Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы :
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау

Кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсетудің бұл
құралдары бюджет заңнамасын жетілдіру шеңберінде
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Жеке
кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының
Жаңңында
За көзделген.дамытуда кәсіпкерліктің бірінші
а өндірістерді
кезекте, шағын және орта кәсіпкерліктің бастамаларын
тежейтін негізгі проблемалар:
қаржыландыруға қол жеткізу және қарыз алу құнының
жоғары болуы;
индустриялық инфрақұрылымның дамымауы;
кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының дамымауы.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат
беру құжаттарын қысқарту және мемлекеттік органдардың бақылау-
қадағалау функцияларын оңтайландыру мәселелері бойынша
толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» ҚР Заңының жобасы.
Астана 2012
Қазақстан Республикасы Президентінің бизнес климатты
жақсарту жөніндегі тапсырмасы
- Лицензияларды және рұқсаттарды 30%-ға қосымша қысқарту туралы (Мемлекет Басшысының 2011
жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы)

- Азаматтардың өмірі мен денсаулығына тікелей т әуекелмен қатыссыз бизнес құру және ж үргізу үшін
хабарлама тәртібін енгізу бойынша шаралар қабылдау (лицензиялы қ р ұқсатты қ ж үйесіні ң орнына)
(Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы)

- «Тыйым салынбағанының барлығы рұқсат етілген» бизнесті ң толы қ еркіндігі қа ғидатын за ңнамада
жүзеге асыру (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы)

- Бизнес қаумдастықты тартумен бизнес жүргізу үшін кедергілерді жою бойынша барлы қ за ңнаманы
тексеру туралы (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы)

- Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының за ңнамасында бекітілмеген функцияларды
орындауға тыйым салу бойынша шараларды қолдану, мемлекеттік органдарды ң ба қылау- қада ғалау
функцияларының тізімін қысқарту және тексеру санын о ңтайландыру (Мемлекет Басшысының 2011
жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы)

- Құрылған мерзімінен бастап 3 жыл көлемінде жоспарлы тексерулер жүргізуге тыйым салуды енгізу
туралы (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 1 қыркүйектегі тапсырмасы)

- 2012 жылдың аяғына дейін лицензиялардың барлық т үрлерін электронды қ нысанда беруді
қамтамасыз ету (Президенттің Қазақстан халқына 2012 жылға арналған жолдауы)
Заң жобасының бағыттары

1. Рұқсат беру құжаттарын қысқарту және лицензияларды беруді
электронды форматқа көшіруді қамтамасыз ету

2. Мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау қызметін
оңтайландыру

3. Шағын, орта, ірі кәсіпкерлікті анықтау критерийлерін қайта
қарау
1. Рұқсаттарды 30%-ға қысқарту

1 Барлығы анықталған 1096 (лицензиялар 442, басқа рұқсаттар 654), оларды ң ішінде:

2 297 қысқартылады (лицензиялар 103, басқа рұқсаттар 194), олардың ішінде :

40 хабарлама тәртібіне
257 қысқартылды ауыстырылды

3 799 қалады (лицензиялар 339, басқа рұқсаттар 460)

Рұқсат беру құжаттарды қысқарту нәтижелерін есептеу формуласы

(1096 – 81*) – 297 = 718
* халықаралық шарттармен реттелетін рұқсат беру құжаттары (81)

! ҚОРЫТЫНДЫСЫНДА РҰҚСАТ БЕРУ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ САНЫ 30%-
ға ҚЫСҚАРТЫЛАДЫ
Рұқсаттарды түрлері бойынша қысқартудың
статистикасы
Қысқартылатын рұқсат беру құжаттарының саны
• лицензиялау – 3 түрі, 28 кіші түрі
және 72 ішкі кіші түрі,
(қолданыстағының ішіндегі 51
түрінен, 206 кіші түрінен және 185
ішкі кіші түрінен);
• сертификаттау – 3 түрі
(қолданыстағының ішіндегі 26
түрінен);
• аккредиттеу – 3 түрі
(қолданыстағының ішіндегі 9
түрінен);
• рұқсаттар – 36 түрі
(қолданыстағының ішіндегі 157
түрінен);
• келісу – 87 түрі (қолданыстағының
ішіндегі 160 түрінен);
• өзгелер (өтуге беретін рұқсат
қағаздар, актілер, хаттамалар,
аттестаттар және т.б.) – 65 түрі
(қолданыстағының ішіндегі 302
түрінен).
Хабарлама тәртібі

Хабарлама тәртібін енгізгенге дейін

Кәсіпкер:

1 Құжаттар топтамасын жинақтайды, қажет жағдайда көшірмлерін нотариалды куәлендіреді

2 Құжаттарды мемлекеттік органға ұсынады

3 Құжаттарды мемлекеттік органда қарастыру, басқа да мемлекеттік органдармен келісу

4 Рұқсат беру құжатын беру не беруден бас тарту

Заң жобасын қабылдағаннан кейін

Хабарлама
Кәсіпкер жібереді
Мемлекеттік орган субъектіні Тізілімге
қосады

Хабарлама тәртібіне ауыстырылатын қызмет түрлеріне талаптар за ңмен белгіленеді.

! Осыған байланысты, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті мемлекеттік реттеу
мен нарыққа кіру үшін бизнеске ауыртпалы қтың төменгі де ңгейін қамтамасыз
етудің тиімді балансы сақталады

Кәсіпкер:
-Хабарламаны ХҚКО арқылы немесе электронды түрде ұсынуға;
-Қыхметті хабарлама бергеннен кейін бірден бастауға құқылы болады
Барлық лицензиялар беруді электронды форматқа көшіру

Нотариус
Қазіргі күйі Нотариус
Қалай болады Келісуші меморган
Интернет
2- 1-қадам
қадам Құжаттар топтамасы
Құ
Құжаттар
жаттар топтамасы
топтамасы

3-қадам Е-терезе
немесе
лицензиар лицензиар

1-қадам
Лицензия
Лицензия
15 жұұмыс
15 ж мыс ккүүні
ні Лицензия
15 жұмыс күні
Келісуші
ХҚКО
меморган
операто
ры
1-қадам: Меморганнан рұқсатты алу, келісу 1-қадам: Өтініш беруші жақын маңдағы кез келген Х ҚКО
кезіндегі қосымша шығындар; құжаттарын тапсырады. ХҚКО қызметкері құжаттың
2-қадам: құжаттарды нотариалды куаландыру электрондық көшірмесін электронды цифрлы
кезіндегі, оның ішінде уақытша қосымша қолтаңбамен куаландырады. Құжаттарды нотариалды
шығындар; куаландыру жойылады. Осылайша куаландырылған
3-қадам: қағаз тасығыштағы құжаттар құжаттар басқа да меморгандарға шектеусіз
меморганға табысталады, қарау рәсімі ұсынылады;
автоматтандырылмаған. Барлық рәсімдер толықтай автоматтандырылған,
мерзімдері және шығындар қысқартылған, қағазды
құжат айналымы жойылған.

2. Мемлекеттік органдардың бақылау қадағалау қызметін оңтайландыру

Бұл тыйым салудың күші қызметтері жоғары
Шағын кәсіпкерлік субъектілерін
тіркелген мерзімінен бастап 3 жыл
қауіппен байланысты шағын кәсіпкерлік
көлемінде жоспарлы тексерулер субъектілеріне таратылмайтын болады. Мысал ға,
жүргізуге тыйым салуды енгізу жарылғыш және улы заттардың қолданысы және
айналымы саласына

