Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

« Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу
Бокс-Уилсон әдісі  »

Орындаған:Төлеубекова М
Тексерген: Кабденова А. Т 
                                    
                                              

Семей-2015ж
ЖОСПАР:
КІРІСПЕ
Қазіргі аналиткалық аспаптардың элементтер ізін анықтаудағы үлкен
мүмкіндіктеріне қарамастан анықталатын микроэлементтердің
концентрациясы берілген аналитикалық әдістің салыстырмалы табу
шегінен
аз болғанда, алдын-ала концентрлеуді қолданады. Ол – матрицаны бөгет
жасайтын қоспаларды жоюға жағдай туғызады, үлкен өлшендіні талдау
үшін пайдалануға мүмкін жасайды, қамақты татпа алуды жеңілдетеді.
Концентрлеу нәтижесінде микроэлементтердің табу шегін бірнеше ретке
елеулі кемітуге болады.
Концентрлеудің белгілі көптеген әдістерінің ішінен ең көп дамығандары
және кең тарағандары экстракциялық, хромотографиялық, сорбциялық
пен
кейбір электрохимиялық әдістер.
Концентрлеу компоненттерді бөлумен және оларды әр түрлі фазаларға
таратумен байланысты, сондықтан концентрлеу әдісін бөлу әдісі ретінде
пайдалануға болады.
Биотехнологиялық стадия
Негізгі стадияға осы немесе басқа биологиялық агентті
(микроағзалар, оқшауланған клеткалар, ферменттер
немесе клеткалық органеллалар) қолдана отырып,
шикізаттың осы немесе басқа өнімге айналуы жүретін
өзіндік биотехнологиялық стадияға жатады.
Биотехнологиялық стадияның негізгі мақсаты белгілі
органикалық затты алу болып табылады.
Бірақ, биотехнологиялық стадия ережеге сай жаңа
органикалық қосылыстардың синтезімен қоса, төмендегі
көптеген биотехнологиялық процестерден тұрады .
• Ферменттеу – микроағзаларды культивирлеу көмегімен жүзеге
асырылатын процесс.
• Биотрансформациялау – дайын ферменттерді немесе микроағзалар
клеткаларының ферменттік белсенділігі әсерінен химиялық
құрылымының өзгеру процесі.
• Биокатализ – биокатализатор – ферменттерді қолдану арқылы өтетін
заттардың химиялық айналулары.
• Биологиялық тотығу – аэробты жағдайда ластаушы заттардың
микроағзалармен немесе микроағзалар ассоциациясымен
пайдаланылуы.
• Метанды ашу – анаэробты жағдайда метаногенді микроағзалар
көмегімен органикалық қалдықтардың өңделуі.
• Биокомпостау – ауаның еркін келуіне және біркелкі ылғалдануын
қамтамасыз ететін арнайы борпылдақ құрылымы бар қатты
қардықтар құрамындағы зиянды органикалық заттардың мөлшерін
микроағзалар көмегімен төмендету.
• Биосорбция – арнайы қатты тасымалдауыштарда бекітілген зиянды
қоспалардың газдардан немесе сұйықтықтардан микроағзалармен
сорбциялануы.
• Бактериалды сілтісіздендіру – арнайы микроағзалар әсерінен зиянды
қосылыстардың ыдырауы.
СҰЙЫҚТЫҚ ПЕН БИОМАССАНЫҢ БӨЛІНУІ
Тұндыру;
Фильтрлеу;
Сепарация;
Центрифугалау;
Микрофильтрлеу;
Ультрафильтрлеу;
Коагуляция;
Флотациялау;
Тұндыру – гравитациялық күш әсерінен бөлу (ағынды суды
тазалауда).
Фильтрлеу – қатты фаза бөлшектері – биомасса ұсталынатын
фильтрлеуші материал арқылы суспензияны өткізу.
Бұл әдіс антибиотиктер өндірісінде, көбінесе микроағза продуценті
мицелиалды сипатта болғанда қоданылады.
Сепарирлеу, центрифугалау – ортадан тепкіш күш әсерімен б өлу.
