Консорциум
Презентация қосу
Орындаған: Буркутбаева С
Тобы:ФН-305
Тексерген:Алимжанова А.М.
Электронды оқыту жүйесін жабдықтаушылар Консорциумы – электронды оқыту жүйесі
үшін жаңа цифрлық білім беру контентін жабдықтау міндетімен біріккен Қазақстан
Республикасы және Консорциумға мүше басқа мемлекеттердің жеке кәсіпкерлері мен
заңды тұлғаларының ерікті бірігуі.Консорциум заңды тұлға ретінде тіркелмейді.
Алқалық тәсілмен басқарылады.  «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» Консорциумның
атқарушы органы болып табылады.Консорциум жұмысына ұйымдардың және жеке
кәсіпкерлердің қатысуы олардың өз жарғылық жұмыстарын автономдық жүзеге асыру
мен өзбетінділіктеріне қандай да бір шектеу қоймайды. Консорциум жұмысы
Консорциум мүшелері арасында бекітілген шарттар, келісімдер негізінде құрылған
және бірлесіп жұмыс істеуші барлық мүшелер үшін ортақ мақсатқа жетуге бағытталған.
КОНСОРЦИУМ ЖҰМЫСЫНЫҢ МӘНІ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ:

Электронды оқыту жүйесін нормативтік-құқықтық қамтамасыз етудің талдауы мен жасалуы;
Электронды оқытудың шетелдік оң тәжірибесін меңгеру мен тарату;
Консорциум мүшелерінің – электронды оқыту жабдықтаушыларының өнімдері мен қызметтері
жөніндегі ұсыныстар, ақпараттандыру және талдау;
Электронды оқыту жүйесі»жобасы жабдықтаушыларының өнімдері мен қызмет сапасы
мониторингі;
Білім беру жүйесін дамытуда мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарға көмек көрсету;
Жеке бизнес өкілдерімен, отандық және шетелдік ұйымдармен ынтымақтасып жұмыс істеу;
Білім беру жобаларына отандық және шетелдік инвесторлардың қаражатын тарту;
Электронды оқытудың қолда бар ресурстары мен мүмкіндіктерін тиімді пайдалану мақсатында
жергілікті атқарушы билік органдарымен ынтымақтастық түрде жұмыс істеу;
Білім алмасу төңірегінде халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
Қазақстандық және шетелдік мамандардың қатысуымен Консорциум жұмысының мақсаттарымен
байланысты форумдар, конференция, семинарлар, курстарды ұйымдастыру және өткізу;
Гуманитарлық және қайырымдылық көмек түрінде берілген қаржыны, басқа да мүлікті жинақтау;
білім беру қызметі;
ҚР заңнамасына, Консорциум Ережесіне қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері.
Қатысушыға Консорциум жұмысының нәтижесіне қатысты
құқықтық, мүліктік және басқа да жауапкершілік жүктелмейді.
Консорциум Қатысушының міндеттемелеріне жауап бермейді.

Қатысушылар құқылы: Консорциум қатысушылары міндетті:
•Консорциумның басқару органына сайлануға •Үшінші тұлғалармен өзара қарым-қатынас
және сайлауға; орнатуда Консорциумның мүддесін
•үшінші тұлғалармен өзара қарым-қатынас қамтамасыз етуге;
орнатуда Консорциум атынан өкілеттік етуге; •Консорциум жұмысының жан-жақты
•Консорциумның барлық ғылыми-өкілеттік дамуына ықпал етуге;
шараларына қатысуға; •Консорциумның тиісті құжаттамасы
•Консорциумның ғылыми-баспа жұмысына белгілеген ғылыми және коммерциялық
қатысуға; сипаттағы ақпараттың құпиялығын
•Консорциумның жұмысы туралы Консорциум сақтауға;
қарауындағы ақпаратты алуға. •Консорциум жұмысына қатысы бар және
маңызды материалдар мен ақпараттарды
Консорциум қатысушыларына жеткізуге.
Қатысушылардың ынтымақтастық жұмысын Консорциум Кеңесі жүзеге асырады, оның құрамына
қолданыстағы заңнамалық тәртіпте рәсімделген сенімхаттар негізінде әрекет ететін Консорциум
Қатысушылары – барлық ұйымдардың жетекшілері немесе олар тағайындаған өкілдер кіреді.
 Консорциум Кеңесі:
Осы Ереже аясында Қатысушылардың бірлескен жұмысын ұйымдастыру мәселелерін қарастырады;
Консорциумның қысқа, орта және ұзақ мерзімдік жұмыс жоспарын бекітеді;
Қатысушылар қызығушылық танытқан бағдарламалар, зерттеулер, басқа да шаралардың
жобаларынтыңдайды, оларды жеке жасалған келісім-шарттар негізінде Қатысушыларға жүзеге асыруға
ұсынады;
Консорциумға жаңа қатысушылардың қосылуы туралы шешім қабылдайды.

Консорциум кеңесін Консорциум Ке ңесі мүшелеріні ң басым дауысына ие бол ған
Консорциум мүшесі құрамынан шыққан Т өраға басқарады.Мемлекеттік
органдармен, жеке және заңды тұлғалармен өзара қарым- қатынас барысында
Консорциум Кеңесі шешімінің негізінде Консорциум атынан өкілеттік етеді;Консорциум
Кеңесін шақырады және оның жиналыстарында төрағалық етеді;Консорциум Ке ңесі
отырыстарының хаттамаларына, сонымен қатар, Консорциум Ке ңесі шешімдеріне
сәйкес рәсімделген хаттарға, мәлімдемелерге, Консорциумны ң басқа да
құжаттарына қол қояды.
Консорциумға қатысу коммерциялық емес сипатқа ие. Барлы қ қаржылы қ м әселелер Қатысушылар арасында
бекітілген жеке шарттарда қарастырылады. Бірлесіп ж ұмыс істеуге қатысты Консорциум Қатысушыларыны ң
салымдарының түрлері, олардың ақшалай бағасы, ынтымақтасты қ ж ұмыстағы на қты қатысу түрлері
Келісімді жүзеге асыру аясында бірлесіп жұмыс істеуді іске асыру барысында Қатысушылар арасында бекітілген
жеке шарттарда белгіленген.
Осы Консорциум аясында бірлесіп жұмыс істеуге қатысты
Қатысушылардың салымдары:
Қатысушылардың материалдық-техникалық ресурстары, оның ішінде
компьютерлік жабдықтар, электронды кітапханалық кешендер қоры,
ақпараттық желілер мен жүйелер, көлік құралдары, жылжымалы
мүліктің басқа да нысандары;
Оқу-әдістемелік материалдар, интеллектуалдық жұмыс нәтижелері
және оларға білім беру процестерінде қолданылатын Қатысушылардың
лицензиялық құқықтары, білім беру технологиялары;
Қатысушылардың бірлескен жұмыстары аясында бағдарламаларды,
жобаларды, шараларды жүзеге асыруға жұмылдырылған Консорциум
қатысушылары – ұйым қызметкерлерінің кәсіби білімдері, үйренгендері;
іскерлік бедел, іскерлік байланыс, Консорциум Қатысушыларының
біліктілік, ғылыми және инновациялық жұмыстағы тәжірибесі.
Әр Қатысушы Консорциум жұмысына қатысу түрі мен
көлемі туралы өз бетімен шешім қабылдайды.
«Электронды оқыту жүйесін жабдықтаушылар
Консорциумы» жұмысын жүзеге асыру барысында
Қатысушылардың барлығы ізгі ниеттерімен, ерікті түрде
жұмыс істейді. Келіспеушіліктер орын алған жағдайда
олар келіссөздер арқылы шешіледі, ал келісімге қол
жеткізілмеген жағдайда дау-дамай Қазақстан
Республикасы заңнамасына сәйкес шешіледі.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Ортақ меншік
Кәсіпорын түсінігі, мақсаты және міндеттер Кәсіпорындардың ұйымдастырушылық, құқықтық формалары
Концерн түрлері
НЕСИЕ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Кәсіпкерліктің жіктелуі
Bitcoin - тен әлдеқайда бұрын құрылған екі өлшемді массивтің деректер құрылымын анықтайтын техникалық термин
Комерциялық заңды тұлға
Кәсіпкерлік жайында
Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны Кәсіпкерлік – белгілі бір істі істей білу, ол адамның еркін
Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар
Пәндер