Екіжақтылық қағидасы және баланстық теңдік


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
а ғи да с ы
ы л ы қ қ
і ж а қ т ң д і к .
Ек н ст ы қ т е
ә не б ал а
ж
• Есепке
жататын
барлық зат
екі
кө з қ а р а с т
ан: есептің
осы объек
ті сі н е н д е й
заттан тұр
а д ы ж ә не
ол қандай
көздердің
е с е бі н е н а
лынған,
деген сауа
лдар
тұрғысын
ан
қа р ас ты р ы
лады. Осы
қатынас б
а л а нст ы қ
ә д і с т і ң (т ә
сілдің)
негізіне са
лынған.
с ө зд е р інен
и н і латын
    с » те р м а б ағы
а л а н з ы т
«Б
l a ns – тара
р е т ж ән е
т е ге - т еңдік
bis – екі б і лд ір ед і, яғни і лд ір еді.
д і ) б
деген
с ы н ( ұ ғымын
мағына ..
      Екіжақты тәсіл арқылы
іске асырылады: актив
(сол жағы) және
пассивтен (оң жағы)
тұратын кестеден
құрастырылады. Активте
есептің объектілері
(шаруашылық құралдар),
ал пассивте олардың
сатып алыну немесе
пайда болу көздері
жазылады. Активтің
жиынтығы пассивтің
жиынтығына тең болуы
тиіс.
Баланс кө
рсетілген
әдеттегіш мерзімге,
е, есепке қ
талаптар о й ыл а т ын
мен белгіл
тоқсанны енген
ң басына
құ
ұррастырыл
а д ы.
Баланс белгіленг
ен
мерзімге
шаруашылық
құ
ұрралдар мен
олардың көздер
інің
жағдайын
көрсетеді. Олар
үнемі өзгеріп
тұрады, яғни
қозғалыста бол
ады.
Және ол қозғал
ыс
қосарлы жазуды
ң
жәрдемімен
бухгалтерлік
шоттарда
бейнелене
і ң б ір ін ш і б ө лімінде
• Активтерд д а л а н атын
д е п а й
қысқа мерзім р а л да р
а ш ы л ы қ қ ұ
шару а қ ы с қ а м ерзімді
ұнд
көрсетіледі. М қаражаттары,
ша
активтер (ақ н в ес т и ц иялар,
д і и
қысқа мерзім е р зімді
р , қ ы с қ а м
қорла ш е к ж ә н е т.б.)
е р е
дебиторлық б а филиалдар мен
сқ
кіреді. Одан ба р ы с ш ылар),
( т а п с ы
алушылар д а заңды
- а қ б а с қ а
сондай д а ғ ы қысқа
а р а с ы н
тұлғалар л ы қ қ а р ыздар
т о р
мерзімді деби
бейнеленеді. інде
е к ін ш і б ө л ім
• Активтің ө н д ір істік
кәсіпор ы н н ы ң
ұ з а қ у а қ ы т ішінде
ц и к л ы н да а н ы латын
р е т қ о л д
бірнеше а л д а р д ы ң , яғни
құ р
шаруашылық и в т ердің
з ім д і а к т
ұзақ мер
а ғ д а й ы б е й н еленеді.
ж
Балансты
ң пассиві
бөлімінде нің бірінш
қысқа ме і
міндеттем р зімді
елер келті
салықтар ріледі. Бұ
, басқа да лар:
ерікті төл м індетті жә
ем д ер б о й не
өзге де қы ы нш
сқа мерзім а, сондай-ақ
міндеттем ді
елер.
ерзімді
Екінші бөлімде ұзақ м
ын)
(мерзімі 1 жылдан асат
ген.
міндеттемелер көрсетіл

ан ст ы ң п ас си в ін ің үшінші
Бал
ім ін д е ка п ит ал к ел тіріледі.
бө л
р: ш ы ғ ар ы л ғ а н капитал,
Бұ ла
не
эмиссиялық кіріс жә
са
резервтер. Оларға қо
ін бег ен п ай д а (ж аб ылмаған
бө л
залал) да бар.
л ы ж а зу . Қ о с а рл ы ж азу
Қосар терлік
үшін арнайы бухлгаадлы .
ш о т т а р қ о л д а н ы
а р д ы д ү к е н д е т ау а р л арды
Ол атын
сату кезінде жазытлы р у ға
ш от т ар м е н ш ат а с
болмайды.
а л те р л ік ш о т т а р е с е пті
Бухг л ы п с а н а л а д ы.
реги с т рл ар б о
Оларда шаруашыыллыақды.
операциялар жаз ардың
Құралдар мен ол түрі үшін
көздерінің әрбірырылған.
жеке шот қараст
і ң т ә с іл і б о й ы н ш а — бұл
Өз ін » д е п , а л оң
со л ж а ғ ы « д е б е т
« к р е д и т » д е п а т а л атын
жағ ы еді.
кесте түрінде көрсетіл
Сызба түрінде оны төмендегіше көрсету
қалыптасқан:

Дт Шоттың нөмірі мен аталуы Кт
Баланстан (тиісті бап
бойынша) шотқа біз
жазатын сома айдың
басындағы «қалдық»
немесе «сальдо» деп
аталады. Одан соң ай
бойы шотта
шаруашылық
операцияларды жазамыз,
айдың соңында дебет
пен кредит бойынша
айналымдарды
есептейміз және жаңа
қалдық шығарамыз. Оны
біз келесі айдың
(кезеңнің) басына баланс
құрастыруда
пайдалануымыз мүмкін.
т т а р , б ұ л—
о ен
Активті ш ың құралдары м
нн ың
кәсіпоры қ ары зд а р ы н
р -л ы қ
дебито ті н ш о т тар.
і ж ү р гі з іле
е с еб

Пассивт
іш
құралда оттар — сол
рдың кө
кредито здері ме
рлық қа н
жүргізіл рыздың
етін шо есебі
ттар.
о ры н ға
д а кә сіп
ш от т ар е бет
вт і у і д
Акти рд ы ң к ел
е т іл уі
д а с
құрал а, ал шығы еленеді
о й ы н ш а б е йн
б о йы н ш
т б
креди ды).
жа з ы ла
(
Пассивт
і шоттар
құралда да, керіс
р көзіні інше,
руашыл ң (н е м е
ық құр се ша-
алынған алдары
қарызды үшін
кредит б ң
ойынша ) көбеюі
бойынш , ал кем
а бейнел уі дебет
енеді.
Шатасып қалмау
және есеп
айырысулардың
мерзімдерін өткізіп
жібермеу үшін
әрбір дебитор мен
кредитор бойынша
қосымша есеп
ұйымдастыру
қажет.
Шоттар
да
операци шаруашылық
яларды
алдын, бейнеле
оларды уд
үшін ш ашу қаж ен
оттарды ет
немесе ң дебет . Ол
кредиті іне
алынға н е балан
н баста ст ан
жазыла пқ ы қалды
ды. Акт
бастапқ ивті шо қтар
ы қалды ттарда
сальдо) қ
дебетке (бастапқы
шоттар , ал пас
да кред сивті
итке жа
зылады
.
е с е п ш о т т арының
Бухгалтерлік ж о с п а р ы н д а (егер
ірдегі
кеңестік дәу с аң ы з ) а кт и вті-
с бол
онымен таны о л ғ а н . О л а рдың
тар б
пассивті шот д еб и т о рл ы қ қарыз
ында
дебеттік жағ д ы ң , а л к р едиттік
ыстар
немесе шығ б о йынша
е с еп т е у
жағында к ө б е ю і есепке
д ы ң
айналымдар
алынатын.

Ұқсас жұмыстар
:Екіжақтылық
Екі жақтылық қағидасы және баланстық теңдік
БОЛЖАУ МЕН ЖОСПАРЛАУ ӘДІСТЕРІ
Азаматтық құқық қағидалары
Биологиялық жүйедегі осмос қысымының рөлі. Плазмолиз,гемолиз, тургор. Гипо-, изо-, және гипертонды ерітінділер туралы
БҰҰ ЮНИСЕФ
Менеджмент туралы ғылымды қалыптастыру және дамыту
Сандық әдістермен математикалық әдістердің арақатынасы
Екінші деңгейлі банктердегі бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының мазмұны
Банктің негізгі құралдары және материалдық емес активтер есебі
Пәндер