Сайтқа презентация қосу

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ жеке тұлғаны дамыту құралы ретінде

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
жеке тұлғаны дамыту құралы ретінде

Дәстүрлі оқыту жүйесінің негізгі кемшіліктері:

жоқ, оған уақыт кетеді; материалын мұғалімнің жеңілдетіп түсіндіруі; фактілерге жүгініп, білімді жинақтап қабылдауға мән берілмейді. Е.Ө.Жұматаева

пікірдің қажеті күрделі оқу

Оқу бағдарламаларындағы кездесетін кемшіліктер:
оқу

бағдарламаларында оқытудың жүйелік ұстанымының толық сақталмауы;  оқу бағдарламаларына, оқулық мазмұнына оқушыларды қызықтырарлықтай теориялық мәселелердің енгізілмеуі;  оқушылардың оқу-тәрбие процесінде алған білімдері олардың ой-өрісінің дамуына жеткілікті әсер етпеуі;  оқулықтағы тапсырмалардың оқушылар қызығушылығын оятарлықтай деңгейде ойластырылмауы;  оқу бағдарламасындағы кейбір материалдардың бірнеше рет қайталануы. Л.В.Занков

Оқулықтың негізгі қызметтері:
үйлестіруші;  жүйелендіруші;  дидактикалық қызметтерін толық іске асыратындай болуы тиіс. Оқулықтың дидактикалық қызметін:  ақпараттық;  түрлендіруші;  бекіту және өзін-өзі бақылау;  өз бетімен білім алу;  кіріктіруші;  дамытушылық-тәрбиелік М.Ж.Жадрина


Педагогикалық технология білімділік мақсатқа қол жеткізудегі оқушы мен мұғалімнің жүйелі, тұжырымдамалы, нормативті, объективті, көпнұсқалы әрекеті. Ф.А.Фрадкин

Белоруссияның ұлттық мектебінің ғылымизерттеуші ұжымы технологияны жеке тұлғаны дамытудағы процесс және оқушыны оқытудың әр кезеңінде дамытатын педагогикалық құрал ретінде бағалайды. Яғни, технология – баланы дамытуға жағдай жасаудағы мұғалімдердің қабілеттілігі деген анықтама береді.

Модуль дегеніміз – қандай да бір жүйенің, ұйымның анықталатын, біршама дербес бөлігі.
С.И.Ожегов

Оқу модулi – оқу ақпаратының бiршама дербес блогы, оған оқу мақсаттары мен мiндеттерi, әдiстемелiк нұсқаулар, шамамен алғандағы iс-әрекеттер негiзi, оқу қызметiн атқару жетiстiгiн бақылау (өзiн-өзi бақылау) құралдары енедi.

Интерактивті процесс дегеніміз — педагогикалық процеске қатысушылардың өзара ықпалдастығы мен бірбіріне өзара әсерінің мақсатқа бағытталған түрдегі үрдісі. Бұл ықпалдастықтың негізінде оған қатысушылардың әрқайсысының жеке тәжірибесі жатыр.

«Интерактивтік» деген сөз энциклопедияда көрсетілген, интеракция деген ұғымнан келіп шығады. Ал интеракция жеке индивидтің, жұптың, топтың өзара біріккен әрекетте бір-біріне алма-кезек әсер етуі. Интеракция әрекет барысында, әсіресе диалог сөзге үйретуде субъектілердің белсенділігін, олардың шығармашылық ниетін және бірігіп әрекет етуге ұмтылуын қамтамасыз етеді.

Мақсаты:
оқу

процесінде оқушылардың шығармашылығын дамытуға қолайлы жағдай туғызу.

Оқушының шығармашылығын дамытуға бағытталған мектеп ісәрекетінің құрылымдық жүйесi
Шығармашылықты дамытудың негізгі мақсаттары

Жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыру Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту Оқушының жеке тұлғалық қабілеттерін ашуға мүмкіндік туғызу

Мектептің шығармашылыққа бағытталған ғылыми тұжырымдамасы Мектептiң iс-әрекет бағдарламасы Мектеп басқару жүйесі Оқу-тәрбие процесі жүйесі Мониторингтік жүйе

Шығармашылыққа, жаңа, тың нәрсе жасау тән десек, ертеден белгілі нәрсені қайталауды немесе көшіруді шығармашылық деп айтуға болмайды, бірақ бұрыннан белгілі, таныс нәрселердің өзінен қандай да бір ерекшелік табу, оны жаңаша түрде жасау, ерекше қасиеттерін табу шығармашылыққа тән құбылыс деп тұжырымдауға болады. Шығармашылық әрекетке – оқушының проблеманы көре білуі, өз іс–әрекетінің бағдарламасын жасай білуі және ойды іске асыру үшін жаңа идеялар тудыра алуы жатады.

