Мектеп тәрбие жүйесі ретінде


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы: Мектеп тәрбие
жүйесі ретінде

Орындаған: Қрымбай Б.С
Тексерген: Тұрғанбаева Б.Ш
Тәрбие - мақсатқа бағытталған тұлға
бойында көзқарастар мен сенімдер,
қасиеттер мен құндылықтар, мінез-
құлық нормаларын қалыптастыру
процесі.

Тәрбие - мақсатты, арнайы
ұйымдастырылған жан-жақты үйлесімді
дамыған тұлғаны қалыптастыру процесі.
Тәрбие жұмысының формалары

Нәтижелері

баға Өзін-өзі бағалау

Тәрбие процесінің
Тәрбие принциптері
заңдылықтары

мақсат Тәрбие процесінің
Қарама-қайшылықтары

Практикалық
байланыс ішкі

Жеке адам
сыртқы

Сана мінез-құлық
Мектептегіттәәрбие
Мектептегі рбиежжұұмысыны
мысыныңңүүлгісі
лгісі

Ма ққсаты:
Ма саты:
Жоғары адамгершілік
ӨӨзекті ммәәселе: Жоғары адамгершілік
қалыптастыру
зекті селе:
Ұлттық және әлемдік тәрбие арқылы және
принциптерді
Оқуға, білімге, ғылымқғалыптастыру
принциптерді а ұмтылған, көп
Ұғлтты қ шы
және әлемдік тәқрбие арқылы және
тұл аның ғармашылы қабілетін дамыту мәдениетті меңгерген тғ
О қ уғ а, білімге, ғылым ұалғұамтыл ған, көп
тәрбиелеу
тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту мәдениетті меңгерген тұлға тәрбиелеу

ТТәә
рбие ұұ
рбиежж мысы
мысы
Оқу үрдісінде Ұжымдық қарым- Сабақтан тыс кездегі
Оқу үрдісінде Ұжымдық қарым- Сабақтан тыс кездегі
тәрбиелеу Қатынаста тәрбиелеу тәрбие
тәрбиелеу Қатынаста тәрбиелеу тәрбие

әә
ТТ рбие ңң
рбиекеке есі
есі
Жүргізілетін жұмыстар
Жүргізілетін жұмыстар

Сынып жетекшілерімен Сынып жетекшілер Сынып жетекшілерімен
Сынып жетекшілерімен Сынып жетекшілер Сынып жетекшілерімен
семинары
семинары
Ұстаздармен әә Қыздар, ұлдар
рбиекекеңң
Ұстаздармен ТТ рбие есі Қыздар, ұлдар
есі арасындағы жұмыс
ар қ ылы арасындағы жұмыс
Ата – аналармен арқылы
Ата – аналармен ққ
ОО ырмандар
Жиын-кеңң
ырмандар Жиын-ке естер,
ққауымы естер,
ауымы Мерекелер, м әдени-
Мұражаймен Мерекелер, мәдени-
Мұражаймен Кітапханашымен шаралар
Кітапханашымен шаралар
Мектептегі
Мектептегітәрбие
тәрбиежұмысының
жұмысының
құрылымы
құрылымы
Сабаққ
Саба

Тәрбие берудің жаңа технологияларын қолданып,
ТТ Тәрбие
Оқыту мазмберуді
ұныны
Оқыту мазмұныны
ңңжа
, тң
ң ,
үарлеріні
т ү
технологияларын
ң, әдістерінің
рлеріні ң, ә
қолданып,
дістеріні
тәрбиелік
ң тәрбиелік
әлеуетін жоғарылату;
ӘӘ әлеуетін жоғарылату;
Ойын технологияларын қолдану;
Ойын технологияларын
Пәнаралы қолдану;
қ сабақтар өткізу;
РР Сабақтарды мектеп және қала мұражайлары ө
П ә наралы қ саба қтар ткізу;
мен кітапханаларда өткізу
Сабақтарды мектеп және қала мұражайлары мен кітапханаларда өткізу
ББ
ИИ
ЕЕ Сабаққтан
Сабақтан
Саба
Сабақтан жжәәне
және
және
тан мектептен
немектептен тыс
мектептентыс
мектептен тыс
тыс ұжұмыстар
жжжұмыстар
ұмыстар
мыстар

