КОРРЕЛЯЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕ ПАЙДАЛАНУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
КОРРЕЛЯЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТІН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ
ЗЕРТТЕУДЕ ПАЙДАЛАНУ

Орындаған: Жакенова Ж.Е
Тексерген: Джаксыгулова Д.Д
Корреляциялық зерттеуде бір ғана таңдауда екі көрсеткіштің
арасында қандай да бір байланыс бар мадеген жағдайда
қолдануға тырысады
Мысалы, балалардың салмағы мен бойының арасында, IQ

деңгейі мен сабақ үлгерімі арасында
егіздер жұбын зерттегенде байланыс бар ма деген жағдайда
немесе бір көрсеткіш өседі (жағымды корреляция) немесе
төмендейді (теріс корреляция) деген жағдайларда қолданылады.
Басқаша айтсақ корреляциялық анализ басқа
шаманың мәнін біле отырып бір көрсеткіштің
мүмкін деген мәнін орнатуға немесе айтуға бола ма
деген жағдайды анықтауға көмектеседі.
Біз жоғарыда үнемі мысалға келтіріп келе жатқан
экспериментте УУУ препаратын қолданудағы әсерді
анықтауда біз уақыт реакциясы деген көрсеткішті
ескермедік, оны анықтау артық болмас еді,
тапсрыманы орындау тиімділігі реакциясы мен оның
тездігінің арасында байланыс бар ма деген сұрақты
тексеру қызық болар еді.
Корреляциялық өріс
 
КОРРЕЛЯЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТІ.
РЕГРЕССИЯ СЫЗЫҚТАРЫ.
Біз жоғарыда үнемі мысалға келтіріп келе жатқан
экспериментте УУУ препаратын қолданудағы әсерді
анықтауда біз уақыт реакциясы деген көрсеткішті
ескермедік, оны анықтау артық болмас еді, тапсрыманы
орындау тиімділігі реакциясы мен оның тездігінің
арасында байланыс бар ма деген сұрақты тексеру қызық
болар еді.
Сонымен бірге адам неғұрлым баяу болған сайын
соғұрлым оның әрекеті тиімдірек болушы еді немесе
керісінше мәселені қойсақ дегенді бекітетін еді.
Осы мақсатпен екі әртүрлі тәсілді қолдануға болады:
есептеудің параметрлік әдісі Браве-Пирсон коэффициенті
(r) және Спирменнің рангілерді корреляциялау
коэффициентін есептеу (rs). Спирменнің рангілеу
корреляциялық коэффициенті реттік мәліметтерге
қолданылады, яғни параметрлік емес болып табылады.
Корреляцияның таңдама
коэффициентінің негізгі мағынасы–
сәйкес сызықтық корреляцияның бас
коэффициентін эмпирикалық бағалау.
СЫЗЫҚТЫҚ
РЕГРЕССИЯНЫҢ ТАҢДАМА
ТЕҢДЕУІ
У тіңХ Y
Y Y rТ (X X )
X
Х тің У

X
X X rТ (Y Y )
Y
КОРРЕЛЯЦИЯ
1. r = 0 – байланыс жоқ,
r>0 – тура байланыс, Ң
КОЭФФИЦИЕНТІНІ

НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ:
r <0 – кері байланыс,
r 1
4. r = 1 - толық байланыс.
ӘРТҮРЛІ ЖАҒДАЙДАҒЫ R
ШАМАСЫ

r 1 r 1 r 0

r 0,5 r 0,5
КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ МӘНДІЛІГІ
ЖӨНІНДЕГІ ЖОРАМАЛДЫ
ТЕКСЕРУ
:
1. H0 және H1 жорамалдарын анықтаймыз :
H0: r=0 (корреляция жоқ),

H1: r ≠0.

2. α мәнділік деңгейін береміз,
3. Критерий статистикасын есептейміз:

r
t n 2
1 r

t статистикасы еркіндік дәрежесі (n-2) ге
тең болатын Стьюдент таралуы.
4. tбақылау және tα,n-2 сындық
нүктелерін табамыз.

5.Егер │t│ ≥ tα,n-2 , онда H0 жоққа
шығарылады.
Егер │t│ < tα,n-2 , онда H0 қабылданады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
С.А.Нұрпейісов, О.С.Сатыбалдиев,
ТІЗІМІ:
М.Өтепбергенұлы. Ықтималдықтар теориясы және
математикалық статистика,Оқу
құралы,Алматы,Экономика,2005.
И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и
математической статистики, М., Издательский дом
ГЭОТАР-МЕД, 2003г.
Е.А. Лукьянова “Математическая статистика”-М.,
РУДН, 2002г
В.И. Юнкеров, С.Г. Григорьев “Математико-
статистическая обработка данных медицинских
исследований” С.-П.,2002г

Ұқсас жұмыстар
Жұптық сызықтық регрессия және корреляция
Жиынтық сызықтық регрессия моделі
Автокорреляцияны жою
Экономика салалары мен жекелеген кәсіпорындардың жұмыстарының ерекшеліктерін ескере отырып, метеожағдайлардың осы салаларға әсерін тексеру
Этнопедагогиканың зерттеу әдістері
СЫНАМА БАҚ ЫЛАУ КАРТАСЫ КОРРЕЛЯЦИЯ
Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылық бағасы
Регрессиялық талдау
Негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігі
Динамикалық шама түрлері
Пәндер