Шығармашылық проблемалық сипаты бар, барлық ішкі байланыстарды біріктіретін, нәтижесінде жаңа материалдық және идеялық құндылықтар алынатын адамның мақсатты әрекеті.

Оқушылардың шығармашылығын дамыту процесінің даму кезеңдері:
I. Даярлық кезеңi.  а) пәнге деген тiкелей қызығушылық;  ә) оқушының қандай да бiр оқу пәнiнiң әлеуметтiк және практикалық мәнiн бағалауы;  б) оқушының оқу пәнiнiң өз жоспарындағы және болашақтағы рөлiн бағалауы. II. Практикалық кезең.  а) жайлы көңiл-күй;  ә) танымдық қызметтегi өз тәжiрибесiн қолдану және жағымды өзгерту қажеттiлiгi. III. Шығармашылық кезең.  Берiлген оқу пәнi материалдары бойынша бiлiмiн топтау және бағалау қажеттiлiгi. IV. Қорытынды V. Релаксация (босаңсу, еркiн сезiну).

Міндеті:
жеке

тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыру; таным процестерін дамыту; танымдық қабілеттерін дамыту; сөздік қорын дамыту; оқу себептілігінің өзгеруі.

Маслоу парадигмасы
Өзін-өзі көрсету

Сүйіспеншілік Сыйластық Қауіпсіздік Физиологиялық

Таным процестері
Бейімділігі бастапқысы салынған, дамытуға беріледі Темперамент тұрақты Мінез-құлқы тұрақты Бақылау локусы пайда болу процесінде өзгереді Мотивациялық қажеттілік сферасы өзгереді Ерік дамиды Ес дамиды Ойлау дамиды Қиял дамиды Елестету дамиды Зейін дамиды Қабылдау дамиды

Б.БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ (танымдық қабілеттерін дамыту)
бағалау топтау талдау қолдану түсіну білу

Танымдық қызмет мақсатының категориялары:
Деңгейлер
Білім

Анықтама

Оқушының іс-әрекеті есте

Берілген жаңа түсінікті ұғу, есте Тыңдайды, қабылдайды, сақтау, бұрынғы білімді еске сақтайды, ойлайды түсіру Жаңа материалда берілетін білімді Түсіндіреді, түсіну, өзінше түсіндіру немесе жазады болжам жасау Жаңа білімді жіктеу, саралау, ең негізгі түйінді таба білу, бүтінді бөліктерге жіктеу, арасындағы байланысты айқындау айтады,

көрсетеді,

Түсіну

Қолдану

Ойланады, салыстырады, талқылайды, талдайды, іздейді

табады, ашады,

Талдау

Алған білімді жіктеу, саралау, ең Бұрынғы білім негізін пайдалана негізгі түйінін бөліп көрсету отырып, жаңа проблеманы шешеді Жеке бөлшектерден, дара Ойлап табады, құрастырады, ұғымдардан тұтас дүние жасау шығарады, байланыстырады Жаңа ұғым, жаңа Бағалайды, талқылайды, өз талабын материалдың құндылығын, айтады керектігін анықтау

Топтау Бағалау (сын, пайымдау)

В.М.Монахов технологиясының негізгі қағидалары:
 мұғалімнің

педагогикалық шеберлігіне сенім білдіру;  оқушы жұмысының физиологиялықгигиеналық нормаларын міндетті түрде сақтау;  оқу процесінің кез келген бөлігінде оқушылардың міндетті дайындығына кепілдік беру;  оқушы мен мұғалімге жайлы жағдай жасау.

П.А.Юцявиченің модульдiк оқыту идеясын жасаудағы дидактикалық қағидалары:
 модульдiк;  оқыту

мазмұнын оқшау элементтерге құрылымдау;  әрекетшiлдiк;  шапшаңдық;  икемдiлiк;  болашағын түйсiну;  тепе-теңдiк.

