Негізгі экономикалық ұғымдар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
1. Негізгі экономикалық ұғымдар.
2. Экономикалық білім мен тәрбиенің негізгі
міндеттері.
3. Экономикалық тәрбие жүйесі.
4. Экономикалық тәрбиенің әдістері.
Экономикалық тәрбие-

- жас жеткіншектерге әкономикалық қызмет,
қоғамымыздық экономикалық заңдары туралы
дұрыс түсінік беру. Осының негізінде өндірістік
экономикалық қызметте, материалдық өндірістен
тысқары экономикалық қатынаста, күнделікті өмірде
жеке адамның санасын қалыптастыру.
Қазіргі кезде Қазақстанның білім беру жүйесінде экономикалық ойлауды
қалыптастырудық маңызды факторы ретінде, мемлекеттік саяси
экономикалық білім мен тәрбие ісі ерекше бағыт алып отыр. Мамандар
мектеп тәжірибесінде экономикалық білім дағдыларды ұжымдағы
экономикалық білім мен тәрбие беру ісінің жиынтығы деп қарап, оны
отбасында шаруашылық-тұрмыстық, қоғамдық пайдалы істегі, күнделікті
қарым-қатынастағы жұмыстардың тәжірибелік нәтижесі, олардың рухани
экономикалық сүраныстарын жан-жақты қамтамасыз етуге бағытталған
іс-әрекет деп түсінуге болады.
Тәрбие жұмысы тәжірибесі мен шаруашылық саласында экономикалық
білім, экономикалық тәрбие, экономикалық мәдениет деген ұғым жиі
кездеседі.
Экономикалық білім, басқа білім түрлері сияқты, белгілі бір білім жүйесін
игеру, экономикалық есептеуде іскерлік пен дағдыны қалыптастыруда,
өндірістегі іс-әрекет экономикасын талдауда меңгеріледі.
ың ыластылық

ұжымшылдық

тәртіптілік

Еңбектегі
шығармашылық

Іскерлік

ұқыптылық
Мектептегі экономикалық білім мен
тәрбиенің міндеттері:

• Оқушыларды қоғамның даму заңдылықтарымен,
өндіріс экономикасымен таныстыру.
• Басқаруға тән - ұқыптылық, іскерлік,
ықыластылық, тәртіптілік, т.б. қасиеттерді
дағдыландыру.
• Экономикалықесеп,талдаужасаудағдыларынаүйрету,
еңбекті ғылым негіздерімен байланыстыра білу.
• Экономикалық тәрбие мектепте оқу пәндерін, ғылым
негізгісін оқып үйренуде сонымен қатар, оқушылардың
қызығуына қарай енгізілген факультативтік
сабақтарда беріледі;
• Еңбек сабағы процесінде;
• Экономикалық тәрбие қоғамдық пайдалы және
өнімді еңбек барысында іске асады;
• Экономикалық тәрбие сыныптан және мектептен тыс
сабақтарда беріледі;
• Экономикалық тәрбие отбасында қалыптасады.
Экономикалық санаға нарықтық экономиканың негізгі заңдары туралы
білімдер енеді. Олар: өндірістің тиімділігін көтеру, оның бөліктерін қайта
құру, өндірістегі қатынастарды жетілдіру, басқару жүйесін және
шаруашылықты жүргізу әдістерін жетілдіру. Экономика - тұтас құбылыс,
сондьщтан барлық халық ппіруашылығының тиімділігі (пайдасы) оның
әрбір өндірістік бөлігінің тиімділігіне байланысты.
Экономикалық білімдер негіздерімен қаруландыру үшін белгілі бір циклдар
бойынша әңгіме өткізуге болады: "Тұрмыстағы экономика", "Біздің
айналадағы экономика". Экономика туралы ауызша журнал шығару,
радиодан хабар ұйымдастыру, мерекелер, кештер, экскурсиялар, экономика
мен халық шаруашылығы саласындағы өзгерістер туралы оқушылардың
түсініктерін кеңейтеді.
Өндірістегі экономикалық қатынастарға белсене қатынаса алатындай
еңбектің жаңа түрлері мен әдістерін тез білуге мүмкіндік беретін
біліктіліктермен қаруландыру.
Экономикалық тәрбие мен білімнің өзіне тән әдістері бар. Білімді бекіту,
іскерлікті қалыптастыру үшін қолданылатын әдістер:
•  Жаттыңтыру. Әр түрлі іс-әрекеттерін істей білуге машықтандыру, жұмыс орнын 
тиімді ұйымдастыру, уақыт және өндіру нормаларын анықтау, материалдарды, 
электрқуатын, суды, газды үнемді пайдалану, т.б.
•  Тәжірибелік жұмыстар және эксперимент. Бұл әдістерді оқушылардың 
өндірістік бригадасында, оқу өндірістік кооперативте,  үйелмендік мердігерлікте 
немесе үйелмендік шығармашылық қожалықтарында, мектептерде ша ғын мал,  қүс 
фермаларында қолдануға болады. Тәжірибелік және эксперимент ж ұмыстарыны ң 
мақсаты - оқушыларды өнімді бағалай білуге, бизнес, ақша мен пайда сия қты 
ұғымдарды өмірде қолдана білуге дағдыландыру.
•  Экономикаға байланысты есептер шығару - еңбек ақыны, уақыт және өндіру 
нормаларын есептей білу, рентабельдік, пайда,  өзіндік  құн ж әне бас қа да 
экономикалық ұғымдар жайлы есептер шығаруға оқушыларды  үйрету, 
жаттықтыру.
•  Сандық материалдарды талдау әдісі - саяхат кездерінде жиналған 
мәліметтердің негізінде кестелер, диаграммалар жасау,  қандай болса да 
экономикалық шаруалардың тиімділігін анықтау.
•  Ғылыми-техникалық, экономикалық әдебиеттермен жұмыс.
•  Экономикалық сөздік жасау, нарықтық экономика терминдерін қазақ тіліне 
аудару. Сөздікті пайдалана білуге оқушыларды үйрету, оларды ң сөздік  қорын 
молайту.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Халықты еңбекпен қамту
Халықты еңбекпен қамту мен әлеуметтік қорғауцды мемлекеттік реттеу
МЕНШІК ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ
Жапониядағы жұмыспен қамтуды басқару
Бастауыш мектеп математикасында алгебралық ұғымдардың оқыту әдістемесі
Экономикалық теория - байлық туралы ғылым
Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Мемлекеттік билік қызметі саласындағы құқықтық конфликт
I тақырыптық блок Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Экономикалық әлеуметтанудың негізгі категориялары
Пәндер