Азақтық биомасса өндірісінде дрожжилар мен бактерияларды бөлуге
қолданылады.
Микрофильтрация, ультрафильтрация – мембранада микроағзалар
клеткаларының ұсталынуын қамтамасыз ететін орташа өлшемді
саңылаулы мембраналардан сұйықтықты өткізу және жеке
клеткалардан тазаланған ерітінді алу. Ультрафильтрация
клеткалармен қатар, еріген заттардың ірі молекулаларының
бөлектенуін қамтамасыз етеді.
Коагуляция – сұйықтыққа ірі клетка агломераттарының пайда
болуы мен тұнуына әсер ететін реагенттерді қосу және сұйықтықты
тұндыру арқылы бөлу.
Флотация – микроағзалар биомассасының көбік көпіршіктерімен
ұсталынып, оның көбікті фракциядан шығарылуы.
1.Фильтрация -тканьдік фильтр арқылы-10мкм
1мм өлшеміндегі бөлшектерді бөлуге мүмкіндік
береді.
2.Микрофильтрация-өлшемі 200 нм10мкм
бөлшектерді бөлуге мүмкіндік береді.
3.Ультрафильтрация-өлшемі 10 нм 5 мкм
аралығындағы бөлшектерді бөлуге мүмкіндік
береді.
  Микроағзалардың көлемі:вирустар-10нм
үлкендеу,бактериялар-0,3-1,0мкм,ашытқылар-3-
5мкм,мицелий саңырауқұлақтары-10 мкм
дейін.Мицелиалды саңырауқұлақтардың 1мм
микроколония көлемінде болады,ол олардың
сұйықтықтан бөлінуін оңайлатады.Сонымен қатар
ерімейтін компоненттер де
бар.Макромолекулалардың көлемі-10-120нм
аралығында болады.Микробөліктер-120нм.ден 10
мкм дейін.
МИКРОАҒЗАЛАР БИОМАССАСЫН БӨЛУ ҮШІН ТҰНДЫРУ 
ӘДІСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Тұндыру – гравитациялық күш әсерінен бөлу (ағынды суды
тазалауда).
Тұндыру әдісі жануар және өсімдік клеткаларын,мицелиалды
саңырауқұлақтар және сыра ашытқыларын бөлуде
қолданылады.Тұндыру процесінің жақсы өтуі үшін
микроағзалардың көлемі маңызды емес.Көбінесе,тұндыру
процесі коагуляция және флокуляциямен комбинируйтетіледі.Екі
тәсілде де суспензияға реагент қосады.Коагулянт немесе
флокулянттың ұзын молекулаларына бірнеше клеткаларды қосу
агломераттың негізін туғызады,соның нәтижесінде олар
салмағы үлкен және аз қозғалатын болады,бұл қалдықтың
седиментациясына алып келеді.
Әдістің кемшіліктері:процестің ұзақтығы жане 
онша емес бөлу.Тұндыру жылдамдығы хлопьяның 
тығыздығы мен көлеміне байланысты 
болады.Бұлндай қиындықтарды жою үшін  
клетканың тұндыру жылдамдығын жоғарлатады.Ол 
үшін суспензияны центробежді күш алаңына 
салады.
  Коагуляция – сұйықтыққа ірі клетка
агломераттарының пайда болуы мен тұнуына әсер
ететін реагенттерді қосу және сұйықтықты тұндыру
арқылы бөлу.
Флотация – микроағзалар биомассасының көбік
көпіршіктерімен ұсталынып, оның көбікті
фракциядан шығарылуы.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Бирюков В.В. «Основы промышленной биотехнологии»
Москва «Колос» «Химия»,2004г.238-250с.
2.Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для
высш. пед. учеб. заведений/ Т.А. Егорова, С.М. Клунова,
Е.А. Живухина. – 2-е изд., стер. –М.: Академия, 2005. – 208 с.
3.Цапалова И.Э., Маюрникова В.М. Экспертиза продуктов
переработки плодов и овощей. 2003.

Ұқсас жұмыстар
Үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу және Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс­Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі жайлы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі
Микроорганизмнің таза культурасы
Пәндер