Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

Циклдық алгоритмдерді орындайтын
программа құру

 

Орындаған: Қанапин
А.Ж

Тексерген:
Жаксыгулова Д.Д
  1
Цикл операторлары
1.Шартты операция
2. While цикл операторы
3.FOR цикл операторы
4.Do while цикл операторы

Шартты операция

Шартты операция (? :) шартты өрнек
жазуға мүмкіндік береді, яғни берілген
шартқа байланысты әр түрлі мән
қабылдайтын шартты өрнектер құрады. Бұл
операция үшорынды болып табылады. Егер
оның шарты (бірінші операнды) ақиқат болса,
өрнек мәні екінші операндқа тең; егер жалған
болса, онда — үшіншіге тең.

Мысалы: max_ab = a > b? a : b;

While цикл операторы
Шарты алдын ала тексерілетін цикл схемасы:
Оның жазылуы:
While (шарт-өрнек)
{
1 оператор;
2 оператор;
......
N оператор;
}

Мұнда шарт-өрнекке кіретін айнымалы цикл ішінде
өзгеріп отырады.
1- Мысал:

/* y=f(x) функциясының мәндерін х х0-ден xk-ға дейін dx қадаммен өзгергенде
анықтау керек for6.cpp*/
#include
#include
main ()
{
float x,y,x0,xk,dx;
int k; int n; clrscr();
printf(“x0,xk,dx= “);
scanf("%f%f%f",&x0,&xk,&dx);
printf("----------------------\n");
printf(" x | y\n");
printf("----------------------\n");
x=x0;
while (x { y=-2.4*x*x+5*x-3;
printf("%6.2f | %6.2f\n",x,y);
x=x+dx;
}
printf("----------------------\n"); getch();
}

2 - Мысал:

/* 1-ден 100-ге дейінгі сандар қосындысы */

#include
#include
main ()
{
int s=0,k;
clrscr();
printf("1-ден 100-ге дейінгі сандар қосындысы\n");
k=1;
while (k { s+=k;
k++;
}
printf("s= %d",s);
getch();
}

FOR цикл операторы
Параметрлі цикл схемасы:
Арифметикалық прогрессия сияқты For операторының
жазылуы:
for(x=x0;x {
;
;
...
;
}
Мұндағы өрнек1: x=x0; – цикл
айнымалысының
бастапқы мәні, өрнек2: x

1-Мысал:
/* 1-ден n-ге дейінгі сандар қосындысы */
#include
#include
main ()
{
int s=0,k;
int n;
clrscr();
printf(“n санын енгізіңіз:");
scanf("%d",&n);
printf("1-ден %d-ге дейінгі сандар қосындысы:",n);
for (k=1;k s+=k;
printf(" %d",s);
getch();
}
For цикл операторында өрнегі ретінде жалпы дұрыс жазылған кез
келген өрнекті пайдалануға болады

2-Мысал:
for (d=0.1; d printf(“%f”,d);
For цикл операторында бір немесе бірнеше өрнектерді жазбауға да
болады, бірақ мұндайда ; символын міндетті түрде өз орындарына
жазып отыру керек.

3-Мысал:
x=2; for(n=4; x x=x*n;
For цикл операторында құрама өрнектер-ді «,» операциясы арқылы
жазуға да бола-ды,мұндайда бөлектенген өрнектер солдан оңға қарай
есептеледі.

4-Мысал:
/*көбейту кестесі */

# include
#include
main ()
{int m;//көбейту кестесі шығарылатын сан
int n; // көбейткіш
int p; // көбейтінді
clrscr();
printf(“керекті сан енгізіңіз:");
scanf("%d",&m);
printf("%i санының көбейту кестесі\n",m);
for (n=1;n {p=m*n;
printf("%ix%i=%i\n",m,n,p);
}
getch();
}
Нәтижесі:
5 санының көбейту кестесі
5х1=5
5х2=10
5х3=15
5х4=20
5х5=25
5х6=30
5х7=35
5х8=40
5х9=45
Do while цикл операторы
Шарты соңынан тексерілетін do … while циклініңсхемасы
Жалпы жазылу түрі:
do
{
1-оператор;
2-оператор;
………
n-оператор;
}
while (өрнек);
Do ... while циклінде шарт соңында тексерілетін бол ғанды қтан, оны ң
тұлғасы ең болмағанда бір рет орындалады. Цикл со ңында жазыл ған
while(өрнек) өрнек ақиқат болса (немесе 0-ге тең болмаса), цикл т ұл ғасы
қайтадан орындалады. Ал өрнек жалған болса (немесе 0-ге те ң болса),
цикл аяқталады.

1-Мысал:
// 15 бүтін сандар ішінен олардың максимумын табу
#include
main ()
{
int a, max, i=1;
max = -32000; //max басында ең кіші санға тең болады
do
{
printf(“сан енгізіңіз: “);
scanf("%d",&a);
if (a > max) max = a;
i++;
}
while (i printf(“\n15 санның ең үлкені=%i",max);
getch();
}
2-Мысал:
Қосынды табу s =дәлдігі e=10-5
#include
#include
#define epsilon 1e-5
main ()
{
int i;
float a,s;
clrscr();
s=0;
i=1;
do
{a=1.0/i/i;
s+=a;
i++;
}
while (a>epsilon);
printf("s=%7.4f",s);
getch();
}
Назарларыңызғ
а рахмет!


Ұқсас жұмыстар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программалар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
For циклдық операторы
Алгоритм және оның қасиеттері
Енгізу және шығару операторларын ата
Шешілмейтін алгоритмдер туралы тү сінік. Алгоритм кү рделілігі. Алгоритм тү сінігінің функция тү сінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл жә не оны орындаушылардың сипаттамалары
Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритмның күрделіліг. Алгоритм түсінігінің функйия түсінігімен байланысы.Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Пәндер