Сайтқа презентация қосу

Компанияның рыноктық құнын анықтау

Тақырыбы: Компанияның рыноктық құнын анықтау

Кесте 1 Қазақстан Республикасы өңірлерінің қалыптасқан мамандануы
Облыстардың атауы Ақмола Ақтөбе Алматы Атырау Шығыс Қазақстан Қазіргі мамандануы Көмір өнеркәсібі, құрамында алтыны бар кендерді өндіру, машина жасау, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, химия және фармацевтика өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру, туризм Мұнай және газ өндіру, қара және түсті металлургия, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру, машина жасау, электр энергетикасы Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, тамақ, жеңіл, құрылыс материалдарын өндіру, ағаштан жасалған бұйымдар өндіру, машина жасау, электр энергетикасы Мұнай және газ өндіру, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру, электр энергетикасы Көмір өнеркәсібі, түсті металл кендерін өндіру және қайта өңдеу, машина жасау, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, орман және ағаш өңдеу өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру, электр энергетикасы, туризм Құрамында алтыны бар кендерді өндіру, химия өнеркәсібі, газ өндіру өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру Мұнай-газ өндіру және газ өңдеу өнеркәсібі, машина жасау, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы өндірісі, ағаш өңдеу өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру Түсті және қара металлургия, көмір өнеркәсібі, машина жасау, электр энергетикасы, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру, туризм Металл кендерін және асбест өндіру, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, машина жасау, электр энергетикасы Мұнай және газ өндіру, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру Мұнай мен газ өндіру және қайта өңдеу, электр энергетикасы, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, құрылыс материалдары өнеркәсібі Мұнай өңдеу өнеркәсібі, көмір, қара және түсті металлургия, машина жасау, электр энергетикасы, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру, туризм Машина жасау, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, ағаш өңдеу өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру Түсті металлургия, машина жасау, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнеркәсібі, электр энергетикасы, құрылыс материалдарын өндіру, туризм Әкімшілік орталық, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, машина жасау, электр энергетикасы Әкімшілік, мәдени-білім, ғылыми және қаржылық орталық, жеңіл өнеркәсіп

Жамбыл Батыс Қазақстан Қарағанды Қостанай Қызылорда Маңғыстау Павлодар Солтүстік Қазақстан Оңтүстік Қазақстан Астана қаласы Алматы қаласы

Сурет 1. Кәсіпорындардың қаржы ресурстары

Кесте 2 "Шығындық" көзқарас бойынша компанияның нарықтық құнын анықтау
Әдістер Қолдану кезінде Бағалана- Артықшы ұсынылатын шарттар тын құн лықтар Баланс тық құн Пайдалануда оңай Кемшіліктер Қолдану ортасы

Таза баланс Нақты және анық тық құн әдісі баланстың болуы Инфляция қарқыны төмен

Активтердің потенциалды пайдалылығын көрсетпейді. Инфляцияның жоғары қарқынында бағалау нәтижелері тез жарамсыз болып қалады Тозу коэффициентіне байланысты активтердің құны нарықтық құнға сәйкес келмейді

Жаңа бизнесті бағалауда. Компанияның акционерлері мен басқарушыларының арасындағыталасты шешуде қолданылады. Табыс әкелмейтін кәсіпорындарды бағалауда қолданылады Жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын анықтау Сату және сатып-алу, кепілдік, ипотекалық несиелендіру, мүлікті сақтандыру операцияларын жүргізуде қолданылады Табыс әкелмейтін кәсіпорындарды бағалауда қолданылады

Баланс тық құнды түзету әдісі

Жоғары деңгейдегі белгісіздік нарық жағдайында тиімді

Нарықты Таза баланс Активтердің потенциалды қ құн және тық құн әдісі мен пайдалылығын оның салыс көрсетпейді. модифика тырғанда жетілдіріл Есептің мәліметі толық циялары ген, бірақ қодануда болмаған жағдайда өте (кепілдік, сондай оңай қиын. сақтанды Инфляция Негізгі активтер жеке ру құнда ның жоғары әртүрлі коэффициенттерді рын анық қарқынында қолдану арқылы тауда) қолдануға болады бағаланулары қажет Қалыптасқаннарық тық бағаға сәй кес активтер дің құрылы мын анықтайды.

