ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Жаратылыстану-математика факультеті
Математика кафедрасы

ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ -
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ

Орындаған:Иманмадиева Балжан
Тобы:Т-413
Тексерген:Оралбекова Б.С
Семей-2015ж.
ТАҚЫРЫПТЫҢ БАСТАУЫ
ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ ТАРИХНАМАСЫ

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ҮРДІСІНІҢ ХАЛЫҚ ТҰРМЫСЫНДА КЕШЕНДІ ЖҮРГІЗІЛУ ЖҮЙЕСІ

ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ ДҮНИЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ФАКТОРЛАР

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

“ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАС ҰРПАҚҚА КЕШЕНДІ ТҮРДЕ ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-
ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ҮЛГІСІ

ЭТНОПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМ САЛАЛАРЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ

ҰЛЫ ДАЛА КЕҢІСТІГІНДЕГІ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕЛІК АЛҒЫШАРТТАР
Ұлттық тәлім-тәрбие тарихнамасы

Жұмыр Жер Алғашқы адамдар
жаратылысы һәм ғұмырнамасындағы Әлемдiк дiндердiң
Аллатану (Тәңiртану) палеотәлiмдік (Мұсылман, Христиан,
iлiмдерi жөнiндегi Алғышарттар Будда т.б) теотәлiмдік
Алғышарттар Алғышарттары

Ұлы Дала кеңiстiгiндегi
Номадтардың (Арий, сақ- Тұран Ренессансының
скифтер және ғұн-сармат гуманистiк тәлiм-
тайпалары) тәлiм-тәрбиелiк тәрбиелiк
Алғышарттары Алғышарттары
ҰЛТТЫҚ
ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ
АЛҒЫШАРТТАРЫНЫҢ
Алтын Орда
Мұсылман (Ислам) ХРОНОЛОГИЯСЫ тұсындағы ұлттық
Ренессансының дiни
тәлiм-тәрбиелiк
тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар
Алғышарттары

ЕврАзиялық
Реннесанс дәуiрiндегi
Қазақ хандығы Ғаламдық жаһандану
Тәуелсiз тоталитарлық
тұсындағы ұлттық кеңiстiгiндегi ұлттық тәлiм-
тәлiм-тәрбиелiк Қазақстандағы ұлттық авторитарлы-
тәрбие генезiсiнiң
Алғышарттар тәлiм-тәрбиелiк педагогикалық
неопедагогикалық-
Алғышарттар Алғышарттар
неопсихологиялық
Алғышарттары
Ұлттық тәрбие үрдісінің халық тұрмысында кешенді жүргізілу жүйесі

Күрделі ұғымдарды қабылдау. Ой- Малды күтіп-баптау. Егін егу және
пікірлерді жетілдіру. Қоршаған орта диханшылық. Кесте тігу. Жіп иіру. Киіз Ұлттық салт-дәстүрлер мен
мен тұрмыс қайшылықтары туралы үй тігу жєне жинау. Көші-қон салты. мейрам жораларды қастерлеу.
көзқарас қалыптастыру. Ойлау Балық аулау. Мал жаю. Бұйымдар жасау. Үлкен адамдарды сыйлау.
және талдау. Жаттау. Есте сақтау. Үй салу (асар). Мал етін мүшелеу. Малды Жақсы қасиетерді және
Қайталау күтіп-баптау дәстүрлері. әдеттерді үйрену.

Ақыл-ой Еңбек тәрбиесі
Адамгершілік
тәрбиесі тәрбиесі

Әлеуметтік орта
және ұлттық
тәлім-тәрбие үрдісі

Дене тәрбиесі
Экологиялық тәрбие
Эстетикалық
тәрбие

Табиғатты қорғау дәстүрлері. Этномузыкалық аспаптарда ойнау. Әскери-жауынгерлік өнер.
Аңшылық және саятшылық Халық әндері мен билерінің Ұлттық-спорттық ойындар.
салты. Экологиялық тарихы. Зергерлік бұйымдар мен Ат құлағында ойнау.
тақырыптарға арналған әшекейлер жасау. Айтыс дєстүрі. Төзімділік, қаһармандық
тыйым сөздер. Мал өрісі және Ою-өрнектердің тарихы. Сурет һәм батырлық дәстүрлері.
оны түрлері. Жануарлар салу. Таңбалы тастар. Ұлттық Соғыс өнері. Әскери-
дүниесін және өсімдік-топырақ қолөнер туындылары. Тән мен көшпенділік тұрмыс салты.
жамылғысын қорғау. жан сұлулығы Дене болмысы.
Ұлттық тәлім-тәрбие дүниесін қалыптастырушы факторлар

Дүниетанымдық–мифологиялық және діни- Тарихи-әлеуметтік және мәдени-
рухани ықпалдар этнографиялық ықпалдар
Қоршаған ортадағы табиғат құбылыстары. Жертану Қоғамдық құрылыс кезеңдеріндегі саяси
ћәм аспантану әфсаналары. Аллаћтану негіздері. оқиғалар. Әлеуметтік өзгерістер мен қарым-
Эндогендік ћәм экзогендік күштер. Қоршаған ортадағы қатынастар. Мәдени-этнографиялыќ м ұралар.
климаттыќ, биосфералық, экологиялық құбылыстар. Салт-дәстүрлер шежірелер, жазбалар және сына
Мифологиялық, дүниетанымдық, философиялық таңбалар. Өнер, білім ћәм ғылым. Т ұрмыс-
қағидалар. Діни-рухани жазбалар мен болжамдар салттар. Рухани жєне материалдық м әдени м ұралар.

ҰЛТТЫҚ
ТӘЛІМ-
ТӘРБИЕ

Ұлттық болмыс ћәм қасиеттер ы қпалдары Қазіргі заман ықпалдары
Болжау мен көріпкелділік. Таным жүйесі. Ойлау Ғылыми-техникалық прогресс. Соңғы технологиялар
мен сөйлеу ћәм тұспалдау м әдениеті. Мақал- жетістіктері. Технократиялық жүйелер. Компьютерлік
мәтелдер мен бата-тілектер. Ұлтты қ сана-сезім. жобалау және Интернет жүйесі. Заң және адам.
Жақсылық пен жамандық қайшылықтары. Тұлға Экономикалық, демографиялық, интеграциялық және
болмысы. экологиялық алғышарттар. Ұлттық генофонд және
менталитет. Кибернетика және синергетика негізді. Оқыту
жүйесінің жаңа модельдері
Ұлттық тәлім-тәрбиенің негізгі қағидалары
Ақылды, намысқор және көпшіл болу. Өнегелі және арманшыл болып
өсу. Айтқан сөзді тыңдау. Адамгершіл, шыншыл және байсалды болу.

Қонақжайлылық. Сыпайылық. Мейірбандылық. Әдет-ғұрыптарды
қастерлеу. Үлкен адамдарды сыйлау. Бата-тілектерді дәріптеу.

Парасатты, қанағатшыл, елжанды және отансүйгіш болып өсу.
Ұлттық Қайратты, әділетшіл һәм адалдық қасиеттерді бойына сіңірген
тұлға болу
тәлім-
тәрбиенің Тыйым сөздер мен ырым-сырымдарды сақтау
негізгі және қастерлеу

қағидалары
Тәлім-тәрбиенің біртұтас этнокомплексті түрде
жүргізілуі

Денсаулықты шыңдау және тазалықты (гигиенаны)
сақтау. Салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Үлкенді өнеге тұту. Кішіге ізет көрсету. Ұлттық қазыналарды
қастерлеу. Өсиеттер мен аманаттарға назар аудару.

Өскен ортаның ықпалдарына мән беру. Табиғат заңдылы қтарын,
жануарлар дүниесін, өсімдік жамыл ғысымен танысу

Ақылды, білімді болып өсу. Ақыл-ойды дамыту әрекеттері.
Дамыта отырып тәрбиелеу үрдістері.
Ұлттық тәлім-тәрбиенің әдіс-тәсілдері

