Компанияның рыноктық құнын анықтау
Презентация қосу
Тақырыбы: Компанияның
рыноктық құнын
анықтау
Кесте 1 Қазақстан Республикасы өңірлерінің қалыптасқан мамандануы
Облыстардың атауы Қазіргі мамандануы

Ақмола Көмір өнеркәсібі, құрамында алтыны бар кендерді өндіру, машина жасау, ауыл шаруашылы ғы өнімін өндіру және
қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, химия және фармацевтика өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру, туризм

Ақтөбе Мұнай және газ өндіру, қара және т үсті металлургия, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылы ғы өнімін қайта өңдеу, же ңіл
өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру, машина жасау, электр энергетикасы

Алматы Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, тамақ, жеңіл, құрылыс материалдарын өндіру, а ғаштан
жасалған бұйымдар өндіру, машина жасау, электр энергетикасы

Атырау Мұнай және газ өндіру, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру,
электр энергетикасы
Шығыс Қазақстан Көмір өнеркәсібі, түсті металл кендерін өндіру және қайта өңдеу, машина жасау, химия өнерк әсібі, ауыл шаруашылы ғы
өнімін өндіру және қайта өңдеу, орман және ағаш өңдеу өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру, электр
энергетикасы, туризм
Жамбыл Құрамында алтыны бар кендерді өндіру, химия өнеркәсібі, газ өндіру өнеркәсібі, ауыл шаруашылы ғы өнімін өндіру
және қайта өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру

Батыс Қазақстан Мұнай-газ өндіру және газ өңдеу өнеркәсібі, машина жасау, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, же ңіл өнерк әсіп,
ауыл шаруашылығы өндірісі, ағаш өңдеу өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру

Қарағанды Түсті және қара металлургия, көмір өнеркәсібі, машина жасау, электр энергетикасы, ауыл шаруашылы ғы өнімін қайта
өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру, туризм

Қостанай Металл кендерін және асбест өндіру, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, же ңіл өнерк әсіп, машина
жасау, электр энергетикасы
Қызылорда Мұнай және газ өндіру, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру

Маңғыстау Мұнай мен газ өндіру және қайта өңдеу, электр энергетикасы, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, құрылыс
материалдары өнеркәсібі
Павлодар Мұнай өңдеу өнеркәсібі, көмір, қара және т үсті металлургия, машина жасау, электр энергетикасы, ауыл шаруашылы ғы
өнімін қайта өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру, туризм

Солтүстік Қазақстан Машина жасау, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу, же ңіл өнеркәсіп, а ғаш өңдеу өнеркәсібі,
құрылыс материалдарын өндіру
Оңтүстік Қазақстан Түсті металлургия, машина жасау, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнеркәсібі, электр энергетикасы, құрылыс
материалдарын өндіру, туризм
Астана қаласы Әкімшілік орталық, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу, жеңіл өнеркәсіп, машина жасау, электр энергетикасы

Алматы қаласы Әкімшілік, мәдени-білім, ғылыми және қаржылық орталық, жеңіл өнеркәсіп
Сурет 1. Кәсіпорындардың қаржы
ресурстары
Кесте 2 "Шығындық" көзқарас бойынша компанияның нарықтық құнын
нықтау
аны Қ
Қолдану
олдану кезінде Бағалана- Артықшы Кемшіліктер Қ
Қолдану
олдану ортасы
Ә
Әдістер
дістер ұ сынылатын шарттар тын құн
ұсынылатын лықтар

Таза баланс Нақты және анық Баланс Пайдалануда оңай Активтердің потенциалды Жаңа бизнесті
тық құн баланстың болуы тық құн пайдалылығын бағалауда.
ә
әдісі
дісі Инфляция қарқыны көрсетпейді. Компанияның
төмен Инфляцияның жоғары акционерлері мен
қарқынында бағалау басқарушыларының
нәтижелері тез жарамсыз арасындағыталасты
болып қалады шешуде қолданылады.
Тозу коэффициентіне Табыс әкелмейтін
байланысты активтердің кәсіпорындарды
құны нарықтық құнға бағалауда
сәйкес келмейді қ
қолданылады
олданылады