ЖЖ Ұжымдышығармашылық
Ұжымдық қ шығармашылық іс-шаралар ө
іс-шаралар өткізу
ткізу
ҰҰ ҰД
Ұжымдық
жымды
әстүрлі
Дәстүрлі
Д ә
Дәстүрлі
ст
қ мектепішілік
шығармашылы
шығармашылық
мектепішілік
ү мектепішілік
рлі
қ
іс-шаралар
іс-шаралар
мерекелер
мерекелер
мектепішілікмерекелер
мерекелер
ө
өткізу
өөткізу;
ткізу;
ө
ткізу
өткізу;
ткізу;
ҚалаҚ
кітапханаларымен
ала кітапханаларымен сыныптан
сыныптантыстыс байланысты ңейту;
байланысты кекеңейту;
ММ
ҚалаҚ
Сынып,кітапханаларымен
Сынып,
ала кітапханаларымен
мектеп
Сынып,
мектеп
Сынып,
деңгейінде
мектеп сыныптан
сыныптан
деңгейіндеөзін-өзі
деңгейіндеөзін-өзі
деңгейінде
мектеп
тыс
тыс
өзін-өзібасқару
өзін-өзібасқару
байланысты
байланысты
басқару ж
басқару ж
ке
үйесін дамыту
жүйесін ңейту;
кеңейту;
дамыту
үйесін дамыту
жүйесін дамыту
ЫЫ
СС
Қ арым-ққатынас
Қарым- атынас
Ы
Ы
Оқушылардың бейресми қатынасын ұйымдастыру;
Оқушыларды
Сынып саңғбейресми қатынасын
аттар, әдеби кештер өұткізу;
йымдастыру;
Сынып са ғаттар, ә деби кештер ө ткізу; қ іс-шаралар;
Бірлескен мектепішілік іс-шаралар өткізу: КВН, спортты
Бірлескен мектепішілік іс-шаралар өткізу: КВН, спортты қ іс-шаралар;
Жанұя
Т
Ә
Р Ата – аналарды мектептің оқу-тәрбие жұмысына қатыстыру;
мектептің оққ-педагогикалы
у-тәрбие жұмысына қатыстыру;
АтаАта – аналарды
– аналарды психологиялы қ салауаттандыру;
Б Ата – аналарды психологиялы қ -педагогикалы
Ата – аналар оқуын өткізу; қ салауаттандыру;
Ата – аналардыАта – аналар оқ уын өткізу; қатыстыру
И мектепішілік мерекелереге
Ата – аналарды мектепішілік мерекелереге қатыстыру

Е

Ж Қоғам
Ұ
М
Ы Қоғамдық іс-шаралар өткізу: спорттық сайыстар, әскери байқаулар;
Қоғамды қ іс-шаралар
Сауы өткізу: спортты
қтыру лагерьлеріні қ сайыстар,
ң жұмысын әскери байқаулар;
ұйымдастыру;
С СауыҚ қтыру лагерьлеріні ң жұмысын ұ йымдастыру;
оғамға пайда еңбекті ұйымдастыру
Қоғамға пайда еңбекті ұйымдастыру
Ы
Педагогикалық процесс қызметі етуші жүйе
ретінде

ҰҰстаздар
стаздар Іс-әәрекет
Іс- рекет

Іс-әәрекет
Іс- рекет ооққушылар
ушылар
Тәрбие принциптері

Принцип-
тері

Тәрбиенің өмір мен
Тәрбиенің Ұжымда және ұжым
Тәжірибемен
мақсаттылығы Арқылы тәрбиелеу
байланысы

Тәрбиеленушінің Тәрбиелік
Тұлғасына қойылатын ықпалдардың Үздіксіздігі мен
Талаптар мен құрметтің тізбектестігі беріктігі
бірлігі жүйелігі

Жас және жеке
Ізгілік бағыттағы Табиғатқа
Ерекшеліктеріне
принцип сәйкестілік принцип
байланысты
Өзін-өзі тәрбиелеу

Адамның өзінің теріс
Қылықтарын жойып,
Жағымды қасиеттерін
Өзін-өзі тәрбиелеудің
Жетілдіру жөніндегі
Саналы, мақсатты Әдістемесі
Іс-әрекеті.

Өзін-*өзі тәрбиелеудің
Мақсатын қою

Өзін-өзі тәрбиелеу
Бойынша жұмыстарды
жоспарлау

Өзін-өзі тәрбиелеудің
Нақты тәсілдерін игеру

Өзін-өзі бақылау

Өзін-өзі анықтау

Өзін-өзі бағалау

Өзін-өзі
сендіру

Өзін-өзі
ұйымдастыру

Өзін-өзі
жетілдіру
Қайта тәрбиелеу

Қайта тәрбиелеу -бұл
тәрбиелік ықпалдар
жүйесі, оның барысында құлықтық
дамуымен
Қайта тәрбиелеудің
жүріс-тұрысындағы
Әдістері
ауытқулар түзетіледі және
қоғамның моральдық
талаптарына сай
тұлға сапалары қалыптасады

Басқа іс-әрекетке жету-бұл Еріксіз көндіру- бұл басқа
Қайта ұғындыру- бұл тәрбиесі
тәртібімен мінез- әдістердің мүмкіншілігі
Қиын балалар педагогикалық
Құлқынығң дамумында ауытқуы Сарылғанда педагогикалық
Тұрғыда қараусыз қалған
бар және әлеуметтік
Оқушылар бойындағы дұрыс емес
Балалардың белсенділігін Тұрғыда өте қараусызщ
Сенімдерді
Арыттыру қоғамдық пайдалы қалған балаларға
Қайта құру әдісі
Іс-әрекетке ауыстыру Қолданылатын педагогикалық
Әдісі әсер ету

Күрт өзгерту-бұл тұлған
ың ұжым және қоғамме
Қайта оқыту- бұл теріс қатынасынығң бұзылысын
Қажеттіліктері мен Шұғыл қалпына
Дағдыларды Келтіру әдісі.
Түзеті әдісі Бұл қайта тәрбиелеудің
Макаренко
Жасаған арнайы әдісі
Тәрбие процесі

Тәрбие процесі-жеке адам мен балалар ұжымын әлеуметтік
тұрғыдан қалыптастыруда, оларды, өмірге дайындап, қоғамда өз
орнын таба білуге үйретіп, әрбір әрекетімен, қызметімен қоғамға
пайда келтіруде, өз жеке басына қанағаттанған сезіммен қарауға
тәрбиелеу.

Тәрбие процесінің құрылысы өз ерекшеліктеріне байланысты
алдына айқын мақсаттар қойып, тәрбие мазмұның соған негіздеп,
оларды іс-жүзіне асыруда тәрбиенің формалары мен әдіс-
тәсілдерін, объективтік мүмкіндіктерін сонымен қатар ең соңында
жеткен жетістіктерідің қорытындысын белгілейді.

Тәрбие процйесінің екі жақтылық функциясының мәні –педагогтің
белгілі мақсат пен жасаған педагогикалық ықпалы, табиғи түрде,
оқушының өмірі мен іс-әрекеттерінің үйлесуі қажет.
Тәрбие процесінің ерекшеліктері

Тәрбие процесі-жеке тұғаны қалыптастыруды
мақсатқа бағытталған үрдіс.
Тәрбие процесі-тәрбиеші мен
тәрбиеленушінің тиімді өзара іс-әрекеті
(ынтықмастығы).
Тәрбие процесінің көп факторларлығы
объективтік және субъективті.
Тәрбие процесінің ұзақтылығы тікелей емес
тәрбие ықпалы кезеңінен нәтижеден алыстау
мен сипатталады.
Тәрбиенің мақсатқа бағытталған
ықпалдары

Ресми емес топ мектеп

үйелмен отбасы

Көше Бала-бақша

қоғам
Тәрбие процесінің мәні

Методология

Тәрбие процесінің Тәрбие процесінің
анықтама этаптары құрылымы

Қоғамдық тәрбиенің
Жеке адамда
Тәрбие Міндеті (жеке адмды
қалыптастыру жан-жақты дамыту)

Адалдық, сенім
Нақтылы мақсаты
процесс Бейімділікті
қалыптастыру міндеті

Қарым-қатынасты Өзін-өзі тәрбиелеудің
Тәрбие процесі қалыптасру Мақсаты, міндеті

Білімді көрсетуді
мазмұны қалыптастыру құралы

Әдісі

мазмұны

құралы

Әдісіі

мазмұны
Тәрбие заңдылықтарын процессінің қарама-қайшылықтары

Қарама-қайшылықтар

ішкі сыртқы

Жеке тұлға
Мектеп, жекеленген
дамуының
Отбасы тәрбиелері
қозғаушы күші

Орта әсерлерімен
жандүниесі
ықпалдары

Жан-жақты
Қызығушылығы
мақсаттар
Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық
ойлар тарихында

Американ педагогы Эдвард Торндайк
: «Тәрбие жалпы алғанда адамда
басқа адамдарға деген
мейірімділікті, игілікті және таза
ләззат алуға ұмтылысты дамыту
қажет», - деп айтты.
МЕКТЕП ҰЖЫМЫ
Біздің елімізде қазірі қоғамның маңызды
ұясы - мектеп ұжымы баланы дамытуда және
қалыптастыруда үлкен роль атқарады.

Мектептегі оқушылар ұжымы - бұл
іс-әрекетімен (оқу,еңбек т.б) бірігіп топтасқан
балалардың мақсатқа бағытталған тұрақты
бірлестігі.
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі

Сынып жетекшісі қызметінің мазмұны оқушылардың белгілі
топтарында педагогикалық үрдіске жетекшілік ету
функциясымен анықталады.
Сынып жетекшісі оқушылардың әртүрлі іс-әрекетін
ұйымдастырады: танымдық, еңбек, эстетикалық, сонымен бірге
оқушылардың еркін қарым-қатынасы оқушылардың дем алу
бөлігі болып табылады.
Сынып жетекшісінің қызметінде бақылау және түзету қызметін
жүйелі және сауатты жүзеге асыру тәрбиелік,
ұйымдастырушылық және дамытушылық мәні зор, тәрбиелік
үрдістің тиімділігін арттырады.
Сынып жетекшісі жұмысын жоспарлау

Мақсаты сынып жетекшісінің тәрбиелік іс-әрекеттің мақсатын
қатысушылармен бірге қарастыру болып табылады. Оқушылардың
жас деңгейлеріне байланысты және сынып ұжымының қалыптасу
деңгейі сынып жетекшісінің бұл үрдісте қатысу бөлігі өзгереді.

Мақсат логикасы сынып жетекшісінің қызметін жоспарлау
үрдісінде көрінеді.Тәрбие жұмысын жоспарлау – бұл сынып
жетекшісінің өзіне және сынып ұжымын іс-әрекетті тиімді
ұйымдастыруға көмек көрсету.

Ұқсас жұмыстар
Мектеп тәрбие жүйесі
Вставка тәрбие жүйесі Мектеп рисунка ретінде
Тәрбиелік жүйе
Білім беру мекемелерін басқарудың құрлымы
Педагогикалық менеджмент нысандарының ерекшеліктері мен сипаттамасы
Педагогика ғылымының салалары, басқа ғылым салаларымен байланысы
Тəрбиенің құралдары
Психология пәнінің теориялық және методологиялық негізі, ғылыми негізі
Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі
Мектеп тәрбие жүйесі ретінде алынса
Пәндер