Т
ы зу, ес жә Кем әрт
њ жә не шіл іпт
йтқ ке ау, . і
А л ыл у жі не сенд ігін , ұқ
ау. қы ақ тыр . ге се ір а ы
ан у. А у. Б лыс тар . Ә жа рле нді у. йту пты
с қ у ле с н р М .
,
ау йрен баул е са мба ыт ум ер дір у. Т ақ Тал бол
т ек у. а т
ат ү е н ұ оқ ет ше М лпы ау, ап у.
Ж ету, ән Жә н ж не қ ті лік іне н ма қо
йр у ж ау ме жә л ы к- те з –қ дыр дақ ю
ка
ү ер ал р у рг
б йт да ыз и та эти е ұлы у ж тау
а
қ йы зу-
н с
кт ап л а ка мә қ ә н
н е
О Жа а л п лы бе пен
и д та ру
Д қ
Ұлттық
тәлім-тәрбиенің
Ы
ры әдіс-тәсілдері
м
д қ
Ке ар т ы
та рег
ян ег
сө м а лт р ғ ын тық
е з д ен с а лы ұлт п
Та Са ба. ке ер т с- пт ы . ы
ңд Та ус Ш ріл ы м ы а уш зеку тыр өз
б а а л ғ
ай а қ ш ме
л т йы ұр та зы е а о . К .
ы ән ан іру ту егін
та ың ды ы ың . Ж м Т Қ ж л д я б
ян ды ры шо ды ағ е. ау йда сін н о . Ең
ба қ қ ш ы г
. т а ж ң не азал па Тү сы еру у.
Кө ақп ы йтп айм ды -ө . ы
гі . Ж рді ану ам а б ғал
а
лд а. бас а. а. л у е
Ү р рл л р- р ба д н м
і п
ба Бүй а. ы о
тт стү а қ зу. А апсы мін
сп ір р
а дә ар кі .Т ілі
а . ің ш жет ыру е б
ді
д н
лан жә
Ой
Қазақ этнопедагогикасы материалдары негізінде жас ұрпа ққа кешенді түрде ұлтты қ т әлім-
тәрбие берудің әдістемелік үлгісі
Бұқара халықты этнопедагогикалы қ
Педагогикалық мониторинг. дайындықтан өткізудің кешенді жүйесі. Ғылыми-практикалық
Педагогикалық технологиялар Этнопедагогикалық сараптама. конференциялар материалдары.
мен мәліметтер. Деректі Ғаламдық жаһандану жүйесіндегі Интернет желісіндегі электронды-
фильмдер. Ұлттық тәлім-тәрбие этнопедагогикалық алғышарттар. педагогикалық ақпараттар мен
тақырыбына арналған газет-журналдар және басқа
танымдық-мультипликациялық басылымдар.
фильмдер. Тәлім-тәрбиелік және
практикалық
материалдарды пайдалану.
Техникалық Ақпарат
құралдарды құралдарын
пайдалану пайдалану
ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-
ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІ

Дидактикалық Озық
материалдарды тәжірибелерді
пайдалану Заңдық-құжаттық пайдалану
материалдарды
пайдалану

Этнопедагогикалық білім негіздері. Ұлттық білім мен тәрбие
Жалпы этнопедагогика негіздері. мәселелері жөніндегі ғылыми
Этнопедагогика пәні және зерттеу материалдары.
Білім жүйесін реформалау проблемасына Этнопедагогикалыќ
ғылымы. Ұлттық мамандарды арналған заң ќұжаттары.
дайындау. Этнопедагогиканың инновациялық технологиялар.
Этнопедагогикалық энциклопедия. Іс-тәжірибелерді тарату
басқа пәндермен байланысы. Ұлттық тәлім-тәрбиеге байланысты
Этнопедагогикалық тәжірибе орталыќтары.
түсіндірме сөздіктер жинағы.
негізіндегі дидактикалық Қазақстан Республикасының заңдары.
материалдар. 12 жылдық орта білім беру жүйесі.
Этнопедагогика тарихнамасы

Жұмыр Жер Алғашқы адамдар
жаратылысы һәм ғұмырнамасындағы Әлемдiк дiндердiң
Аллатану (Тәңiртану) палеотәлiмдік (Мұсылман, Христиан,
iлiмдерi жөнiндегi Алғышарттар Будда т.б) теотәлiмдік
Алғышарттар Алғышарттары

Ұлы Дала кеңiстiгiндегi
Номадтардың (Арий, сақ- Тұран Ренессансының
скифтер және ғұн-сармат гуманистiк тәлiм-
тайпалары) тәлiм-тәрбиелiк тәрбиелiк
Алғышарттары Алғышарттары
ҰЛТТЫҚ
ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ
АЛҒЫШАРТТАРЫНЫҢ
Алтын Орда
Мұсылман (Ислам) ХРОНОЛОГИЯСЫ тұсындағы ұлттық
Ренессансының дiни
тәлiм-тәрбиелiк
тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар
Алғышарттары

ЕврАзиялық
Реннесанс дәуiрiндегi
Қазақ хандығы Ғаламдық жаһандану
Тәуелсiз тоталитарлық
тұсындағы ұлттық кеңiстiгiндегi ұлттық тәлiм-
тәлiм-тәрбиелiк Қазақстандағы ұлттық авторитарлы-
тәрбие генезiсiнiң
Алғышарттар тәлiм-тәрбиелiк педагогикалық
неопедагогикалық-
Алғышарттар Алғышарттар
неопсихологиялық
Алғышарттары
Ұлы дала кеңістігіндегі номадтардың (Арий, сақ-скифтер мен ғұн-сармат
тайпалары) тәлім-тәрбиелік Алғышарттары

Номадтар Далалық
ғұ
ғұмырнамасы
мырнамасы туралы
Номадтардың көне «Авеста» ауызша
әскери- кітабындағы тарихнама
жауынгерлік шежірелер
дәстүрлері

Номадтардың
Аң бейнелі
мүсіндерді жасаушы ҰЛЫ ДАЛА түсті металға
жасампаз КӨШПЕНДІЛЕРІ және тасқа
номадтардың өнер қашап
туындылары (НОМАДТАРЫ) қалдырған
петроглифтік
мұралары;

Номадтар заманында
ғұмыр кешкен Сақтар және оның
тұлғалардың (Заратуштра, мұрагерлері Ұлы Түркі
Анақарыс, Адакер, қағанатындағы
Атилла) тәлімдік идеялары тәлім-тәрбиелік
мұралар
Этнопедагогика пәнінің
басқа ғылым салаларымен байланысы
ЭТ
Н ОП
СИ ФИЯ
А
ХО
ЛО О ГР
ГИ Н
Я ЭТ
ЭТ

ЭТНОПЕДАГОГИКА
НО
ЛИ Г ИЯ
НГ
ВИ ОЛО
И
СТ ОЦ
ИК
А Н ОС
ЭТ
ЭТ
НО И Я
МӘ
ДЕ РАФ
НИ О Г
ЕТ Е
ОГ
ЭТН ЭТ
Н
ТАР
О Ы Қ
ФИ Л
ЛО ДЫ
С ОФ Н
ИЯ
И ҚҰ
Д ІН
ҰЛТ М А
ТЫҚ НА
РУХ ИХ
А АР
НИ Я
Т Н ОТ
ЭТ
Ұлттық педагогика ғылымының салалары

Ұлттық мектеп

Этнодидактика Этносфералық
Этнопедагогикалық
психология кеңістік

Этникалық ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ Этникалық
стереотиптер идентификация

Ұлттық Этнопедагогикалық
тәлім-тәрбие білім
Этномәдени Этностық
мұралар сана әлемі

Этнопедагогика Халықтың
тарихы педагогикалық
Ұлттық өнер Халық ауыз білімі мен тәжірибесі
әдебиеті
Пайдаланылған әдебиеттер:

· «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор
Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас
редакциясы, 1998 жыл, II том
· · Мұхтар Әуезов энциклопедиясы — Алматы,
«Атамұра» баспасы, 2011 жыл.
· Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық.
Алматы: “Аруна Ltd.” ЖШС, 2005 I

Ұқсас жұмыстар
Этнопедагогика оқулықтары
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ ТУРАЛЫ
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасу кезеңдері және даму тарихы
ЭТНОПЕДАГОГИКА ЖАЙЛЫ
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасуы
Қазақ халқының ұлттық ойындарының зерттелуі
ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Халықтық педагогика
Мұғалімнің этнопедагогикалық құзыреттілігі
БОЛАШАҚ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМІНІҢ МАЗМҰНЫ
Пәндер