Коммуникация


Презентация қосуКоммуникация .

Тексерген : Илгекбаева . Г . Д .
Орындаган : Шалгынбаев . Э . К .
• Жоспар.

• I.Кiрiспе.
• II.Негiзгi болiм.
• 1.Коммуникация.
• 2.Ар турлi турлер арасындагы
коммуникация.
• III.Корытынды.
• IV. Пайдаланган адебиеттер.
• Кiрiспе.
• Омiр тiршiлiгiнiн сан килы сырлары тек адамнын жеке басынын ер-
екшелiктерiн зерттеумен гана шектелмей онын эволюциялык даму
жолын да жете бiлудi кажет етедi . Казiргi гылым мен техниканын ,
онер мен бiлiмнiн каркынды дамып отырган кезде жануарлар
дуни-
• есiнiн дене курылысына , тiршiлiк бейнесiне , сырткы ортанын
каншалыкты асер етiп , оган бейiмделу жагдайларын зерттеп бiлу-

• дiн манызды екендiгi тажiрибе жузiнде айкындалады .
• Тан калдырар табигат айналасындагы жануарлардын iс –
арекеттер-
• iн тусiну адамзат баласынын негiзгi максаттарынын бiрi болып та –
• былады.
• Жануарлар алемiнде коммуникация улкен рол аткарады .
Кандайда орта болмасын акпарат алмасусыз болмайды .
• Маймыл , дельфин , каскыр , кумырска жане т. б.
жануарлардын бiр – бiрiне тура , дал акпаратты беру жане ар
турлi жануарлардын коммуникациялык дарежесiн аныктау
этология гылымында ен кыз- ыкты жане коп карастыратын
сурактардын бiрi . Мысалы , кай жер- де азык бар екенiн жане
оган жетуге декген акпарат алмасуы .
• Коммуникация , ягни акпарат алмастыру , сонымен катар
жануар – лардын ортага бейiмделуi ушiн кажет .
• Коммуникация 3 сенсорлык канал бойынша iске асады :
• Ольфакторлык .
• Оптикалык .
• Акустикалык .
• Жануарлардын сезiм мушелерi коршаган ортага бейiмделу
ушiн кызмет аткарады . Сезiм мушелерiнiн калыптасуы мен
дамуы жануарлардын тiршiлiк ету ортасына тауелдi .
• Тактильная коммуникация , тактильдiк мушелер , мысалы ,
томенгi сатылы жануарлардын антеналары , олар
хеморецепторлармен жабдыкталган . Хеморецепторлардын
жумысында иiс сезу мен дам сезу негiзделген .
Жануарлардын кобiсi акпаратты тактильдiк пен химиялык
бойынша бередi .
Тышкандардын тактильдiк коммуникациясы .
• Дыбыстык сигналдар , ар турлi дыбыстар шыгару аркылы
жануарлар бiр бiрiмен акпарат алмасуы . Мысалы ,
шекаралык кустар озiнiн шекаралык аумагындагы ен биiк
жерге барып озiнiн турiне тан ан салады .
• Дыбыстык коммуникацияда дыбысты ен алыс шакырымга
жеткiзетiн жануар кит болып табылады . Киттiн салган
анiн 10 км. алшакта кит естидi , сол аркылы олар акпарат
алмасады .
• Лоренц бакылауы бойынша топтык уйректердiн ушар
алдында бiр уйрек топтык дыбыстык сигналды шакырады
, осы дыбысты баскалары коса алып бiрiнен кейiн бiрi
дыбысты шыгарса топтык уйректер жерден котерiлiп
ушады , ал топтык сигнал басендеп кетсе ушпайды .
• Т. Струзейкерамнын зерттеулерi бойынша
шыгысафрикалык верветок маймылынын акустикалык
мумкiндiктерiн бакылады . Ол маймылга 3 жырткыш
жануарды корсету аркылы бакылады : арыстан , жылан ,
буркiттi .
• Маймылга арыстанды корсеткенде , маймыл агашка
шыгып кеттi , ал буркiттi корсеткенде агаштан жерге
тусiп талдын арасына тыгылып жогары карай бердi .
Жыланнын дыбысы шыкканда маймыл арткы екi аягына
турып айналасын карады . Осы тажiрбиеден корiп
отыргандай ар турлi сигналдарга ар турлi журiс – турыс
калыптаскан .
• Химиялык сигналдар , акпарат алмасуынын бiр турi . Феаамондар бул
турiшiлiк коммуникация ушiн колданатын химиялык делдалдар болып
табылады .
• Жiбек куртынын ферамоны бомбикол еркек особтарды бiрнеше
км.аракашыктыкта тартады . Ферамондар мен т. б. химиялык
делдалдар кауiптiн болуын , шекараны белгiлеуге , жыныстык журic –
турыска асер ететiн химиялык зат .
Маймылдардын акпарат алмасуы .
Химиялык сигналдар , жыныстык журiс – турыс .
Антилопанын озiнiн шекаралык аумагын белгiлеуi , козастылык