М.М.Жанпейісованың нұсқасындағы ерекшелік:
 

  

 

Оқушыларды оқытудың мақсатымен таныстыру; Сыныпта берілген блок (мазмұны бойынша жақын) тарау бойынша жалпы оқыту модулінің мазмұнымен таныстыру; Мұғалімнің материалды қысқаша түсіндіруі (сызба, график, кесте және т.б.); Оқушыларға оқу материалын зерттеу жұмысы негізінде беру; Оқушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін диалогтық қарым-қатынас негізінде оқушының танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру; Жалпы тарауды, тақырыпты 4-7 рет қайталау негізінде оқу материалын меңгерту; Барлық тақырып бойынша тест (сынақ, сынақхат, бақылау жұмысы т.б.) жүргізу.

Интерактивтік модульдiк оқыту технологиясы арқылы оқушылардың шығармашылығын дамытудың жүйесi
Оқыту процесі

мұғалім

оқушы

Интерактивтік модульдік оқыту технологиясының компоненттерi

Ұйымдастыру формалары

Оқыту әрекеті

Оқыту құралдары

жеке

ақпараттық-танымдық

оқулық

   

топтық жұптық ұжымдық өз бетінше білім алу

дамытушылық зерттеушiлік (iзденушiлiк)
 

қосымша әдебиеттер ақпараттық материалдар
 

Оқушының шығармашылығын дамыту

Модульдік оқыту технологиясының құрылымы
КІРІСПЕ бөлімі (модульге, тақырыпқа енгізу) СӨЙЛЕСУ (ДАЙЫНДЫҚ) бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру) ҚОРЫТЫНДЫ бөлімі (бақылау)

Кіріспе бөлімінде оқу материалын баяндау формалары:
 визуалдық

лекция;  лекция – консультация (кеңес);  лекция - өзара сөйлесу;  проблемалық лекция.

Интерактивті процесс оған қатысушылардың қарым-қатынас жасауының жоғары қарқындылығымен, өзара қызмет алмасуымен, қызмет түрлерін ауыстыруымен және түрлендіруімен, процессуалдылықпен (қатысушылар жағдайының өзгеруімен), олардың өз қызметін мақсатқа бағыттау түріндегі рефлекциясымен сипатталады.

Интерактивті процестің мақсаты – педагогикалық өзара ықпалдастық әрекетіне қатысушылардың мінезқұлық және қызмет үлгілерін өзгерту және жақсарту. Өз әрекетін және серіктесінің әрекетін талдай келе, әрбір қатысушы өз мінез-құлқының үлгісін өзгертеді және оны саналы түрде меңгереді.

Интерактивті процесті ұйымдастырудың жетекші қағидалары:

ойлау қызметін ұйымдастыру;  мазмұн шығарушылық қызметті ұйымдастыру;  таңдау еркі;  рефлексияны ұйымдастыру.


С.В.Белованың зерттеулерінде оқушылардың үш тобы айқындалған:
 сұқбаттасуға

тек формальды түрде

қатысушылар;  өз ұстанымын қорғауға ұмтылуы басым оқушылар;  шын мәнінде сұхбаттаса алатын оқушылар тобы, олар өз ұстанымын қайта қарап, оны байыта түсуге ұмтылады.

Диалог бөлімінiң оқушының шығармашылығын дамытуға бағытталған iс-әрекет қадамдары:
Оқу материалы біртұтас, жеңілден күрделіге қарай «өсу» бағытымен беріледі Тақырып бойынша оқушының оқытылу деңгейіне сәйкес деңгейлік тапсырмалар беріледі → → Диалог бөлiмiнiң барлық сабақтарында оқытудың белсенді формалары қолданылады

Оқушылардың оқу мотивациясын, шығармашылығын дамытуға бағытталған, өз бетінше ізденуге жағдай туғызатын шығармашылық сипаттағы тапсырмалар беріледі

Сөйлесу бөлімінде ойындарды ұйымдастыру жүйесі
 меңгерту;  дамыту;  пысықтау;  қорыту;  бекіту.

Сөйлесу бөлімін ұйымдастырудың белсенді формалары:
1. Жалпы немесе құрылымдық:  топтық немесе жеке топтық;  жұптық;  ұжымдық; 2. Нақты немесе арнайы:  семинар;  оқу конференциялары;  диспут;  топтық пікірталас және т.б.

Диалог бөлімінде ойын іс-әрекетін ұйымдастыру жүйесі
Кезеңдері Іс-әрекет қадамдары Ойын бағытымен таныстыру Дайындық кезеңі Ойынға ену Орындалатын әрекеттер -мақсаты түсіндіріледі; -керекті материалдар дайын-далады -тапсырма беру; -тапсырмалардың мақсатын айту; -рөлдерді бөлу; -топ құру; -кеңес беру; -уақытты белгілеу. топта -дайындық; -өзекті мәселелерді талдау; -ой елегінен өткізу. -топ мүшелері сөйлейді; -өз көзқарасын қорғайды; -таласу тәртібін ескередi; -экспертпен жұмыс атқарады. -ойдан ой тудыру; -талдау, бағалау; -жеке және топтық ойда қалу.

Тапсырманы қарау Өткізу кезеңі

Топта өзара пікірлесу Топтың қабылдауы шешiм

Талдау және қорыту кезеңі

Оқушының журналға түсетін бағасы:
І деңгей журналға «5» «4» «3» 5 5 4 «5» «4» «3» ІІ деңгей журналға 5 4 3 «5» «4» «3» ІІІ деңгей журналға 4 3 3

Қорытынды бөлімде оқушының білімін бақылау формалары:
Тест: толықтыруды қажет ететін;  еске салушы;  балама жауаптары бар;  таңдамалы;  сәйкестілік;  реттілік немесе бірізділік;  құрама Сынақ:  релелік;  айналмалы;  қарапайым;  блиц-турнир Жазбаша бақылау жұмыстары:  диктант;  шығарма;  мазмұндама;  бақылау жұмысы;  мәнжазба және т.б.


ЧАРЛЗ ДЕМНІҢ ПАРАДИГМАСЫ
7% лекция

20% өз бетінше
меңгеру

20% практика 40% пікірталас 13% бақылау,
коррекция

Оқыту әдiстемесi мен оқыту технологиясын салыстырмалы талдау
Салыстыру өлшемі Мақсаттылық Тұжырымдамалылық Жүйелілік Оқыту әдістемесіне тән белгілер Оқыту технологиясына тән белгілер

Оқушылардың ақырғы Оқушылардың ақырғы мақсатты жете түсінбеуі мақсатты жете ұғынуы Мұғалімнің теорияны Ғылыми негізделген теорияға субъективті түсіндіруі сүйену Жүйелілік міндетті емес Оқытудың мақсаттарын, мазмұнын, әдістемесін, амалын жоғары деңгейде жүйелі пайдалануы мен жобалауы талап Ғылыми объективті көлемдермен негіздеу

Диагностикалық Оқыту сапасына кепілдік Жаңашылдық

Мұғалім қоятын деңгейіне байланысты

Мұғалімнің кәсіптік Тұрақты жоғары шеберлігіне байланысты Көбіне тактикалық Стратегиялық (әдістемелік) сипатта болады сипатта болады (іс-әре-кеттік)

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қазақстан тарихы курсын оқыту әдістемесі...=Методика преподавания истории Казахстана...: ун-ттер мен пед. ин-ттардың үлгілік бағдарламалары=типовые программы ун-тов и пед. ин-тов; №59 жинақ=сб. №59 / ҚР білім және денсаулық сақтау министрлігі; құраст. Т.А. Найзағарин, Б.З. Ақназаров, К.М. Төлеубаева т.б.Алматы: ҚБА РБК, 1998.- 64б. Тұрлығұлов, Т. Тарих сабағын жетілдіру жолдары/ Т. Тұрлығұлов.- Алматы, 1984.104 б. Тұрлығұлов, Т. Қазақ ССР тарихын оқыту методикасы/ Т. Тұрлығұлов.- Алматы, 1979.- 116б. Төлегенов, Т. ХХІ-ғасырдағы тарих сабағы/ Т Төлегенов // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №6.- Б.19-22. Әбдіғұлова, Б. Тарихи білім берудегі жаңа үрдістер/ Б. Әбдіғұлова // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.3-7. Синица, И.Е. Педагогтық талант/ И.Е. Синица // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.63-68. Ақбаева, Е. Тарих сабақтарында оқушылардың сын тұрғысынан ойлау жүйесі негізін қалыптастыру/ Е. Ақбаева // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2010.№10.- Б.35-38.


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь