Сайтқа презентация қосу

АТФ БАНК БАСШЫЛЫГЫ, ОНЫҢ ТАРИХЫ, МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ, БҮГІНІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ

АТФ БАНК БАСШЫЛЫГЫ, ОНЫҢ ТАРИХЫ, МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ, БҮГІНІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ

Жоспар:

АТФ Банк туралы мағ лұ мат; Банк басшылығ ы; Банктің даму тарихы; Банк серіктестіктері; Банктің елшілес ұ йымдары; Қ азіргі таң дағ ы АТФ Банк; Банк қ ызметі бү гіні жә не

Логотипі: Түрі: Лицензия: ДСЖ-ға қатысуы: Биржадағы листингі: Қызметі: Құрылған жылы: Бұрынғы атаулары: Орналасқан жері: Басты адамдары: Жарғылық капиталы: Меншікті капиталы: Активтері: Таза табысы: Басшы компания: Еншілес компания:

Аудитор: Сайты:

«АТФ Банк» АҚ Акционерлік қоғам № 239 28 желтоқсан 2007 ж. №004 куәләгі 9 желтоқсан 2004 ж. ҚҚБ, LSE, LuxSE Банк қызметтерінің барлық түрі 1995 Алматы қаржы сауда қоры Қазақстан, Алматы Ромео Коллина (директор), Эрик Хэмпел (директорлар кеңесінің төрағасы) 152,9 млрд теңге (2011) 67,7 млрд теңге (2011) 1011,1 млрд теңге (2011) 8,6 млрд теңге (2011) UniCredit Bank Austria AG (99,75%) АҚ «АТФ Финанс» (100%), ЖШС «АТФ Инкассация» (100%), ATF Capital BV (Нидерланд) (100%), ЖШС «ЮниКредит Банк» (Қырғызстан) (97,1%) KPMG atfbank.kz

Бұл Қазақстандағы төртінші ірі қаржы институты саналады. Көптеген қаржы мекемелері секілді банкі қызметінің сан салаларымен айналысады. Соның ішінде республикадағы ірі кәсіпорындарды қаржыландырып, шағын және орта бизнес саласына несие беруші. АТФ банкі Еуропалық қайта құру және даму банкімен, сондай-ақ, Экономиканы қалпына келтіру жөніндегі Германияның несие институтымен, Азия Даму банкімен және Бүкіләлемдік банкпен бірлесе отырып елдегі шағын және орта бизнестің дамуына қаржылай көмек көрсетуге көңіл бөлуде.

Банк басқармасының төрағасы Ерекбұлан Оқаев салған жерден әңгімесін өздерінің Қазақстандағы төртінші банк екенін айтып өтті. - Әрі біз елдегі жас қаржы институтымыз, 1995 жылдан бері қызмет істеудеміз. Осы аз ғана уақытта биік жетістіктерге қол жеткіздік, - дегенді айтты.

“АТФ Банк” даму тарихынан мағлұмат

1995 жылы құрылған «АТФ Банк» Акционерлік қоғамы Қазақстандағы банк жүйесіндегі алдыңғы қатардағыларының бірі болып отыр. 1995 жылдың маусымында ҚР Ұлттық Банкімен ЖАҚ «Алматинский торгово-финансовый банк» болып тіркелген «АТФ Банк» ҚР Ұлттық Банкінен теңге және шетел валюталарымен жүргізілетін операцияларға №59 генералды лицензия алды.

Қ араша 1996 Алматы сауда - қ аржы банкі Visa EuroCard/MasterCard, Diners Club, JCB, American Express тө лем карталарымен жұ мыс жасай бастады. Мамыр 1997 Қ Р Ұ лттық банкі Алматы сауда - қ аржы банкін халық аралық стандарттар бойынша жұ мыс істейтін банктердің бірінші тобына енгізді. Қ араша 1998 Қ азақ станда алғ аш рет ө з логотипі басылғ ан 10 жә не 20 г. салмақ тағ ы алтын кесектерді ө ткізу басталды. Желтоқ сан 1998 Алматы сауда - қ аржы банкі Германия мен Қ азақ стан арасындағ ы Ү кіметаралық қ аржылық ынтымақ тастық шең берінде Германия несие желісінің Қ аржы операторы ретінде бекітілді. Қ азан 2000 Бірінші рет шығ арылғ ан 5 000 000 USD сомасындағ ы атаулы купондық облигациялардың табысты орналастырылуы.

Сә уір 2001 Қ оғ ам тү рінің ө згеруі: Банк «Алматы сауда - қ аржы банкі» ашық акционерлік қ оғ амына айналды. Қ аң тар 2002 Алматы сауда - қ аржы банкі «Қ азақ стан Халық Сақ тау банкі» акционерлерінің біріне айналды. Наурыз 2002 Банктің меншік капиталы 5,9 млрд тең геге дейін артты. Маусым 2002 Банк атауы «Алматы сауда-қ аржы банкі» ашық акционерлік қ оғ амынан «АТФ Банк» ашық акционерлік қ оғ амына ө згертілді. Қ ыркү йек 2002 АТФ Банк Атырау, Ақ тө бе, Маңғ ыстау жә не Батыс Қ азақ стан облыстарының басшыларымен ынтымақ тастық туралы меморандумғ а қ ол қ ойды. Наурыз 2003 «АТФ Банк» АҚ «АТФ Банк» ашық акционерлік қ оғ амының еншілес банкі «Апогей Банкін» ө зіне қ осып алды.

Қ азан 2003 «АТФ Банк» АҚ мемлекеттік қ айта тіркеуден ө тті. Желтоқ сан 2003 «АТФ Банк» АҚ қ айта тіркелуіне байланысты банкілік заң намада қ арастырылғ ан тең ге жә не шетел валютасында операциялар ө ткізуге Қ азақ стан Республикасы Ұ лттық Банкінің 08.12.2003 №239 Лицензиясы берілді. Желтоқ сан 2003 АТФ Банк 2003 ж. 11 желтоқ санынан бастап Visa Gold, Visa Business, Visa Classic, Visa Electron карталары тұ тынушыларына арналғ ан жаң а қ ызмет тү рін енгізді. Жаң а қ ызмет кө мегімен карта иелері шетелде болу кезінде банкомат арқ ылы карточкалық шоттағ ы ақ ша қ алдығ ы туралы мә ліметке қ ол жеткізеді. Қ аң тар 2004 АТФ Банк жаң а қ ызмет кө рсету – «Серіктес» бағ дарламасын енгізу туралы жария қ ылды. «Серіктес» бағ дарламасы клиенттерге қ ызмет кө рсету сапасын жоғ арылатуғ а бағ ытталғ ан. Наурыз 2004 АТФ Банк банкілік заң намада қ арастырылғ ан ұ лттық жә не шетел валютасында операциялар жү ргізуге Қ азақ стан Республикасы Ұ лттық Банкінің 2004 жылдың 01наурызындағ ы №239 жаң а Лицензиясына ие болды.

Маусым 2005 АТФ Банк банктің бас офисында жә не 18 филиалында модульдік бағ дарламалық қ амтамасыз етудің флагманы TEMENOS T24 қ ызметтерін пайдаланатындығ ы туралы «АТФ Банк» АҚ жә не TEMENOS Group ө зара келісімгі қ ол қ ойды. ыркү йек 2005 Қ Қ ырғ ыз Республикасының Заң намасына сә йкес АТФ Банктің «Энергобанк» ААҚ (Қ ырғ ыз Республикасы) акцияларының , жалпы алғ анда, 72,92%-ына ие болуы туралы келісімдерге қ ол қ ойылды. Мамыр 2006 «АТФ Банк» АҚ 2016 жылғ а дейін қ айтару мерзімімен 350 миллион АҚ Ш доллары сомасына еврооблигациялар шығ ару бойынша келісімді табысты аяқ тады. Маусым 2007 2007 жылы 21 маусымда Bank Austria-Creditanstalt AG (Орталық жә не Шығ ыс Еуропадағ ы сауда банкілік операцияларғ а арналғ ан ЮниКредит Групп бө лімшесі) мен «АТФБанк» АҚ жеке акционерлері АТФ Банк акцияларының мажоритарлық пакетіне ие болу туралы келісімге қ ол қ ойды. Қ араша 2007 Австрияның Кредитанштальт банкі, Орталық жә не Шығ ыс Еуропадағ ы сауда банкілік операцияларғ а арналғ ан ЮниКредит Групп бө лімшесі ( UniCredit Group ) «АТФ Банк» АҚ шығ арғ ан акционерлік капиталдың жалпы санының 91,8%-ын иемдену ү дерісін аяқ тады». Келісімнің жобаланғ ан бағ асы 2,117 млн. АҚ Ш долларын құ рады.

Банк серіктестіктері

«Қазақстандық

ипотекалық компания» АҚ

«Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ (2000 жылы желтоқсанда құрылған) ипотекалық несиелердің туынды нарық операторы және тұрғындарға ұзақ мерзімді ипотекалық несиелер беретін кредиторларды қайта қаржыландыруды жүзеге асырады. Компания ақша нарығына ұзақ мерзімді қаржы тартуды жүзеге асырады және бұл ақшаны банктерден тұрғындарға тұрғын үй сатып алуға, жөндеу немесе құрылыс салуға берілген ипотекалық несиелер бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға бағыттайды.

2001 жылы 3 шілдеде «АТФ Банк» АҚ және «Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ арасында жеке тұлғаларды тұрғын үй сатып алуға, жөндеу немесе құрылыс салуға несиелеу саласындағы өзара ынтымақтастық туралы Негізгі келісімге қол қойылды. Келісімге сәйкес АТФ Банк тұрғындарға ұлттық валюта 20 жылға дейінгі мерзімде ипотекалық тұрғын үй несиелерін береді және кейіннен Қазақстандық ипотекалық компанияға шегінім жасайды.

«Allianz» Компаниясы
Allianz – ә лем бойынша жетекші сақ тандыру компанияларының ж ә не қ аржылық қ ызметпен жабдық таушылардың бірі. Компания 1890 жылы Мюнхенде (Германия) құ рылғ ан болатын. Allianz бренді біртұ тастық , қ аржылық қ уат жә не клиенттерге жоғ ары сапалы қ ызмет кө рсету белгісі. Allianz барлық ірі жә не кө птеген дамушы нарық тарда жұ мыс жасауда. «Кез-келген бизнес жергілікті» қ ағ идатына сү йене отырып, Allianz қ ызметті кең ейту жә не дамыту жауапкершілігін жергілікті компанияларғ а жү ктейді. Бұ л тек қ ана табысты бизнес-стратегия емес, сонымен қ атар клиенттермен жұ мыс тұ рғ ысынан барынша нә тижелі ә діс. Еншілес компаниялардың ә лімдік желісін табысты кең ейту Allianz- қ а ә лем бойынша 117 300 қ ызметкері бар кө п ұ лтты кә сіпорынғ а айналуғ а мү мкіндік берді. Бү гінде сақ тандыру сыйақ ыларының жартысына жуығ ы Allianz-қ а ә лемнің 77 елінде ашылғ ан ө кілдіктер жә не еншілес кә сіпорындар қ ызметі есебінен. Allianz ә рқ ашан уә десін орындай отырып, 100 жылдан аса табысты қ ызметін жү зеге асырып келеді. Компания клиенттері Allianz ең тартымды жә не пайдалы қ аржы ө німдерін ұ сынатынын біледі. Allianz – тек қ ана

Банктің еншілес ұйымдары

АҚ « АТФ ФИНАНС »

«АТФ Финанс» АҚ – «АТФ Банк» АҚ 100% еншілес ұ йымы 2006 жылы қ арашада құ рылды. Компания мақ саты " Алматы қ аласындағ ы аймақ тық қ аржы орталығ ы туралы " (ААҚ О) Қ Р заң ына сә йкес құ нды қ ағ аздар нарығ ында қ ызмет жасау. Компанияның басты міндеті сапалы қ аржылық қ ызмет кө рсетуде клиенттер қ ажеттіліктерін барынша толық қ анағ аттандыру, олардың ө ндіріс-қ аржылық қ ызметін дамыту жә не оптимизациялауда, ө зара тиімді ә рі ұ зақ мерзімді ынтымақ тастық ты нығ айтуда кө мек кө рсету. Компания құ нды қ ағ аздар нарығ ындағ ы қ ызметті жү зеге асыруғ а Қ азақ стан Республикасының қ аржы нарығ ы мен қ аржылық ұ йымдарды қ адағ алау жә не реттеу агенттігімен берілген №0401201652, №0403200900 лицензияғ а ие. Бұ л лицензияғ а сә йкес, «АТФ Финанс» АҚ құ нды қ ағ аздар нарығ ында номиналды ұ стаушы ретінде есепшот ж ү ргізу құқ ығ ын қ оса алғ анда делдалдық жә не дилерлік қ ызметті жү зеге асыруғ а, сонымен қ атар инвестициялық портфельді

«АТФ инкассациялау» ЖШС

Қ олдағ ы ақ шаны тасымалдауғ а қ атысты ө з тә уекелдерін тө мендетуге арналғ ан банкілік операцияларды жү зеге асыратын банктер мен ұ йымдардың қ ызметтерін ө ркениетті тү рде пайдаланғ ысы келетін потенциалды клиенттердің ө сімін есепке ала отырып, «АТФ Банк» АҚ 2007 жылы екінші дең гейлі банктерге, ә ртү рлі меншік тү рлері ұ йымдарына, сонымен қ атар жеке тұ лғ аларғ а банкноталар, тиындар жә не құ ндылық тарды инкассациялау бойынша қ ызмет кө рсетуші «АТФ Инкассация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құ рды. «АТФ Инкассация» ЖШС ө з клиенттеріне келесі қ ызмет тү рлерін ұ сынады: - ақ ша тү сімі бар сө мкелерді инкассациялау жә не банкіге жеткізу; - материалды-жауапты тұ лғ ағ а еріп жү ру; - екінші дең гейлі банктердің операциялық кассаларына; - екінші дең гейлі банктердің облыстық филиалдарына кө мек жеткізу;

« Отан » ашық жинақ зейнетақ ы қ оры» АҚ
Қазақстан - ТМД елдері арасында халықты әлеуметтік қамтамасыз ету реформасын бірінші болып іске асырды. Бүгінде біз 1998 жылы «Қазақстан Республикасындағы зейнетақылық қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңын енгізуден бастау алған зейнетақылық реформа өзінің өзектілігін және сенімділігін көрсетіп, нақты нәтижелерге қол жеткізгенін байқай аламыз. Егер қалыптасу кезеңінде ол бірсыпыра қиындықтарға тап болса, қазір жинақ зейнетақылық жүйе - ең алдымен салымшы пайдасына жұмыс істейтін жөнделген механизм

.

«Отан» АЖЗҚ » АҚ еліміздің зейнетақ ы нарығ ында жетінші жыл табысты жұ мыс істеп келеді жә не бұ л уақ ыт ішінде – ө зін тұ рақ ты жә не сенімді Қ ор ретінде кө рсетті. Қ ор қ ызметінің негізгі ұ станымдары ашық тық , мө лдірлік жә не профессионализм болып табылады.

«Сибирь банкі» ЖАҚ
Банк жарнашылардың жалпы жиналысы шешімімен құ рылғ ан (протокол №1 09.03.1989), жә не 1989 жылы 20 қ ыркү йекте Омбы кооперативті «Сибирь» банкі атауымен КСРО мемлекеттік банкімен тіркеуге алынды (тіркеу нө мір 170). Қ атысушылардың жалпы жиналысы шешімімен (протокол №2 09.11.1994) Банктің ұ йымдық -құқ ық тық тү рі (Омбы кооперативті «Сибирь» банкі) жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде анық талғ ан. Банк қ атысушыларының жалпы жиналысы шешімі бойынша (протокол №1 24.04.1998) Банктің құ рылтай құ жаттарын «Жауапкершілігі шектеулі қ оғ амдар туралы» 08.02.1998 мерзіміндегі №14-ФЗ Федералдық Заңғ а сә йкестендіру ү шін жарғ ының жаң а редакциясы қ абылданды. Банк атауы Жауапкершілігі шектеулі қ оғ ам

«АТФ Банк-Қ ырғ ызстан»
«АТФ Банк-Қ ырғ ызстан» ААҚ ашық акционерлік қ оғ аммен болып табылады жә не Қ ырғ ыз Республикасында 1992 жылы 7 мамырдан бастап ө з қ ызметін жү зеге асырып келеді. Алғ ашында Банк Қ ырғ ыз кә сіпкерлікке жә рдемдесу коммерциялық банкі «Кыргызмелбизнесбанк» аталды. Құ рылтайшылар құ рамы ө згергеннен кейін Банк «Кыргызэнергобанк» Энергетикалық Секторды Қ ырғ ыз коммерциялық Банкі аталып, басты мақ саты Қ ырғ ыз Республикасының энергетикалық секторын қ айта құ ру жә не дамытуғ а жә рдемдесу болды. 2001 жылы маусымда Банк қ айта тіркеуден ө тіп, «Энергобанк» ААҚ болып жаң адан аталды. 2004 жылы «Энергобанк» ААҚ акционерлері құ рамына «АТФ Банк» АҚ кірді. 2006 жыл 20 қ азанда «Энергобанк» ААҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында Банк атауын «АТФ Банк- Қ ыр ғ ызстан» АА Қ

Қ азіргі таң дағ ы АТФ Банк

АТФ Банк ө з беделі мен қ ызметін 13 жылдың ішінде құ растырып отыр. Осы ө мір кезең інде «жабық » ірі корпоративтік клиенттерге арналғ ан қ аржы мекемесінен ә мбебап банкқ а айналды, қ аржы нарығ ында ірі кө шбасшы (АТФБанк Қ азақ стан қ аржы институттарының активтер кө лемі бойынша бестігіне жә не ТМД бойынша отыздығ ына кіреді). АТФ Банк кіші жә не орта бизнес субъектілерімен қ арқ ынды тү рде қ арым-қ атынасын жалғ астыруда, Қ азақ стан жә не кө рші елдер нарығ ында ө з еншілестерін кең ейтуде. АТФ Банктің ең басты мақ саты - барлық банк клиенттерін банк қ ызметімен қ анағ аттандыру, олардың қ аржы – ө ндірістік қ ызметінде кө мек кө рсету жә не ұ зақ ә рі берік қ арым-қ атынас орнату. АҚ «АТФБанк» барлық банк қ ызметін жоғ ары жылдамдық пен дамыта отырып, экспорт-импорттық операцияларғ а кө п көң іл бө леді. Банк ірі корпоративтік клиенттердің ішінде сауда ж ә не ө ндіріс компанияларына дағ дыланғ ан. АТФ Банктің еншілес мекемелері тек Казақ стан емес, сонымен қ атар Қ ырғ ызстан, Ресей Федерациясы, Тә жікістан

Стратегия мен жоспарлау
Қазақстан банктерінің төрттігінде тұрақтану және нарықтық үлесін «органикалық өсім» арқылы немесе басқа банктерді сатып алу арқылы 10-15% ұлғайту. Банк клиенттерін сегменттеуде басты 3 концентрация: - Жылдық айналымы 15 млн доллар құрайтын корпорация; - Жылдық айналымы 15 млн доллар құрайтын орта және кіші өнеркәсіптер; - Жоғарғы және орта жеке тұлға клиенттер сегменті (менеджмент және заңды тұлғаларға қызмет көрсететін жұмысшылар, жоғарғы табыс көрсеткіші бар жеке тұлғалар, жоғарғы сегмент тізімінде «миддлкласс»); Банк, сақтандыру және қаржы өнімдерін, қызметтерді арттыру, заман талабына сай технологияларды енгізу; Қазақстанның барлық экономикалық тұрғыда дамыған аудандарында банк бөлімшелерінің болуы және банк операцияларының ТМД елдерінде де артуы.

Банктік жүйе Қазақстан бойынша:
Алматы Астана Ақсай Ақтау Ақтөбе Атырау Жетіқара

Қаскелең Қарағанды Қапшағай Қостанай Қызылорда Павлода Петропавловск

Рудный Семей Тараз Теміртау Талдыкорған Өскемен Орал Шымкент

Банктік жүйе Қазақстан бойынша:
Алматы Астана Ақсай Ақтау Ақтөбе Атырау Жетіқара

Қаскелең Қарағанды Қапшағай Қостанай Қызылорда Павлода Петропавловск

Рудный Семей Тараз Теміртау Талдыкорған Өскемен Орал Шымкент

ОСЫ КОМПАНИЯНЫ ҚҰРУДАҒЫ НЕГІЗГІ МАҚСАТ: Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті ұйымдастыру КОМПАНИЯНЫҢ БАСТЫ ҚЫЗМЕТІ: * клиенттерді сапалы қаржы қызметтермен қанағаттандыру, * оларға қаржы – өндірістік қызметінде көмек көрсету * ұзақ әрі берік қарым-қатынас орнату.

АТФ банкінің ө зіндік капиталы млн. тенге

Физикалық тұ лғ алардың мерзімдік депозиті млн. тенге

Банктің активтері, млн. тенге

Банктің міндеттері млн. тенге

Назарың ызғ а рахмет!


Пән: Банк ісіПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь