Практикалық балалар психологының психологиялық білімін жетілдіру жолдары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ
 

Тақырыбы: Практикалық балалар психологының психологиялық 
білімін жетілдіру жолдары

Орындаған: Секенова Ә.С.
П-223
Тексерген: Жакпарова Г.А.

2015ж.
 
АҚШ-тағы алғашқы
АҚШ-та психологиялық Психолог-практиктер
өзін-өзі тәрбиелеу
қызмет өз жұмысын 1800- мәселесін зерттеген
ші жылы бастады. Экспериментальды
психологтар.

Психологиялық
қызметтің
даму тарихы

Мектеп психологиясы
АҚШ-та заңмен бекітілген,
білім беру департаменті
мектеп психологтарына
куәлік беруді қадағалайды.
Психологиялық
қызметтің
даму тарихы
Бірақ
60 жылдары мектеп психо-
көп ұзамай мектеп
логтарының кәсіптік ұйы-
психологтарының негізгі
мы құрылды. 80 жылдары
функциясындағы бастапқы
АҚШ-та мектеп психолог-
міндет арнайы бағдарламалар
тарының ұлттық асоциа-
бойынша балаларды
циясы құрылды (NAZP).
оқытуға дайындау. Психологтың негізгі
күші - өлшемді стандарт-
талған тесттер арқылы қол-
дану дәстүрге айналған мек-
теп психологиясы эволю-
циясы және мектеп пси-
хологының қызметіндегі
теориялық және практикалық
елеулі жетістіктер соңғы
35-40 жылдары дамығанын
атап өту керек.
Білім беру жүйесіндегі
психологиялық қызмет -

тұтас білім беру
жүйесінің маңызды
компоненттерінің бірі.

қазіргі білім беру мекемелері
жағдайында жүзеге асыру
практикасын өзінің бойында
біріктіретін қызмет.
ғылыми;
қолданбалы;

Психологиялық қызмет төрт
құрамдас бөліктен тұрады:

практикалық; ұйымдастырушылық.
Қолданбалы аспект –
Ғылыми аспект - білім беру қызметкерінің
әдіснама және практикалық психологиялық білімді қолдануын
психология мәселелері көздейді, білім беру қызмет-
бойынша ғылыми зерттеуді терінің психологиялық білім-
жүргізуді көздейді. дерді қолдануын білдіреді.
Бұл бағыттың негізгі
өкілдері: тәрбиешілер,
педагогтар, әдіскерлер.

Ұйымдастыру аспектісі -
бұл білім берудегі психологиялық Практикалық аспект -
қызметтің құрылымын жасау. мұны балабақша, мектеп,
Практикалық психологтардың білім беру мекемелерінің
білімін жетілдіру және олардың психологтары қамтамасыз
кәсіби әрекетін қадағалау. етеді.
Ғылыми аспект

Мұндағы міндеттің бірі: психодиаг-
ностикалық, психокорекциялық, психо-
профилактикалық немесе психологиялық
алдын алу және дамытушы бағдарлама-
ға психологиялық білімді қазіргі білім
берудің нақты жағдайында кәсіптік
қолдануға ғылыми негіз беру және
оларды жасау болып табылады.
Қолданбалы
аспект

Олар өздері дербес немесе
психологпен біріге отырып,
жаңа психологиялық мәлімет-
терді оқу бағдарламасын, жос-
парын, оқулықтарын, дидакти-
калық және әдістемелік мате-
риалдарды жасауды, оқу
және тәрбие бағдарламасын
құруда қолданылады.
Практикалық аспект

Олардың міндеті – қандай
да бір нақтылы мәселелерді
шешу үшін балалар тобымен,
тәрбиешілермен, мұғалімдермен
және ата-аналармен жұмыстар
жүргізу. Олардың міндеті
жаңа әдістер құру емес,
керісінше, ғылыми түрде
бекітілген әдістер мен тәсіл-
дерді кәсіби түрде дұрыс
қолданып өңдей білу.
Ұйымдастыру
аспектісі

Тек түбегейлі түрде ұйымдас-
тырылған бөлім қызметкерлері
ғана білім беру жүйесіне білікті
психологиялық қызмет көрсете
алады. Балаларға, ата-аналарға,
мұғалімдер мен білім беру
орындарына нақтылы түрде
көмек көрсете біледі.
Психологиялық қызмет үш звенодан тұрады:

- нақты мекемедегі
- психологиялық
практикалық психолог
кабинеттер мен - психологиялқ
(балабақша, мектеп,
бөлімдер; қызмет орталығы.
гимназия, балалар үйі);
Психологиялық
тәжірибенің Топтық психотерапия/
құзырлығына топтық психокоррекция
жеке сертификация

Практик-психологтардың кәсіби құзірет-
тіліктерін көтеруінің негізгі бағыттары

Экзистенциалды
Кәсіби өсудің психология,
шеберханасы үшін экзистенциалды тіл табу
психология Практикалық психология
негіздері және экзистенциалды
терапия.
Кәсіби біліктілік:

Маманға лайық психологиялық бағытты тағдау

Кәсіби интервенциялар дағдысын тестілеу

Жеке сессияны шынайы клиентпен қадағалау
және талқылау

Тәжірибенің жобасын қорытынды зерттемесі
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. М., 1997.
2. Гудкина Н.И. Несколько случаев из практики школьного
психолога. М., 1991.
3. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония.
Киев, 1989.
4. Дружинин В.В. и др. Введение в теорию конфликта. М, 1989.
5. Драгунова Т.В. Проблема конфликта в подростковом возрасте.
Ж. «Вопросы психологии», 1972, № 2.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Практикалық балалар психологының кәсіби әрекетінің негізгі бағыттары
Психологиялық кеңес беру
Оқушының мектепке қалыптасуы
Психологиялық-педагогикалық практикум пәніне кіріспе
Қазіргі кезеңдегі психологиялық қызметтің негізгі жұмыс бағыттары мен іс - құжаттарының түрлері
Бастауыш мектептегі педагогикалық коррекция
Кіші мектеп жасындағы оқушылардың эстетикалық тәрбиесін қалыптастыру
Мектеп психологының мақсаты
Психологиялық-педагогикалық коррекцияның этикалық және кәсіби сұрақтары
Пәндік білімін жетілдіру
Пәндер