Баланс Жоғары деңгейдегі Нарықты Таза баланс Активтердің потенциалды Жылжымайтын
тық құнды белгісіздік нарық қ құн тық құн әдісі мен пайдалылығын мүліктің нарықтық
түзету әдісі жағдайында тиімді және салыс көрсетпейді. құнын анықтау
оның тырғанда Есептің мәліметі толық Сату және сатып-алу,
модифика жетілдіріл болмаған жағдайда өте кепілдік, ипотекалық
циялары ген, бірақ қодануда қ
қиын.
иын. несиелендіру, мүлікті
(кепілдік, сондай оңай Негізгі активтер жеке сақтандыру
сақтанды Инфляция әртүрлі коэффициенттерді операцияларын
ру құнда ның жоғары қолдану арқылы жүргізуде
рын анық қарқынында бағаланулары қажет қ
қолданылады
олданылады
тауда) қолдануға болады Табыс әкелмейтін
Қалыптасқаннары кәсіпорындарды
қтық бағаға сәй бағалауда
кес активтер қ
қолданылады
олданылады
дің құрылы
мын анықтайды.
Кесте 3 "Табыстылық”көзқарас бойынша компанияның нарықтық құнын
Қолдану кезінде Бағалана Артықшы Кемшіліктер Қолдану ортасы
нық тау
Әдістер ұсынылатын тын құн лықтар
шарттар
Таза Табыс бірқалыпты Нарықтық Болашақ табысты Болжамдауда Сату және сатып алуда
табысты түседі құн ескереді қателер болуы Инвестициялық
жинақтау Бұл әдіс табысы Инвестициялы Есептеуде оңай мүмкін жобаларды қабылдауда
әдісі жоғары және қ құн Табысты жинақтау Табыс әкелмейтін Кепілдік, сақтан
табысты Салықтық, дың нормасы өзгерген кәсіпорындарды дыру, салықтық құнды
салыстыру сақатандыру, жағ бағалауда анықтауда
жағдайында, кепіл дайда ком қолданылмайды Қызметін өзгерт
сатуды салыстыру дік құн панияның құнын пейтін компания
жағдайында анықтау мүмкіншілігі ларды, салалық белгі
қолданылады бар бойынша қызмет
көрсететін
компанияларды бағалауда
қолда
нылады (ауыл, орман
шаруашы
лығында).

Дивидендтер Компанияның Нарықтық Болашақ табысты Болжамдауда Сату және сатып алуда
ді жинақтау акциялары бағалы құн және ескереді қателер болуы Инвестициялық
әдісі қағаздар оның Дивидендтербойынша мүмкін жобаларды қабылдауда
нарығына модификациял есепті жария Табыс әкелмейтін Кепілдік, сақтан
шығарылған. ары лайтын ком кәсіпорындарды дыру, салықтық құнды
панияларды бағалауда бағалауда анықтауда
ыңғайлы қолданылмайды Қызметін өзгерт
пейтін компанияларды,
салалық белгі бойынша
қызмет көрсететін
компанияларды бағалауда
қолда
нылады (ауыл, орман
шаруа
шылығында).
3 кестенің жалғасы
Ақша Әртүрлі Нарықтық Компания Болжамдауда қателер Сату және сатып алуда
ағынын компанияларда құн және ның бола болуы мүмкін Инвестициялық
дисконттау қолданылады (Соның ішінде, шақтағы по Дисконттау жобаларды
әдісі инвестициялы тенциалын нақты коэффициенттерін қабылдауда
қ құн) баға таңдауда қателер Кепілдік, сақтан
лауға мүм болуы мүмкін дыру, салықтық
кіндік береді. Әмбебап құнды анықтауда
әдіс. Нақты мерзімді
және табыс
тың өзгеру динамика
сын
қарастырадыКомпани
яны дамыту және
қайта өзгерту
варианттарын
есептеуде қолдануға
болады.
Кесте 4 "Салыстырмалы" көзқарас бойынша
компанияның
нары қты
Қолдану қ құнын
кезінде анықтау Артықшы
Бағалана Кемшіліктер Қолдану
Әдістер ұсынылатын тын құн лықтар ортасы
шарттар

"Салалық Сала бойынша Нарық Нарықтағы ұқсас компа Компанияның Сату және
коэффициент қажетті тық құн ниялардың ақпараттары стратегиясын сатып алуда
тер әдісі" мәліметтердің болуы бойынша нақты нарық анықтауда жалған қолданылады
Қосымша әдіс тық құнды анықтауға мүмкіндік ақпарат көрсетеді
ретінде ұсынылады береді. Әртүрлі математика
лық, статис
тикалық, компьютер
лік модель
дерді қолда
нуға мүмкін
дік береді

Сатуды Сала бойынша Нарық Нарықтағы ұқсас компа Өте жұмысы көп
салысты ақпараттың болуы. тық құн ниялардың ақпараттары Егер ұқсас сатылған
ру әдісі Ұқсас компаниялар бойынша нақты нарық компаниялар
дың сату бағала тық құнды анықтауға мүмкіндік болмаса,
рының болуы береді. Әртүрлі математика компанияның
лық, статис нарықытық құнын
тикалық, компьютер анықтау өте қиынға
лік модель түседі
дерді қолда
нуға мүмкін
дік береді
Кесте 5 «ИНФОРМСЕРВИС» ЖШС-тің табысын талдау (теңге)


Көрсеткіштер аты 2008 ж.
п./п

1 2 3

1 Өнімді өткізуден түскен табыс (залал) 333 042 137

2 Өткізілген өнімнің (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) өзіндік құны 305 286 726

3 Жалпы табыс (1-2) 27 755 411
4 Қаржыландырудан түскен табыс 3 335
5 Басқа да табыстар 27 827 040
6 Барлық табыстар 55 585 786
7 Өткізілген өнімдер (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) бойынша шығындар 45 558 833
8 Әкімшілік шығындар 33 243 994
9 Қаржыландыру шығындары 5 700 499
10 Кәсіпкерлік қызметтен табыс (залал) -28 917 540

11 Салық салуға дейінгі кәсіпкерлік қызметтен табыс (залал) -28 917 540

12 Корпоративтік табыс салығы -

13 Салық салудан кейінгі кәсіпкерлік қызметтен табыс (залал) -28 917 540

14 Төтенше жағдайлар бойынша табыс (залал) -

15 Таза табыс (залал) ( 7 + (-) 8) -
Кесте 6 2007-2008 жыл бойынша «ИНФОРМСЕРВИС»
ЖШС-тің баланс активтерінің құрамы мен құрылуы
№ (теңге)
Көрсеткіштер 2007 жылы 2008 жылы Өзгеріс (+,-)
Сомасы Үлес сомасы Үлес теңге %
салмағы салмағы

1. Активтер құны, 41796940 100 173321552 100 131524612 414,68
барлығы, соның 662858 1,59 1965597 1,14 +1302739 -0,45
ішінде: 242858 0,59 1545597 0,9 +1302739 +0,31
1.1 Ұзақ мерзімді 420000 1,0 420000 0,24 - -0,76
активтер: 41134082 98,41 171355955 98,86 +130221873 +0,45
а) негізгі 26526748 63,47 146473765 84,51 +119947017 +21,04
құралдар 14432554 34,53 6224008 3,6 -8208546 -30,93
ә) қаржылық 174780 0,41 18658182 10,75 +18483402 +10,34
салымдар
1.2 Ағымдағы
активтер:
а) өндірістік
қорлар
ә) ақша
қаражаты
б) дебиторлық
борыш

2. Кәсіпорынның 26769606 64,05 148019362 85,41 +121249756 21,36
өндірістік
потенциалының
құны
Кесте 7 «ИНФОРМСЕРВИС» ЖШС-тің ағымдағы активтерінің
өтімділік

көрсеткіштері (те2007
Көрсеткіштер
ңге)жылы 2008 жылы Өзгеріс (+,-)
(2 гр.1 гр.)

