Сайтқа презентация қосу

Мұғалімнің жеке тұлғасы-оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі

«Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында» Н.Ә.Назарбаев .

Мақсаты:
Шығармашыл, қабілетті кәсіби өсу жолындағы тұлғаны қалыптастыру. Сапалы оқытуды жетілдірудің үздіксіз болуын қамтамасыз ету. Педагогикалық- психологиялық қолдау көрсету арқылы жеке тұлғаны тәрбиелеу.

МІНДЕТТЕРІ:
Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіптік құзырлығын қалыптастыра отырып, олардың кәсіптік деңгейінің өсуіне жағдай жасау. Білім беру мен тәрбие жүйесіндегі жаңашыл әдіс – тәсілдерді, оқыту құралдарын,жаңа педагогикалық және білім беру технологияларын ізденуге және қолдануға әдістендіру. Мұғалімнің кәсіптік жетістіктерін ескеру, бағалы тәжірибесін қолдай отырып, ұстаздар ұжымының практикалық жұмысына қолдануға ұсыну. Оқушының жеке тұлғалық дамуына, яғни оның өзін - өзі тануға және өзіндік өсуі бағытында мұғалімнің кәсіптік құзырлығын, шеберлігінің өсуін қалыптастыру. Оқушылардың жалпы білім мен дағды сапасын көтеру бағытында сабақтың құрылымдық сапасын көтеру.

Педагогтың жеке тұлғасы
Педагог – тәрбие беру басымдылықтарының негізгі жолсерігі. Тәрбие үрдісінің ақырғы нәтижесі оның кәсібитұлғалық қасиеттеріне байланысты. Мейірімділік, кішіпейілділік ортасы, педагогикалық қолдауды күшейту, балаларға белсенді сенім арту – бала тұлғасының адамгершілік-рухани қалыптасуының негізін қалаушы жағдайлар. Тәрбиеленушілерге жүргізілген сауалнамалардың нәтижесі бойынша олар, ең алдымен, басқа адамдардың бойында мейрімділік, сүйе алу қасиеттерін бағалайды. Достық, адалдық, ақ жүректік, қайырымдылық, көпшілдік, адамдарға құрмет сезімі, жауапкершілік, өзін-өзі құрметтеу сезімі де маңызды болып табылады. Әрбіп педагог өзінің оқушыларының қандай болғанын тілесе, өзі де сондай болуы тиіс. Бұл кәсіби ісәрекетте құзыретті әдісті іске асыруға мүмкіндік береді

Енді осыған сәйкес ХХІ ғасыр мұғаліміне қойылатын талаптарға тоқтала кетейік:

Мұғалімнің алға қойған мақсат пирамидасы

Мұғалімнің нақты қызметтері

Педагог тұлғаның Ұстанымдары:
өз-өзіне сенім – бұл өмірдің негізі; педагогтың әсері саналы стратегиялық мақсатқа бағынуы тиіс; кәсіби рефлексия, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуға қабілеті; балалардың өзін-өзі көрсетулерінің алуан түрлілігіне дене және сөз реакцияларының вариативтілігімен жауап беру қабілеті; психологиялық-педагогикалық білімдерді меңгеруі, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру; а жарқындылық және балалармен қарым-қатынас жасаудың табиғи дарыны, жан жүрегімен қызмет етуге дайындылығы.

педагог өзін-өзі тануға, өзін-өзі жеңуге және өзін-өзін өзгертуге дайын және қабілетті болуы керек; баланы сөзсіз қабылдау; баланың тұлғасын және өмірлік тәжірибесін құрметтеу; Өзінің іс-әрекетін құпиялыққа негіздеу; кез-келген жағдайда баланы жақтау, қорғау, өйткені баланың үлкендерге қарағанда қателесу құқығы бар; жылы, шынайы өзара қарым-қатынастың дамуына ықпал ету; баланың сеніміне мұқият қарау. Балалардың құпияларын сақтай алу; балалар мен әріптестеріне мейірімді, сабырлы, шынайы бола білу; ашық көзқараспен қарап, күлімсіреуді, мақтауды, қолдауды, жылы сөздерді, ақыл айтуды пайдалану; баланың мәселені ұғынып, жағдайдан шығу үшін лайықты жолдарды іздеуі үшін жағдайлар жасау; баланың қайталанбас бірегейлігін мойындау, оның өзекті және ықтималды мүмкіншіліктерін ашуға ықпал ету; сезімдерді көрсету мен тәрбиешінің мінез-құлқында шынайылықты, ашықтықты, адалдықты сақтау; тыңдау және мән беру, көру және бақылау қабілеті, бағаламай, сынамай, тек өзінің көзқарасы түрғысынан (мұғалімнің емес) түсіне алу;

