Мектеп жасына дейінгі балалардың құрылыс ойындары
Презентация қосу
1.Мектеп жасына
дейінгі балалардың
құрылыс ойындары.
2.Режиссерлік ойын
және оның
әдістемесі
Ойын- ойға жетелейді.

Сергіту
Ойын дегеніміз- жас ерекшелігіне
қарайтын, адамның көңіл күйін
көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын

жаттығула
төзімділікті,тапқырлықты,
ұқыптылықты,іздемпаздықты,
іскерлікті, дүниетаным өрісінің

ры
көлемділігінің, көп білуді, сондай- ақ,
басқада толып жатқан сапалық
қасиеттерді қалыптастыруға үлкен
мүмкіндігі бар педагогикалық, тиімді
әдістердің бірі.

Бала өмірін
ұйымдастыруда
ойынның ролі.
Ойын бала үшін- Тербеледі
нағыз ағаштар,
өмір.Бала өмірінің алғашқы
мектепке дейінгі кезеңі
Алдынан жел еседі.
оның өсіп жетілуіндегі ең
жауапты кезең. Бұл кезде
Кіп-кішкентай
баланың ақыл-ой қабілеті,
қасиеттеріағаштар,
және
эстетикалық сезмдері
қызықты, мазмұнды сабақ,
Біп-биік боп өседі.
еңбек, ойын процесінде
жан-жақты калыптасады.
“Балабақшада тәрбие беру
бағдарламасында” баланың
денесі мен психикалық
жетілуі, жек басының дамуы
үшін ойынның үлкен маңызы
бар.

т ұ ра йық,
ан е, қ ане
Қ
ш е ң бер
Үлкен
қ.
құрайы Бала ойын
ң б е р г ,
еарқылы
қ е н д і шекүш-жігерін
Тұрса
ұ ра ық .
жаттықтырып,
й
ды
Алақан қоршаған л ы
заттар мен
п,
р а
құбылыстардың
ұ
ш іл е р ше б
Би ақиқат сырын
и і к. ұғынып,
ееңбек е
бил дағдысына
л е н
Дөңге үйрене бастайды, яғни
баланың ұрпақтық
тәрбие жолы тәлімдік
ойыннан басталады.

Сюжеттік-ролді ойындардың өзіндік
ерекшеліктері.
Оңға арай түзу тұр,
Сюжетті -р
олді ойынд
балаларға ар мектепк
е дейінгі
табСолға қарай
т ән ең стүзу
и па тұр.
ылады жән т т ы ойындар
е олардың болып
өмірінде ел
Алға қарай абір лады адым, еулі орын
.
Сюжетті-ро
льді ойынн
балаларды ың ерекше
Арта қарай
ң
айқын өнер
өздері ж бір
а са
адым.
й ды, ол ойы
лігі сол, он
ы
паздықты н қызметі
және тврч
Жоғары-төмен
сиптта болқарайық,
ады.
естовалық
Сюжетті ой
қатыОрнымызды ындарға тұ
сты ойынд
а
табайық
рмыс та. қы
рыбына
материалд р , өндірістік
арды пайд , құрылыс
алнатын о табиғи
сауықтар ж йындар, ой
а та д ы . ын-

Орнымыздан тұрайық
тұрайық,
Құрылыс ойындардың өзіндік
Алақанды соғайық.
ерекшеліктері. Олардың тәрбиелік әсері.
Бір отырып,бір тұрып -
а р і с
- б а л ал г і
Біз тынығып алайық.
н ы е г і з
ы с о йы н ы ң н
н
р ы
Орнымыздан тұрайық,
ұ л ү р і, о а л у а
Қ
і ң б ір т ө м і р ді
е
Қылқаламды к т ін
қояйық. а ғ а н ә н е
әр ы қ о р ш
а р да ж
зм ұ н л ы с т іс-
Қолымызды масозайық, құ р ы ы с т ы
т ү р л і й л а н о л ы п
Оңға қарай иіліп. ға б а л е у б
сол а р е й н е
рд е б
Белімізді жазайық.
к е т т е а д ы .
ре бы л
Айналаға әқарайық, та е й і н гі
с ы н ад ү ш ін
Отырайық,тұрайық. п ж а б и ес і
к т е ә р ор
Ме е н е т
ы ң з
Бір тынығып алайық,дың д а р ын
а л а р й ы н д
а л
б соң, ылыс о р .
Тынығып болған р б а
д е құ а ң ы зы
Әсем сурет салайық. м
Құрылыс ойындары
процесінде тәрбиеші
балаларды бақылауға,
құрылыстардың бір бөлігін
басқа бөліктерінен
ажыратуға , салыстыруға,
ара қатынасын, құрылыс
тәсілдерін есінде сақтап,
елестеуге, іс-әрекеттің
жүйелігіне назар қоюға
үйретеді.
Дидактикалық
ойындардың
педагогикалық құндылығы.
Дидактикалық ойындарда
балалардың алдына қандай да
бір міндеттер қойылады, оларды
шешу үшін назарды
жұмылдырудың, ерікті зейін қою,
ой-күшін жұмсау, ережені ой
елегінен өткізе білу, іс-
әрекеттердің жүйелілігі,
қиыншылықтарды жою керек
болады.
Олар мектеп жасына
дейінгібалалардың түсіну
және қабылдау қабілетін
Қане,қане тұрайық,
дамытуға, ұғымдарын
Қазақ үйдібілім
қалыптастыруға, құрайық.
меңгеруіне көмектеседі.
Бір уықты қолға
алып,
Дидактикалық ойын
адамгершілік тәрбие
Шаңыраққа тағайық
міндеттерін шешуге,
Оңға-солға
балалардың көпшілігін
бұрылып,
дамытуға көмектеседі.
Арқандарды
тартайық.
Ережелі қимыл
ойындар

Қимыл ойындарды
алдымен балаға дене
тәрбиесін беру
құралы. Олар
балалардың қозғалып
жүгіру, секіру,
өрмелеу,
лақтыру,қағып алу т.т
жаттықтыру дамытуға
және жетілдіруге
мүмкіндік береді.
Қазақ
халқының
ұлы ойшылы
А.Құнанбаев
“Ойын ойнап
ән салмай,
өсер бала
бола ма?”-
деп
айтқандай
баланың
өмірінде
ойын ерекше
орын алады.
Ал В.А.Сухомлинскийдің сөзімен айтар
болсақ. “Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты
дамуы да жоқ.” және болуы да мүмкін
емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен
жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың
рухани сезімі жасампаз өмірімен ұштасып,
өзін қоршаған дүние туралы түсінік
алады.Ойын дегеніміз- ұшқын, білімге
құмарлық пен еліктеудің маздап жанар
оты.
Ойын негізінде тәрбиешінің
басшылыққа алатын негізгі
- Тәрбиешіұстанымдары:
мен баланың арасындағы
педагогикалық әдеп пен
ынтымақтастықтың сақталуы;
- Тәлім-тәрбие,ұсынылған ойындарды
меңгерту,оның бала зердесіне әсер
етуі, қабылдауы,есте сақтауы;
- Балаларға берілетін тапсырманыңт
шектен тыс ауыр болмауы;
- тәрбие жұмыстары баланың
денсаулығын нығайтуға әсер
ететіндей болуы шарт;
- Ойын тәсілдерінің тиімділігі іс-
әрекеті жүйелі,мазмұн сабақтастығын
сақтай отырып, бірнеше
компоненттерін құру.
Ойын арқылы баланың
көзқарасы қалыптасады.
Кешігі қамқорлық көрсету
әлсізді қорғау, ренжітпеу,
жолдастарымен ойын
барысында бірлесе шешім
қадылдау, үлкеді сыйлау,
басқа адамның еңбегін
бағалай білу дегенді олар
күнделікті ойын негізінде
сезінеді.
ңы
д а ры
ағ а н
шал е т !
а ма р а хм
Т
зға

Ұқсас жұмыстар
Мектеп жасына дейінгі балалардың құрылыс ойындары. Режиссерлік ойын
Мектеп жасындағы балалардың сөйлеу тілін тексерудің негізгі бағыттары
Мектеп жасына дейінгі балалардың қимыл - қозғалыс ойындар
Мектеп жасына дейінгі балалардың қимыл - қозғалыс ойындары
Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті
Қазақ халқының ұлттық ойындарының зерттелуі
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНЕ ДӘРІГЕРЛІК
Балалардың тамақтану жағдайы және тамақтану кезіндегі балалардың тәртібі
Ағылшын тілін ойын арқылы оқыту
Ойын психологиялық феномен түрінде
Пәндер