без аркылы
• Кору немесе оптикалык сигнал , белгiлi ,бiр кашыктыкта iске асады.
Кору сигналы кобiнесе жануарлардын ар турлi тан белгiлерi негiзiнде
калыптасады . Мысалы , Американдык дятел кусынын еркегiнде
тумсыгында кара жолактар болады , ал ургашысында бундай дак жок
. Егер ургашысынын тумсыгына кара жолактар жабыстырып койса ,
онда еркекгi оны куып жiбередi . Г.Нобль тажiрбиесi.
Жыныстык журiс – турыстын ритуальдык демонстрациясы мен
биi кору анализаторы негiзiнде iске асады .
Дрозофил шыбыннын жыныстык журiс – турыс

демонстрациясы .
Манаки кусынын жыныстык журiс – турыс демонстрациясы .
Демонстрация екi еркек кустын ургашы кустын алдында айналуы .
Курделi жыныстык журiс – турыс демонстрациясында кустарда ерекше .
Мысалы , брилланттык амади кустарынын еркектерi ургашыларына
сыйлык тартуы .
Брилланттык амади .
Австралия кусынын уясын ар турлi заттармен сандеуi ,
ургашы кусты озiне карату ушiн.
• Жануарлардын тiршiлiк барысында колданатын сигналдар оте коп ,
бiрак ар турлi сигналдардын болуы ар турлi жануарларда кажетiне
карай 5 негiзгi категорияга болiнедi :
• Жыныстык журiс – турыска арналган сигналдар .
• Ата анасы мен толi арасындагы акпарат алмасу сигналы.
• Кауып катерлi сигналдар , ар турлi жануарларда ар калай .
• Азыктын бары жайындагы акпарат .
• Агрессияны корсететiн сигнал жане т. б.
• Ар турлi жануарлардын каммуникациялык мумкiндiктерi шектеулi
жане ар турдiн озiне тан маманданган .
Каргалардын азык сурау ритуалы .
Аралардын азыкты табуы жайындагы акпараты.
Агрессияны корсететiн журiс – турыстар .
Агрессия корсетуi мен багынуы.
Агрессия корсететiн журiс – турыс .
Жыландардын агрессиялык ритуалы.
Уйректердiн ритуалдык позасы . 1-3 агрессиянын каркындауы , 4-6

агрессиянын басендеуi .
Кемiрушiлердiн агрессиялык корнiстерi , ар турлi сатыда .
Агрессиянын корiнуi мен басендеуi.
Каскырлардын багынуы.
Каргалардын кауiптi жане багынышты позасы .
• Ар турлi турлер арасындагы коммуникация .
• Жануарлардын коршаган ортага сайкес келуiнiн кез – келген дарежесi ,
бул пайдалы белгiлер бойынша тандаудын натижесi болып табылады .
Жапырак тарiздес шегiртке жане т. б. Бундай жануарлардын тусi гана
емес , сонымен бiрге онын масклеу позаларымен дене козгалыстары
улкен рол аткарады . Осiмдiктерге немесе субстратка уксастыктан баска
жануарларды баска жануарлардын жеке бол iктерiне уксастыктын болуы
мумкiн . Бундай демонстрацияларга онтустiк америкалык бражниктiн
куртынын журiс – турысы жатады , кауiп тонген кезде олар денесiнiн
алдынгы болiгiне жел толтырады , тербеледi жане кауiптi жыланга уксас
болып кетедi .
Кесiрткенiн кауiптi болып корiнуi
• Эволюция урдiсiнде тек пайдалы белгiлерi бар жане
оларды озiнiн урпагына беретiн жануарлар гана тiрi
калган . Осылайша , осы белгiлерi мен касиеттердiн
сурыпталуы отедi .
• Корытынды .
• Жануарларды бакылай отырып , бiз жануарлардын
акпарат алмасуын , ягни коммуникациясын зерттеймiз .
Жануарлардын бiр бiрiмен акпарат алмасуын зерттей
отырып , жануарлардын кырсырын , тiлiн бакылаймыз .
• Этология гылымында коммуникация маселесiнде
ашылмаган коптеген тын жаналыктар бар .
• Пайдаланган адебиеттер .
• 1 . З. А. Зорина . И. И. Полетаева . Ж. И. Резникова .
• Основы этологии и генетики поведения .
• М . : Высшая школа . 2002.
• 2. Абдырахманов . А . Т.
• Жануарлар психологиясы .
• Тараз , Тараз университетi . 2007.
• 3. А . К . Байшукурова .
• Зоопсихология . Алматы , Казак университет i . 2007 .
• 4 . Иванов . А . А.
• Этиология с основами зоопсихологии .
• СПб . : Изд – во Лань , 2007 .Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь