Мұғалімнің жеке тұлғасы-оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі туралы ақпарат
Презентация қосу
«Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың
қолында, ал ұрпақтың тағдыры
ұстаздың қолында»

Н.Ә.Назарбаев
.
Мақсаты:
• Шығармашыл, қабілетті кәсіби өсу
жолындағы тұлғаны қалыптастыру.
• Сапалы оқытуды жетілдірудің үздіксіз
болуын қамтамасыз ету.
• Педагогикалық- психологиялық қолдау
көрсету арқылы жеке тұлғаны
тәрбиелеу.
МІНДЕТТЕРІ:
Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіптік құзырлығын қалыптастыра
отырып, олардың кәсіптік деңгейінің өсуіне жағдай жасау.

Білім беру мен тәрбие жүйесіндегі жаңашыл әдіс – тәсілдерді, оқыту
құралдарын,жаңа педагогикалық және білім беру
технологияларын ізденуге және қолдануға әдістендіру.

Мұғалімнің кәсіптік жетістіктерін ескеру, бағалы тәжірибесін қолдай отырып,
ұстаздар ұжымының практикалық жұмысына қолдануға ұсыну.

Оқушының жеке тұлғалық дамуына, яғни оның өзін - өзі тануға және
өзіндік өсуі бағытында мұғалімнің кәсіптік құзырлығын,
шеберлігінің өсуін қалыптастыру.

Оқушылардың жалпы білім мен дағды сапасын көтеру
бағытында сабақтың құрылымдық сапасын көтеру.
Педагогтың жеке тұлғасы

Педагог – тәрбие беру басымдылықтарының негізгі
жолсерігі. Тәрбие үрдісінің ақырғы нәтижесі оның
кәсіби-тұлғалық қасиеттеріне байланысты. Мейірімділік,
кішіпейілділік ортасы, педагогикалық қолдауды күшейту,
балаларға белсенді сенім арту – бала тұлғасыны ң
адамгершілік-рухани қалыптасуының негізін қалаушы
жағдайлар. Тәрбиеленушілерге жүргізілген
сауалнамалардың нәтижесі бойынша олар, ең алдымен,
басқа адамдардың бойында мейрімділік, сүйе алу
қасиеттерін бағалайды. Достық, адалдық, ақ жүректік,
қайырымдылық, көпшілдік, адамдарға құрмет сезімі,
жауапкершілік, өзін-өзі құрметтеу сезімі де маңызды
болып табылады.
Әрбіп педагог өзінің оқушыларының қандай
болғанын тілесе, өзі де сондай болуы тиіс. Бұл кәсіби іс-
әрекетте құзыретті әдісті іске асыруға мүмкіндік береді
Енді осыған сәйкес ХХІ ғасыр мұғаліміне
қойылатын талаптарға тоқтала кетейік:
Мұғалімнің алға қойған
мақсат пирамидасы
Мұғалімнің нақты қызметтері
Педагог тұлғаның Ұстанымдары:

өз-өзіне сенім – бұл өмірдің негізі;
педагогтың әсері саналы стратегиялық мақсатқа
бағынуы тиіс;
кәсіби рефлексия, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту ға
қабілеті;
балалардың өзін-өзі көрсетулерінің алуан түрлілігіне
дене және сөз реакцияларының вариативтілігімен жауап
беру қабілеті;
психологиялық-педагогикалық білімдерді меңгеруі,
оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру;
а жарқындылық және балалармен қарым-қатынас
жасаудың табиғи дарыны, жан жүрегімен қызмет етуге
дайындылығы.
Мұғалімінің этикасы:
педагог өзін-өзі тануға, өзін-өзі жеңуге және өзін-өзін өзгертуге дайын
және қабілетті болуы керек;
баланы сөзсіз қабылдау;
баланың тұлғасын және өмірлік тәжірибесін құрметтеу;
Өзінің іс-әрекетін құпиялыққа негіздеу;
кез-келген жағдайда баланы жақтау, қорғау, өйткені баланың үлкендерге
қарағанда қателесу құқығы бар;
жылы, шынайы өзара қарым-қатынастың дамуына ықпал ету;
баланың сеніміне мұқият қарау. Балалардың құпияларын сақтай алу ;
балалар мен әріптестеріне мейірімді, сабырлы, шынайы бола білу ;
ашық көзқараспен қарап, күлімсіреуді, мақтауды, қолдауды, жылы
сөздерді, ақыл айтуды пайдалану;
баланың мәселені ұғынып, жағдайдан шығу үшін лайықты жолдарды іздеуі
үшін жағдайлар жасау;
баланың қайталанбас бірегейлігін мойындау, оның өзекті және ықтималды
мүмкіншіліктерін ашуға ықпал ету;
сезімдерді көрсету мен тәрбиешінің мінез-құлқында шынайылықты,
ашықтықты, адалдықты сақтау;
тыңдау және мән беру, көру және бақылау қабілеті, бағаламай, сынамай,
тек өзінің көзқарасы түрғысынан (мұғалімнің емес) түсіне алу ;
Мұғалімнің
кәсіби мәдениеті

