Әлемдік бағалы қағаздар нарығы туралы
Презентация қосу
СӨЖ
Тақырыбы:Әлемдік бағалы
қағаздар нарығы

Орындаған: Базарбаева А.Б
Тексерген: Нурмадиева Г.Д
Қазіргі заманғы халыаралық бағалы қа ғаздар
нарығы қазіргі тек алғашқы орналастыру ретінде к өрінеді.
Сондықтан халықаралық бағалы қағаздар нарығы
еуровалюта деп аталатын сипатта ғы соңғы ж әне
эмиссияны қандай да бір ұлттық реттеу шегінен тыс
эмитенттермен жүзеге асырылатын шы ғырылым ретінде
түсіндіріледі. Кең мағынасындағы халықаралы қ ба ғалы
қағаздар нарығы – халықаралық эмиссиямен шетелдік
эмиссияның жиынтығы ретінде қарастырылады, я ғни
басқа елдің ұлттығ нарығында шетел эмитенттеріні ң
бағалы қағаздар нарығы. Бүгінгі таңда әлемдік
борыштық бағалы қағаздар нарығында әр т үрлі қаржы
құралдарының үлкен көлемі айналысқа түседі,соның
ішінде басқа қаржы құралдары арасында к өбірек к өлем
алатын шетелдік облигациялар. Халы қаралы қ облигациялар
эмиссиясы 60-жылдардың ортасында бастал ған болатын
және құндық көлемі бойынша халықаралық акция
эмиссиясынан 9-10 есе жоғары.
Бағалы қағаздар нарығының дамуын ірі
державалардың аумағында
қарастыратын болса,
онда АҚШ-тың әлемдегі ең ірі нарығы бар.
Акцияның өз ерекшеліктері:
жай акциялардың номиналдық құны жоқ, ал
олардың иелері әдетте, компаниялар қосымша
шығарылымдар жүргізген
жағдайда құқық алмайды. Ашық айналыс үшін к
омпаниялар акция шағарғанда олар АҚШ-тың
бағалы қағаздар және
биржа бойынша комиссиясына баруы керек және алдыңғы
уақыттарды қ
ызметін жалғастыратын ақпаратты ашу бойынша
қатаң міндеттемелерді
орындаулары қажет.
Дүниежүзілік еурооблигациялар арасында әсіресе,
қарыздық валютасы ретіндегі
АҚШ долларының жетекші рөлі танылады.
Бір мезгілде Еуропа, Азия және АҚШ нарықтарында
ораналастырылатын түрлер бар,
олар дүниежүзінде тіркелген ноталар деп аталады.

Егер қалың бұқара
топтарының Сонымен қатар өнеркәсібі Осы кезде капитал қозғалысының,
ақша қаражаттарының дамыған соның ішінде бағалы
елдердегі жинақтау процестерінде
жинағы қағаздар арқылы негізгі
ақша жинақтарын жинаудың
туралы айтатын болсақ, тұрақты ағыны ауқатты
онда АҚШ-та мысалы, және тартымды нысаны адамдар қолы арқылы жүреді.
бағалы қағаздардағы зейнетақы-сақтандыру Соңғы жылдары мемлекеттік
инвестициялар резервтеріне бағалы қағаздарға
олардың көлемінің салымдар халық салымдарының
болып қалып отыр.
50%-ынан астамын олардың тәуекелдігі және
Сондықтан облигация
құрайды, айта кететін мен акция формасында өтімділігі аздығына
жайт бұл негізінен жинақтаудың кемімелі байланысты өсу үрдісі пайда
акциялар. үрдесінің болуы кездейсоқ емес. болды
2014ж. басындағы облигациялық қарыздардың
нарықтық көлемі, млрд долл

Люксем-бургтық Токиолық Осаколық Нью-
Йорктық Лондон-дық Итальян-дық
Корпоративтік 49 113 97 233 488 58
Мемлекеттік 1 2430 2430 1828 409 931
Шетелдік 3106 5 2 64 527 12
Отандық та, шетелдік те эмитенттер әрқайсысы арнайы қасиетті
иеленген әр түрлі облигация
түрлері мен үлгілерін шығарады. Сондықтан инвестор нақты облигацияны
сатып алу кезінде режим қабылдауы тиіс.
Бір жағынан, көптеген қазақстандық шаруашылық
субъектілер инвестициялық жобаны жүзеге асыру
барысында қаржылық ресурстардың өте қажеттілігін бастан кешіруде.
Олар отандық та, шетелдік те қаражаттарды тартуға ұмтылады.
Олар капитал иелерінің шетелдік ресурстарын
өздерінің бағалы қағаздарын отандық нарықта, мысалы,
қазақстандық нарықта сату жолымен алуы мүмкін.
Ол үшін өкілетті өкіл арқылы шетелдік инвестор
Қазақстанға капитал енгізуі және осында бағалы қағаздар иеленуі қажет.
Бірақ оған қазақстандық заңнаманы басшылыққа ала отырып, сенімді
брокер арқылы өзінің қор нарығында қазақстандық эмитенттердің
бағалы қағаздарын иеленгендігі ыңғайлы.
Сондықтан біздің компаниялар әлемдік капитал нарығына дербес
шығуға ұмтылады. Берілген мақсатқа жетудің бір
әдісі – депозитарлық қолхаттар деп аталатын акцияларға туынды
бағалы қағаздарды шығару.
Назарыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Бағалы қағаздар нарығы
Әлемдік бағалы қағаздар нарығы
Бағалы қағаздар нарығын реттеу
Бағалы қағаздар нарығының іргелі талдау
Қазақстан қор биржасының даму тенденциялары
Бағалы қағаздар нарығы, оның қызметі және құрылымы
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
Бағалы қағаздар нарығы туралы
Кәсіпорын экономикасына қатысты класстар және анықтамалар
ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
Пәндер