Стандарттау мақсаттары мен принциптері
Презентация қосу
Стандарттау мақсаттары
мен принциптері

Стандарттаудың жалпы мақсаты

Стандарттау дың жалпы мақсаты-өнім,процесс және
көрсетілетін қызымет мәселесі бойынша тұтынушылар мен
мемлекеттің мүделерін қорғау. Стандарттау қызымет ретінде
мына мақсаттарға жетуге бағытталған.
1.Өнімдер ,процестер және көрсетілетін қызыметтерге
нормалар,ережелермен сипаттамалар белгілеу.
2.Өнімдердің,процестердің көрсетілген қызыметтердің адам
өмірі,денсаулығы және мүліктерінің қауіпсіздігін,қоршаған
ортаның корғалуын қамтамасыз ету.
3.Саудада техникалық кедергілерді жою,өнімнің ішкі және
сыртқы нарықтардағы бәсекелестік қаілетін қамтамасыз ету
4.Өнімнің техникалық және ақпараттық сыйысымдылығын
сондай-ақ өзара алмасымдығын қамтамасыз ету.
5.Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету.
6.Ресурстардың барлық түрін сақтау жіне ұтымды пайдалану
7.Елдің қорғаныс қабілеті мен жұмылдырушылық әзірлігін
қамтамасыз ету.
8.Табиғи және техногенді апаттар мен басқа төтенше
жағдайлардың туындау қаупін ескере отырып,шаруашылық
нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
9.Өнімдердің,процестердің көрсетілетін қызыметтердің
сапасы мәселелерінде тұтынушылардың мүделерін қорғау.
Стандарттау функциялары

Реттеу функциясыөнім атауларын, жөнсіз көбейтілген
құжаттар түрлері. Объектілердің жөнсіз көп түрлерін
(көптеген н) ықшамдап шектеу

Қорғау (әлеуметтік) функциясы - өнімді шығарушылардың,
тұтынушылардың және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету, адамзатты, табиғатты техногенді апаттардан қорғауға
жұмылдыру

