МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ жеке тұлғаны дамыту құралы ретінде


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
жеке тұлғаны
дамыту құралы
ретінде
Дәстүрлі оқыту жүйесінің негізгі
кемшіліктері:

пікірдің қажеті жоқ, оған уақыт кетеді;
күрделі оқу материалын мұғалімнің
жеңілдетіп түсіндіруі;
фактілерге жүгініп, білімді жина қтап
қабылдауға мән берілмейді.

Е.Ө.Жұматаева
Оқу бағдарламаларындағы
кездесетін кемшіліктер:

оқу бағдарламаларында оқытудың жүйелік
ұстанымының толық сақталмауы;
оқу бағдарламаларына, оқулық мазмұнына
оқушыларды қызықтырарлықтай теориялық
мәселелердің енгізілмеуі;
оқушылардың оқу-тәрбие процесінде алған
білімдері олардың ой-өрісінің дамуына жеткілікті әсер
етпеуі;
оқулықтағы тапсырмалардың оқушылар
қызығушылығын оятарлықтай деңгейде
ойластырылмауы;
оқу бағдарламасындағы кейбір материалдардың
бірнеше рет қайталануы.
Л.В.Занков
Оқулықтың негізгі қызметтері:
үйлестіруші;
жүйелендіруші;
дидактикалық қызметтерін толық іске
асыратындай болуы тиіс.
Оқулықтың дидактикалық қызметін:
ақпараттық;
түрлендіруші;
бекіту және өзін-өзі бақылау;
өз бетімен білім алу;
кіріктіруші;
дамытушылық-тәрбиелік
М.Ж.Жадрина
Педагогикалық технология -
білімділік мақсатқа қол жеткізудегі
оқушы мен мұғалімнің жүйелі,
тұжырымдамалы, нормативті,
объективті, көпнұсқалы әрекеті.
Ф.А.Фрадкин
Белоруссияның ұлттық мектебінің
ғылыми-зерттеуші ұжымы технологияны
жеке тұлғаны дамытудағы процесс
және оқушыны оқытудың әр кезеңінде
дамытатын педагогикалық құрал ретінде
бағалайды. Яғни, технология – баланы
дамытуға жағдай жасаудағы мұғалім-
дердің қабілеттілігі деген анықтама
береді.
Модуль дегеніміз – қандай да
бір жүйенің, ұйымның анық-
талатын, біршама дербес
бөлігі.
С.И.Ожегов
Оқу модулi – оқу ақпаратының
бiршама дербес блогы, оған оқу
мақсаттары мен мiндеттерi, әдiсте-
мелiк нұсқаулар, шамамен алған-
дағы iс-әрекеттер негiзi, оқу
қызметiн атқару жетiстiгiн бақылау
(өзiн-өзi бақылау) құралдары енедi.
Интерактивті процесс дегеніміз —
педагогикалық процеске қатысушы-
лардың өзара ықпалдастығы мен бір-
біріне өзара әсерінің мақсатқа
бағытталған түрдегі үрдісі. Бұл
ықпалдастықтың негізінде оған
қатысушылардың әрқайсысының
жеке тәжірибесі жатыр.
«Интерактивтік» деген сөз энциклопе-
дияда көрсетілген, интеракция деген
ұғымнан келіп шығады. Ал интеракция
жеке индивидтің, жұптың, топтың өзара
біріккен әрекетте бір-біріне алма-кезек әсер
етуі. Интеракция әрекет барысында, әсіресе
диалог сөзге үйретуде субъектілердің
белсенділігін, олардың шығармашылық
ниетін және бірігіп әрекет етуге ұмтылуын
қамта-масыз етеді.
Мақсаты:

оқу процесінде оқушылардың
шығармашылығын дамытуға
қолайлы жағдай туғызу.
Оқушының шығармашылығын дамытуға бағытталған мектеп іс-
әрекетінің құрылымдық жүйесi
Шығармашылықты дамытудың
негізгі мақсаттары

Жеке тұлғаның қажеттіліктерін
қанағаттандыру

Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту

Оқушының жеке тұлғалық
қабілеттерін ашуға мүмкіндік туғызу

Мектептің шығармашылыққа бағытталған ғылыми
тұжырымдамасы

Мектептiң iс-әрекет бағдарламасы

Мектеп басқару Оқу-тәрбие
жүйесі процесі жүйесі

Мониторингтік жүйе
Шығармашылыққа, жаңа, тың нәрсе жасау тән
десек, ертеден белгілі нәрсені қайталауды
немесе көшіруді шығармашылық деп айтуға
болмайды, бірақ бұрыннан белгілі, таныс
нәрселердің өзінен қандай да бір ерекшелік
табу, оны жаңаша түрде жасау, ерекше
қасиеттерін табу шығармашылыққа тән
құбылыс деп тұжырымдауға болады.
Шығармашылық әрекетке – оқушының
проблеманы көре білуі, өз іс–әрекетінің
бағдарламасын жасай білуі және ойды іске
асыру үшін жаңа идеялар тудыра алуы жатады.
Шығармашылық проблемалық
сипа-ты бар, барлық ішкі
байланыс-тарды біріктіретін,
нәтижесінде жаңа материалдық
және идеялық құндылықтар
алынатын адамның мақсатты
әрекеті.
Оқушылардың шығармашылығын дамыту
процесінің даму кезеңдері:

I. Даярлық кезеңi.
а) пәнге деген тiкелей қызығушылық;
ә) оқушының қандай да бiр оқу пәнiнiң әлеуметтiк және
практикалық мәнiн бағалауы;
б) оқушының оқу пәнiнiң өз жоспарындағы және
болашақтағы рөлiн бағалауы.
II. Практикалық кезең.
а) жайлы көңiл-күй;
ә) танымдық қызметтегi өз тәжiрибесiн қолдану және
жағымды өзгерту қажеттiлiгi.
III. Шығармашылық кезең.
Берiлген оқу пәнi материалдары бойынша бiлiмiн топтау ж әне
бағалау қажеттiлiгi.
IV. Қорытынды
V. Релаксация (босаңсу, еркiн сезiну).
Міндеті:

жеке тұлғаның қажеттіліктерін
қанағаттандыру;
таным процестерін дамыту;
танымдық қабілеттерін дамыту;
сөздік қорын дамыту;
оқу себептілігінің өзгеруі.
Маслоу парадигмасы

Өзін-өзі
көрсету

Сүйіспеншілік

Сыйластық

Қауіпсіздік

Физиологиялық
Таным процестері
Бейімділігі бастапқысы салынған, дамытуға беріледі
Темперамент тұрақты
Мінез-құлқы тұрақты
Бақылау локусы пайда болу процесінде өзгереді
Мотивациялық қажеттілік сферасы өзгереді
Ерік дамиды
Ес дамиды
Ойлау дамиды
Қиял дамиды
Елестету дамиды
Зейін дамиды
Қабылдау дамиды
Б.БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ
(танымдық қабілеттерін дамыту)
бағала
у
топтау
талдау
қолдану
түсіну
білу
Танымдық қызмет мақсатының
категориялары:
Деңгейлер Анықтама Оқушының іс-әрекеті
Берілген жаңа түсінікті ұғу, есте Тыңдайды, қабылдайды, есте
Білім сақтау, бұрынғы білімді еске сақтайды, ойлайды
түсіру
Жаңа материалда берілетін білімді Түсіндіреді, айтады, көрсетеді,
Түсіну түсіну, өзінше түсіндіру немесе жазады
болжам жасау
Жаңа білімді жіктеу, саралау, ең Ойланады, салыстырады, табады,
негізгі түйінді таба білу, бүтінді талқылайды, талдайды, ашады,
Қолдану бөліктерге жіктеу, арасындағы іздейді
байланысты айқындау
Алған білімді жіктеу, саралау, ең Бұрынғы білім негізін пайдалана
Талдау негізгі түйінін бөліп көрсету отырып, жаңа проблеманы
шешеді
Жеке бөлшектерден, дара Ойлап табады, құрастырады,
Топтау
ұғымдардан тұтас дүние жасау шығарады, байланыстырады
Жаңа ұғым, жаңа Бағалайды, талқылайды, өз талабын
Бағалау (сын, материалдың құндылығын, айтады
пайымдау) керектігін анықтау
В.М.Монахов технологиясының
негізгі қағидалары:
мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне
сенім білдіру;
оқушы жұмысының физиологиялық-
гигиеналық нормаларын міндетті түрде
сақтау;
о қу процесінің кез келген бөлігінде
оқушылардың міндетті дайындығына
кепілдік беру;
оқушы мен мұғалімге жайлы жағдай жасау.
П.А.Юцявиченің модульдiк оқыту идеясын
жасаудағы дидактикалық қағидалары:

модульдiк;
оқыту мазмұнын оқшау элементтерге
құрылымдау;
әрекетшiлдiк;
шапшаңдық;
икемдiлiк;
болашағын түйсiну;
тепе-теңдiк.
М.М.Жанпейісованың
нұсқасындағы ерекшелік:
Оқушыларды оқытудың мақсатымен таныстыру;
Сыныпта берілген блок (мазмұны бойынша жақын) тарау
бойынша жалпы оқыту модулінің мазмұнымен таныстыру;
Мұғалімнің материалды қысқаша түсіндіруі (сызба,
график, кесте және т.б.);
Оқушыларға оқу материалын зерттеу жұмысы негізінде
беру;
Оқушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін
диалогтық қарым-қатынас негізінде оқушының танымдық
іс-әрекетін ұйымдастыру;
Жалпы тарауды, тақырыпты 4-7 рет қайталау негізінде
оқу материалын меңгерту;
Барлық тақырып бойынша тест (сынақ, сынақхат,
бақылау жұмысы т.б.) жүргізу.
Интерактивтік модульдiк оқыту технологиясы
арқылы оқушылардың шығармашылығын дамытудың
жүйесi
Оқыту процесі

мұғалім оқушы

Интерактивтік модульдік оқыту технологиясының
компоненттерi

Ұйымдастыру Оқыту әрекеті Оқыту құралдары
формалары

жеке ақпараттық- оқулық
топтық танымдық қосымша
жұптық дамытушылық әдебиеттер
ұжымдық зерттеушiлік ақпараттық
өз бетінше (iзденушiлiк) материалдар
білім алу

Оқушының шығармашылығын дамыту
Модульдік оқыту
технологиясының құрылымы

КІРІСПЕ бөлімі
(модульге, тақырыпқа енгізу)

СӨЙЛЕСУ (ДАЙЫНДЫҚ) бөлімі
(оқушылардың өзара сөйлесу арқылы
танымдық қызметін ұйымдастыру)

ҚОРЫТЫНДЫ бөлімі
(бақылау)
Кіріспе бөлімінде оқу материалын
баяндау формалары:
визуалдық лекция;
лекция – консультация (кеңес);
лекция - өзара сөйлесу;
проблемалық лекция.
Интерактивті процесс оған қатысушы-
лардың қарым-қатынас жасауының
жоғары қарқындылығымен, өзара
қызмет алмасуымен, қызмет түрлерін
ауысты-руымен және түрлендіруімен,
процес-суалдылықпен (қатысушылар
жағдайы-ның өзгеруімен), олардың өз
қызметін мақсатқа бағыттау түріндегі
рефлек-циясымен сипатталады.
Интерактивті процестің мақсаты –
педагогикалық өзара ықпалдастық
әрекетіне қатысушылардың мінез-
құлық және қызмет үлгілерін өзгерту
және жақсарту. Өз әрекетін және
серіктесінің әрекетін талдай келе,
әрбір қатысушы өз мінез-құлқының
үлгісін өзгертеді және оны саналы
түрде меңгереді.
Интерактивті процесті ұйымдастырудың
жетекші қағидалары:

ойлау қызметін ұйымдастыру;
мазмұн шығарушылық қызметті
ұйымдастыру;
таңдау еркі;
рефлексияны ұйымдастыру.
С.В.Белованың зерттеулерінде
оқушылардың үш тобы айқындалған:

сұқбаттасуға тек формальды түрде
қатысушылар;
өз ұстанымын қорғауға ұмтылуы
басым оқушылар;
шын мәнінде сұхбаттаса алатын
оқушылар тобы, олар өз ұстанымын
қайта қарап, оны байыта түсуге
ұмтылады.
Диалог бөлімінiң оқушының шығармашылығын
дамытуға бағытталған iс-әрекет қадамдары:

Оқу материалы Тақырып бойынша
біртұтас, жеңілден оқушының оқытылу
күрделіге қарай деңгейіне сәйкес дең-
«өсу» бағытымен
гейлік тапсырмалар
беріледі
беріледі ∆→

Оқушылардың оқу мотива- Диалог бөлiмiнiң
циясын, шығармашылығын барлық сабақ-
дамытуға бағытталған, өз тарында
бетінше ізденуге жағдай оқытудың
туғызатын белсенді форма-
шығармашылық сипаттағы лары
тапсырмалар беріледі
қолданылады
Сөйлесу бөлімінде ойындарды
ұйымдастыру жүйесі
меңгерту;
дамыту;
пысықтау;
қорыту;
бекіту.
Сөйлесу бөлімін
ұйымдастырудың белсенді
формалары:
1. Жалпы немесе құрылымдық:
топтық немесе жеке топты қ;
жұптық;
ұжымдық;
2. Нақты немесе арнайы:
семинар;
оқу конференциялары;
диспут;
топтық пікірталас және т.б.
Диалог бөлімінде ойын іс-әрекетін
ұйымдастыру жүйесі
Кезеңдері Іс-әрекет қадамдары Орындалатын әрекеттер

Ойын бағытымен -мақсаты түсіндіріледі;
таныстыру -керекті материалдар дайын-далады
-тапсырма беру;
-тапсырмалардың мақсатын айту;
Дайындық кезеңі
-рөлдерді бөлу;
Ойынға ену -топ құру;
-кеңес беру;
-уақытты белгілеу.

-дайындық;
Тапсырманы топта -өзекті мәселелерді талдау;
қарау -ой елегінен өткізу.
Өткізу кезеңі -топ мүшелері сөйлейді;
-өз көзқарасын қорғайды;
Топта өзара пікірлесу -таласу тәртібін ескередi;
-экспертпен жұмыс атқарады.

Топтың шешiм -ойдан ой тудыру;
Талдау және қорыту қабылдауы -талдау, бағалау;
кезеңі -жеке және топтық ойда қалу.
Оқушының журналға түсетін
бағасы:
І деңгей ІІ деңгей ІІІ деңгей
журналға журналға журналға

«5» 5 «5» 5 «5» 4

«4» 5 «4» 4 «4» 3

«3» 4 «3» 3 «3» 3
Қорытынды бөлімде оқушының
білімін бақылау формалары:
Тест:
толықтыруды қажет ететін;
еске салушы;
балама жауаптары бар;
таңдамалы;
сәйкестілік;
реттілік немесе бірізділік;
құрама
Сынақ:
релелік;
айналмалы;
қарапайым;
блиц-турнир
Жазбаша бақылау жұмыстары:
диктант;
шығарма;
мазмұндама;
бақылау жұмысы;
мәнжазба және т.б.
ЧАРЛЗ ДЕМНІҢ ПАРАДИГМАСЫ

7%
лекция

20% өз бетінше
меңгеру

20% практика

40% пікірталас

13% бақылау,
коррекция
Оқыту әдiстемесi мен оқыту
технологиясын салыстырмалы талдау

Оқыту әдістемесіне тән Оқыту технологиясына тән
Салыстыру өлшемі
белгілер белгілер
Мақсаттылық Оқушылардың ақырғы Оқушылардың ақырғы
мақсатты жете түсінбеуі мақсатты жете ұғынуы
Тұжырымдамалылық Мұғалімнің теорияны Ғылыми негізделген теорияға
субъективті түсіндіруі сүйену
Жүйелілік Жүйелілік міндетті емес Оқытудың мақсаттарын,
мазмұнын, әдістемесін, амалын
жоғары деңгейде жүйелі
пайдалануы мен жобалауы

Диагностикалық Мұғалім қоятын талап Ғылыми объективті
деңгейіне байланысты көлемдермен негіздеу
Оқыту сапасына кепілдік Мұғалімнің кәсіптік Тұрақты жоғары
шеберлігіне байланысты
Жаңашылдық Көбіне тактикалық Стратегиялық (іс-әре-кеттік)
(әдістемелік) сипатта болады сипатта болады
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қазақстан тарихы курсын оқыту әдістемесі...=Методика преподавания истории
Казахстана...: ун-ттер мен пед. ин-ттардың үлгілік бағдарламалары=типовые
программы ун-тов и пед. ин-тов; №59 жинақ=сб. №59 / ҚР білім және денсаулы қ
сақтау министрлігі; құраст. Т.А. Найзағарин, Б.З. Ақназаров, К.М. Т өлеубаева т.б.-
Алматы: ҚБА РБК, 1998.- 64б.
Тұрлығұлов, Т. Тарих сабағын жетілдіру жолдары/ Т. Тұрлығұлов.- Алматы, 1984.-
104 б.
Тұрлығұлов, Т. Қазақ ССР тарихын оқыту методикасы/ Т. Т ұрлығұлов.- Алматы,
1979.- 116б.
Төлегенов, Т. ХХІ-ғасырдағы тарих сабағы/ Т Төлегенов // Қазақстан тарихы
әдістемелік журнал.- 2008.- №6.- Б.19-22.
Әбдіғұлова, Б. Тарихи білім берудегі жаңа үрдістер/ Б. Әбдіғұлова // Қазақстан
тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.3-7.
Синица, И.Е. Педагогтық талант/ И.Е. Синица // Қазақстан тарихы әдістемелік
журнал.- 2008.- №4.- Б.63-68.
Ақбаева, Е. Тарих сабақтарында оқушылардың сын тұрғысынан ойлау жүйесі
негізін қалыптастыру/ Е. Ақбаева // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2010.-
№10.- Б.35-38.

Ұқсас жұмыстар
Модульдік оқыту Мультимедиялық технологиясы оқыту технологиясы
ТЕХНОЛОГИЯ технологиясы
Тұлғалық - бағдарлы оқыту
Жеке тұлғаға бағдарлап оқыту технологиясы
Мұғалім әрекетінің кезектілігі
Сатылай кешенді талдау технологиясы
Деңгейлеп оқыту технологиясы
Модульдік оқытудың құрылымы
Инновациялық технологиялар түрлері
Менің өмірлік қағидам
Пәндер