ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ
Ж О С П А Р:

1. Іс жүргізу нормалары
2. Қазақстан Республикасының сот жүйесі
3. Қазақстан Республикасының Бас
Прокурорлары туралы түсінік
4. Адвакатураның және нотариустың негізгі
міндеттері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Іс жүргізу нормалары қылмыс және басқа да құқық
бұзушылық жасалған, ездерінің құқықтары мен міндеттері
туралы түсіністікке келе алмай сотқа жүгінетін сияқты
қатынастардың барысыңда туындайтын, арнайы құзыретті
органдар іске асыратын құқық қолдану түрпішінде көрінетін
құқық қорғау үрдісін реттейді.
Құқық қорғау органдарының қызметтеріне:
1) конституциялық бақылау;
2) әділ соттылык;
3) соттардын ұйымдастырылуын қамтамасыз ету;
4) прокурорлық қадағалау;
5) қылмысты анықтау және тергеу;
6) заң көмегі және қылмыстық іс бойынша Қорғау
сияқты іс-әрекеттер жатады)
Құқық қорғау органдары жүйесіндегі маңызды орын
алатын
мемлекеттік органдардың бірі соттар. Сот әділеттілігін іске
асыра отырып соттар, жаза тағайындау, жазадан босату
т.б. сияқты шешімдер қабылдай отырып, құқықты
қолданып, өзінің биліктік құзыретін жүзеге асырып, жеке
және занды тұлғалардын құқықтары мен міндеттерін
анықтай отырып, олардын мүдделерін, әділ, заң арқылы
қорғауға тиіс орган. Адамдар қажет болғанда әділдік үшін
сот төрелігіне жүгінеді.
Қазақстан Республикасында сот билігі тұрақты судьялар,
сондай-ақ заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен
қылмыстық сот ісін жүргізуге тартылған алқа
заседательдері арқылы соттарға ғана тиесілі. Сот
төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Соттың ерекше
өкілеттігін басқа органдарға беруді көздейтін заң
актілерін шығаруға тыйым салады. Ешқандай өзге
органдар мен тұлғалардың судья өкілеттігін немесе сот
билігі қызметтерін иеленуге құқығы жоқ.
Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге
асырылады және азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын,
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға,
Республика Конституциясының, заңдарының, әзге де
нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық
шарттарының орындалуын қамтамасыз етуге қызмет етеді.
Сот билігі азаматтық, қылмыстық және
занда белгіленген өзге де сот ісін жүргізу
нысандары арқылы жүзеге асырылады.
Сот жүйес: Қазақстан Республикасының сот жүйесін
еліміздің Жоғарғы Соты мен жергілікті соттар
құрайды. Қандай да болмасын атаумен арнаулы және
төтенше соттар құруға жол берілмейді. Жергілікті
соттарға мыналар жатады: 1) облыстық және оларға
теңестірілген соттар (Республика астанасының қалалық
соты, республикалық маңызы бар қалалардың қалалық
соттары, мамаңдандырылған сот - Казақстан
Республикасы Әскерлерінің Әскери соты және басқалар);
2) аудандық және оларға теңестірілген соттар (қалалық,
ауданаралық, мамандандырылған сот - гарнизонның
әскери соты және басқалар). Республикада заңға сәйкес
мамандандырылған (әскери, экономикалық, әкімшілік,
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі және басқа)
соттар құрылуы мүмкін.
Прокуратура — Республика аумағында зандардың,
Қазақстан Республикасы Президенті Жарлықтарының
және өзге нормативтік құқықтық актілердің дәл және
бірыңғай қолданылуына, жедел-іздестіру қызметінің,
анықтама мен тергеудін, әкімшілік және атқарушылық
істер жүргізудің заңдылығына жоғары қадағалауды
жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының
Президентіне есеп беретін мемлекеттік орган.
Прокуратура кез келген зандылық бұзушылықты анықтау
және жою жөніңде шаралар қолданады, Республиканың
Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін зандар
мен өзге де құқықтық ақтілерге наразылық жасайды,
сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді, сондай-ақ занда