= әдістемелік құзыреттілік
+ басқарушылық құзыреттілік
+ зерттеушілік құзыреттілік
+ қатынастық құзыреттілік
+ білім беру құзыреттілігі
+ ақпараттық
+ әлеуметтік құзыреттілік
Болу Кәсіптік құзырлықтың
керек жеткілікті деңгейі

Білу Білім берудің жаңа мазмұны,
керек қазіргі парадигмасы

Үйрену Білім беру және басқару
керек технологияларының әртүрлігі
Талантты Дарынды оқушылардың,
педагогтарға, талантты педагогтардың
дарынды балаларға өсуіне ғылыми –
кепілдік беру. әдістемелік көмек көрсету.

Бәсекеге қабілетті
шығармашыл
тұлғаның тәрбиесіне
бірлесе әрекет жасау.
Іс- әрекеттің
ұстанымдары
•Мәдени жинақылық
•Жеке- тұлғалық бағыт
•Білім берудің мазмұны мен түрлерін
еркін таңдау
•Өзектілік
•Ғылымилық
•Жүйелілік
•Шығармашылық мінез-құлық
Диагностикалы
қ
іс- әрекет
Мақсаты: Типтік “ортаға
бейімделген” тұлғаны
дамытудағы негізгі
әсерлердің
мазмұнын анықтау
Жобалау
іс- әрекеті

Мақсаты: Жеке тұлғаны
дамытудағы білім беру
ортаның стратегияларын
анықтау
Өзгертушілік
іс- әрекеті

Мақсаты:
-ортаның сапасын өзгерту;
-кәсіби- педагогикалық
ортаның потенциалын
көтеру.
Оқу үрдісінің озық технологиялары

- “Педагогикалық шеберхана”
- “Кіріктірілген технология”
- Сын тұрғысын ойлау мен жазу арқылы
дамыту
Мұғалімдердің ізденушілігі

“Озық технологиялар” кафедрасы

Мақсаты: Педагогика ғылымындағы
озық технологиялармен танысып,
олардың тиімділігін анықтау.
Озық технологиялар арқылы
оқушылардың жетістіктерін артыруға
мүмкіндік туғызу.
“Озық технологиялар” кафедрасының
міндеттері:

-озық технологияларды меңгеру арқылы
мұғалімнің шеберлігін арттыру;
-оқу-әдістемелік материлдар қорын
жинақтау;
-озық технологияларды оқу үрдісіне енгізу;
- Оқыту мен тәрбиенің сапасын көтеруге
ықпал жасау
Дидактикалық сабақ ортасы.
Оқу үрдісіндегі сыныптық - сабақтық
жүйені жетілдірудің түрлері мен
әдістері:
• Мәселелі оқыту
• Дәстүрден тыс түрлері
• Озық технологиялар
• Сабақтың дидактикалық жабдықталуы
Нәтижелігі:
-Педагогикалық кадрлардың білім беру мен
біліктілік деңгейін көтеру.
-Қалалық сайыстардағы жоғары
көрсеткіштер.
-Бастауыш буын оқушыларының жеке
тұлғасын дамытудағы мүмкіндіктерді
кеңейту.
-Мұғалімнің кәсіби шеберлігін көтерудегі
білікті ортаны құру.
- Оқушылардың білім сапасын көтеру.
-

Кәсіби құзыреттілік деңгейі іскерліктің нәтижелілігі

- педагогикалық - мақсат пен мазмұнды нақты Талдау:
құбылыстарды -педагогиканың педагогикалық міндетке аудару; - мақсат қоюдың
мақсаттары мен - оқушылар іс-әрекетінің дұрыстылығын, олардың
элементтер құрамына
мазмұнын іріктеу және міндеттерін нақты міндетке «ауысуы» мен
енгізу; міндеттерінің анықтау барысында олардың бастапқы шарттардың
- педагогикалық қозғалмалылығы қажеттіліктері мен бағынышты және басымдылық
құбылыстың әр - педагогикалық қызығушылықтарын, материалдық міндеттерін шешкен кешеннің
қайсысын педагогикалық мақсатқа жету базалық мүмкіндіктерін, өзінің болуын;
тәсілдерін іріктеу; тәжірибесі мен жеке ісінің сапасын - тәрбиеленушілер іс-
үрдістің барлық
ескеру; әрекеттерінің мазмұны -
құрауыштарымен өзара - -педагогикалық үрдістің әр сатысына қойылған міндетке
қарым-қатынасқа ауытқушылықтард арналған міндеттің кешенін анықтау; сәйкестілігін;
байланыстыру; ың мүмкіндігін - қойылған міндеттерге іс-әрекеттің - педагогикалық іс-әрекеттің
- қарастырылып және керек емес түрін анықтау және ортақ қолданылатын әдіс-
құбылыстардың шығармашылық істің жүйесін тәсілдерінің әсерлілігі;
отырған құбылыстың
жоспарлау; - оқушылардың жас
ойлау қисынында нәтижесін болжау; - кемшіліктерді түзету және ерекшеліктеріне сай
психология- - педагогикалық шығармашылық күш пен қолданылып,
педагогикалық үрдістің дарындылық қабілеттерді дамыту ұйымдастырылған
теорияларды, сатыларын мақсатында оқушылардың жеке нысандардың материал дық
анықтау; жұмысын жоспарлау;
идеяларды, заңдылық мазмұнына сәйкестілігі;
- педагогикалық үрдістің әдіс- - оқу-тәрбиеге қойылған
тұжырымдарын табу; - уақытты бөлу;
тәсілдерін, нысандарын таңдау, міндеттердің орындалу
- педагогикалық - оқушылармен мазмұнды іріктеу; барысындағы қиналу,
құбылысқа дұрыс бірге өмір - оқушылардың тәртібіндегі кері қателіктер жіберу,
дигностика жасау; іскерлігінің қылықтарды болдырмауын және жолболмаушылықтың және
тәсілдерін олардың ынталану белсенділігін
- негізгі педагогикалық жетістіктердің себебі;
жоспарлау ; - өз іскерлігінің тәжірибелілігін,
міндетті белгілеп, оның жоспарлау;
- тұлғаның даму ортасын өндірілген ғылым өлшемдері
оңтайлы шешімдерін ұйымдастыру тәсілдерін және мен кепілдемелердің
анықтау; олардың ата-аналармен, қоршаған тұтастығын және сәйкестілігін;
ортамен байланысын жоспаралау;
Қорытынды
Қорытындылай келе, Қазіргі таңда заман талабына қарай
мұғалімдік қызметтегі адамдарға талаптар да күшейе түсті.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында (2007 ж.)
педагогтардың негізгі құқықтары мен міндеттері анықталған.
Аталған занның 7 тарауының 50-51 баптарында педагог
қызметкердің мәртебесі анықталып, олардың кәсіптік
шеберлігіне, оқушыларға сапалы білім мен тәрбие бере
алуларына байланысты жауапкершіліктері мен міндеттері
қарастырылған.
Мұғалімдік мамандықтың қыр-сырын ашу үшін оның
басқа мамандықтарға қарағандағы әлеуметтік құндылығын,
оның қоғамдағы орны мен рөлін тереңірек қарастырған жөн.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1. Абдуллина О.А.Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего
педагогического образования. - М.: Просвящение, 1990.- 141с.
2. Ахметова Г. К., Исаева 3. А. Педагогика для магистратуры. -Алматы: Қаза қ
университеті, 2006.
3. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные
основы и методы. - М.: Высшая школа, 1980.
4. Аскарбаева А Ұстаз ізденістері Алматы 1987
5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж. Әдеп. Инабаттылық дәрістері Алматы, 1998
6. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. М., 1985
7. Әбиев Ж. Педагогика. Алматы., 2004.

Ұқсас жұмыстар
Мұғалімнің жеке тұлғасы-оның кәсіби қызметінің негізі
Мұғалім жеке тұлға – оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі
Мұғалімнің жеке тұлғасы – оның кәсіби қызметінің өзегі
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі
Мұғалімнің жеке тұлғасы – оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі болып табылады
РЕСЕЙ ҒҰЛАМАЛАРЫНЫҢ ҰСТАЗДАР ЖАЙЛЫ АЙТҚАН ҰЛАҒАТТЫ СӨЗДЕРІ
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі. Педагогикалық еңбектердің көрнекті шеберлері
МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫ
Мұғалім тұлғасы
Әрбір мұғалімнің кәсіби
Пәндер