«Сесиль Лупан жүйесі бойынша мектепке дейінгі балаларды оқуға үйрету»


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
«Сесиль Лупан жүйесі бойынша
мектепке дейінгі балаларды
оқуға үйрету»

Орындаған:

3 курс П-223:
өзінің екі қызын
Әдістеменің негізгі тәрбиелеу тәжі-
принципі — оқыту рибесі ерте даму-
ата-анаға және ба- дың негізіне кірген
лаға қуаныш сезімін әдістемесі бүкіл
әкелу керек. әлемге танымал
қылған, әлемге ең
Сесиль танымал ана.
Лупан
(Cecile B.
Loupan)

Сесиль Лупан әдістемесі
ата-аналарға баланың
жеке ерекшеліктерін, қы-
зығушылықтарын, бейім-
діліктерін толығымен ес-
кере отырып, үйлесімді
және жан-жақты дамыту-
ға көмектеді.
Сесиль Лупан — “Өз балаңа сен”
кітабының авторы. Автор ұсынып
отырған негізгі ой балалар қамқор-
лықпен көңіл бөлуді талап етпейді,
оларға тек ата-анасы бере алатын
қызығушылықпен көңіл бөлуді қа-
жет етеді деп түйінделеді.
Сесиль Лупан «Бала — бұл толтыруды қажет ететін құман,
жағуды қажет ететін от» деп түсіндірді.

Ол балаларға тәжіри- Сесиль Лупан әдістемесі
белер өткізбеді, бала- тәрбиелеудің барлық сұ-
бақшаларда, мед.ұйым- рақтарын шешуге үміткер
дарда жұмыс істемеді, емес, «данышпанды өсіру»
тек өзінің екі қызын рецептерінен тұрмайды.
сүйіспеншілікпен тәр- Оның мақсаты — баланың
биелеп, келесідей бала- туылуынан бастап, өз бала-
ның даму әдістемесін сына керемет әлем ашқысы
сынға алып, оларды келетін ата-аналарге кеңес
бейімделуге әкелді. беру.
Сесиль Лупан әдістемесінің пайда
болуы

Шын мәнінде Сесиль Лупан әдістемесі бойынша
баланы дамыту ерекшелігі Лупан әдісі балаларды Доман
бойынша оқыту әрекетінен шыққан, бірақ Глена
Доманнан қарағанда онда бәрі жекелей алынған, ол
баладағы ерте даму әдістемесін ондағы
қызығушылықтың пайда болуымен байланыстырады.

Лупанның «Өз балаңа сен» атты кітабы бойынша
үйде еш қорықпастан дайындауға болады.
Сесиль Лупан әдістемесінің негізгі қағидалары

Балаларды кез келген Әдістеменің негізгі
оқыту қызықты принципі — оқыту
ойын- ата-анаға және ба-
ға ұқсауы керек, оны лаға қуаныш
бала жалықпай тұрып сезімін
аяқтаған абзал. әкелу керек.

Сесиль Лупан ата-
аналарды балаға Ол сенімді: білім
барлық нарселерді түсінуден бастау
ол түсінбейтініне алады.
қарамастан айтып
беруге шақырады.
Оның әдістемесінің Сесиль Лупан өзінің
негізін ән айту, өлең- баланың ерте дамуы
дермен және көрнекі туралы жеке «стра-
әрі жарқын сызба ма- тегиюясын» жасап
териалдармен жұмыс шығарған. Оның не-
құрайды. гізгі бекіткені: «Бала-
ға күнделікті міндетті
оқыту бағдарламасы
керек емес».
Оның әдістері
жақсы сезім
шараларымен
өзгеше екендігі
белгіленген.
Оның оқытуы
бойынша балаға
көп қиын сөздер
беруге болмайды,
бірақ тұрмыста ба-
лаға көрнекілік
үшін әр түрлі көп
сөздер қажет.
Автордың ұсыныстары

Баланың тілі даму үшін
Әріптер мен цифраларды
оған кітап оқып беру ма-
оңай үйрену үшін әріп-
ңызды. Әдістеме авторы
пен бірге әріптің үстіне
балаға қиын ертегілер
сурет салып қою керек.
мен мысалдар оқып, тү-
Мысалы, «К» әріпінің
сіндіруді ұсынады.
үстіне көбелек салып қою.
Сесиль Лупан әріптің
Баланы оқыту қызықты атауын қандай да бір
ойынға ұқсауы тиіс. сәйкес келетін бала-
Оқу сияқты маңызды лар әнінің ырғағымен
процесске де көңілді әндетуді ұсынады.
қарауға болады. Және жақын арада
бала әліпбиді есіне
сақтап алады.

Кейін «дауысты және Лупан баланың әр
Заттардың атауын
дауыссыз» әріптердің мағыналы сөзін
карточкаларға жазып,
әні айтылады. Оқуға қағаз бетіне үлкен
бөлмеге орналасты-
бала сөйлей бастағанда
әріптермен жазып
руға болады.
үйреткен дұрыс. отыру керек.
Шынымен де тапқыр ой!

Лупанның айтуынша, Бала қарапайым Біріншіден, сөзді үлкен қылып
"біздің балаға жасай сөздерді оңай жазу керек, екіншіден оқу балада
алатын сыйдың бірі оқыған кезде, бірақ эмоционалды жауап тудыру керек.
оқуға қызығушылығын кітаптағы Осы кезде көмекке баланың және
арттыру, оқу бұл — мәтіндерді әлі оқи сүйікті ойыншықтарының
мәдениеттің негізі ғой. алмағанда фотосуреттері бар қолдан жасалған
Сондықтан оны бала оқытудың бастапқы кітаптар көмекке келеді. Алдымен
басты рөлде этапында қолдануға бұл фотосуретке сәйкес қарапайым
ойнайтындай, қызықты болады. Тіпті үлкен қолтаңбалар: "Маша ұйықтап
оқу іс-әрекетіне қаріптегі әліппелер жатыр", "Мен көлікпен ойынап
айналдыруымыз керек". балаларға жатырмын" және т.б. Қандай бала
Бұл мақсат үшін бөлек арналмаған. осындай өзі туралы керемет кітапты
кітаптар жасалады. оқудан бас тартады? Кейін
хайуанаттар паркіне саяхат немесе
Туған күнмен құттықтау, тіпті бала
және оның ойыншықтары туралы
ертегі әңгіме ойлап тауып кітап
жасауға болады.
Әдістеменің оң және теріс жақтары

Артықшылықтары
Кемшіліктері:
- С.Лупан әдістемесі – бұл - Кітапта С.Лупан ата-аналар
мамандардан догмалар емес, қолдай бермейтін емшектегі
аналар құпиясы; баланы жүзі мен сүңгуге үйре-
- С.Лупан балаларға оқытуды, туге басты назар аударған;
тарихты, музыканы үйретудің - С.Лупан әдістемесі өзінің
белгілі бағдарламаларын жеке тәжірибесінде қыздарын
ұсынады; тәрбиелеуде негізделген және
- Әдістеме баланың белгілі кез келген балаға толығымен
бір ғылымға бейімділігін, қолданыла алмайды.
басым жақтарын дамыту қа- - Әдістемеде баланың жас ерек-
жеттілігін есепке ала отырып шелігі бойынша ұсыныстар мен
үйлесімді дамытуға бағытталған; жаттығулардың біліктілігі жоқ.
- Әдістеме ана мен баланың Сондықтан С.Лупанның әдіс-
физикалық жіне психоэмо- темесінің негізінде Сіздің бала-
ционалды қарым-қатынасын ңызға сәйкес келетін жеке бағ-
дағы маңыздылықты дарлама құру қажет.
атап өтеді.
Қолдан жасалған кітаптардан басқа Лупанда оқуды түрлендіруді ң көп қызы қты
ойлары бар:

Жазбалар-тосын сыйлар,

Кезекпен оқу,

Ойын туралы түрлі ойындар.
Сесиль Лупанның айтуынша, «Өз балаңа сен» кітабында келтірілген
ұсыныстарға сөзсіз ерудің қажеті жоқ. Әр бала — жеке тұлға.
Белгілі балаға ненің қажет, ненің қажет емес екенін т үсіну керек. Сесиль
Лупанның кеңестері ата-аналардың өз баласының дамуы әдістемесін жасап,
бұл ата-аналардың бойында жігер мен қиялды оятады.
Қорыта айтқанда, егер сіз өз балаңыз құлшыныспен оқу мен
жазуды үйренсін, көп білуге ұмтылсын, өзі үшін әлемді қуаныш-
пен ашсын десеңіз Сесиль Лупан әдістемесі сізге керектісі!
Сесиль Лупан бойынша оқыту – оның көмегімен бала
жаңа білім ала алатын процесс. Сесиль Лупанның әдіс-
темедегі негізгі ойы келесіде қорытындыланады: Бала
үшін ең жақсы педагог ата-ана.
Назарларыңызға
рахмет !!!

Ұқсас жұмыстар
Кіші мектеп жасындағы балаларды психодиагностикалау ерекшеліктері
Мектепке дейінгі ұйымда оқыту технологиялар
Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестер коррекциясы
Тілдік қанығу мектеп жасына дейінгі балаларға тілді оқытудың тиімді технологиясы ретінде
А.П. Усованың мектепке дейінгі тәрбиеге қосқан үлесі
Балалардың мектепке психологиялық дайындығы
Тіл дамыту әдістемесі
Музыкалық сабақтардың мазмұны, құрылымын жоспарлау және өткізу жолдары
Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қиял түрлерін зерттеудің психодиагностикалық әдістер жинағы
Дидактикалық ойындар арқылы мектеп жасына дейінгі балада қарапайым математикалық түсініктердің қалыптасуы
Пәндер