белгіленген жағдайларда тәртіп пен шекте қылмыстық
қудалауды жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы прокуратурасын ұйымдастыру,
оның қызметінің тәртібі және прокурорлардың өкілеттігі
Қазақстан Республикасының Конституциясымен,
«Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 1995
жылғы 21 желтоқсандағы заңымен, заң актілерімен,
Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық
шарттармен сондай-ақ Республика Бас Прокурорының
бұйрықтарымен айқындалады.
Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына бағынатын
органдар мен мекемелердің бір тұтас
орталықтандырылған
жүйесін құрайды.
Қазақстан Республикасының Бас Прокурорын Парламент
Сенатының келісімімен Республика Президенті бес жыл
мерзімге қызметке тағайындайды және қызметтен
босатады. Республика Бас Прокурорының бірінші
орынбасары мен орынбасарларын Бас Прокурордың
ұсынуы бойынша Республика Президенті қызметке
тағайындайды және қызметтен босатады.
Қазақстан Республикасындағы нотариат — құқықтар
мен фактілерді куәландыруға, сондай-ақ Занда
көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға
бағытталған нотариаттық іс-әрекеттерді жасау арқылы
жеке және занды тұлғалардың құқықтары мен занды
мүдделерін қорғаудың заң жүзінде бекітілген жүйесі.
Нотариустың құқықтары:
1) өзіне жүгінген жеке және заңды тұлғалардың
мүдделеріне сәйкес осы Занда және Қазақстан
Республикасының басқа да заң актілерінде көзделген
нотариаттық іс-әрекеттер жасауға;
2) мәмілелердің, өтініштер мен басқа да құжаттардың
жобаларын жасауға;
3) құжаттардың көшірмелерін және олардың үзінділерін
әзірлеуге;
4) нотариаттық іс-әрекеттер жасау мәселелері бойынша
консультациялар беруге;
5) Қазақстан Республикасының заң актілерінде
белгіленген коммерциялық, банктік және заңмен
қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді
жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, жеке
және занды тұлғалардан нотариаттық іс-әрекеттер
жасауға қажетті құжаттар мен мәліметтер талап етуге;
6) ғылыми, педагогтік және шығармашылық қызметпен
айналысуға, соның ішінде жалдау шарты бойынша
айналысуға құқылы.
Нотариустың міндеттері:
1) Осы Заңның және Қазақстан Республикасыны ң нотариат
қызметін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық
актілерінің талаптарына сәйкес нотариаттық іс- әрекеттер
жасауға;
2) Азаматтарға және заңды тұлғаларға құқықтар мен
міндеттерді түсіндіруге, олардың заңды білмегендігі
өздеріне зиян келтіруге пайдаланылуы мүмкін болмауы
үшін, жасалған нотариаттық іс-әрекеттерінің салдарлары
жөнінде ескертуге;
3) Кәсіптік қызметін жүзеге асыруға байланысты өзіне белгілі
болған мәліметтерді құпия ұстауға;
4) Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес келмейтін
жағдайда нотариаттық іс-әрекеттер жасаудан бас тартуға;
5) Кәсіптік әдепті сақтауға;
6) Әділет органына және (немесе) нотариаттық палата ға өз
іс-әрекеттеріне түскен шағымдар бойынша өзі жаса ған
нотариаттық іс-әрекеттер туралы мәліметтер, өзге
құжаттар, ал қажет болған жағдайларда жеке
түсініктемелер, оның ішінде кәсіптік әдеп талаптарыи
сақтамау мәселелері жөнінде түсініктемелер беруге
міндетті.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Мемлекет және құқық негіздері
Н.Дулатбеков, С.Амандықова, А.Турлаев.

2. Құқық негіздері Қ.И.Оспанов

Ұқсас жұмыстар
Істі сотта қарауға әзірлеу сатысы
Азаматтық іс жүргізудің міндеттері мен принциптері
Дәлелдемелік құқығы және оның дәлелделер теориясындағы орны
Құқық саласы
Іске қатысушы тұлғалардың жіктелуі
Дәлелдемелер және дәлелдеу
Әлеуметтік педагогтың құжаттары
Жедел іздестіру қызметін жүзеге асыру кезінде жеке адамның құқықтарымен бостандықтарын сақтау
Аралық сот шешімін орындау
Сотқа дейінгі тергеп тексеру органы
Пәндер