Несие туралы
Презентация қосу
Несие туралы
• бұл пайыз төлеу және қайтару шартында
уақытша пайдалануға (қарызға) берiлетін
ссудалық капитал қозғалысы. Несие мен
ссуданың арасында да өзара айырмашылы қ
бар. Несие — бұл банктiң қаражатын
құрайтын көзi ретiнде барлық несиелiк
қатынастарды ұйымдастырудың әр түрлi
формаларының болуын және сондай-а қ
олардың жұмсалымдарының формасын
бiлдiретiн кең ұғымды сипаттайды.
• тауар өндiрiсiнiң дамуымен, яғни тауарларды
сатып алу және сатудың уақытын кешiктiрiп
төлеуге берiлуiмен байланысты пайда болған
ақшалар. Несиелiк ақшалардың шығуы
банктердiң несиелеу операцияларымен
байланысты. Мұндай ақшалардың басты
мақсаты: ақша айналымын икемдi ету; нағыз
ақшаларды үнемдеу; қолма-қолсыз ақша
айналымының дамуына мүмкiндiк жасау.
Несиелiк ақшалардың мынадай түрлерi бар:
вексель, банкнота және чек.
• мемлекетті реттеу саясатының бір бағыты болып табылады. Соны ң ішінде
төлем балансын іске асырудағы маңыздылығын баса айтып өткен ж өн.
Ақша – несие саясаты - нарықтық экономиканы ң тірегі ретінде
экономикалық дамудың ажырамас элементін білдіреді. А қша – несие
саясаты Қазақстан Республикасында ҚР Ұлтты қ Банкімен елді ң банктік
пайыздыі ставкаларын, валюта курсын, т өлем қабілеттілігін аны қтау
жолымен іске асады. Сонымен қатар а қша массасы к өлеміні ң ке ңеюіне
немесе оның қысқаруына бағытталуы мүмкін. Т өлем айналымы ж әне
оның біздің елдегі қалыптасуы мен жұмыс жасау қар қыны а қша-несие
саясатының негізгі мақсатының бірі, мұнымен қоса инфляциялы қ тежелуді
қамтамасыз ету және қаржы нарығының т ұра қтылы ғын қада ғалау
қызметтері де жүктеледі. Айырбас бағамының икемділігін сақтап т ұру өз
алдына үлен жауаптылық. Бұл мақсаттарды бір мезгілде шешу қиынды қ
тудырады. Себебі экономикалық өсу үшін несиелік экспансия, ал инфляцияны
тежеу үшін, керісінше, несиелік рестрикция, я ғни а қша массасыны ң жалпы
шектеулілігі қажет. Сондықтан да ақша-несие саясаты т ұра қты бюджет,
төлем балансы және салық саясатымен байланысты келеді. А қша-
несие саясаты бүгінгі таңда несиелеуге болатын экономика секторын д ұрыс
таңдай білуге, сондай-ақ несие беру мүмкіндігі туралы, т өлем балансы
сұрақтарын шешуде банк үшін бірінші реттік ма ңызы бар бас қа факторлар
мен қарыз алушының несиелік қабілетіне қарап өз клиентін та ңдауда ғы
біліктілігіне негізделеді.
Несиелiк
ақшалар
түрлерi

Вексель Чек Банкнота

Ұқсас жұмыстар
Міндеттемені орындауын қамтамасыз ету
Банкаралық несие нарығы
Ипотекалық несиенің ерекшеліктері
БОРЫШҚОР МІНДЕТТЕМЕСІ
Тараптар борышқор несие беруші
Ақша массасы
Жылдам несиелер
АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫ – НЕСИЕЛІК МЕКЕМЕЛЕРІ
Ипотекалық несие
МІНДЕТТЕМЕНІ ОРЫНДАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Пәндер