Мұғалімінің этикасы:

Мұғалімнің кәсіби мәдениеті

= әдістемелік құзыреттілік
+ басқарушылық құзыреттілік + зерттеушілік құзыреттілік + қатынастық құзыреттілік + білім беру құзыреттілігі + ақпараттық + әлеуметтік құзыреттілік

Болу керек Білу керек

Кәсіптік құзырлықтың жеткілікті деңгейі Білім берудің жаңа мазмұны, қазіргі парадигмасы

Үйрену Білім беру және басқару керек технологияларының әртүрлігі

Талантты педагогтарға, дарынды балаларға кепілдік беру.

Дарынды оқушылардың, талантты педагогтардың өсуіне ғылыми – әдістемелік көмек көрсету.

Бәсекеге қабілетті шығармашыл тұлғаның тәрбиесіне бірлесе әрекет жасау.

Іс- әрекеттің ұстанымдары
Мәдени жинақылық Жеке- тұлғалық бағыт Білім берудің мазмұны мен түрлерін еркін таңдау Өзектілік Ғылымилық Жүйелілік Шығармашылық мінез-құлық

Диагностикалық іс- әрекет

Мақсаты: Типтік “ортаға бейімделген” тұлғаны дамытудағы негізгі әсерлердің мазмұнын анықтау

Жобалау іс- әрекеті

Мақсаты: Жеке тұлғаны дамытудағы білім беру ортаның стратегияларын анықтау

Өзгертушілік іс- әрекеті

Мақсаты: -ортаның сапасын өзгерту; -кәсіби- педагогикалық ортаның потенциалын көтеру.

Оқу үрдісінің озық технологиялары

- “Педагогикалық шеберхана” - “Кіріктірілген технология” - Сын тұрғысын ойлау мен жазу арқылы дамыту - Модульдік технология - Ақпараттық технологиялар

Мұғалімдердің ізденушілігі

“Озық технологиялар” кафедрасы
Мақсаты: Педагогика ғылымындағы озық технологиялармен танысып, олардың тиімділігін анықтау. Озық технологиялар арқылы оқушылардың жетістіктерін артыруға мүмкіндік туғызу.

“Озық технологиялар” кафедрасының міндеттері:
-озық технологияларды меңгеру арқылы мұғалімнің шеберлігін арттыру; -оқу-әдістемелік материлдар қорын жинақтау; -озық технологияларды оқу үрдісіне енгізу; - Оқыту мен тәрбиенің сапасын көтеруге ықпал жасау

Дидактикалық сабақ ортасы. Оқу үрдісіндегі сыныптық - сабақтық жүйені жетілдірудің түрлері мен әдістері:
Мәселелі

оқыту

Дәстүрден тыс түрлері Озық технологиялар Сабақтың дидактикалық жабдықталуы

Нәтижелігі:
-Педагогикалық кадрлардың білім беру мен біліктілік деңгейін көтеру. -Қалалық сайыстардағы жоғары көрсеткіштер. -Бастауыш буын оқушыларының жеке тұлғасын дамытудағы мүмкіндіктерді кеңейту. -Мұғалімнің кәсіби шеберлігін көтерудегі білікті ортаны құру. - Оқушылардың білім сапасын көтеру.

-

Кәсіби құзыреттілік деңгейі іскерліктің нәтижелілігі

- педагогикалық құбылыстарды элементтер құрамына енгізу; - педагогикалық құбылыстың әр қайсысын педагогикалық үрдістің барлық құрауыштарымен өзара қарым-қатынасқа байланыстыру; - қарастырылып отырған құбылыстың ойлау қисынында психологияпедагогикалық теорияларды, идеяларды, заңдылық тұжырымдарын табу; - педагогикалық құбылысқа дұрыс дигностика жасау; - негізгі педагогикалық міндетті белгілеп, оның оңтайлы шешімдерін анықтау;

-педагогиканың мақсаттары мен міндеттерінің қозғалмалылығы - педагогикалық мақсатқа жету тәсілдерін іріктеу; ауытқушылықтард ың мүмкіндігін және керек емес құбылыстардың нәтижесін болжау; - педагогикалық үрдістің сатыларын анықтау; - уақытты бөлу; - оқушылармен бірге өмір іскерлігінің тәсілдерін жоспарлау;

- мақсат пен мазмұнды нақты педагогикалық міндетке аудару; - оқушылар іс-әрекетінің мазмұнын іріктеу және міндеттерін анықтау барысында олардың қажеттіліктері мен қызығушылықтарын, материалдық базалық мүмкіндіктерін, өзінің тәжірибесі мен жеке ісінің сапасын ескеру; -педагогикалық үрдістің әр сатысына арналған міндеттің кешенін анықтау; - қойылған міндеттерге іс-әрекеттің түрін анықтау және ортақ шығармашылық істің жүйесін жоспарлау; - кемшіліктерді түзету және шығармашылық күш пен дарындылық қабілеттерді дамыту мақсатында оқушылардың жеке жұмысын жоспарлау; - педагогикалық үрдістің әдістәсілдерін, нысандарын таңдау, мазмұнды іріктеу; - оқушылардың тәртібіндегі кері қылықтарды болдырмауын және олардың ынталану белсенділігін жоспарлау ; - тұлғаның даму ортасын ұйымдастыру тәсілдерін және олардың атааналармен, қоршаған ортамен байланысын жоспаралау;

Талдау: - мақсат қоюдың дұрыстылығын, олардың нақты міндетке «ауысуы» мен бастапқы шарттардың бағынышты және басымдылық міндеттерін шешкен кешеннің болуын; - тәрбиеленушілер ісәрекеттерінің мазмұны қойылған міндетке сәйкестілігін; - педагогикалық іс-әрекеттің қолданылатын әдістәсілдерінің әсерлілігі; - оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай қолданылып, ұйымдастырылған нысандардың материал дық мазмұнына сәйкестілігі; - оқу-тәрбиеге қойылған міндеттердің орындалу барысындағы қиналу, қателіктер жіберу, жолболмаушылықтың және жетістіктердің себебі; - өз іскерлігінің тәжірибелілігін, өндірілген ғылым өлшемдері мен кепілдемелердің тұтастығын және сәйкестілігін;

Қорытынды
Қорытындылай келе, Қазіргі таңда заман талабына қарай мұғалімдік қызметтегі адамдарға талаптар да күшейе түсті. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында (2007 ж.) педагогтардың негізгі құқықтары мен міндеттері анықталған. Аталған занның 7 тарауының 50-51 баптарында педагог қызметкердің мәртебесі анықталып, олардың кәсіптік шеберлігіне, оқушыларға сапалы білім мен тәрбие бере алуларына байланысты жауапкершіліктері мен міндеттері қарастырылған. Мұғалімдік мамандықтың қыр-сырын ашу үшін оның басқа мамандықтарға қарағандағы әлеуметтік құндылығын, оның қоғамдағы орны мен рөлін тереңірек қарастырған жөн.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ
1. Абдуллина О.А.Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. - М.: Просвящение, 1990.- 141с. 2. Ахметова Г. К., Исаева 3. А. Педагогика для магистратуры. -Алматы: Қазақ университеті, 2006. 3. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М.: Высшая школа, 1980. 4. Аскарбаева А Ұстаз ізденістері Алматы 1987 5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж. Әдеп. Инабаттылық дәрістері Алматы, 1998 6. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. М., 1985 7. Әбиев Ж. Педагогика. Алматы., 2004.


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь