TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
Презентация қосу
Pascal тілінде бағдарламалау

Паскаль тілінде программа жеке - жеке жолдардан т ұрады.
Оларды теру, түзету арнайы мәтіндік редакторлар
атқарылады.Бір қатарда бірнеше команда немесе
оператор орналаса алады, олар бір - бірімен нүктелі үтір (;)
арқылы ажыратылып жазылады, бірақ бір жолда бір
ғана оператор тұрғаны дұрыс, ол түзету жеңіл, әрі оқуға ыңғайлы.
Паскаль тілінде программа үш бөліктен тұрады: тақырып,
сипаттау бөлімі және операторлар бөлімі. Кез келген
программаның алғашқы жолы PROGRAM сөзінен басталатын
оның тақырыбынан тұрады. Одан кейін программаның ішкі
объектілерінің сипаттау бөлімі жазылады. Program BASTAU:
Сипаттау бөлімі begin Операторлар бөлімі end
Операторлар бөлімінде командалар ретімен орналасады.
Паскаль тілінде пайдаланылатын барлық типтер скалярлы қ
(қарапайым) және құрылымдық (структуралық) болып үлкен
екі топқа бөлінеді. Скалярлық (қарапайым) типке шамалардың
стандартты типі және жасанды тип (та ғайындалған) жатады.
Стандартты типтерге: • Бүтін - INTEGER; • Нақты - REAL; •
Логикалық - BOOLEAN; • Тіркестік - (STRING); • Мәтіндік (ТЕХТ)
тәрізді типтер жатады. Құрылымдық типтері жиымдар - ARRAҮ,
жазбалар - RECORD, жиындар - SET және файлдар - FILE
түрлеріне бөлінеді. Си тілімен Паскаль тілінде жазыл ған
бағдарламалардың басты айырмашылығы - Си тілі бұл жүйелік
бағдарламалау тілі, сондықтан ол жүйелік бағдарламалау
деңгейіне арналған. Паскальда жазылған мәтін көбінесе есеп
шығарудың алгоритмін көрсететін формальды тіл. Ал Си тіліндегі
мәтін тек фрмальды емес, есеп шығару алгоритмінің машиналы қ
бағытталған көрінісі болуы мүмкін.
C++ тілінде нәтижені қайтармайтын void типіндегі
функцияға ұқсас процедура жоқ, сондықтан барлық
жағдайда функция атынан кейін () символын жазған жөн
(мысалы getch()). Сонымен қатар, Си тілінде функциялардың
кіріктірілуі және функцияға кластың сипаттамасын кіргізу
оырндалмайды. С++ тілінде меншіктеу операторы
"=" символымен белгіленеді. Ал логикалық теңдік операторы
"==". Логикалық теңсіздік операторы үшін С++ тілінде
"!=" операторы қолданылады. Сонымен қатар С++ тілінде
"және", "немесе" сөздерінің орнына "&" және "||"
символдары қолданылады. Сөйтіп, Паскальда if
(a<>b) or (b=c) түрінде жазылатын функция if((a!=b)
|| (b==c)) былай жазылады. Мәтіндік жолдарды
белгілеу үшін бірлік тырнақшалар " ' " қолданылады.
Ал жолдарды белгілеу үшін екілік тырнақшалар " " "
қолданылады. Паскальдағы with кілттік сөзінің Си
тілінде эквиваленті жоқ, сондықтан әрбір айнымалыға,
функцияларға кластың атын тіркеп жазу керек.
C++ тіліндегі программаның құрылымы

С++ тіліндегі кез келген программа бір не бірнеше
Функциялардан тұрады. Міндетті түрде жалғыз басты функция
main () анықталуы тиіс, әрқашанда программаны орындау содан
басталады. Басқаша айтқанда, дәл осы атқарушы барлы қ
жұмысты орындайды. Функцияның сипаттамасы тақырып пен
денеден тұрады.Функцияның ерекшелік белгісі болып оның
атынан кейінгі дөңгелек жақшалар саналады.Функция денесі
әдетте фигуралық жақшаларға алынып, әрбірі нүктелі үтір (;)
символымен аяқталатын операторлар жиыны болып табылады.
С++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланыл ғанынша
дейін сипатталуы тиіс. Әдетте барлық айнымалылар
функцияның басында бірінші орындалатын оператор алдында
сипатталады. Мағынасы бар аттар программаны оқуды
және түсінуді жеңілдетеді; комментарийлер де бұл ма қсатта
қызмет етеді. Комментарий – программа ма ғынасын т үсінуге
көмектесетін ескертулер. /*мен*/ арасындағы кез келген
Символдар комментарий болып табылады. Олар оқырман
үшін арналған және де компилятормен ескерілмейді.
•Паскальдағы case операторын Си тілінде
•switch операторы алмастырады. Case операторына
• қарағанда Switch операторы бір шартты орындағаннан
• кейін жұмысын тоқтатпай, ары қарай барлық
• операциялар орындалғанға дейін жұмыс істейді.
• Осындай жағдай болмау үшін, әр шарттан кейін
•break операторын тіркеп жазу қажет.

Ұқсас жұмыстар
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Pascal тілінде бағдарламалау
Бағдарламалау тілдері
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Программалық жабдықтар
Microsoft Windows - IBM тәрізді компьютерлерде графикалық интерфейсті қолдануды кеңінен жүзеге асырған, қазіргі заман талабына сай жасалған операциялық орта
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
Желілік операциялық жүйелер
Трансляция түсінігі
Графикалық ақпаратты ұсыну
Пәндер