1. Ағымдағы активтер
Мың теңге, оның ішінде: 98469272 230173638 +131704366
1.1 Ақша қаражаттары және қысқа мерзімді қаржылық 14432554 6224008 -8208546
салымдар
1.2 Дебиторлық борыш және басқа да салымдар 4406054 39807913 +35401859

1.3 Алдағы кезең шығындарынсыз тауарлы-материалдық 26526748 146473765 +119947017
қорлар қосылған басқа кәсіпорындардың жарғылық
капиталға салған салымдарының мөлшеріне азайтылған
құрылтайшылармен есеп және ұзақ мерзімді қаржы
салымдары

2. Қысқа мерзімді міндеттемелер 43079557 218999257 +175919700
Мың теңге, оның ішінде:
2.1 Қысқа мерзімді несиелер мен заемдар
2.2 Кредиторлық борыш 2011157 140617149 +138605992
2.3 Басқа да ағымдағы міндеттемелер 41068400 78382108
3. Өтімділік көрсеткіштері - - -
3.1 Абсолюттік өтімділік коэффициенті (1.1қ:2қ) 0,335 0,029 -0,306
3.2 Аралық өтімділік коэффициенті (1.1қ+1.2):2қ 0,437 0,210 -0,227
3.3 Жалпы (ағымдағы) өтімділік коэффициенті
(1.1қ+1.2+1.3қ):2қ 2,293 1,051 -1,242
Кесте 8 Жалпы өтімділіктің (ағымдағы) коэффициенті
деңгейінің
өзгеруіне қорытылған факторлардың әсерінің есебі
№ Көрсеткіш-тер 2007 жылы Ағымдағы 2008 жылы Ауытқу Соның ішінде
активтермен лар өзгеру есебінен
2007 жылғы (+,-) Ағым- Қыс
және қысқа дағы қа мер-
мерзімді актив- зімді
міндет-темелер тердің міндетте
мен 2008 (3гр.-2гр.) ме-лердің
жылғы (2гр.-1гр.)

1. Ағымдағы 98469272 98469272 230173638 х х х
активтер
2. Ағымдағы 43079557 218999257 218999257 х х х
міндетте-мелер

3. Өтімділіктің 2,286 0,450 1,051 -1,235 +0,601 -1,836
жалпы
(ағымдағы)
коэффициенті
Кесте 9 "Шығындық" көзқарасты қолданып
«ИНФОРМСЕРВИС»
ЖШС-тің активтерінің таза баланстық құнын анықтау

(теңге) Көрсеткіштер 2007 жыл 2008 жыл ауытқуы
(+;-)

1. Баланстың валютасы 99164280 232166440 +133002160

2. Қысқа мерзімді міндеттемелер 43079557 218999257 +17919700

3. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 61000000 47000000 -14000000

Активтердің таза баланстық - 4915277 -33832817 -28917540
құны
Кесте 10 БЕС – 2 негізінде құрастырылған бухгалтерлік
баланс
Активтер Меншікті капитал және міндеттемелер

1 2

1. Ұзақ мерзімді активтер 1. Меншікті капитал

Негізгі құралдар: - жарғылық капитал
- дивидендтер
- жер

- құрылыстар мен ғимараттар Қайта бағалау сомасы

- машиналар мен жабдықтар - негізгі құралдардың
- инвестициялардың

- басқа негізгі құралдар Резервтік капитал

- жинақталған тозуы Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян)
- аяқталмаған күрделі құрылыс

Материалдық емес активтер: Жиыны:

- гудвилл 2. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
10 кестенің жалғасы

- патенттер, тауарлық белгілер және басқалар - қайтарылуы қамтамасыз етілген несиелер

- материалдық емес активтердің амортизациясы - қайтарылуы қамтамасыз етілмеген несиелер

Инвестициялар: - негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес
- еншілес серіктестіктерге инвестициялар серіктестерінің бір-біріне берілетін несиелері

- тәуелді серіктестіктерге инвестициялар

- басқадай инвестициялар - кейінге қалдырылған салықтар
Дебиторлық борыш: Жиыны:
- алынуға тиісті борыштар 3. Ағымдағы міндеттемелер
- алынған вексельдер - қысқа мерзімді несиелер және овердрафт

- ішкі топтық операциялар нәтижесіндегі пайда болған - ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы бөлігі
негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес
серіктестерінің арасындағы дебиторлық борыш - кредиторлық борыш

- акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларының - төленуге тиісті вексельдер және шоттар
дебиторлық борышы
- басқадай дебиторлық борыш
- алдағы кезең шығындары
Жиыны: - сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден
алынған аванстар
10 кестенің жалғасы

2. Ағымдағы активтер
- тауарлы-материалдық қорлар - салықтар бойынша борыш
- алдағы кезең шығындары - төленуге тиісті дивидендтер
- ақша қаражаттары - негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес
- қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар серіктестігі арасындағы борыш

- дебиторлық борыш - акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына
борыш
- ағымдағы активтерді сатып алуға қажетті - басқадай несиелік борыштар
аванстық төлемдер
- алынуға тиіс шоттар - төленуге берілген шығындар
- алынған вексельдер
- ішкі топтық операциялар нәтижесінде пайда - алдағы кезең кірістері
болған негізгі шаруашылық серіктестігі мен
оның еншілес серіктестерінің арасындағы
дебиторлық борыш

- акционерлік қоғамдағы лауазымда - алдын ала қарастырылмаған жағдайға
тұлғалардың дебиторлық борышы байланысты бөлінген төлемдер
Жиыны: Жиыны:
Барлығы: Барлығы:
Кесте 11 Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы
есеп
Көрсеткіштердің аты Ко Табыстар Шығындар
д (зиян)
1 2 3 4
1. Негізгі қызметтен алынатын табыс 010 *

2. Сатылған өнімнің (жұмыс, қызметінің) өзіндік құны 015 *

3. Жалпы табыс 020

4. Кезең шығындары:
- жалпы және әкімшілік шығындар 025 *

- пайыздарды төлеу шығындары 030 *

- сату бойынша шығындар 035 *

5. Негізгі қызмет бойынша табыс (шығын) 040

6. Негізгі емес қызмет бойынша табыс (шығын) 045

7. Салық салынғанға дейінгі әдеттегі қызметтен алынған 050
табыс (шығын)
8. Табыс салығы 055 *

9. Салық салынғаннан кейінгі әдеттегі қызметтен алынған 060
табыс (шығын)
10. Төтенше жағдайлардан болатын табыс (шығын) 065

11. Таза табыс (шығын) 070

Ұқсас жұмыстар
Халықаралық қысқа мерзімді ішкі қаржыландыру
Құнды құру тізбегін талдау
Директ-костинг және абзорпшен-костинг жүйелерінің айырмашылы
Еңбек ақы
Экономикалық жүйедегі рынок мен мемлекеттің өзара қатынасы
КАНВА БИЗНЕС - МОДЕЛДЕРІ
ЖАҺАНДЫҚ БРЕНД - МЕНЕДЖМЕНТ СҰРАҚТАРЫ
Әлемдік рынок және әлемдік бағалар
КӘСІПОРЫН ШЫҒЫНДАРЫН ТАЛДАУ
Айналым қаржысы туралы
Пәндер