Microsoft Office Excel


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Microsoft фирмасының Excel программасы -
кестелік процессорлар немесе электрондық
кестелер тобына жататын ең кең тараған
программалық кестелердің бірі. Бірақ Excel жәй
ғана программа емес, оны көптеген
математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді
көрнекті жеңілдету үшін пайдалануға болады.
Ол кестедегі мәліметтердің негізінде, түрлі-
түрлі диаграммалар тұрғызып, мәліметтер
тұрғызып, мәліметтер базасын даярлап, олармен
жұмыс істеуді, сандық эксперимент жүргізуді
және т.б. қамтамасыз ете алады.
- Файлдар –менеджері, файлдар туралы толық
ақпарат береді;
- Сұхбаттық терезелер - регисторлар;
- Форматтауға арналған шарт белгілер;
- Диаграммаларға тез активтендіруге арналған
Drag&Plot механизмі.
Негізгі ұғымдар: жатық жол, бағана, ұяшық, жұмыс парағы,
ұяшық атаулары.

Жол нөмірі – электрондық кестедегі жолды анықтайды. Ол
көлденең орналасқан жұмыс аймағының сол жақ шекарасында
нөмірмен белгіленген.
Бағана әрпі – электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын)
анықтайды. Әріптер жұмыс аймағының жоғарғы шекарасында
орналасқан. Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді: А – Х, содан
соң АА – АZ, одан кейін ВА – ВZ жәні т.с.с.
Ұяшық – электрондық кестенің мәлімет енгізілетін ең кіші
элементі. Әрбір ұяшықтың бағана әрпі мен жол нөмірінен
тұратын адресі бар. Мысалы, В3 адресі В бағанасы мен нөмірі 3
жолдың қиылысындағы ұяшықты анықтайды.
Ұяшық көрсеткіші – ағымдағы ұяшықты анықтайтын
көмескіленген тіктөртбұрыш. Көрсеткішті пернелер көмегімен
немесе тышқан арқылы кесте бойынша ұяшықтан ұяшыққа
орын ауыстыруға болады.
Ағымдағы ұяшық – көрсеткішпен белгіленіп тұрған ұя. Келісім
бойынша мәліметтер енгізу операциясы және басқа іс-әрекет
осы ағымдағы ұяшыққа жатады.
Дискіден жұмыс құжаты сақталған файлды іске қосу
үшін меню қатарынан File – Open директивасын
шақыру керек. Сол сияқты құрал-саймандар
тақтасындағы шартбелгіні пайдалануға болады. Екі
жағдайда да файлды іске қосу үшін Сұхбаттық терезе
ашылады. Бұл терезеге диск және файл орналасқан
директория көрсетіледі. Егер таңдау дұрыс жүргізілсе,
онда сол жақты файлдар тізімі көрсетіледі, сол жерден
керек файл атын таңдайсыз. Файл атын белгілегенде
ол File name – жолында пайда болады, бұдан соң
сұхбаттық терезені ОК – батырмасы арқылы
жабылады немесе ізделінген файл атында екі рет
тышқан батырмасын шерту керек.
Дайындалған құжатты алғашқы сақтау кезінде
меню қатарынан File –Save as... командалар
тізбегін орындайды. Бұдан кейін ашылған
сұхбаттық терезеде сақталатын файлдың атын,
диск және орналасатын директорияны көрсету
керек. Excel программасы үнсіздікпен
стандартты файл атын ұсынады- Book[ рет
номері], қолданушы бұл атты кез келген атпен
ауыстыруына болады.
Кез келген ақпараттық жүйенің мақсаты –
нақты өмірдің объектілері туралы мәліметтерді
өңдеу. Мәліметтер қоры сөзін кеңінен алғанда
– бұл қандайда бір пәндік облыста шынайы
өмірдің нақты объектілері туралы мәліметтер
жиынтығы. Пәндік облыс деп шынайы өмірдің
бір бөлігі деп түсінуге болады.
Мәліметтер қорын құрған кезде пайдаланушы
ақпаратты әр түрлі белгілер бойынша
сұрыптауға және белгілердің дербес
құрылымын таңдауды тез жүзеге асыруға
ұмтылады
Мәліметтер моделі – мәліметтер құрылымы
мен оларды өңдеу операциялары жиынтығы.
МҚБЖ иерархиялық, тораптық немесе
реляциялық модельдерді пайдалануға
негізделген. Мәліметтер моделінің негізгі үш
типін қарастырайық: иерархиялық, тораптық
және реляциялық.
Иерархиялық құрылым анықталған ережелер
бойынша өзара байланысқан элементтер
жиынтығы.
Иерархиялық құрылымның негізгі
түсініктеріне: деңгей, элемент (торап), байланыс
жатады. Торап – қандайда бір объектіні
суреттейтін мәліметтер атрибуттарынының
жиынтығы. Иерархиялық тоғай схемасында
тораптар граф төбесімен көрсетілген. Өте
төменгі деңгейдегі әрбір торап одан жоғары
деңгейде орналасқан бір тораппен ғана
байланысқан.
Тораптық құрылымда осы негізгі түсініктер
(деңгей, торап, байланыс) арқылы әрбір элемент
кез келген басқа элементпен байланысуы
мүмкін.
Реляциялық (ағыл. relation – қатынас) түсінігі
Е.Коддтың мәліметтер қоры жүйесі облысында
белгілі американдық маманның құрастыруымен
байланысты.
Бұл модельдер мәліметтер құрылымының
қарапайымдылығымен, пайдаланушыға
ыңғайлы және мәліметтерді өңдеуге арналған
реляциялық есептеулерді жүргізу мүмкіндігімен
сипатталады.
Реляциялық модель екіөлшемді кестелер түріндегі
мәліметтерді ұйымдастыруға бағытталған. Әрбір
реляциялық кесте екі өлшемді массивті көрсетеді
және келесі құрамнан құрады:
әрбір кестенің элементі – мәліметтердің бір
элементі;
кестедегі барлық бағандар бірдей, яғни бағандағы
барлық элементтерде бірдей типі (сандық,
символдық және т.б.) мен ұзындығы бар;
әрбір бағанның өзгеше аты бар;
кестеде бірдей жолдар жоқ;
жолдар мен бағандардың реті дербес болуы
мүмкін
Екі реляциялық кестені байланыстыру үшін
бірінші кестенің кілтін екінші кестенің кілті
құрамына (кілттер бір-біріне сәйкес келуі мүмкін)
енгізу қажет, кері жағдайда бірінші кесте
құрылымына сыртқы кілт - екінші кестенің кілтін
енгізу керек.

Мәліметтер қоры бірнеше байланысқан
кестелерден тұруы мүмкін. Қатынастармен
байланысқан кестелер келесі принцип бойынша іс-
әрекет етеді: бастапқы және бағынышты.
Бастапқы кестені ата-аналық (родительский) деп,
ал бағыныштыны – аналық (дочерний) деп те
атайды.
Мәліметтер қорын кез келген "многие – ко –
многим" байланысы "один – ко – многим"
(многие – к – одному") байланысының бір
немесе бірнешеуімен ауыстырылуы мүмкін
болатындай құруға мүмкіндік береді.

Ұқсас жұмыстар
AcessE xcel
Электрондық кестенің даму тарихы
MS Excel кестелік процессор
Microsoft Еxcel. Excelдің маңызы
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Айналдыру батырмасы
Қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Электрондық кестелерді өңдеу құралдар
Power Point бағдарламасында жасалған тест тапсырмасы
САБАҚТЫ БЕКІТУ
Кестені толтыру
Пәндер