Активтер портфелінің дефолт тәуекелділігін бағалау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Активтер портфелінің дефолт
тәуекелділігін бағалау
Анықтамалар:

Актив – есепке алу категориясы, оған нарық субъектісі
мүлкінің құны, қарыздарды төлеуге арналған қаржы мен
сақтық қорлары кіреді.
Портфель – бұл экономиканың барлық тәуекелге ұшырайтын,
үлесі бағасына сай болып келетін, активтерден тұратын негізгі
(акция, облигация) және туынды (деревативтер) құнды
қағаздар жиыны.
Дефолт – қарыз алушының төлемдік міндеттерді бұзуы,
келісімшарт міндеттемелері немесе қарыз келісімшартыны ң
басқа да шарттары бойынша уақытында төлеуге қабілетсіздігі.
Тәуекел дегеніміз нәтижесінде түрлі шығымдарға (мысалы,
физикалық жарақат, мүліктен айрылу, күтілетін деңгейден
төмен кіріс алу т.б) әкелетін белгілі бір қолайсыз оқиғаның болу
мүмкіндігі.
Тәуекелділікті бағалау – тәуекелдің мөлшерін (дәрежесін)
сандық және cапалық тәсілмен анықтау.
Марков тізбегі дегеніміз — әрқайсысында
бірікпейтін толық топтар құратын А1, А2, ...,
Ак оқиғаларының тек біреуі ғана пайда
болатын сынаулар тізбегін айтамыз.
Var – ең көп күтілетін шығын.
Марков тізбегі
• Егер жүйе күйінің өзгеруі белгілі бір
анықталған уақыттарда ғана өтетін болса,
онда Марков тізбегі дискретті деп аталады.
• Егер күйдің өзгерісі кез келген кездейсоқ
уақытта болып жатса, онда Марков тізбегі
үзіліссіз деп аталады.
• Егер Рij(S) шартты ықтималдық жүргізілген
сынаудың рет нөмірінен тәуелсіз болса, онда
Марков тізбегі біртекті деп аталады.
• Рij(S) шартты ықтималдық жүргізілген
сынаудың рет нөмірінен тәуелді болса, онда
Марков тізбегі біртекті деп аталады.
Үш период үшін өтпелі матрица
Бес период үшін өтпелі
матрица
Бұл зерттеуімізден шығатын
қорытынды, бастапқыда А
облигациясы А рейтингіне ие
болса, онда 5 жыл өткеннен
кейін облигация дефолтқа
ұшырауының 0,9779%
ықтималдыығы, сонымен қатар
бұл оныншы кезеңге дейін
болатындығының 0,00366%
ықтималдығы бар.
2-жолы: Matrixpower
VBA-тегі нұсқасы
Диаграмма
Регрессия
Регрессия теңдеуі

y = -0,000139 + 0,806x + e - регрессия теңдеуі

Betta
Сақтандандырушы құнды аспап 0,8058 < 1

α = -0,01567 < 0
Асыра бағаланбаған құнды
қағаз
График

Қызылмен – индекс;
Көкпен – акция.
Var – ең көп күтілетін шығын.
V(c)=Ф-1(c)Sσ√m – формуласымен
есептеледі.

Мұндағы Ф-1(c) – квантиль, біздің жағдайда ол 1,65 тең;

S - акция бағасы;
σ - дисперсия;
m - күн.
Қорытынды

• Бітіру жұмысымды қорытындылайтын
болсам, миграциялық матрица арқылы
Колмогоров-Чэпмен теңдеуін Марков
тізбектері үшін пайдаланып, болжау
жасадым. Құнды қағаздар үшін
регрессиялық анализ, Var-ды есептелдім.
Егер бір кез келген компания өзінің
мәліметтерін (данные) беріп, болашақ
жылға болжам жасау керек десе, онда
есептеп, болашақта дефолтқа ұшырай ма,
жоқ па және қай уақытта ұшырайтынын
айтып бере аламын.

Ұқсас жұмыстар
Несиелік операциялар
НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ КЕМІТУ ӘДІСТЕРІ
Қазақстандағы банктік сектордың өзекті мәселелері
Дәріс No8. Бағалы қағаздар портфельін қалыптастыру
Сақтандырудың классификациясы
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУ
ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУ
КӨЛІК КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕРІ
Банктің негізгі құралдары және материалдық емес активтер есебі
Инвестициялық қорлар
Пәндер