Ресурстарды үнемдеу функциясы - материалдардың,
энергетикалық, еңбек және табиғи ресурстардың шекті болуы
себепті нормативтік құжаттарда ресурстарды үнемді
пайдалануды қарастыру қажет.
Арақатынасқа байланысты функциясы - ақпараттың
(компьютерлік, спутниктік, ж.б.) жүйелерін және хабарды тарату
каналдарын пайдалана отырып, адамдардың өзара пікірлесуін және
әрекеттестігін қамтамасыз ету. Бұл функция саудадағы кедергілерді
жою және ғылыми-техникалық, экономикалық байланыстарды
нығайту үшін қажет.
Цивилизациялау (қоғамдық даму) функциясы - адам өміріне
қатысты көрсеткіштерді өнім мен қызмет сапаларын белгілеу
негізінде жақсарту. Мысалы, адам өмірін ұзарту мемлекеттік
стандарттардың тамақ өнімдерінде, ауыз суда, темекінің
құрамында болатын зиянды заттардың мөлшеріне қоятын
талаптарының қатаңдығына тікелей байланысты. Бұл мағынада
стандарттар еліміздің қоғамдық даму деңгейін, яғни өркениет
(цивилизация) деңгейін көрсетеді
ғ ы л ы мды,
ө нд і р істі, т т а р мен,
д артт а у к құж а
. С т а н ат и в т і с қ ару
я с ы о р м е б а
қ ф у нкци л а л а р ды н а л ы қ жән
атты ас а ни к
Ақпар ық және басқ н, бағалы тех былатын өнім і.
техник
ал
ү л г іл е рме б о л ы п та а с ы з етед
о н д ар мен, қ т а у ш ысы е н қ а мт ам
эт а л р ы н ы ң са л о г т а рым а н д а р ттау
тт а м кат а ы-с т
ақпара ыме н , ө н і
у фун к ц и я с
т ар
о нд а р л д а н н д ар т
этал қ ы қ т ы қо н д е т т і ста р у ж ә не
у ж ә н е құ п т а р д ым і
з а ң д асты
ы бекі т н тал а ү рінд е п п ай
м а н л а т ы а р ) т ы ж а
Нор р і не қойы ік қ ұ жатт е с і о л ард етті
ек т іл е а т и в т н ә т и ж ң м і нд
объ а с қ а норм к ү ш беру ж а т т арды қ ы қ тың
е б қ ік қ ұ еқ ұ
(немес ға құқықты о р м ат и в т
ш і л ік ж ә н
ж ү з еге
а р . Н к і м ы
құжатт ан байқалады номикалық ә олдану арқыл әні
қолдан
уд д ау эко р ы н )қ я н ы ңм
ы н о ры н
а н к ция л а
л ф у н к ц и
а н д а р ттар
талапт
а р
а л ар ын ( с
ц и я с ы . Бұ і р іл г ен с т
інде
еу ш ар ф у н к ү й л е с т р с е ту
міндет
т
Д ә л ел ділі к
м е н т терге л д і л іг ін кө
ы р ы л ады. л ы қ р егла ы н ы ң дә л е
ас т ех ника а л а п тар
ы т
нақтыл ттің маңызды
ен
реглам
Стандарттардың
түрлері
н е оған
е л іг іне жә ысты
і нің е рекш а б а йла н
о б ъ ектіс
м а з м ұнын ді :
т ау д ы ң і рл ен
дарт аптар түрлері әз
Стан ген т а л
на
і лен ң мы
бел г
т а рды а р т т а р; а рт т а р;
станд
ар т
ы н с танд ке ) с танд
а ына
л т зме
қ ы т
да ртт ар .
негізге ілетін у) ст а н
р с е т імд е
нім ге (кө рт т а р ; шеу, рөс
ө с танд а ау, ө л
е с ке ( с ы н
проц д іс т е ріне
ау ә
бақыл
Негізге алынатын стандарттар - қолданылу саласы кең немесе
техникалық реттеудің белгілі бір саласына арналған жалпы
ережелері бар стандарттар. Олар басқа стандарттарды
шығаруға негіз болатын стандарттар немесе әдістемелік
құжаттар түрінде қолданылады. Өнімге (көрсетілетін қызметке)
стандарт біркелкі өнімдер (көрсетілетін қызметке) топтарына
немесе нақты өнімге (көрсетілетін қызметке) талаптар
белгілейді. Өнімге, көрсетілетін қызметке әзірленетін
стандарттар әр түрлі болады: жалпы техникалық шарттар
түрінде, техникалық шарттар түрінде. Бірінші жағдайда
стандарттар біркелкі өнімдер (көрсетілетін қызмет) топтарына
қойылатын жалпы талаптарды, ал екінші жағдайда - жекелеген
өнім түрлеріне қойылатын талаптарды қамтиды. Бұл
стандарттар жалпы жағдайда - жекелеген өнім түрлеріне
қойылатын талаптарды қамтиды. Бұл стандарттар жалпы
жағдайда мынандай бөлімдерден тұрады: жіктеу, негізгі
параметрлер мен мөлшерлер, жалпы техникалық талаптар,
қабылдап алу, таңбалау, буып, тасымалдау және сақтау
ережелері.
Саудада тамақ өнімдерін сақтау және сату алдындағы дайындау
әдістеріне қатысты стандарттар маңызды рөл атңарады. Қазіргі
кезде өнім (қызмет) сапасын қамтамасыз ету жүйелерінің
шеңберінде қолданылатын басқару процестеріне қатысты
стандарттар - құжаттарды сатып алуды, мамандарды
дайындауды, т.б. басқару стандарттарының маңызы артып отыр.
Бақылау әдісіне стандарттар өнімді жасап шығару,
сертификаттау және пайдалану кезінде оған сынақ, өлшеу,
талдау жүргізу әдістерін белгілейді. Әрбір әдіске олардың
ерекшеліктеріне байланысты белгіленеді:
сынау құралдары және басқа да керек- жарақтар;
сынауды өткізуге дайындалу тәртібі;
сынауды өткізу тәртібі;
сынау кезінде алынған деректерді өңдеу ережелері;
сынау нәтижелерін дайындау ережелері;
сынау қателігінің мүмкін деңгейі.
Стандарттарды әзірлеу және бекіту тәртібі

Ұлттық стандарттар органы техникалық регламенттер мен еркінді
негізде үйлестіруге болатын ұлттық стандарттардың тізімін бекітіп,
баспасөз бетінде және ақпараттық жүйеде жариялайды.

Стандарттау жөніндегі ұлттық орган стандарттарды
шығару бағдарламасын әзірлейді және бекітеді.
Стандартты өзірлеуші ұлттық стандарттың жасалып
жатқаны туралы хабарлама береді. Хабарламаға жобаның
сәйкес халықаралық стандарттың өзгешелігін көрсететін
ақпарат болуы керек. Стандартты өзірлеуші мүдделі
тұлғалардың жобасымен танысуын қамтамасыз етеді.
Стандартты дайындаушы мүдделі тұлғалардың пікірлерін ескере
отырып стандарт жобасын жетілдіреді, жобаны көпшіліктің талқысына
салады. Талқылау мерзімі екі айдан кем болмауы керек.
Ұлттық стандарттың жобасы мүдделі тұлғалардан жазбаша түрде
алынған пікірлермен қоса стандарттау жөніндегі техникалық комитетке
жіберіледі, комитет жобаны сараптамадан өткізеді. Техникалық комитет
сараптау нәтижесі бойынша жобаны бекіту немесе қабыл алмау
жөнінде дәлелді ұсыныс жасайды. Техникалық; комитет ұсынысты
ұлттық стандарттау органына жібереді, орган комитет жіберген
құжаттар негізінде шешім қабылдайды.
Үлттық стандарттың бекітілуі туралы хабар органның баспас өз
беттерінде және электронды сандық жалпы қолданыстағы ақпарат
жүйесінде жарияланады. Жариялану мерзімі стандарт бекітілгеннен
кейін бір айдан аспауы керек.
Ұлттық стандарттау органы техникалық регламенттер мен еркінді
негізде үйлестіруге болатын ұлттық стандарттардың тізімін бекітіп,
баспасөз бетінде және ақпараттық жүйеде жариялайды.
Ұйым стандарттары Ұйым стандартын, соның ішінде коммерциялық,
қоғамдық, ғылыми мекемелердің, заңды тұлғалар бірлестіктерінің
стандарттарын қажет болғанда олар өз бетімен әзірлеп, бекіте алады.
Қажеттілік мына жағдайларға байланысты болуы мүмкін:
өндірісті жетілдіруге және өнім сапасын жақсартуға;
Қызымет көрсетуге;
зерттеулердің (сынақтардың), өлшеулердің және басқа да
жаңалықтардың нәтижелерін таратуға және пайдалануға.
Ұйым стандартын дайындаушы жобаны сараптамадан өткізу
мақсатында, техникалық комитетке жіберуі мүмкін. Сараптама
нәтижесі бойынша техникалық комитет қорытынды шығарып, оны
стандарт жобасын дайындаушыға жіберед

Ұқсас жұмыстар
Стандарттаудың мақсаттары
Стандарттау категориясы. Стандарттау түрлері
Стандарттау деңгейлері
Кеңес БӨЖ
Мемлекеттік бағдарлама
ПАРАМЕТРЛІК СТАНДАРТТАУ
Өнімдерді сертификаттауды жүргізу тәртібі
Стандарттаудың негізгі түсінігі
Қолданысқа енгізілген техникалық регламенттердің мерзімі және талаптары
Стандарттау әдістері
Пәндер