Кесте 3 "Табыстылық”көзқарас бойынша компанияның нарықтық құнын анықтау Қолдану кезінде Бағалана Артықшы Кемшіліктер Қолдану ортасы
Әдістер Таза табысты жинақтау әдісі ұсынылатын шарттар Табыс бірқалыпты түседі Бұл әдіс табысы жоғары және табысты салыстыру жағдайында, сатуды салыстыру жағдайында қолданылады тын құн лықтар Болжамдауда қателер болуы мүмкін Табыс әкелмейтін кәсіпорындарды бағалауда қолданылмайды Сату және сатып алуда Инвестициялық жобаларды қабылдауда Кепілдік, сақтан дыру, салықтық құнды анықтауда Қызметін өзгерт пейтін компания ларды, салалық белгі бойынша қызмет көрсететін компанияларды бағалауда қолда нылады (ауыл, орман шаруашы лығында). Сату және сатып алуда Инвестициялық жобаларды қабылдауда Кепілдік, сақтан дыру, салықтық құнды анықтауда Қызметін өзгерт пейтін компанияларды, салалық белгі бойынша қызмет көрсететін компанияларды бағалауда қолда нылады (ауыл, орман шаруа шылығында). Нарықтық құн Болашақ табысты Инвестициялы ескереді қ құн Есептеуде оңай Салықтық, Табысты жинақтау сақатандыру, дың нормасы өзгерген кепіл жағ дік құн дайда ком панияның құнын анықтау мүмкіншілігі бар

Дивидендтер Компанияның Нарықтық құн Болашақ табысты ді жинақтау акциялары бағалы және оның ескереді әдісі қағаздар нарығына модификациял Дивидендтербойынша шығарылған. ары есепті жария лайтын ком панияларды бағалауда ыңғайлы

Болжамдауда қателер болуы мүмкін Табыс әкелмейтін кәсіпорындарды бағалауда қолданылмайды

3 кестенің жалғасы
Ақша ағынын дисконттау әдісі Әртүрлі компанияларда қолданылады Нарықтық құн Компания Болжамдауда қателер Сату және сатып алуда және (Соның ның бола болуы мүмкін Инвестициялық ішінде, шақтағы по Дисконттау жобаларды инвестициялық тенциалын нақты баға коэффициенттерін қабылдауда құн) лауға мүм таңдауда қателер Кепілдік, сақтан кіндік береді. Әмбебап болуы мүмкін дыру, салықтық әдіс. Нақты мерзімді құнды анықтауда және табыс тың өзгеру динамика сын қарастырадыКомпани яны дамыту және қайта өзгерту варианттарын есептеуде қолдануға болады.

Кесте 4 "Салыстырмалы" көзқарас бойынша компанияның нарықтық құнын анықтау
Әдістер Қолдану кезінде ұсынылатын шарттар Бағалана тын құн Артықшы лықтар

Кемшіліктер

Қолдану ортасы

"Салалық Сала бойынша Нарық коэффициент қажетті тық құн тер әдісі" мәліметтердің болуы Қосымша әдіс ретінде ұсынылады

Нарықтағы ұқсас компа Компанияның Сату және ниялардың ақпараттары бойынша стратегиясын сатып алуда нақты нарық анықтауда жалған қолданылады тық құнды анықтауға мүмкіндік ақпарат көрсетеді береді. Әртүрлі математика лық, статис тикалық, компьютер лік модель дерді қолда нуға мүмкін дік береді

Сатуды салысты ру әдісі

Сала бойынша Нарық ақпараттың болуы. тық құн Ұқсас компаниялар дың сату бағала рының болуы

Нарықтағы ұқсас компа Өте жұмысы көп ниялардың ақпараттары бойынша Егер ұқсас сатылған нақты нарық компаниялар тық құнды анықтауға мүмкіндік болмаса, береді. Әртүрлі математика компанияның лық, статис нарықытық құнын тикалық, компьютер анықтау өте қиынға лік модель түседі дерді қолда нуға мүмкін дік береді

Кесте 5
№ п./п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«ИНФОРМСЕРВИС» ЖШС-тің табысын талдау (теңге)
Көрсеткіштер аты 2 2008 ж. 3 333 042 137 305 286 726 27 755 411 3 335 27 827 040 55 585 786 45 558 833 33 243 994 5 700 499 -28 917 540 -28 917 540 -28 917 540 -

Өнімді өткізуден түскен табыс (залал) Өткізілген өнімнің (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) өзіндік құны Жалпы табыс (1-2) Қаржыландырудан түскен табыс Басқа да табыстар Барлық табыстар Өткізілген өнімдер (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) бойынша шығындар Әкімшілік шығындар Қаржыландыру шығындары Кәсіпкерлік қызметтен табыс (залал) Салық салуға дейінгі кәсіпкерлік қызметтен табыс (залал) Корпоративтік табыс салығы Салық салудан кейінгі кәсіпкерлік қызметтен табыс (залал) Төтенше жағдайлар бойынша табыс (залал) Таза табыс (залал) ( 7 + (-) 8)Кесте 6 2007-2008 жыл бойынша «ИНФОРМСЕРВИС» ЖШС-тің баланс активтерінің құрамы мен құрылуы (теңге) Көрсеткіштер 2007 жылы 2008 жылы
Сомасы Үлес салмағы 100 1,59 0,59 1,0 98,41 63,47 34,53 0,41 сомасы 173321552 1965597 1545597 420000 171355955 146473765 6224008 18658182 Үлес салмағы 100 1,14 0,9 0,24 98,86 84,51 3,6 10,75

Өзгеріс (+,-) теңге % 414,68 -0,45 +0,31 -0,76 +0,45 +21,04 -30,93 +10,34

1.

Активтер құны, барлығы, соның ішінде: 1.1 Ұзақ мерзімді активтер: а) негізгі құралдар ә) қаржылық салымдар 1.2 Ағымдағы активтер: а) өндірістік қорлар ә) ақша қаражаты б) дебиторлық борыш

41796940 662858 242858 420000 41134082 26526748 14432554 174780

131524612 +1302739 +1302739 +130221873 +119947017 -8208546 +18483402

2.

Кәсіпорынның өндірістік потенциалының құны

26769606

64,05

148019362

85,41

+121249756

21,36Кесте 7 «ИНФОРМСЕРВИС» ЖШС-тің ағымдағы активтерінің өтімділік көрсеткіштері (теңге) Көрсеткіштер 2007 жылы 2008 жылы Өзгеріс (+,-)
(2 гр.1 гр.) Ағымдағы активтер Мың теңге, оның ішінде: 98469272 қысқа мерзімді қаржылық 14432554 4406054 26526748 230173638 6224008 39807913 146473765 +131704366 -8208546 +35401859 +119947017

1.

1.1 1.2 1.3

Ақша

қаражаттары

және

салымдар Дебиторлық борыш және басқа да салымдар Алдағы кезең шығындарынсыз тауарлы-материалдық қорлар қосылған басқа есеп кәсіпорындардың және ұзақ жарғылық қаржы капиталға салған салымдарының мөлшеріне азайтылған құрылтайшылармен салымдары 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 Қысқа мерзімді міндеттемелер Мың теңге, оның ішінде: Қысқа мерзімді несиелер мен заемдар Кредиторлық борыш Басқа да ағымдағы міндеттемелер Өтімділік көрсеткіштері Абсолюттік өтімділік коэффициенті (1.1қ:2қ) Аралық өтімділік коэффициенті (1.1қ+1.2):2қ Жалпы (ағымдағы) өтімділік коэффициенті 2,293 1,051 -1,242 (1.1қ+1.2+1.3қ):2қ 2011157 41068400 0,335 0,437 140617149 78382108 0,029 0,210 -0,306 -0,227 +138605992 43079557 218999257 +175919700 мерзімді

Кесте 8 Жалпы өтімділіктің (ағымдағы) коэффициенті деңгейінің өзгеруіне қорытылған факторлардың әсерінің есебі
№ Көрсеткіш-тер 2007 жылы Ағымдағы активтермен 2007 жылғы және қысқа мерзімді міндет-темелер мен 2008 жылғы 2008 жылы Ауытқу лар (+,-) Соның ішінде өзгеру есебінен Ағымдағы активтердің (3гр.-2гр.) Қысқ а мерзімді міндетте ме-лердің (2гр.-1гр.)

1. 2. 3.

Ағымдағы активтер Ағымдағы міндетте-мелер Өтімділіктің жалпы (ағымдағы) коэффициенті

98469272 43079557 2,286

98469272 218999257 0,450

230173638 218999257 1,051

х х -1,235

х х +0,601

х х -1,836Кесте 9 "Шығындық" көзқарасты қолданып «ИНФОРМСЕРВИС» ЖШС-тің активтерінің таза баланстық құнын анықтау (теңге)
Көрсеткіштер 2007 жыл 2008 жыл

ауытқуы (+;-)

1.

Баланстың валютасы

99164280

232166440

+133002160

2.

Қысқа мерзімді міндеттемелер

43079557

218999257

+17919700

3.

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

61000000

47000000

-14000000

Активтердің таза баланстық құны

- 4915277

-33832817

-28917540

Кесте 10 БЕС – 2 негізінде құрастырылған бухгалтерлік баланс
Активтер 1 1. Ұзақ мерзімді активтер Негізгі құралдар: - жер - құрылыстар мен ғимараттар - машиналар мен жабдықтар - басқа негізгі құралдар жинақталған тозуы аяқталмаған күрделі құрылыс Материалдық емес активтер: - гудвилл Жиыны: 2. Ұзақ мерзімді міндеттемелер Қайта бағалау сомасы негізгі құралдардың инвестициялардың Резервтік капитал Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) 1. Меншікті капитал жарғылық капитал дивидендтер Меншікті капитал және міндеттемелер 2

10 кестенің жалғасы
- патенттер, тауарлық белгілер және басқалар - материалдық емес активтердің амортизациясы Инвестициялар: - еншілес серіктестіктерге инвестициялар - тәуелді серіктестіктерге инвестициялар - басқадай инвестициялар Дебиторлық борыш: - алынуға тиісті борыштар - алынған вексельдер - ішкі топтық операциялар нәтижесіндегі пайда болған негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес - кредиторлық борыш - төленуге тиісті вексельдер және шоттар серіктестерінің арасындағы дебиторлық борыш - акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларының дебиторлық борышы - басқадай дебиторлық борыш - алдағы кезең шығындары Жиыны: сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстар - кейінге қалдырылған салықтар Жиыны: 3. Ағымдағы міндеттемелер - қысқа мерзімді несиелер және овердрафт - ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы бөлігі - қайтарылуы қамтамасыз етілген несиелер - қайтарылуы қамтамасыз етілмеген несиелер - негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестерінің бір-біріне берілетін несиелері

10 кестенің жалғасы
2. Ағымдағы активтер - тауарлы-материалдық қорлар - алдағы кезең шығындары ақша қаражаттары қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар дебиторлық борыш ағымдағы активтерді сатып алуға қажетті - салықтар бойынша борыш - төленуге тиісті дивидендтер - негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестігі арасындағы борыш - акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына борыш - басқадай несиелік борыштар аванстық төлемдер алынуға тиіс шоттар алынған вексельдер ішкі топтық операциялар нәтижесінде пайда болған негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестерінің арасындағы дебиторлық борыш акционерлік қоғамдағы лауазымда тұлғалардың дебиторлық борышы Жиыны: Барлығы: - алдын ала қарастырылмаған жағдайға байланысты бөлінген төлемдер Жиыны: Барлығы: - алдағы кезең кірістері - төленуге берілген шығындар

Кесте 11 Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп
Көрсеткіштердің аты д 1 1. Негізгі қызметтен алынатын табыс 2. Сатылған өнімнің (жұмыс, қызметінің) өзіндік құны 3. Жалпы табыс 4. Кезең шығындары: - жалпы және әкімшілік шығындар - пайыздарды төлеу шығындары - сату бойынша шығындар 5. Негізгі қызмет бойынша табыс (шығын) 6. Негізгі емес қызмет бойынша табыс (шығын) 7. Салық салынғанға дейінгі әдеттегі қызметтен алынған табыс (шығын) 8. Табыс салығы 9. Салық салынғаннан кейінгі әдеттегі қызметтен алынған табыс (шығын) 10. Төтенше жағдайлардан болатын табыс (шығын) 11. Таза табыс (шығын) 065 070 055 060 * 025 030 035 040 045 050 * * * 2 010 015 020 * 3 Ко Табыстар Шығындар (зиян) 4 *


Пән: ҚаржыПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь