Балқыма және қатты электролиттердің электрөткізгіштігі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

Тақырыбы: Балқыма және қатты
электролиттердің электрөткізгіштігі

Орындаған: Сайдоллақызы Тоғжан
Топ: МХМ-501
Тексерген: Баяхметова Б.Б.
Классификация

Органикалықтұздардың төмен
температуралы балқымасы
Тбалқ < 500 K
Бейорганикалықтұздардың орташа
температуралы балқымасы
500 К < Тбалқ < 1300 K
Оксидтердің жоғары температуралы
балқымасы
1300 К < Тбалқ < 2300 K

Төмен температуралы балқыма

Иондық сұйықтықтар
Мысалы: органикалық хлоридпен алюминий
хлоридінің қоспасы
AlCl3 + RCl, R+ - органикалық катион
AlCl3+ Cl- AlCl4-
RCl R+ + Cl-

Орташа температуралы балқыма

? бейорганикалық
тұздардың еруі кезінде,
көлемі артады, қатты
тұздарға қарағанда, ион
аралығындағы
қашықтықта түзілетін
ерігіштік аз болады.
! «швейцарлық
ірімшіктің» үлгісі
Иондық балқыма

құрылымында
иондардың
қозғалысы үшін,
қуыс болады.

Орташа температуралы балқыма

Балқыманың электрөткізгіштігі және
химиялық байланыс түрі
Тұздардың иондық байланысы
Жоғары электрөткізгіштік
мысалы: сілітілік хлоридтер ж әне сілтілік-жер
металдар
Ковалентті байланыстағы заттар
өте төмен электрөткізгіштік
мысалы: бейметалл заттардың хлоридтері

Орташа температуралы балқыма

Балқыманың
электрөткізгіштігіне электр
өрісінің әсері
Иондық жұптардың
айырылуы негізінде,
туындаған кернеу
қатарының артуы арқылы,
электрөткізгіштің өсуі

Балқыманың тұтқырлығы
кеміген сайын,температура
артады, нәтижесінде
электрөткізгіштік артады.

Жоғары температуралы балқыма

Кеңінен таралған – силикатты жүйелер
MxOy·SipOq
дискретті полианион құрылымының гипотезасы (О.А.
Есин, Дж. Бокрис)

Үшөлшемді құрылымның бұзылуы
Берік үшөлшемді құрылым => Силикатты полианионның түзілуі
өте төмен электрөткізгіштік, SiaObz- => жоғары электрөткізгіштік;
жоғары тұтқырлық Полярлы өткізгіштік.

Қатты электролиттер

Иондық кристалдар

әсері:
иондық және коваленттік
байланыстағы қатты кристалды заттардың
температурасын арттырғанда, олардың
электрөткізгіштігі бірден артады.

себеп: кристалдың дефектілігінде

Иондық кристалдардың дефектілігі

Френкель
бойынша
дефектілік

Катиондық орын
+
тораптар
арасындағы
катион

Иондық кристалдардың дефектілігі

Шоттка
бойынша
дефектілік

Катиондық
бос орын
+

аниондық
бос орын

Иондық кристалдардың өткізгіштік
полярлығы

Иондық кристалдардың
өткізгіштік полярлығы
Катион (немесе анион) тасымалдау саны бірге те ң.
AgCl (t+ = 1)

Күміс хлориді –Френкелдік дефектілігі бойынша
қосылған
Тораптар арасында ғы орындар ға ион м өлшері азы

өтеді – Ag+
NaCl (t+ = 1)

натрий хлор – Шоттка дефектілігі бойынша
қосылған
Катиондарға қарағанда, анионды қ бос орындарды ң

шапшаңдығы төмен

Иондық кристалдардың
өткізгіштігін арттыру
Температураны жоғарылату
Бос орын санын арттыру
Кристалдың өзіндік
өткізгіштігі артады
Гетеровалентті қоспаларды
кірістіру
Иондық қоспалардағы
орын толытырушы
зарядтарға бос орындар
пайда болады

Қоспа+кристалдың
өзіндік өткізгіштігі
пайда болады және
температура артады

Қатты электролиттердің қоспасы

Тұздық Оксидтік
Мысалы: NaCl + MnCl2 Мысалы: ZrO2 + CaO
Na+ Бірзарядты ионы, Zr4+ төртзарядты ионы,
Mn2+ екізарядтты Ca2+ екізарядтты
ионының орнын басады ионының орнын басады
Кристалл Кристалл
электробейтарап => электробейтарап =>
қосымша катионды бос қосымша анионды бос
орындар пайда болады. орындар пайда болады.


Ұқсас жұмыстар
Әлсіз электролит ерітінділердің иондарының концентарациясын және диссоциялану дәрежесін анықтау
Полимерлі электролиттер
Еріген зат еріткіш ерітінді
Қорғасынды балқытуға арналған шахталы пеш
ҚЫШҚЫЛДАР МЕН НЕГІЗДЕР ТЕОРИЯЛАРЫ
Жердің құрылысы
Соңғысы каучуктың мех
Қышқылдар заттар
МЕТАЛЛ МАТЕРИАЛДАР
ЖАҒАР МАЙ
Пәндер