Сайтқа презентация қосу

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау

Тақырыбы :
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау

Кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсетудің бұл құралдары бюджет заңнамасын жетілдіру шеңберінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген. Жаңа өндірістерді дамытуда кәсіпкерліктің бірінші кезекте, шағын және орта кәсіпкерліктің бастамаларын тежейтін негізгі проблемалар: қаржыландыруға қол жеткізу және қарыз алу құнының жоғары болуы; индустриялық инфрақұрылымның дамымауы; кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының дамымауы.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларын оңтайландыру мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» ҚР Заңының жобасы. Астана 2012

Қазақстан Республикасы Президентінің бизнес климатты жақсарту жөніндегі тапсырмасы
- Лицензияларды және рұқсаттарды 30%-ға қосымша қысқарту туралы (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы) - Азаматтардың өмірі мен денсаулығына тікелей тәуекелмен қатыссыз бизнес құру және жүргізу үшін хабарлама тәртібін енгізу бойынша шаралар қабылдау (лицензиялық рұқсаттық жүйесінің орнына) (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы) - «Тыйым салынбағанының барлығы рұқсат етілген» бизнестің толық еркіндігі қағидатын заңнамада жүзеге асыру (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы) - Бизнес қаумдастықты тартумен бизнес жүргізу үшін кедергілерді жою бойынша барлық заңнаманы тексеру туралы (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы) - Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілмеген функцияларды орындауға тыйым салу бойынша шараларды қолдану, мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларының тізімін қысқарту және тексеру санын оңтайландыру (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасы) - Құрылған мерзімінен бастап 3 жыл көлемінде жоспарлы тексерулер жүргізуге тыйым салуды енгізу туралы (Мемлекет Басшысының 2011 жылғы 1 қыркүйектегі тапсырмасы) - 2012 жылдың аяғына дейін лицензиялардың барлық түрлерін электрондық нысанда беруді қамтамасыз ету (Президенттің Қазақстан халқына 2012 жылға арналған жолдауы)

Заң жобасының бағыттары

1. Рұқсат беру құжаттарын қысқарту және лицензияларды беруді электронды форматқа көшіруді қамтамасыз ету

2. Мемлекеттік оңтайландыру

органдардың

бақылау-қадағалау

қызметін

3. Шағын, орта, ірі кәсіпкерлікті анықтау критерийлерін қайта қарау

1. Рұқ саттарды 30%-ғ а қ ысқ арту
1 2
Барлығы анықталған 1096 (лицензиялар 442, басқа рұқсаттар 654), олардың ішінде: 297 қысқартылады (лицензиялар 103, басқа рұқсаттар 194), олардың ішінде :

257 қысқартылды

40 хабарлама тәртібіне

ауыстырылды

799 қалады (лицензиялар 339, басқа рұқсаттар 460)
Рұқсат беру құжаттарды қысқарту нәтижелерін есептеу формуласы

(1096 – 81*) – 297 = 718
* халықаралық шарттармен реттелетін рұқсат беру құжаттары (81)

!

ҚОРЫТЫНДЫСЫНДА РҰҚСАТ БЕРУ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ САНЫ 30%-ға ҚЫСҚАРТЫЛАДЫ

Рұқ саттарды тү рлері бойынша қ ысқ артудың статистикасы
Қысқартылатын рұқсат беру құжаттарының саны

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
действуют останутся лицен зия 442 339 разре ш 157 121 согла сов 160 73 серт иф 26 23 аккре дит 9 6 други е 302 237

действуют

останутся

лицензиялау – 3 түрі, 28 кіші түрі және 72 ішкі кіші түрі, (қолданыстағының ішіндегі 51 түрінен, 206 кіші түрінен және 185 ішкі кіші түрінен); сертификаттау – 3 түрі (қолданыстағының ішіндегі 26 түрінен); аккредиттеу – 3 түрі (қолданыстағының ішіндегі 9 түрінен); рұқсаттар – 36 түрі (қолданыстағының ішіндегі 157 түрінен); келісу – 87 түрі (қолданыстағының ішіндегі 160 түрінен); өзгелер (өтуге беретін рұқсат қағаздар, актілер, хаттамалар, аттестаттар және т.б.) – 65 түрі (қолданыстағының ішіндегі 302 түрінен).

Хабарлама тәртібі
Хабарлама тә ртібін енгізгенге дейін
Кәсіпкер:

1 2 3 4

Құжаттар топтамасын жинақтайды, қажет жағдайда көшірмлерін нотариалды куәлендіреді Құжаттарды мемлекеттік органға ұсынады Құжаттарды мемлекеттік органда қарастыру, басқа да мемлекеттік органдармен келісу Рұқсат беру құжатын беру не беруден бас тарту

Заң жобасын қ абылдағ аннан кейін
Кәсіпкер
Хабарлама жібереді

Мемлекеттік орган

субъектіні

Тізілімге қосады

!

Хабарлама тәртібіне ауыстырылатын қызмет түрлеріне талаптар заңмен белгіленеді. Осыған байланысты, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті мемлекеттік реттеу мен нарыққа кіру үшін бизнеске ауыртпалықтың төменгі деңгейін қамтамасыз етудің тиімді балансы сақталады

Кәсіпкер: -Хабарламаны ХҚКО арқылы немесе электронды түрде ұсынуға; -Қыхметті хабарлама бергеннен кейін бірден бастауға құқылы болады

Барлық лицензиялар беруді электронды форматқа көшіру
Қазіргі күйі
Нотариус 2-қадам
Құжаттар топтамасы

Қалай болады
Интернет 1-қадам
Құжаттар топтамасы

Келісуші меморган

3-қадам
немесе

Е-терезе
лицензиар

лицензиар
Лицензия 15 жұмыс күні

1-қадам

Келісуші меморган

Лицензия 15 жұмыс күні

1-қадам: Меморганнан рұқсатты алу, келісу 1-қадам: Өтініш беруші жақын маңдағы кез келген ХҚКО кезіндегі қосымша шығындар; құжаттарын тапсырады. ХҚКО қызметкері құжаттың 2-қадам: құжаттарды нотариалды куаландыру электрондық көшірмесін электронды цифрлы кезіндегі, оның ішінде уақытша қосымша қолтаңбамен куаландырады. Құжаттарды нотариалды куаландыру жойылады. Осылайша куаландырылған шығындар; құжаттар басқа да меморгандарға шектеусіз 3-қадам: қағаз тасығыштағы құжаттар ұсынылады; меморганға табысталады, қарау рәсімі Барлық рәсімдер толықтай автоматтандырылған, автоматтандырылмаған.
мерзімдері және шығындар қысқартылған, қағазды құжат айналымы жойылған.

ХҚКО операто ры

2. Мемлекеттік органдардың бақылау қадағалау қызметін оңтайландыру

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін тіркелген мерзімінен бастап 3 жыл көлемінде жоспарлы тексерулер жүргізуге тыйым салуды енгізу

Бұл тыйым салудың күші қызметтері жоғары қауіппен байланысты шағын кәсіпкерлік субъектілеріне таратылмайтын болады. Мысалға, жарылғыш және улы заттардың қолданысы және айналымы саласына

Кәсіпкерлерге қатысты құқық бұзушылықтардың барлық құрамына әкімшілік өндіруді тек тексеру нәтижелері бойынша ғана салу туралы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс нормаларының аясын кеңейту

ӘҚБК (634-бап) қолданыстағы редакциясы бойынша бұл қағида құқық бұзушылықтардың 10 % ғана таралады

Мемлекеттік органдарға олардың Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілмеген функцияларын жүзеге асуруға тыйым салынады

Мемлекеттік органдармен теқ ғана заңнамада регламенттелген функцияларды жүзеге асыру мақсатында ҚР «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңының 9-2-бабы мемлекеттік органдарға оларға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленбеген функцияларды жүзеге асыруға тыйым салатын нормамен толықтырылды

3. Шағын, орта және ірі кәсіпкерліктің критериилерін қайта қарау
1. Критерийлерді 2. Саны бойынша критерийлерді қолданудың икемді тетігін іске асыру өзгеріссіз қалдыру 3. Активтерiнiң құны бойынша критерийлерді жылдық орташа табысқа ауыстыру
Активтерінің құны бойынша критерийдің іс жүзінде қолданылмайтындығына байланысты салық заңнамасының талаптарын орындау үшін субъектілермен өзбетінше есептелетін жылдық орташа табыс көрсеткішін пайдалану ұсынылады

Әлемдік тәжірибеге сәйкес критерийлерді статистика жургізу, мемлекеттік қолдау көрсету және заңнаманың өзге нормаларын қолдану мақсатында пайдалануды шектеу ұсынылады

Әлемдік тәжірибеге сәйкес жұмыскерлер саны бойынша көрсеткіш кәсіпкерлік субъектілерін саралауда негізгі критерий болып табылады. Осыған байланысты, оны бұдан әрі де пайдалану мақсатқа сай

Шектеуді келесі тәртіпте жүзеге асыру: 1. статистика мақсатында сан бойынша критерийді пайдалну; 2. мемлекеттік қолдау және заңнаманың өзге де нормаларын қолдану мақсатында екі критерийді де пайдалану. Бұл жерде, мемлекеттік қолдау бағдарламаларымен қосымша критерийлер қарастырылуы мүмкін.

Критерий бойынша шектеулер мәні: 1. санын өзгеріссіз қалдыру; 2. мынадай жылдық орташа табысты бекіту: 2.1. шағын кәсіпкерлік үшін АЕК 60 мың көлемінде (91 млн. теңге). (Бұл көлем онда
жеңілдетілген декларация негізінде СНР қолданушы шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін салық заңнамасындағы тоқсан үшін шекті кіріс 25 млн.теңге (жылына 100 млн. теңге) көлемінде белгіленген талаптарға сәйкестендіруге байланысты анықталған); ірі кәсіпкерлік үшін – АЕК 3 миллионнан жоғары (4,5 млрд. теңге) көлемде. (ҚМ СК деректері бойынша елдің 300 аса ірі өнеркәсіптері 6 млрд. теңгеден жоғары жылдық табыс табады. Осылайша, көрсетілген шекті мәндерге аса ірі өнеркәсіптер сәкес келетін болады.

2.2.

!

Көрсетілген ұсыныстарды іске асыру критерийлерді өзектендіруге, синхрондауға, сондай-ақ құқықтық қолдану практикасын жетілдіруге бағытталған

Назарларыңызға рахмет!


Пән: Мемлекеттік басқаруПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь