Айнымалы ұғымы. Айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын программа


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Орындаған: Нұржанова С.Н.
ТОбы: ВТ-405
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.
• Айнымалылар деп
программаның
• Айнымалы – компьютер жадының ат
орындалу барысында қойылған аймағы. Оған мән
әр түрлі мәндерді берілгенде, сол аймаққа мәннің екілік
коды жазылады. Айнымалы мәнін
қабылдай алатын қолдану үшін оның атын –
идентификаторын және мән
шамаларды айтады. орналасқан аймақтың адресін білу
керек. Олар идентификаторлармен
белгіленіп, әр уақытта әр түрлі мәнге
ие бола алады. Айнымалылардың
белгіленулері: alfa, y, x_3, summa, baga,
Оның жазылу форматы: , ..., ; a1b8, т.с.с. Айнымалы атауы оның
Мысалы: іnt a, b=5, d, D; орындайтын міндетіне сәйкес, түсінікті
және қарапайым болғаны жөн.
float c, alfa=2.15, b4=1.336e2; Айнымалыларды сипаттау оларды
char symbol, cc; пайдалану алдында кез келген жерде
string coz, coilem; орналасады да, алдында олардың типі
көрсетіледі.
• үшін алдында сипатталған тұрақтылар мен
мәні анықталған айнымалыларды қолану ға
болды: int xl = 1, х2 = 2 * xl;
Айнымалыларды жариялау бөлек оператор
болуы мүмкін немесе ол кейбір операторлар
ішінде істелінеді.
• мысалы ,
• цикл операторында :
• for ( int i = 0; i

• Сипаттау кезінде бірден бастапқы мән меншіктеуге болады, оны айнымалыны инициалдау
дейді. Си тілінде символдық тіркестерді сипаттау үшін арнайы тип жо қ, олар к өбінесе char
типтегі элементтерден тұра-тын массив (жиым) ретінде қарастырылады. Жолды қ немесе
тіркестік символдар ЭЕМ жадында көршілес ұяшықтарда сақталады да, оларды ң со ңында
‘\0’ символы тұрады. Символдар қатарының ұзындығын анықтау үшін strlen сөзі
қолданылады.
• char m1[]=”Таңбалар жолы”;
• char m[44]=”Только ограничтесь одной строкой”;
жергілікті сыртқы

Жергілікті айнымалылар Сыртқы айнымалылар кез
функция ішінде келген функция сыртында
сипатталады да сонда ғана сипатталады да, сол
“көрінеді”. функцияның кез келген жерінде
қолданылады.
Кез келген функцияны анықтау үшін форматы:
<тип нәтиже> <функция аты> (параметр тізімі)
{<функция денесі>
}
Mысалы:
#include
Int max (int m, int n, int k);
Main ( )
{ int a,b,c;
Printf (‘a,d,c=’);
Scanf (“%i,%i”,&a,&b,&c);
Priktf (“max (a,b,c)=%i”, max (a,b,c));
Return (0);
}
Int max (int m, int n, int k);
{
Int d;
D=(m>n)? m:n;
D=(d Return d; }
• ішінде сипатталған айнымалылар, егер жады класының басқа айқын сипатталуы болмаса,
онда олар auto класына жататын болып саналады, яғни келісім бойынша функцияны ң
ішінде сипатталған айнымалы автоматтық айнымалы болып саналады. Кейбір жа ғдайларда
берілген айнымалылар тек осы функцияның ішінде ғана сипатталған болса ж әне осында
ғана қолданылса, олар auto түйінді сөзі арқылы айқын сипаттала алады.

• Мысалы: auto int m;
• auto int b=12345;
• auto float d=123.45;
• auto char c;

• Автоматтық айнымалыларды осындай етіп міндетті т үрде сипаттау қажет емес. Егер
айнымалы бір блок (функция басында) ішінде сипатталатын болса ж әне оны ң класы
көрсетілмесе, ол келісім бойынша автоматтық айнымалы болып саналады. Автоматты қ
айнымалылар сол блокта ғана, яғни бір функция ішінде қолданылып, оны ң әсер ету
аймағы локальді болады және осы айнымалылар сипатталған функция ша қырыл ғанда
ғана, көрсетілген автоматтық айнымалылар жұмыс істейді, я ғни активтендіріледі (екпінді
күйде пайдаланылады). Функцияның жұмысы аяқталғанда автоматты қ айнымалылар
жойылады да, оларға бөлініп берілген жадының ұяшықтарын басқа айнымалылар үшін
қайтадан қолдануға болады.
• Си тілінде сыртқы ортамен мәліметтер алмасу енгізу-шығару
функциялары кітапханасын пайдалану арқылы орындалады. Ол
тақырып файлы ретінде былай жазылады:
• #include Printf()
• функциясы мәліметтерді экранға шығару үшін қолданылады.
• Оның жалпы жазылу түрі:
• printf(,);
• ( – қостырнақшамен (”) шектеліп, аргументтердің қалай
бейнеленетінін көрсетіп тұрады, экранға (баспаға) шығару
алдында барлық аргументтер формат спецификациясына сәйкес
түрлендіріледі, специфи-кация % символымен басталады және
мәліметтер типін, оларды түрлендіру тәсілін көрсететін бір
әріп жазылады. ретінде айнымалылар, константалар, өрнектер
қолданылуы мүмкін. Мысалы:
• printf (“Пи санының мәні = %f\n”, pi);
• Формат тіркесінде мыналар болады:
• 1) мәтін ретінде шығарылатын символдар тіркесі;
• 2) түрлендіру спецификациялары;
• 3) басқару символдары
•    Тармақталған алгоритмдер – алгоритмде арифметикалық теңсіздік
пен теңдік түрінде берілген логикалық шарт тексеріледі. Логикалы қ шарт
тексеріледі, егер орындалса, онда 1 – жолмен, ал егер орындалмаса, онда 2-
ші жолмен жүзеге асады да, соңында екі тармақ бірігеді. Мұндай
алгоритмдерді шарт тексеру, яғни тармақталу алгоритмдері деп атаймыз.
Блок схемасында шарт тексеру блогы – ромб қолданылады.

Тармақталғ ан 

<1- әрекет> 
<2- әрекет> 
егер шарт 
онда1-әрекет 
әйтпесе2-әрекет 
бітті 

Ұқсас жұмыстар
Кездейсоқ айнымалы ұғымын қарастыру. Кездейсоқ айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Кездейсоқ сандар
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм
Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Ішкі және модульдік программалау
Ішкі және модульдік программалау. Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған бағдарламалар
Pascal тілінде бағдарламалау
Функциялар мен процедуралар
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
Пәндер