Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Презентация қосу
Тақырыбы: Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм.
Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру.
Кіріспе
Айнымалы - белгілі бір мәліметтер
типін сақтай алатын және программаны
атқару барысында мәнін өзгертуге
болатын атауы белгілі объект.
А й н ы м а л ы шама — әр түрлі сан
мәндерін қабылдайтын шама. Ал сан
мәні өзгеріссіз қалатын шама т ұ р а қ т
ы шама деп аталады. Дегенмен
айнымалы шама мен тұрақты
шаманың арасындағы айырмашылық
салыстырмалы түрде болады. Өйткені
кейбір мәселедегі тұрақты шама, басқа
бір жағдайда айнымалы шама болуы
мүмкін.
Айнымалы шаманы математикаға
енгізіп, оны жүйелі түрде зерттеуді
бастаған француз ғалымы Рене Декарт
(1596 — 1650) болды.
Айнымалы – аты, типі және мәні болатын шама.
Айнымалыныңмәнін программаның жұмысы кезінде
өзгертіп
Айнымалылардың
отыруға болады. типі:
integer { бүтін }
real { нақты }
char { бір символ }
string { символдық тіркес }
boolean { логикалық }

var a, b: integer;
Q: real;
s1, s2: string;
Айнымалының мәнін қалай өзгертуге
болады?
Оператор – жоғары деңгейлі программалау
тілінің
командасы.
Меншіктеу операторы айнымалының мәнін
өзгерту
үшін
Мысалқолданылады.
:

program qq; a
?
5 5
var a, b: integer;
begin b
?
7 5+2
a := 5;
b := a + 2;
a
a := (a + 2)*(b – 3); 28
5 7*4
end.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus — Әл-
Хорезмидің атынан шыққан) — бастапқы берілген мәліметтермен
бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай жұмысын жүргізу т.б.)
тәсілдерінің дәл сипаттамасы. Алгоритм — математика мен
кибернетиканың негізгі ұғымдарының бірі. Агоритмді орындау
алгоритмдік процесс деп аталады.
амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін
есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар
орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу
Паскаль тілінде мәліметтер

Тұрақтылар Айнымалылар

Программа орындалу Программа орындалу
барысында барысында мәндер
көрсетілген өзгеретін шама
қалпынан
өзгермейтін
Алгоритм — қазіргі математикада, оның ішінде электронды
есептеуіш машинада қолданылатын негізгі ұғымдардың бірі. Белгілі
бір теңдеу түбірінің жуық мәнін кез келген дәлдікпен табу оған
арналған Алгоритммен есептеледі. Компьютердің кең қолданылуына
байланысты Алгоритм жаңа мағынаға ие болды. Берілген есепті
шешу барысында орындаушыға біртіндеп қандай әрекеттер жасау
керектігін түсінікті әрі дәл көрсететін нұсқау да Алгоритм деп
аталады. Алогритмді орындаушы — адам, ЭЕМ немесе робот. Әрбір
нұсқау — бұйрық. Ал орындаушының жүзеге асыра алатын
бұйрықтар жиыны бұйрықтар жүйесі деп аталады. Мысалы, у = (ax +
b) (cx - d) функциясын есептеу ЭЕМ-да мынадай әрекеттерден
құралады:
а-ны x-ке көбейту R1 деп,
оған b-ны қосу нәтижесі R2 деп,
с-ны х-ке көбейту R3 деп,
сх-тан d-ны алу R4 деп,
R2-ні R4-ке көбейту у деп белгіленеді.
Алгоритмді талдаудың негізгі әдістері

1)Сөздік-
формулалық
2)Құрылымдық
немесе
блок-схемалар
3)Арнайы алгоритмдік
тілдерді қолдану
4)Граф-схемалар
көмегімен
5)Петри торының
көмегімен
Алгоритм қасиеттері

дискреттілік: жекелеген қадамдардан(командалардан)
тұрады

айқындылық: атқарушыға түсінікті болатын командалардан
тұруы керек

белгілілік: бастапқы деректері бірдей болған жағдайда
нәтижесі де бірдей болады

нәтижелік: әрекеттердің шектеулі санынан кейін белгілі бір
уақытта қорытынды нәтиже алуымыз керек

жалпылық: алгоритм әр түрлі алғашқы мәліметтер үшін әр
түрлі нәтижелер беруі тиіс

дұрыстылық: алғашқы мәліметтер әр түрлі болғандығына
қарамастан барлық жағдайда дұрыс нәтиже береді

Ұқсас жұмыстар
Кездейсоқ айнымалы ұғымын қарастыру. Кездейсоқ айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм
Кездейсоқ сандар
Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Тармақталу алгоритмдері
Алгоритм құруға үйрету
Алгоритм және оның қасиеттері
Шешілмейтін алгоритмдер туралы тү сінік. Алгоритм кү рделілігі. Алгоритм тү сінігінің функция тү сінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл жә не оны орындаушылардың сипаттамалары
Оралымды алгоритмдер
Трансляция түсінігі. Формальды тілдер түсінігі. Формальды тілді сипаттаудың қатаң тәсілдері және метатіл туралы түсінік
Пәндер