛ ПЕДАГОГ ИДЕЯЛАРЫ
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

ЖАҢАШЫЛ ПЕДАГОГ ИДЕЯЛАРЫ

Орындаған: А.Қ Орынбекова
1. Шалва Александрович Амонашвили
2. В.Ф.Шаталов
3. С.Н.Лысенкова
4. Архимед Мыңбайұлы Ысқақов
5. Қ.М.Нұрғалиев
6. Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева
Жаңашыл педагог Педагогикалық еңбектері Педагогикалық идеясы

Негізгі идеялары және педагогикалық ұрындары:
• «Мектеп шыңдығы» ынтымақтастық педагогикасы,жеке тұлғаны
• «Тәрбие жайлы баллада» демократияландыру. Ш.А.Амонашвили 6 жасар балаға
• «Балалар, асығыңдар! тәрбиежәне білім берудің мазмұнын, принциптерін,
Оқимыз!» тиімді әдістерін ғылыми негіздеп, оны мектеп т әжірибесі
• «Сәлеметсіздер ме, арқылы дәлелдеді. Бастауыш сынып оқушыларын жан-
балалар!» жақты тәрбиелеуде гуманитарландыру идеясын жүзеге
• «Қалай балаларды жақсы асырды. Ұраны: "Тәрбиепроцесінің барлық салаларында
көруге болады?» әр баланың жеке басына құрметпен қарау ".Шалва
Александрович мектеп есігін жаңа ашқан, әлі буыны
Шалва Александрович бекіп үлгермеген 6 жастағы балалардың тауын жы ғып,
Амонашвили талабын қайтармас үшін оларға баға қоймайды.
Жаңашыл педагогтің Балалардың еңбегін олардың тындырған істеріні ң на қты
қызметі: профессор, нәтижелерімен бағалайды. Оның оқушыларының
психология ғылымдарының дәптерден жасаған қолжазба кітаптары бар. Оған балалар
докторы, академик (1931 өздерінің алғашқы әңгімелерін жазады, өздерінің салған
жылы туған) суреттерін папкаларға жинайды. Балалар табыстарын ата-
анасына көрсетіп, мақтанып, оны мектептегі к өрмеге
қойып, ұжымның рухын көтеріп, оқушыларға күнделікті
оқу, білім, өздігінен іздену жолдарын түсіндіреді.
Жаңашыл педагог Педагогикалық еңбектері Педагогикалық идеясы

• «Педагогикалық проза» В.Ф.Шаталов тәжірибесінің бірінші ерекшелігі -
• «Ізденіс жолы» оқу процесін оқушылардың іс-әрекетін,
• «Физика бүкіл өмірге» танымдық жұмыстарын кезеңдерге, бөліп,
• «Эксперимент мұғалімнің қатаң түрде басқаруы. Шаталов 1-
жалғастырылалы» кезеңде тақырыпты жан-жақты түсіндіріп, 2-
• «Үш деген баға қайда кезеңде тірек плакаттарын қолданып, қысқаша
кетті?» түсіндіріп, 3-кезеңде оқушыларға тірек
сигналдары (тірек плакаттарының кішірейтілген
түрі) беріліп, оларды балалар өз альбомдарына
желімдеп, 4-кезеңде оқушылар оқулықпен және
тірек сигналдарымен үйде жұмыс істейді. 5-
В.Ф.Шаталов (1929
кезеңде сабақ үстінде тірек сигналдарын естеріне
жылы туған) – украин
түсіріп, дәптертеріне жазып, 6-кезеңде оқушылар
педагогы
мұғалімге тақырып бойынша ауызша жауаптар
береді. Сонымен теориялық материалмен жұмыс 6
кезеңнен тұрды. Шаталов тәжірибесінің екінші
ерекшелігі – бағдарлама нық бір-бірімен
байланысты немесе қарама-қарсы тақырыптарын
біріктіріп оқыту.
Жаңашыл педагог Педагогикалық еңбектері Педагогикалық идеясы

• «Педагогика» Әдістемесінің негізі – бастауыш сыныптардағы
• «Қалай балаларды оқу процесінде тірек сигналдарды пайдалану,
оқытамыз?» оқу материалы туралы оқушыда тұтас түсінік
• «Қашан оқуға оңай қалыптастырып, "оза оқытып, перспективалы
болды?» жұмыс жасау". Лысенкова оқушылардың өз
бетімен жұмыс жасауына, олардың сабаққа
барысында көп сөйлеуіне, өздерін-өздері
оқытуына көп көңіл бөліп "кері байланыс" – деп
атайды. Жалпы С.Н.Лысенкова балаларға ауызша
С.Н.Лысенкова – Ресей тапсырмаларды аз орындатып, бүкіл сынып
педагогы қатысатын жазбаша тапсырмаларға ерекше ден
қояды. Ол оқушылардың сыныбы ілгерілеген
сайын көп пікірталастар өткізгенді дұрыс деп
санайды.
Жаңашыл педагог Педагогикалық идеясы

Көпшілік Архимед мектебін "Болашақ" мектебі дейді. Оқу-тәрбие жұмысында
бетбұрыс жасау идеясын ұсынып, әр оқушыны ң еркін дамуына, азамат ретінде
белсенді әрекет етуін, мүмкіндік ту ғызатын мектепті ң жа ңа моделін құру идеясын
ұсынды. Педагогикалық процесті еркін демократиялық негізде ж үргізу де Мыңбаевтың
идеясы. Архимед мектебінің басым көпшілігі ерекше т әрбиені қажет ететін әдеттегі
қиын балалар деп аталып жүрген 9-10 сынып оқушылары. Алайда, педагогикалы қ
ұжым өз еріктерімен келген жасөспірімдерді ң еш қайсысын қиын о қушы деп
есептемейді. 200 жасөспірімнің барлы ғын да, өздеріні ң бейімділігі мен ынта-
ықыласына қарай іске тартып, сенім артып, адал е ңбекті ң пайдасына к өздерін
Архимед Мыңбайұлы жеткізеді.
Ысқақов Архимед мектебінің міндеті - балаларға сапалы білім, саналы тәрбие беріп, оларды ң
өмірдегі өз жолын табуына көмектесу. Бұл мектеп сол кезде жартылай шаруашылы қ
негізде жұмыс істеп, оқушылар түске дейін қалалы қ ж үзден астам өндіріс
орындарында міндетті түрде 4 сағат еңбек еткен. Тапқан табыстарыны ң 50 сомын
мектеп қорына өткізіп, оны бос уақыттары мен каникулдарын мазм ұнды ұйымдастыру
үшін жұмсаған. Оқуға деген ынтасына қарай оқушылар ға 10 сомнан 50 сом ға дейін
шәкірт ақысы төленген. Бағдарламаның ерекшелігі – жалпы білім беретін п әндерден
басқа әр оқушының қалауына сай бір-екі пәнді тереңдетіп оқытуында, бейнелеу өнері,
кино, театр, саз, дін тарихы пәндерін енгізілуде, биология курсыны ң "Экология
негіздері" деген қосымша сабақтармен толықтырылуында. О қушыларды ң
денсаулығын нығайту мақсатымен дене шынықтыру саба ғы аптасына 5 рет өткізіліп,
бір сабағы міндетті түрде бассейінде өткізілген.
Жаңашыл педагог Педагогикалық идеясы

Идеясы: Боран мектебін білімдар әрі бала жүрегіне сезімтал ұстаздар
ордасына айналдыру, жаңалыққа ұмтылуды мақсат ету, жаңалық үшін
ғана емес, жалпының игілігі үшін жұмыс істеу. Жаңашыл ұстаздың
басына тән басты қасиеттер: ерен ерлігі, жауапкершілігі, е ңбек қорлы ғы,
турашылдығы, біліктілігі, талап қойғыштығы, ұйымдастырушылық
қабілеті, адамгершілігі, педагогтың ізденімпаздығы, шығармашылығы.
Еліміздің таңдаулы мектептерінің бірі Боран мектебі мы ңға жуы қ о қушы
оқыған ауылдық жердегі аралас мектеп болған. Мектеп жанындағы о қу
өндірістік кешенінде 9-10 сыныптағылар екі жыл ішінде жүргізуші,
Қ.М.Нұрғалиев тракторшы, электрик мамандықтарын алып шыққан. Мектептің бүкіл о қу
тәрбие жұмысы техникалық құралдарды қолдануға негізделіп, барлы қ 40
кабинеттің техникалық орталығы республикамызда тұңғыш рет осы
мектепте жасалып, мыңдаған дыбыстық фонограммаларды ң,
диафильмдер, диопозитивтердің, кинофильмдер мен кино-фрагменттерді ң,
магнитофон жазбаларының үлкен қоры жинақталған орталық
телестудиясы болған. Студиядағы операторлар да, режиссерлар да 7-
сыныптан жоғары оқитындар болды.
Жаңашыл педагог Педагогикалық идеясы
1991 жылы 19 мамырда Қанипа Бітібаеваның ғылыми әдістемелік атаулы
мектебі ашылып, оның жетекшілігімен ұстаздар "Әдебиетті тереңдетіп оқыту
әдістемесін" жетілдіруге ат салысуда. Қ.Омарғалиқызы 70-тен аса ма қала мен
23 кітаптың және оқулықтардың авторы. Оның "Қазақ әдебиетін оқыту
әдістемесі мен технологиясы" атты оқулығында лириканы, эпикалық
шығармаларды, драмалық шығармаларды жаңа технологиялармен о қыту
жолдары баяндалған. Абай, Мұқағали лирикаларын меңгерудің жолдары
тақырыпқа қатысты сабақ еткізудің технологиялық картасы, поэтикалы қ
талдаулардың үлгілері, шығармашылық жұмыстар берілген. Мысалы,
Қанипа Омарғалиқызы жыраулар поэзиясына 40 түрлі тапсырма түрінің берілуі о қушылардың
Бітібаева шығармашылық қабілетін дамытады. Эпикалық жанрды меңгертуге қатысты
әңгіме, хикаят, роман, жанрларын оқытудың ғылыми-теориялық негізі ж әне
сабақ үлгілері бірге ұсынылған. Сонымен қатар, "Абай жолы" эпопеясын
оқыту технологиясы мен әдістемесі де жан-жақты сөз болады. Батырлар
жырын публицистикалық шығармаларды, эпистолярлық жанрды оқыту
әдістері берілген. Әсіресе, дамыта оқыту технологиясына с үйене отырып,
оқушыларды ғылыми еңбекке баулу мәселелері, дарынды балалардың
қабілетін жетілдіру, әдіс-тәсілдері де осы оқулықта көп жазылған. Ұстазды ң
Абай туындыларын оқытуға негізделген екі кітабы, Мұхтар Әуезов
шығармаларын оқытуға бағытталған үш кітабы іргелі еңбектер қатарын
молайтты.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Жаңашыл педагогтар іс-тәжірибелері. – Алматы,1991.
2. Педагогикалық ізденіс. – Алматы, 1990. – 8-58; 58-100, 147,215-беттер.
3. Ұстазға рухани қуат керек. Р.Нұртазина туралы//Қазақстан мектебі,
1999. №1-2. 8-11-бет.
4. НұртазинаР.Б. Занимательная грамматика. - Алма-Ата, 1963,1973.
5. Р.Б.Нұртазина. Формы патриотического и интернационального
воспитания в казахской школе. Сб. научных трудов. – М., 1980.

Ұқсас жұмыстар
Жаңашыл педагог қызметі, идеялары
Жаңашыл педагогтар
Жаңашыл педагог идеялары. Шалва Александрович Амонашвили
Жаңашыл педагогтар туралы
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ДИДАКТИКАСЫ
Қазақ ағартушыларының философиясындағы қоғамдық прогресс теориясы
Архимед мектебі
ЖАҢАШЫЛ-ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Тәрбие жұмыстары бағытында озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жинақтап қорытындылау
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі. Педагогикалық еңбектердің көрнекті шеберлері туралы
Пәндер