Кәсіпкерлерге қатысты құқық
бұзушылықтардың барлық ӘҚБК (634-бап) қолданыстағы редакциясы бойынша
құрамына әкімшілік өндіруді тек бұл қағида құқық бұзушылықтардың 10 % ғана
тексеру нәтижелері бойынша ғана таралады
салу туралы Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодекс
нормаларының аясын кеңейту

Мемлекеттік органдармен теқ ғана заңнамада
Мемлекеттік органдарға олардың регламенттелген функцияларды жүзеге асыру
Қазақстан Республикасы мақсатында ҚР «Әкімшілік рәсімдер туралы»
заңнамасында бекітілмеген Заңының 9-2-бабы мемлекеттік органдарға
функцияларын жүзеге асуруға оларға Қазақстан Республикасының заңдарында
тыйым салынады белгіленбеген функцияларды жүзеге асыруға
тыйым салатын нормамен толықтырылды

3. Шағын, орта және ірі кәсіпкерліктің критериилерін қайта қарау

3. Активтерiнiң құны бойынша
1. Критерийлерді 2. Саны бойынша критерийлерді
критерийлерді
қолданудың икемді тетігін іске асыру өзгеріссіз қалдыру
жылдық орташа табысқа ауыстыру

Активтерінің құны бойынша критерийдің
Әлемдік тәжірибеге сәйкес
Әлемдік тәжірибеге сәйкес критерийлерді іс жүзінде қолданылмайтындығына
жұмыскерлер саны бойынша көрсеткіш
статистика жургізу, мемлекеттік қолдау байланысты салық заңнамасының
кәсіпкерлік субъектілерін саралауда
көрсету және заңнаманың өзге талаптарын орындау үшін
негізгі критерий болып табылады.
нормаларын қолдану мақсатында субъектілермен өзбетінше есептелетін
Осыған байланысты, оны
пайдалануды шектеу ұсынылады жылдық орташа табыс көрсеткішін
бұдан әрі де пайдалану мақсатқа сай
пайдалану ұсынылады

Шектеуді келесі тәртіпте жүзеге асыру:
1. статистика мақсатында сан Критерий бойынша шектеулер мәні:
бойынша критерийді пайдалну; 1. санын өзгеріссіз қалдыру;
2. мемлекеттік қолдау және 2. мынадай жылдық орташа табысты бекіту:
заңнаманың өзге де нормаларын 2.1. шағын кәсіпкерлік үшін АЕК 60 мың көлемінде (91 млн. теңге). (Бұл көлем онда
жеңілдетілген декларация негізінде СНР қолданушы шағын кәсіпкерлік
қолдану мақсатында екі субъектілері үшін салық заңнамасындағы тоқсан үшін шекті кіріс 25 млн.теңге (жылына 100
критерийді де пайдалану. Бұл млн. теңге) көлемінде белгіленген талаптарға сәйкестендіруге байланысты анықталған);
жерде, мемлекеттік қолдау 2.2. ірі кәсіпкерлік үшін – АЕК 3 миллионнан жоғары (4,5 млрд. теңге) көлемде. (ҚМ
бағдарламаларымен қосымша СК деректері бойынша елдің 300 аса ірі өнеркәсіптері 6 млрд. теңгеден жоғары жылдық
критерийлер қарастырылуы табыс табады. Осылайша, көрсетілген шекті мәндерге аса ірі өнеркәсіптер
мүмкін. сәкес келетін болады.

! Көрсетілген ұсыныстарды іске асыру критерийлерді өзектендіруге,
синхрондауға, сондай-ақ құқықтық қолдану практикасын жетілдіруге бағытталған 11
Назарларыңызға
рахмет!


Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу әдістері
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мен дамыту, жеке кәсіпкерлік туралы заң
Қазақстан Республикасы кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау. Кәсіпкерлікті қолдаудың нормативті- құқықтық базалары
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың мәні және қажеттілігі
Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Қазақстандағы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры
Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу және қолдау
Шағын кәсіпкерлік
Пәндер